Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΦΙΣΣΑ ΟΑΚΚΕ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ, ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑΣ

Ο λαός μας κινδυνεύει να δοκιμάσει ασύλληπτη οδύνη και δυστυχία αν δεν αντισταθεί στην κυβέρνηση Τσίπρα. Η αντίσταση αυτή είναι δυνατή μόνο αν δεν την αντιμετωπίσει σαν κάτι το μεμονωμένο, αλ­λά σαν τον «ε­θνι­κό» εκ­φρα­στή ε­νός ο­λό­κλη­ρου κα­θε­στώ­τος που α­πο­τε­λεί­ται πο­λι­τι­κά α­πό τις πιο στε­νές η­γε­τι­κές ο­μά­δες ό­λων α­νε­ξαί­ρε­τα των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των, και οι­κο­νο­μι­κά α­πό ό­λους τους κρα­τι­κο­ο­λι­γάρ­χες και, κυ­ρί­ως, τα ρώ­σι­κα και κι­νέ­ζι­κα μο­νο­πώ­λια που α­γο­ρά­ζουν τη με σχέ­διο πτω­χευ­μέ­νη χώ­ρα μας.

Ουσιαστική αντίσταση στην κυβέρνηση Τσίπρα σημαίνει καταγγελία των μεθόδων και των στόχων της και δυνάμωμα της ΟΑΚΚΕ, του μόνου πολιτικού κόμματος που την καταγγέλει γι’ αυτό που είναι. Καταγγέλουμε λοιπόν την κυβέρνηση Τσίπρα ότι:

 α. Δυ­νά­μω­σε στο έ­πα­κρο το δη­μό­σιο χρέ­ος, διώ­χνο­ντας πε­λώ­ρια κε­φά­λαια και τσα­κί­ζο­ντας το τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα. Έ­τσι έ­φε­ρε νέ­α χει­ρό­τε­ρα μέ­τρα πεί­νας που τα χρέωσε όλα στην Ευρώπη. Στό­χος της εί­ναι να δώ­σει στη Ρω­σί­α τις τρά­πε­ζες και α­πό κει ό­λη την οι­κο­νο­μί­α, ό­πως α­κρι­βώς έ­κα­νε η αντίστοιχη κυπριακή.

Γι αυ­τό η κυβέρνηση Τσίπρα προ­σποιού­με­νη ε­πί 6 μή­νες ό­τι δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται με την Ευ­ρώ­πη, στράγ­γι­ξε α­πό χρη­μα­τι­κό κε­φά­λαιο τη χώ­ρα α­δειά­ζο­ντας ό­λα τα τα­μεί­α. Ταυ­τό­χρο­να, α­πει­λώ­ντας διαρ­κώς ό­τι θα ο­δη­γή­σει τη χώ­ρα σε χρε­ω­κο­πί­α, δη­μιούρ­γη­σε ε­πί­τη­δες πα­νι­κό στους κα­τα­θέ­τες που ά­δεια­σαν άλ­λα 40 δις Ευ­ρώ α­πό τις ή­δη μι­σο­ά­δειες τρά­πε­ζες. Τε­λι­κά κή­ρυ­ξε έ­να δη­μο­ψή­φι­σμα 5 μέ­ρες α­φού έ­λη­γε η διο­ρί­α κα­τά την ο­ποί­α η Ε­Ε θα μπο­ρού­σε να στη­ρί­ξει τις τρά­πε­ζες, ε­νώ θα μπο­ρού­σε να το κά­νει 5 ή 10 μέ­ρες πιο πριν. Έ­τσι α­να­τί­να­ξε το τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα και στραγ­γά­λι­σε την ή­δη σα­μπο­τα­ρι­σμέ­νη πα­ρα­γω­γή. Αυ­τό, πέ­ρα α­πό την αύ­ξη­ση της α­νερ­γί­ας και την πα­ρα­πέ­ρα πτώ­ση των μι­σθών στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α, ο­δή­γη­σε σε νέ­α ύ­ψη το δη­μό­σιο χρέ­ος και έ­φε­ρε τα νέ­α ά­γρια μέ­τρα ε­ξα­θλί­ω­σης. Αυ­τά ο Τσί­πρας, ό­πως οι ε­πί­σης οι προ­βο­κά­το­ρες και σα­μπο­τα­ρι­στές προ­κά­το­χοι του Γ. Πα­παν­δρέ­ου, και Σα­μα­ράς, τα χρέ­ω­σε στους ευ­ρω­παί­ους μο­νο­πω­λι­στές, που πή­ραν για μια α­κό­μα φο­ρά την πο­λι­τι­κή ευ­θύ­νη της πεί­νας του λα­ού στην ο­ποί­α βλέ­πουν την κύ­ρια συ­ντα­γή της διε­ξό­δου α­πό την κρί­ση. Έ­τσι δυ­να­μώ­νει πο­λι­τι­κά το ρώ­σι­κο και κι­νέ­ζι­κο κρα­τι­κο-μο­νο­πω­λια­κό κε­φά­λαιο που χά­ρη στην κα­τα­σκευα­σμέ­νη κρί­ση α­γο­ρά­ζει τζά­μπα γη ξε­νο­δο­χεί­α, λι­μά­νια, βιο­μη­χα­νί­ες, και τις πιο ι­σχυ­ρές θέ­σεις στις ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες, πε­ρι­μέ­νο­ντας να κά­νει την Ελ­λά­δα μια α­ποι­κί­α α­πό­λυ­τα ά­θλιων μι­σθών και δι­κτα­το­ρί­ας.

β. Χρη­σι­μο­ποιεί τους πρό­σφυ­γες μό­νο και μό­νο για να δια­σπά­ει την Ευ­ρώ­πη και να δυ­να­μώ­σει τους φα­σί­στες μέ­σα σε αυ­τή. Γι αυ­τό δεν βο­η­θά­ει την α­ντί­στα­σή τους στον δο­λο­φό­νο Ά­σα­ντ α­πό τις γει­το­νι­κές χώ­ρες στις ο­ποί­ες έ­χουν κα­τα­φύ­γει και γι’ αυ­τό δεν α­νοί­γει τα σύ­νο­ρα στον Έ­βρο, ώ­στε να πνί­γο­νται οι πρό­σφυ­γες και έ­τσι οι ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες να α­νοί­γουν τα σύ­νο­ρα χωρίς προηγούμενη ζύμωση και συνεννόηση.

Η κυβέρνηση Τσίπρα κυ­ριο­λε­κτι­κά προ­κά­λε­σε την προ­σφυ­γι­κή ρο­ή προς την Ευ­ρώ­πη α­νοί­γο­ντας τις ελ­λη­νι­κές της πύ­λες την ώ­ρα που οι 4 εκ. Σύ­ροι πρό­σφυ­γες ζού­σαν ως τό­τε στις γει­το­νι­κές χώ­ρες της Συ­ρί­ας: Τουρ­κί­α-Λί­βα­νο-Ιορ­δα­νί­α. Αυ­τό που έ­πρε­πε να κά­νει η Ευ­ρώ­πη, ο­πό­τε και ο Τσί­πρας, ή­ταν να τους βο­η­θή­σει ε­πί τό­που οι­κο­νο­μι­κά και ταυ­τό­χρο­να να τους δώ­σει ό­πλα για να α­ντι­στα­θούν οι ί­διοι-και όχι οι δυτικοί ιμπεριαλιστές επεμβασίες-στην ε­θνο­εκ­κα­θα­ρι­στι­κή δι­κτα­το­ρί­α του Ά­σα­ντ και στους ρώ­σους ει­σβο­λείς βομβαρδιστές φί­λους του, αλ­λά και στους ι­σλα­μο­φα­σί­στες προ­βο­κά­το­ρες του ISIS. Για να πιέ­σει συ­ναι­σθη­μα­τι­κά τους ευ­ρω­πα­ϊ­κούς λα­ούς να λύ­σουν το προ­σφυ­γι­κό κυρίως με τη μα­ζι­κή εί­σο­δο τους στην Ευ­ρώ­πη, και μάλιστα δίχως να έχουν προηγούμενα τον κατάλληλο χρόνο για ζυμώσεις και διακρατική συνεννόηση, ο Τσί­πρας ά­νοι­ξε τα σύ­νο­ρα μό­νο στη θά­λασ­σα ώ­στε να πνί­γο­νται οι πρό­σφυ­γες και δεν τα ά­νοι­ξε στον Έ­βρο όπου δεν θα υπήρχε κανένα θύμα. Έτσι όξυνε τις διακρατικές αντιθέσεις αλλά και τις αντιθέσεις στο εσωτερικό κάθε ευρωπαϊκής χώρας ευνοώντας τα πιο φασιστικά πολιτικά ρεύματα μέσα τους, ειδικά τους ναζί στην Ελλάδα. Τώρα που αυτές οι αντιθέσεις δυναμώνουν, θυμήθηκαν ξαφνικά στο ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσουν για άνοιγμα στον Έβρο. Αυτό όχι για να μην πνίγονται οι πρόσφυγες, αλλά για να δυναμώσει η προσέλκυση προσφύγων και μεταναστών από τη βασανισμένη Μέση Ανατολή μέχρι το Αφγανιστάν. Ο Τσίπρας παίζει ένα πελώριο στρατηγικό παιχνίδι για τον αρχιπροβοκάτορα Πούτιν.

γ. Νο­μο­θέ­τη­σε ου­σια­στι­κά την α­παλ­λο­τρί­ω­ση των κα­να­λιών και τον α­πό­λυ­το πο­λι­τι­κό έ­λεγ­χο τους, α­κρι­βώς ό­πως έ­κα­νε το α­φε­ντι­κό του ο Πού­τιν στη Ρω­σί­α, ώ­στε να τσα­κι­στεί κά­θε δη­μο­κρα­τι­κή α­ντι­πο­λί­τευ­ση χω­ρίς να χρεια­στεί ω­μή α­στυ­νο­μι­κή ή στρα­τιω­τι­κή βί­α και έ­τσι η Ελ­λά­δα να μεί­νει στην Ε­Ε.

Το κλει­δί του νό­μου Τσί­πρα για τα κα­νά­λια βρί­σκε­ται στο ε­ξής: ε­νώ οι συ­χνό­τη­τες για τα κα­νά­λια εί­ναι πλέ­ον πρα­κτι­κά α­πε­ριό­ρι­στες λό­γω της ψη­φια­κής τε­χνο­λο­γί­ας, ο νό­μος αυ­τός πε­ριο­ρί­ζει τις ά­δειες σε ε­λά­χι­στα κα­νά­λια, α­παι­τεί α­πό αυ­τά να έ­χουν 400 ερ­γα­ζό­με­νους, να έ­χουν ο­ρι­σμέ­νο πε­ριε­χό­με­νο εκ­πο­μπών κλπ και κυ­ρί­ως τα βγά­ζει στο σφυ­ρί δί­νο­ντας τα σε ό­ποιον πλη­ρώ­σει πε­ρισ­σό­τε­ρο. Εί­ναι σαν να ε­πι­τρέ­πε­ται να υ­πάρ­χουν μό­νο ε­λά­χι­στες ε­φη­με­ρί­δες που μπο­ρεί να τις έ­χει ε­κεί­νος που θα βά­λει τα πε­ρισ­σό­τε­ρα λε­φτά. Αυ­τό ση­μαί­νει κα­τάρ­γη­ση της ε­λευ­θε­ρί­ας του τύ­που. Ει­δι­κά σή­με­ρα που τα κα­νά­λια εί­ναι κα­τα­χρε­ω­μέ­να, αυ­τός ο νό­μος ση­μαί­νει α­παλ­λο­τρί­ω­ση και έ­λεγ­χο τους α­πό το πο­λι­τι­κά και οι­κο­νο­μι­κά α­νερ­χό­με­νο κε­φά­λαιο στη χώ­ρα, που εί­ναι το ρω­σό­φι­λο. Οι ση­με­ρι­νοί κα­να­λάρ­χες έ­χουν δια­πρά­ξει πο­λι­τι­κά ε­γκλή­μα­τα σε βά­ρος της χώ­ρας, αλ­λά τα πιο με­γά­λα ή­ταν υ­πέρ της ρω­σό­δου­λης ψευ­το­α­ρι­στε­ράς, ό­πως: η α­ντι-μα­κε­δο­νι­κή τους ο­νο­μα­το­κτο­νί­α, η υποστήριξή τους στους σέρβους ε­θνοε­κκα­θαριστές, η α­ντι­τούρ­κι­κη υ­στε­ρί­α τους, η ε­ξό­ντω­ση των ευ­ρω­παιό­φι­λων πολιτικών στελεχών μέ­σω ε­πι­λε­κτι­κών ή α­νύ­παρ­κτων σκαν­δά­λων, τα κά­θε λο­γής φαιο-«κόκ­κι­να» κι­νή­μα­τα «α­γα­νά­κτη­σης» που έ­φε­ραν την ψευ­το­α­ρι­στε­ρά στη ε­ξου­σί­α. Τώ­ρα αυ­τή θέ­λει να τους φι­μώ­σει για να μην μπο­ρούν ού­τε καν να ψελ­λί­ζουν κά­τι υ­πέρ της πο­λι­τι­κής δη­μο­κρα­τί­ας ή κα­τά της δι­κιάς τους α­πεί­ρως με­γα­λύ­τε­ρης δια­φθο­ράς και του δι­κού τους ξε­που­λή­μα­τος της χώρας στους Ρι­μπο­λό­βλεφ που ε­πι­βά­λουν ρώ­σι­κα χω­ρι­κά ύ­δα­τα στα ελ­λη­νι­κά νη­σά­κια που α­γο­ρά­ζουν (Σκορ­πιός). Γι αυ­τό το ρωσόδουλο ψευ­τοΚ­ΚΕ ξέ­πλυ­νε τον τυ­πο­κτό­νο αυ­τό νό­μο λέγοντας ό­τι δεν εν­δια­φέ­ρει την ερ­γα­τι­κή τά­ξη ποιο κομ­μά­τι της α­στι­κής τά­ξης θα ε­λέγ­χει τα κα­νά­λια!!! Με αυ­τήν την πάγια δή­θεν «α­ντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή» του στάση το ψευ­τοΚ­ΚΕ υ­πε­ρα­σπί­ζει, ό­πως οι τρο­τσκι­στές το 1940, τον πιο φα­σι­στι­κό ι­μπε­ρια­λι­σμό. Εν­νο­εί­ται ό­τι τους πραγ­μα­τι­κούς κομ­μου­νι­στές τους έ­νοια­ζε πά­ντα ζω­τι­κά αν θα πα­λεύ­ουν κά­τω α­πό μια έ­στω δια­βρω­μέ­νη α­στι­κή δη­μο­κρα­τί­α ή κά­τω α­πό μια φα­σι­στι­κή δι­κτα­το­ρί­α και ξέ­νη κα­το­χή. Ήδη η αποχαλίνωση των εγκληματιών ναζιστών, η ποινικοποίηση, μέχρι ναζιστικού ξυλοδαρμού, της θέσης για μη ύπαρξη ποντιακής γενοκτονίας και η εξοντωτική καταδίκη της εφημερίδας Athens R.B γιατί αναγνώστης της σωστά κατήγγειλε τον τέως αρχικνίτη Κοτζιά για φίλο των μπρεζνιεφικών καθεστώτων, δείχνουν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, πόσο γοργά μπαίνουμε στο έδαφος της φασιστικής διακυβέρνησης.

Ό­χι στη φα­σι­στι­κή τη­λε­ο­πτι­κή δι­κτα­το­ρί­α του κα­θε­στώ­τος Τσί­πρα. Ό­χι στο πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ. Ό­χι στην ε­ξα­θλί­ω­ση του λα­ού. Ε­πί­δο­μα α­νερ­γί­ας σε ό­λους τους α­νέρ­γους. Ό­χι στο φα­σί­στα Ά­σα­ντ και τους ρώ­σους ει­σβο­λείς προ­στά­τες του - Ψω­μί και ό­πλα στο συριακό λαό.

ΟΡ­ΓΑ­ΝΩ­ΘΕΙ­ΤΕ, ΠΑ­ΛΕΨ­ΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΑΚΚΕ

Αθήνα, 6 Νοέμβρη 2015

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΨΗΦΙΣΤΕ ΟΑΚΚΕ ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2015 »