Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΞΩ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα, ό­σο οι σχέ­σεις ε­ξάρ­τη­σης της χώ­ρας μας με το ρώ­σι­κο ι­μπε­ρια­λι­σμό δυ­να­μώ­νουν, πραγ­μα­το­ποιού­νται ε­πι­σκέ­ψεις ρώσι­κων πο­λε­μι­κών στα ελ­λη­νι­κά λι­μά­νια.
Με­τά την πα­ρέ­λα­ση του ρώ­σι­κου στρατού στην Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη-που προ­κά­λε­σε το πα­ρα­λή­ρη­μα ενθου­σια­σμού των να­ζι­στών της ΧΑ-την ε­πί­σκε­ψη άλ­λου πο­λε­μι­κού στη Λή­μνο, τώ­ρα τε­λευ­ταί­α τα ρώ­σι­κα πο­λε­μι­κά πλοί­α του πο­λέ­μου και του φα­σι­σμού, ελ­λι­με­νί­ζο­νται και στο λι­μά­νι του Πει­ραιά. Λί­γο πριν τα Χρι­στού­γεν­να εί­χαν έρ­θει το κα­τα­δρομι­κό Moskva και το α­ντι­τορ­πι­λι­κό Smetlivy. Στις 3 του Φλε­βά­ρη ήρ­θε η φρε­γά­τα RFS Yaroslav Mudry 727. 
Φυ­σι­κά κα­μιά κι­νη­το­ποί­η­ση δεν έ­γι­νε ε­να­ντί­ον στα πο­λε­μι­κά του θα­νά­του των λα­ών. Ό­λοι οι υ­πο­τι­θέ­με­νοι α­ντι-ι­μπε­ρια­λι­στές σιώ­πη­σαν εκ­κωφα­ντι­κά. Ού­τε συν­θή­μα­τα στους τοί­χους, ού­τε δια­δη­λώ­σεις ε­να­ντί­ον τους, αλλά ού­τε και έ­στω μια  δή­λω­ση. Τι και αν σφά­ζουν πληθυ­σμούς (Τσε­τσε­νί­α) ή δια­με­λί­ζει κρά­τη (Γε­ωρ­γί­α -Β. Ο­σε­τί­α). Τι και αν εί­ναι έ­να α­πέ­ρα­ντο κά­τερ­γο για τις ε­θνό­τη­τές της η Ρω­σί­α. Τι και αν α­πει­λεί τα­κτι­κά ο φα­σί­στας Πού­τιν τα κρά­τη που αρ­νού­νται να υπο­δου­λω­θούν στο Κρεμ­λί­νο. Ο ι­μπε­ρια­λι­σμός γι’  αυ­τούς εί­ναι α­πο­κλει­στι­κά και μό­νο ο δυ­τι­κός ι­μπε­ρια­λι­σμός. 
Αλ­λά ό­ποιος χτυ­πά μό­νο το δυ­τι­κό ι­μπε­ρια­λι­σμό και α­φή­νει στο απυ­ρό­βλη­το τους α­να­το­λι­κούς σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμούς, στην ου­σί­α παί­ζει το παι­χνί­δι τους και ε­ξυ­πη­ρε­τεί α­πο­κλει­στι­κά αυ­τούς. Αρ­γά ή γρή­γο­ρα ο λα­ός μας θα κα­τα­λά­βει πό­σο ο­δυ­νη­ρή εί­ναι η ε­πί­σκε­ψη αυ­τών των πο­λε­μι­κών στη χώ­ρα μας, ό­χι μό­νο για το λα­ό μας, αλ­λά και για ό­λους τους λα­ούς της Με­σο­γείου.