Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αφίσα της ΟΑΚΚΕ: Ό­χι στην προ­στα­σί­α που έ­δι­ναν και δί­νουν τα 6 κόμ­μα­τα στη “Χρ. Αυ­γή” α­παι­τώ­ντας να εί­ναι νό­μι­μη - Ε­ΚΤΟΣ ΝΟ­ΜΟΥ ΤΟ ΚΟΜ­ΜΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ-ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ

Ε­πί 25 χρό­νια Ο­ΛΑ τα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα ά­φη­ναν ε­λεύ­θε­ρη τη να­ζι­στι­κή συμ­μο­ρί­α να κα­τα­τρο­μο­κρα­τεί τους με­τα­νά­στες και τη δη­μο­κρα­τική νε­ο­λαί­α κα­θώς ό­χι μό­νο δεν έ­κα­ναν πο­τέ τη δρά­ση της κε­ντρι­κό πο­λι­τικό ζή­τη­μα αλ­λά α­παι­τού­σαν να εί­ναι νό­μι­μη. Τώ­ρα ξαφ­νι­κά α­πο­φά­σι­σαν να τη μα­ζέ­ψουν κά­πως και να βγά­λουν και κά­ποια ά­πλυ­τά της στη φό­ρα.

Η δο­λο­φονί­α του η­ρω­ι­κού α­ντι­φα­σί­στα Π. Φύσ­σα ή­ταν μό­νο η α­φορ­μή. Η α­λη­θι­νή αι­τί­α ήταν η αυ­ξα­νό­με­νη α­νη­συ­χί­α και ορ­γή των ευ­ρω­πα­ϊ­κών λα­ών (και ό­χι κά­ποιων σκο­τει­νών κέ­ντρων) γι αυ­τήν την “ελ­λη­νι­κή ι­διο­μορ­φί­α” που σε λί­γο θα στερού­σε από τη χώρα μας την προ­ε­δρί­α της Ε­Ε. Α­πό­δει­ξη ό­τι τα ί­δια αυ­τά κόμ­μα­τα θέ­λουν α­κό­μα τη συμ­μο­ρί­α αυτή νό­μι­μη σαν κόμ­μα.

 

Λέ­νε τα 6 κόμ­μα­τα-προ­στά­τες και οι συ­νταγ­μα­το­λό­γοι τους, που προ­βά­λουν τον ψεύ­τι­κο ι­σχυ­ρι­σμό ό­τι το Σύ­νταγ­μα προ­στα­τεύ­ει α­κό­μα και έ­να να­ζι-δο­λο­φο­νι­κό κόμ­μα: “Η “Χρ. Αυ­γή” εί­ναι μια ε­γκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση, ό­μως σαν κόμ­μα δεν μπο­ρεί να α­πα­γο­ρευ­τεί για­τί οι ι­δέ­ες του έ­χουν το δι­καί­ω­μα να εκ­φρά­ζο­νται ε­λεύ­θε­ρα και οι φο­ρείς αυ­τών των ι­δε­ών έ­χουν ε­πί­σης το δι­καί­ω­μα να ορ­γα­νώ­νο­νται ε­λεύ­θε­ρα, πό­σο μάλ­λον που ή­δη τους ψη­φί­ζουν εκατοντάδες χιλιάδες πο­λί­τες. Η “Χρ. Αυ­γή” μπο­ρεί να νι­κη­θεί μό­νο αν οι ι­δέ­ες της νι­κη­θούν στο λα­ό, ο­πό­τε θα α­πο­μο­νω­θεί, δεν θα ξα­να­μπεί στη Βου­λή, και δεν θα στρα­το­λο­γεί νέ­ους ε­γκλη­μα­τί­ες”.

Κα­ταρ­χήν αν μό­νο με­ρι­κά μέ­λη α­πό μια δο­λο­φο­νι­κή συμ­μο­ρί­α εί­ναι στη φυ­λα­κή και τα υ­πό­λοιπα εί­ναι νό­μι­μα ορ­γα­νω­μέ­να, κα­νείς πο­λί­της δεν θα μπο­ρεί να είναι ασφαλής καθώς δεν θα μπο­ρεί να κα­ταγ­γεί­λει τα μέ­λη μιας νό­μι­μης συμ­μο­ρί­ας, ό­πως δεν το μπο­ρού­σε και πριν η “Χρ. Αυ­γή” μπει στη Βου­λή. Α­σφα­λώς κα­νέ­να πο­λι­τι­κό ρεύ­μα δεν νι­κιέ­ται αν δεν νι­κη­θούν τελι­κά και οι ι­δέ­ες του, ό­μως η πιο βα­σι­κή ι­δέ­α της Χ.Α, ό­πως και κά­θε φα­σι­σμού, εί­ναι η ε­πι­βο­λή με τη βί­α. Αν αυ­τή βί­α ιδιαίτερα σε ώρες κρίσης δεν συ­ντρι­βεί, τό­τε η να­ζι­στική “ι­δέ­α” ε­νι­σχύ­ε­ται.

Γιαυτό η “Χρ. Αυ­γή” ε­πι­δει­κνύ­ει τη βί­α της χτυ­πώ­ντας κυρί­ως με­τα­νά­στες, (για να μη ση­κώ­νει με­γά­λη α­νη­συ­χί­α στην πλειο­ψη­φί­α του πληθυ­σμού), και πα­ρε­λαύ­νο­ντας στρα­τιω­τι­κά. Η ί­δια η κε­ντρι­κή πο­λι­τι­κή της είναι η σα­φώς υ­πο­νο­ού­με­νη ή και ρη­τή υ­πό­σχε­ση ό­τι θα κα­θα­ρί­σει με τη βί­α τη χώ­ρα α­πό τους “κλέ­φτες και προ­δό­τες πο­λι­τι­κούς” πα­ρό­λο που ο λα­ός μπο­ρεί να μι­λά­ει, να ορ­γα­νώ­νε­ται και να ψη­φί­ζει ε­λεύ­θε­ρα για να διώ­χνει ει­ρηνι­κά ό­σους α­πε­χθά­νε­ται. Αυ­τή τη βί­α, λί­γο ή πο­λύ, την υ­πο­στη­ρί­ζει έ­να με­γάλο μέ­ρος α­πό τους ψη­φο­φό­ρους της Χ.Α, πράγ­μα που α­πο­δεί­χτη­κε ό­ταν τα πο­σο­στά της α­νέ­βη­καν μό­λις ο να­ζι-Κα­σι­διά­ρης έ­δει­ρε γυ­ναί­κες μπρο­στά στην τη­λε­ό­ρα­ση αρ­κεί που αυ­τές ή­ταν μέ­λη του πα­λιού κοι­νο­βου­λευ­τι­κού κό­σμου. Ε­πί­σης α­πο­δεί­χτη­κε ό­τι η συμ­μο­ρί­α δυ­νά­μω­νε πο­λι­τι­κά ό­ταν επιδεικτικά και κτη­νω­δώς “κα­θά­ρι­ζε” τα πα­ζά­ρια α­πό τους με­τα­νά­στες.

Η “Χρυ­σή Αυ­γή” ψη­φί­ζε­ται σε ση­μα­ντι­κό βαθ­μό ό­χι πα­ρά τη βί­α της αλλά λό­γω της βί­ας της και μά­λι­στα λό­γω της α­τι­μώ­ρη­της βί­ας της. Γι’ αυτό πρέπει να συντριβεί σαν πο­λι­τι­κός φο­ρέ­ας ορ­γα­νω­μέ­νης βί­ας. Αυ­τοί που α­παι­τούν να είναι νό­μι­μη η Χ.Α για να μπο­ρούν να την ψη­φί­ζουν οι 450.000 ψηφοφόροι της, δεν μπο­ρούν να υ­πο­χρε­ώ­νουν τα υ­πό­λοι­πα 6.000.000 να ζουν υπό την α­πει­λή της βί­ας της. Τα 6.000.000 πρέ­πει να προ­στα­τέ­ψουν τον ε­αυ­τό τους και την ελευθερία τους αλ­λά και εκείνους α­πό τους 450.000 που έ­χουν την κα­κή συ­νή­θεια να ε­κτρέ­φουν ο­χιές για να τρώ­νε ό­σους ε­κλαμ­βά­νουν ως πο­ντί­κια. Κα­νείς δεν έ­χει το “δη­μο­κρα­τι­κό” δικαί­ω­μα να α­μο­λά­ει ο­χιές στους δρό­μους και μάλιστα να τις στέλ­νει στη Βου­λή.

Λέ­νε οι η­γε­σί­ες των 3 κομ­μά­των που προ­στα­τεύ­ουν με το με­γα­λύ­τε­ρο πά­θος τη νο­μι­μό­τη­τα του δο­λο­φο­νι­κού κόμ­μα­τος, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, το ψευ­τοΚ­ΚΕ και η ΔΗ­ΜΑΡ: “Αν βγει ε­κτός νό­μου η “Χρ. Αυ­γή” ί­σως βγει και η Α­ρι­στε­ρά”.

Αυ­τό εί­ναι το πιο α­νι­στό­ρη­το και έ­νο­χο ε­πι­χεί­ρη­μα. Η πραγ­μα­τι­κή α­ρι­στε­ρά ό­χι μό­νο δεν αρ­νή­θη­κε πο­τέ να βγουν οι τρα­μπού­κοι φα­σί­στες ε­κτός νό­μου, αλ­λά αυ­τό πά­ντα α­παι­τού­σε α­πό την ό­ποια κρα­τι­κή ε­ξου­σί­α. Αυτό ή­ταν το βα­σι­κό αί­τη­μα του πα­γκό­σμιου α­ντι­φα­σι­στι­κού με­τώ­που, στο ο­ποί­ο πρω­τα­γω­νι­στού­σε η α­λη­θι­νή α­ρι­στε­ρά στο με­σο­πό­λε­μο, αλ­λά και με­τά τον πό­λε­μο. Αυ­τό α­παι­τού­σε το 1946-47 το α­λη­θι­νό ΚΚΕ, αυ­τό το 1960-67 η Ε­ΔΑ, αυ­τό και η ε­πανα­στα­τι­κή α­ρι­στε­ρά με­τά το 74 με το κί­νη­μα της α­πο­χου­ντο­ποί­η­σης, που τό­σο πολύ το χτύ­πη­σε το ψευ­τοΚ­ΚΕ. Και τού­το για­τί οι φα­σί­στες, ι­διαί­τε­ρα οι ρα­τσι­στές, εί­ναι το φο­νι­κό χέ­ρι της πιο α­ντι­δρα­στι­κής με­ρί­δας της α­στι­κής τά­ξης και σαν τέ­τοιο χτυ­πά­ει πά­ντα κα­τά προ­τε­ραιό­τη­τα την α­λη­θι­νή α­ρι­στε­ρά. Το να α­παι­τείς να μην βγει το κόμ­μα των να­ζί ε­κτός νό­μου ση­μαί­νει ότι α­ντι­κει­με­νι­κά συμ­μα­χείς με αυ­τό. Αυ­τό κά­νει η η­γε­σί­α της λε­γό­με­νης αρι­στε­ράς αλ­λά και οι Σα­μα­ράς και Βε­νι­ζέ­λος που προ­σποιού­νται ό­ψι­μα τους αντι-φα­σί­στες. ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ, ό­πως και η δι­κα­στι­κή ε­ξου­σί­α -που έ­φτα­σε το 2010 να α­θω­ώσει με ρα­τσι­στι­κό σκε­πτικό τον αρ­χι­να­ζί Κ. Πλεύ­ρη- πρέ­πει να λο­γο­δο­τήσουν για­τί ά­φη­σαν τους να­ζί υπό την κάλυψη της αστυνομίας να κυ­νη­γούν επί 25 χρόνια σαν θη­ρά­μα­τα και να τραυ­μα­τί­ζουν χι­λιά­δες α­θώ­ους α­κό­μα και να τους σκο­τώ­νουν. Το πιο με­γά­λο αί­σχος είναι ό­τι Ο­ΛΑ τα κόμ­μα­τα, και τα ε­ξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κά - πλην της Ο­ΑΚ­ΚΕ και του “Ου­ρά­νιου Τό­ξου” που κατήγγειλαν έμπρακτα αυτή τη συνύπαρξη- συ­νε­δριά­ζα­νε στις εκλογές ΠΑ­ΝΤΑ μα­ζί με τη “Χρ. Αυ­γή” στο Υ­πουρ­γεί­ο Ε­σω­τε­ρι­κών για να συ­να­πο­φα­σί­ζουν μα­ζί της για τους τη­λε­ο­πτι­κούς χρό­νους των κομ­μά­των! Ε­πί­σης σαν ΕΣ­Ρ, τα 6 κόμματα, μό­λις η Χ.Α. μπή­κε στη Βου­λή υ­πο­χρέ­ω­ναν τα κα­νά­λια να δη­μο­σιεύ­ουν τις α­να­κοι­νώ­σεις της!

Οι η­γε­σί­ες των 6 κομ­μά­των, ιδιαίτερα αυτών της ψευτοαριστεράς, προ­στα­τεύ­ουν τη Χ.Α. για­τί έ­χουν την ί­δια με αυ­τήν δη­λω­μέ­νη ή α­δή­λω­τη γραμ­μή στρα­τη­γι­κής συμ­μα­χί­ας με τη φα­σι­στική Ρω­σί­α. Γι αυ­τό, ό­πως και η “Χρ. Αυ­γή”, θε­ω­ρούν υ­πεύ­θυ­νους της οι­κο­νο­μι­κής κα­τα­στρο­φής και της πεί­νας κυ­ρί­ως τους δυ­τι­κούς δα­νει­στές και τους δυτι­κό­φι­λους πο­λι­τι­κούς της ΝΔ και του ΠΑ­ΣΟΚ (ε­νά­ντια στους ο­ποί­ους ε­πι­τρέπουν εν μέ­ρει και τη βί­α) και ό­χι το ύ­που­λο τσά­κι­σμα της βιο­μη­χα­νί­ας, στο οποί­ο ε­πι­δί­δο­νταν ε­πί 30 χρό­νια και το συ­νε­χί­ζουν κυ­ρί­ως με οι­κο­λο­γι­κά και τα­ξι­κά προ­σχή­μα­τα οι ρω­σό­φι­λοι σε κυ­βερ­νή­σεις και κυρίως σαν αριστερή α­ντι­πο­λί­τευ­ση. Γι αυτό μα­ζί με τη “Χρ. Αυ­γή” προ­ω­θούν ανοιχτά ή πλάγια τη θέ­ση ό­τι η Γερ­μα­νί­α σκο­τώ­νει την Ελ­λά­δα για να την α­γο­ρά­σει τζά­μπα και δεν δια­μαρ­τύ­ρο­νται που την α­γο­ρά­ζουν τζά­μπα σχε­δόν α­πο­κλει­στι­κά η Ρω­σί­α και η Κί­να. Γι αυ­τό δεν α­πο­κα­λύ­πτουν ποτέ την “πα­τριω­τι­κή” Χ.Α. σαν αρ­χι-ξε­νό­δου­λη για το κά­λε­σμα που έ­χει κά­νει να έρθει ο ρώ­σι­κος στρα­τός στην Ελ­λά­δα για να φυ­λά­ξει τους α­γω­γούς (Κα­σι­διάρης στη Βου­λή, 26/09/2012).

Βέ­βαια για τα πα­ρα­πά­νω, δη­λα­δή για το ποιοι είναι οι ε­χθροί της χώ­ρας, για το ποιος φταίει για τη διαφθορά και κυρίως για το ποιος φταί­ει για την κρί­ση, διε­ξά­γε­ται στη χώρα μας μια με­γά­λη πο­λι­τι­κή μάχη μέσα κι έξω από το κοινοβούλιο. Όμως υπάρχει ένα λυ­μέ­νο ζή­τη­μα, αυ­τό που χω­ρί­ζει το σύγ­χρο­νο άν­θρω­πο από τον κανί­βα­λο και αυτό εί­ναι η ναζι-ρα­τσι­στι­κή βί­α. Έχει αποδειχτεί δηλαδή ότι ποτέ οι ναζί-ρατσιστές δεν λύσανε κανένα πρόβλημα ούτε οικονομικό, ούτε εθνικής ανεξαρτησίας, αφού δημαγωγώντας πάνω σε αυτά τα θέματα ήρθαν στην εξουσία. Αντίθετα, μόλις ήρθαν στην εξουσία οδήγησαν τις χώρες τους στη βαρβαρότητα και στην απόλυτη οικονομική και εθνική καταστροφή. Γι αυ­τό χρειά­ζε­ται το πιο πλατύ δη­μο­κρα­τι­κό μέ­τω­πο ε­νά­ντια στη “Χρ. Αυ­γή” που ό­ρος του εί­ναι το αί­τημα να τε­θεί αυ­τή ε­κτός νό­μου και βέβαια να διωχτούν οι άνθρωποί της που είναι μέσα στην αστυνομία και κυρίως μέσα στο στρατό.
Αθήνα, 09/10/2013