Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΑΚΚΕ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ

Ο ναζί-Κασιδιάρης και ο Σιφωνιός στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου κατά τη διάρκεια της τότε απεργείας Ο ναζί-Κασιδιάρης και ο Σιφωνιός στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου κατά τη διάρκεια της τότε απεργείας
Το κί­νη­μα των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα με­ταλ­λεί­α Χαλ­κι­δι­κής υ­πέρ του χρυ­σού έ­χει κα­τα­θο­ρυ­βή­σει το σο­σιαλ­φα­σι­σμό. Ι­διαί­τε­ρα τον έ­χει α­νη­συχή­σει η με­γά­λη ε­κτί­μη­ση και α­πή­χη­ση που έ­χει η Ο­ΑΚ­ΚΕ μέ­σα στους ερ­γά­τες των με­ταλ­λεί­ων, και
γι’ αυ­τό προ­σπα­θούν λυσ­σα­σμέ­να να τη χτυ­πή­σουν με κάθε τρό­πο. Α­φού ε­πι­χεί­ρη­σαν να της κολ­λή­σουν την τα­μπέ­λα του υ­παλ­λή­λου της κα­να­δι­κής ε­ται­ρί­ας, τώ­ρα αυ­τοί οι υ­πάλ­λη­λοι του Μπό­μπο­λα και της Κό­σκο α­πο­φά­σι­σαν ξαφ­νι­κά να α­πο­χτή­σουν «δη­μο­κρα­τι­κές ευαι­σθη­σί­ες» και με τα πα­πα­γα­λά­κια τους άρ­χι­σαν να κα­τη­γο­ρούν, ψι­θυ­ρι­στά ως συνή­θως, το κόμ­μα μας για σύ­μπλευ­ση με το φα­σι­σμό ε­πει­δή και ο Αδ. Γε­ωρ­γιά­δης χαι­ρέ­τησε την με­γά­λη συ­γκέ­ντρω­ση των με­ταλ­λω­ρύ­χων. 
Το θρά­σος των σο­σιαλ­φα­σι­στών εί­ναι πραγ­μα­τι­κά α­πί­στευ­το! Κα­τηγο­ρούν την Ο­ΑΚ­ΚΕ για σύ­μπλευ­ση με το φα­σι­σμό την ώ­ρα που οι ί­διοι συ­μπλέ­ουν ε­ντε­λώς, έ­χουν ε­ντε­λώς την ί­δια γραμ­μή  με τους να­ζι­στές της Χρυ­σής Αυγής ό­χι μό­νο στα με­ταλ­λεί­α του Χρυ­σού Χαλ­κι­δι­κής αλ­λά και σε ό­τι α­φο­ρά­ει τα κε­ντρι­κά πο­λι­τι­κά ζητή­μα­τα της χώ­ρας, ό­πως εί­ναι η χρε­ω­κο­πί­α και οι υπεύ­θυ­νοι γι αυ­τήν, η φα­σι­στι­κού τύ­που κά­θαρ­ση, η σα­μπο­τα­ρι­στι­κή οι­κονο­μι­κή πο­λι­τι­κή και βέ­βαια ο α­ντιευ­ρω­παϊ­σμός και ο φι­λο­ρω­σι­σμός. Και δεν φτά­νει που συ­μπλέ­ουν στην κε­ντρι­κή πο­λι­τι­κή γραμ­μή με τους να­ζι­στές αλ­λά και συ­νερ­γά­ζο­νται μα­ζί τους στε­νά και στα ί­δια τα κι­νήμ­ατά τους ό­πως αυτά των α­γα­να­κτι­σμέ­νων ό­που αυ­τοί ορ­γά­νω­ναν τις δή­θεν α­με­σο­δη­μο­κρα­τικές τους συ­νε­λεύ­σεις-κα­πέ­λα στην κά­τω πλα­τειά του Συ­ντάγ­μα­τος και στην πάνω την ά­φη­ναν στους φα­σί­στες και να­ζι­στές κά­θε εί­δους! Εί­ναι οι ί­διοι μάλι­στα που σαν ΠΑ­ΜΕ έ­χουν δε­χτεί α­ντι­προ­σω­πεί­α της Χρ. Αυ­γής στην κατά­λη­ψη της Χα­λυ­βουρ­γί­ας Α­σπρο­πύρ­γου και που μά­λι­στα το το­πι­κό συν­δι­κα­λιστι­κό τους στέ­λε­χος στε­κό­ταν δί­πλα-δί­πλα με τον να­ζι-Κα­σι­διά­ρη χει­ρο­κροτώ­ντας την ο­μι­λί­α του! Οι ί­διοι που σαν κί­νη­μα «δεν πλη­ρώ­νω» του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ συνερ­γά­στη­καν με με­τωπι­κή ορ­γά­νω­ση της Χρ. Αυ­γής στην Κα­τε­ρί­νη και μά­λιστα υ­πε­ρα­σπί­στη­καν τη συμ­με­το­χή της στο κί­νη­μα τους. Και τολ­μούν να βά­ζουν στο στό­μα τους την Ο­ΑΚ­ΚΕ, η ο­ποί­α σχε­δόν μό­νη (μα­ζί με το Ου­ρά­νιο Τό­ξο) απεί­χε α­πό συ­νε­δριά­σεις, δια­βου­λεύ­σεις για τον προ­ε­κλο­γι­κό χρό­νο των κομ­μά­των, τη­λε­ο­πτι­κά τρα­πέ­ζια μα­ζί με τους να­ζι­στές, ό­ταν ό­λα τα υ­πό­λοιπα κόμ­μα­τα συμ­με­τεί­χαν και συ­νε­χί­ζουν να συμ­με­τέ­χουν σε κοι­νές συνε­δριάσεις μα­ζί της ευ­χα­ρί­στως μέ­σα στην ί­δια τη Βου­λή της ντρο­πής. Ό­ταν μό­νη η ΟΑΚ­ΚΕ πριν 15 χρό­νια πή­ρε την πρω­το­βου­λί­α για τη συ­γκρό­τη­ση της Α­ντι­ναζι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας και μό­νη αυ­τή έ­θε­σε (και θέ­τει) το ζή­τη­μα της συ­νταγμα­τι­κής α­πα­γό­ρευ­σης της Χρ. Αυ­γής, σε μια ε­πο­χή που η τε­λευ­ταί­α φαι­νό­ταν οργα­νω­τι­κά α­νί­σχυ­ρη και σε πολ­λούς α­κίν­δυ­νη. Αλ­λά α­κό­μα και σε ό­τι αφορά τον ί­διο το Γε­ωρ­γιά­δη, αυ­τοί που μας κα­τη­γο­ρούν τον χτυ­πούν βα­σι­κά σα φι­λε­λεύ­θε­ρο και τον κά­λυ­ψαν στο πα­ρελ­θόν ό­ταν εκ­θεί­α­σε το γε­νο­κτο­νικό α­ντι­ση­μι­τι­κό λί­βε­λο του αρ­χι­να­ζι­στή Πλεύ­ρη. Θυ­μό­μα­στε πο­λύ κα­λά πώς όλα τα ψευ­το­α­ρι­στε­ρά κόμ­μα­τα εί­χαν λάμ­ψει δια της α­που­σί­ας τους α­πό τη δί­κη του τε­λευ­ταί­ου, τον ο­ποί­ο υ­πο­στή­ρι­ζαν ό­λα τα τό­τε στε­λέ­χη του ΛΑ­ΟΣ, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Γε­ωρ­γιά­δη. Τό­τε οι σο­σιαλ­φα­σί­στες (και ό­λα τα κανά­λια) έ­θα­ψαν τη δί­κη με α­πο­τέ­λε­σμα να μπει το ΛΑ­ΟΣ στη βου­λή. Αλ­λά και σε ότι α­φορά την ί­δια την το­πο­θέ­τη­ση του συ­ντρό­φου μας στη συ­γκέ­ντρω­ση, αυ­τή ό­χι μό­νο δεν συ­νέ­πλε­ε με ε­κεί­νη του Γε­ωρ­γιά­δη αλ­λά α­πα­ντού­σε διε­ξοδι­κά α­κρι­βώς στη θέ­ση του ό­τι η κυ­βέρ­νη­ση υ­πο­στη­ρί­ζει την ε­πέν­δυ­ση και ότι το ζή­τη­μα θα λυ­θεί με α­στυ­νο­μι­κή ε­πέμ­βα­ση (δέ­στε το βί­ντε­ο της ο­μι­λίας του σ. Ζα­φει­ρό­που­λου στην ι­στο­σε­λί­δα μας). 
Συ­νε­χί­στε την ε­πί­θε­ση ά­θλιοι σο­σιαλ­φα­σί­στες για­τί έ­τσι ξε­σκεπά­ζε­στε πε­ρισ­σό­τε­ρο!