Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕTOIMAZOYN ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΑΝ ΕΧΘΡΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΘΟΡΥΒΑ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΡΩΣΙΑΣ  Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
H πιο με­γά­λη τρα­γω­δί­α για το λα­ό μας, με­γα­λύ­τε­ρη α­κό­μα και α­πό το ό­τι ξαφ­νι­κά κα­τα­στρά­φη­κε η ζω­ή του, εί­ναι ό­τι δεν ξέ­ρει ποιος στ α­λή­θεια εί­ναι ο φταί­χτης για να τον πο­λε­μή­σει. Κυ­βέρ­νη­ση και α­ντι­πο­λί­τευ­ση του δεί­χνουν σαν βα­σι­κό φταί­χτη τους δα­νει­στές και ει­δι­κά τη Γερ­μα­νί­α. Η δια­φο­ρά τους εί­ναι μό­νο στην τα­κτι­κή. Η κυ­βέρ­νη­ση πα­ρι­στά­νει  το “ρε­α­λι­στή” και, λέ­ει ό­τι πρέ­πει να κά­νου­με υ­πο­χω­ρή­σεις στη Γερ­μα­νί­α ω­σό­του δεν θα την έ­χου­με α­νά­γκη, ο­πό­τε θα την υ­πο­χρε­ώ­σου­με να μειώ­σει το χρέ­ος. Η αντι­πο­λί­τευ­ση πα­ρι­στά­νει την ε­θνι­κή α­ντί­στα­ση και λέ­ει ό­τι μπο­ρού­με να πού­με τώ­ρα ό­χι στη Γερ­μα­νί­α και να την υ­πο­χρε­ώ­σου­με τώ­ρα σε με­γά­λο κού­ρεμα  του χρέ­ους.
Οι δα­νει­στές και η Γερ­μα­νί­α έ­χουν με­γά­λη ευ­θύ­νη για τα βά­σα­να της χώ­ρας κα­θώς ε­πι­βάλ­λουν τους δι­κούς τους ό­ρους οι­κο­νο­μι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης κό­ντρα στις δια­θέ­σεις του λα­ού. Ό­μως για την πρω­το­φα­νή κα­τα­στρο­φή που ζει η χώ­ρα και που θα γί­νει α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρη τη βα­σι­κή ευ­θύνη την έ­χουν οι η­γέ­τες της κυ­βέρ­νη­σης και της α­ντι­πο­λί­τευ­σης και η ε­γκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή τους. Αυ­τή έ­χει έ­να ό­νο­μα: ΣΑ­ΜΠΟ­ΤΑΖ ΤΗΣ ΠΑ­ΡΑ­ΓΩ­ΓΗΣ ΣΕ Ο­ΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟ­ΜΕΙΣ, Ι­ΔΙΑΙ­ΤΕ­ΡΑ ΣΤΗ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙΑ. Στό­χος αυτής της πο­λι­τι­κής εί­ναι να ΠΑ­ΡΑ­ΔΟ­ΘΕΙ Η ΧΩ­ΡΑ ΑΥ­ΤΑΝ­ΔΡΗ ΣΤΑ ΧΕ­ΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ­ΠΟΥ­ΛΩΝ Ε­ΧΘΡΩΝ ΤΗΣ, ΤΩΝ ΡΩ­ΣΩΝ ΦΑ­ΣΙ­ΣΤΩΝ (και δευ­τε­ρευό­ντως των κι­νέ­ζων συμ­μά­χων τους). 
Αυ­τό το σα­μπο­τάζ το ξε­κί­νη­σαν οι Α. Πα­παν­δρέ­ου και Φλω­ρά­κης πριν 30 χρό­νια και το συ­νέ­χι­σαν οι Ση­μί­της, Κα­ρα­μαν­λής, Γ. Πα­παν­δρέ­ου, σε συ­νερ­γα­σί­α με τους αρ­χι­σα­μπο­τα­ρι­στές, ε­πί­σης ρω­σό­δου­λους, η­γέ­τες του ψευ­τοΚ­ΚΕ και των ΣΥΝ-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΔΗ­ΜΑΡ. 
Αυ­τό το σα­μπο­τάζ έ­γι­νε και συ­νε­χί­ζε­ται να γί­νε­ται με πε­ρι­βαλ­λοντι­κά, αρ­χαιο­λο­γι­κά, γρα­φειο­κρατι­κά και φι­λερ­γα­τι­κά προ­σχή­μα­τα. Την ί­δια ώ­ρα οι σα­μπο­τα­ρι­στές δυ­να­μώ­να­νε έ­να τμή­μα του κε­φάλαιου, κρα­τι­κο­δί­αι­το και δε­μέ­νο με τη ρώ­σι­κη πο­λι­τι­κή, που του προ­σφέρα­νε με σκαν­δα­λώ­δεις α­ναθέ­σεις το­μείς κλει­διά της οι­κο­νο­μί­ας (δρό­μους, ε­νέρ­γεια, τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες, ο­ρυ­χεί­α κλπ). Πρό­κει­ται για τη ρω­σό­δου­λη κρατι­κο-ο­λι­γαρ­χί­α τύ­που Κόκ­κα­λη (που τε­λι­κά πού­λη­σε την Ι­ντρα­κόμ στη Ρω­σί­α), Μπό­μπο­λα, Κο­πε­λού­ζου, Μυτι­λη­ναί­ου, Γερ­μα­νού, Βγε­νό­που­λου και άλ­λων. 
Αυ­τό το σα­μπο­τάζ έ­φε­ρε το πε­λώ­ριο έλ­λειμ­μα τρε­χου­σών συ­ναλ­λαγών και τε­λι­κά την υ­περ­χρέ­ω­ση, την τρό­ι­κα και τα μνη­μό­νια. Για να μην βλέ­πει ο λα­ός ποιος φταί­ει για τη χρε­ω­κο­πί­α οι σα­μπο­τα­ρι­στές πέ­ρα­σαν αρ­χι­κά στο λα­ό τη “θε­ω­ρί­α” ό­τι φταί­νε οι διε­φθαρ­μέ­νοι πολι­τι­κοί. Α­νά­με­σα στους πιο διε­φθαρ­μέ­νους πο­λι­τι­κούς εί­ναι αυ­τοί της Κί­νας, αλ­λά αυ­τή δεν χρε­ω­κόπη­σε για­τί και οι διε­φθαρ­μέ­νοι πο­λι­τι­κοί της ζουν α­πό το πα­ρα­γω­γι­κό κε­φάλαιο και δεν το κα­τα­στρέ­φουν συ­στη­μα­τι­κά. Μετά, ό­ταν ήρ­θαν τα μνη­μό­νια, οι σα­μπο­τα­ρι­στές πε­ρά­σα­νε τη θέ­ση ό­τι φταί­νε οι δα­νει­στές. Έ­τσι στεί­λα­νε έ­να κομ­μά­τι του λα­ού στον α­ντι-κοι­νο­βου­λε­τι­κό φα­σι­σμό στο ό­νο­μα της πάτα­ξης της δια­φθο­ράς ή το έ­κα­ναν να συ­μπα­θεί τις φα­σι­στι­κές Ρω­σί­α και Κί­να σαν α­ντί­βαρα, τά­χα, στην α­πεί­ρως πιο δη­μο­κρα­τι­κή και με ευ­νο­ϊ­κό­τε­ρες συν­θή­κες διε­ξα­γω­γής της τα­ξι­κής πά­λης Ευ­ρώ­πη. 
 
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ
Η “θε­ω­ρί­α” που πλα­σά­ρει το μέ­τω­πό των ρω­σό­φι­λων α­ντιευ­ρω­παί­ων εί­ναι ό­τι οι Γερ­μα­νοί χρε­ω­κο­πούν τη χώ­ρα για να την α­γο­ρά­σουν τζά­μπα. Αλ­λά αυ­τοί που α­γο­ρά­ζουν τζά­μπα τα βα­σι­κά οι­κο­νο­μι­κά νευ­ρι­κά γάγ­γλια της χώ­ρας εί­ναι οι ρώ­σοι και κι­νέ­ζοι ο­λι­γάρ­χες. 
Εί­ναι ο ρώ­σος ο­λι­γάρ­χης Νέ­σις που α­γό­ρα­σε στην αρ­χή της κρί­σης το σχε­τι­κά με­γα­λύ­τε­ρο πα­κέ­το της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς και α­πό τό­τε αυ­τή  κατα­πί­νει τα πά­ντα με σκο­τει­νές δια­δι­κα­σί­ες. Έ­τσι μπή­καν στο σα­κί της η Α­ΤΕ, η Δω­δώ­νη, η τρά­πε­ζα ΚΥ­ΠΡΟΥ, η Μιλ­λέ­νιουμ κλπ. Με­τά ο Ι­βάν Σαβ­βί­δης α­γό­ρα­σε τον ΠΑ­ΟΚ, τη ΣΕ­ΚΑΠ, ξε­νο­δο­χεί­α και α­κρι­βή του­ρι­στι­κή γη και άλ­λοι ρώσοι ο­λι­γάρ­χες α­γο­ρά­σα­νε τον Ο­ΠΑΠ. Εί­ναι τε­ρα­τώ­δες πώς ο­μό­φω­να τα 6 κόμ­μα­τα και οι να­ζί  βο­η­θά­νε τη Ρω­σί­α με τους φο­ρο­λο­γι­κούς νό­μους να α­πο­κτή­σει φθη­νά την πιο α­κρι­βή γη στην ο­ποί­α ή­δη έ­χει ξε­χυ­θεί. Ο τε­λευ­ταί­ος  νό­μος για τα α­κί­νη­τα προ­βλέ­πει τό­σο ψη­λή φο­ρο­λο­γί­α για τα ψη­λής α­ξί­ας οι­κό­πε­δα ώστε να μην μπο­ρούν να τα κρα­τά­νε οι ι­διο­κτή­τες τους, και να τα πουλά­νε όσο-ό­σο στους βα­σι­κούς α­γο­ρα­στές γης σή­με­ρα, που εί­ναι οι ρώ­σοι και κι­νέ­ζοι α­στοί. Μά­λι­στα για να διευ­κο­λύ­νουν τους τε­λευ­ταί­ους μειώ­νουν κα­τά 70% τους φό­ρους με­τα­βί­βα­σης αλ­λά α­φή­νουν ψη­λούς τους φό­ρους γο­νι­κής πα­ρο­χής (!) Δη­λα­δή δεν α­φή­νουν τους έλ­λη­νες ι­διο­κτή­τες να δί­νουν τα α­κί­νη­τα στα παι­διά τους για να τους υ­πο­χρε­ώ­σουν να τα που­λά­νε τζά­μπα στους ρώ­σους και κι­νέ­ζους. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ξα­να­ε­πι­βά­λα­νε το πό­θεν έ­σχες και μά­λι­στα αυ­τή τη φο­ρά το κά­να­νε με τις πο­λύ ψη­λές α­ντι­κει­με­νι­κές τι­μές α­ντί για τις πραγ­μα­τι­κές τι­μές που ί­σχυαν ως τώ­ρα  για το πό­θεν έ­σχες. Αυ­τό για να δυ­σκο­λεύ­ο­νται πα­ρα­πέ­ρα να α­γο­ρά­σουν τα  α­κί­νη­τα οι έλ­λη­νες που έ­χουν λε­φτά και να διευ­κο­λύ­νο­νται μό­νο οι ρώ­σοι και οι κι­νέ­ζοι για τους ο­ποί­ους δεν υ­πάρ­χει πό­θεν έ­σχες. Τέ­λος ψή­φι­σαν έ­να νό­μο που θα δί­νει ά­δεια μόνι­μης πα­ρα­μο­νής σε ό­σους α­να­το­λι­κούς α­γο­ρά­ζουν γη α­ξί­ας 250.000 Ευ­ρώ και πά­νω, δη­λα­δή θα διευ­κο­λύ­νει τον ε­ποι­κι­σμό της χώ­ρας α­πό τους α­να­το­λι­κούς α-στούς κα­τα­κτη­τές. Τώ­ρα η Ρω­σί­α διεκ­δι­κεί τον Ο­ΣΕ και το λι­μά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης για να α­πο­κτή­σει μιας ι­στο­ρι­κής, στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας  χερ­σαί­α έ­ξο­δο στη Με­σό­γειο.
 
ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Εί­ναι λόγω του συ­στη­μα­τι­κού σα­μπο­τάζ της πα­ρα­γω­γής υ­πέρ των ρώ­σων σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­στών α­κό­μα και μέ­σα στην κρί­ση και με πρό­σχη­μα την κρί­ση που μό­νο η Ελ­λά­δα α­πό ό­λες τις χώ­ρες με “τρό­ι­κες” βρί­σκε­ται σε τέ­τοια πα­ρα­γω­γι­κή ύ­φε­ση (ως 75% τα 3 τε­λευ­ταί­α χρό­νια πτώ­ση σε πολ­λούς βιο­μη­χα­νι­κούς κλά­δους), με τό­σο α­νο­δι­κή α­νερ­γί­α, με πτώ­ση ε­ξα­γω­γών (αν α­φαι­ρε­θούν τα πε­τρε­λαιο­ει­δή), με τό­σο ε­πί­μο­νο έλ­λειμ­μα τρε­χου­σών συναλ­λα­γών. Κυ­βέρ­νη­ση και α­ντι­πο­λί­τευ­ση κρύ­βουν ό­τι Η ΧΩ­ΡΑ ΜΑΣ Ε­ΧΕΙ Υ­ΠΟ­ΣΤΕΙ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙ­ΚΗ “ΓΕ­ΝΟ­ΚΤΟ­ΝΙΑ” στα λί­γα χρό­νια της κρίσης. Ε­κα­το­ντά­δες δη­λα­δή βιο­μη­χα­νί­ες έ­χουν κλεί­σει και α­πό αυ­τές που έ­χουν α­πο­μεί­νει το 86 % ΕΙ­ΝΑΙ Υ­ΠΕΡ­ΧΡΕ­Ω­ΜΕ­ΝΕΣ και πά­νε για κλεί­σι­μο (ΙCAP 2013), ενώ οι άλ­λες χώ­ρες του Νό­του της ΕΖ βγαί­νουν α­πό την κρί­ση α­κρι­βώς για­τί ΣΤΗΡΙ­ΞΑΝ ΤΙΣ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙΕΣ ΤΟΥΣ, ει­δι­κά η Ιρ­λαν­δί­α και η Ι­σπα­νί­α.
Το σα­μπο­τάζ με πρό­σχη­μα την κρί­ση γί­νε­ται με τον ί­διο τρό­πο με τον ο­ποί­ο μέ­σα σε έ­ναν πό­λε­μο οι ποι­νι­κοί ε­γκλη­μα­τί­ες βγαί­νουν στους δρό­μους και εμ­φα­νί­ζο­νται σαν μα­χη­τές. Έ­να βα­σι­κό πράγ­μα πχ που α­παι­τούν οι δανειστές εί­ναι να μην πα­ρά­γε­ται νέ­ο χρέ­ος. Αυ­τό γί­νε­ται με μεί­ω­ση των ε­ξόδων του δη­μο­σί­ου και αύ­ξη­ση των  ει­σπρά­ξε­ων. Υ­πάρ­χουν χί­λιοι τρό­ποι να γίνει αυ­τό. Η τρό­ι­κα δεν νοιά­ζε­ται ποιος εί­ναι ο τρό­πος. Τη νοιά­ζει να βγαί­νουν τα πο­σά. Το ποιος και πό­σο θα πλη­ρώσει το κα­νο­νί­ζουν οι κυ­βερ­νή­τες. Αυτοί λοι­πόν κα­νο­νί­ζουν να βγουν οι φό­ροι α­πό συ­ντρι­πτι­κή, αυ­ξα­νό­με­νη και με γιου­ρού­σια φο­ρο­λό­γη­ση των βιο­μη­χα­νιών, α­ντί να α­δειο­δο­τή­σουν τις πάμπολ­λες μπλο­κα­ρι­σμέ­νες επεν­δύ­σεις ώ­στε να α­νε­βεί α­μέ­σως ο ό­γκος των συλ­λε­γό­με­νων φό­ρων ή να που­λή­σουν με­γά­λη κρα­τι­κή πε­ριου­σί­α που σα­πί­ζει α­να­ξιο­ποί­η­τη, πχ Ελ­λη­νι­κό, Ο­λυ­μπια­κά α­κί­νη­τα  ή α­ντί να κυ­νη­γή­σουν τους συ­στη­μα­τι­κούς φο­ρο­φυ­γά­δες, ο­λι­γάρ­χες και ε­παγ­γελ­μα­τί­ες. Α­ντί­στρο­φα  ενώ για να μειώ­σουν τα έ­ξο­δα του δη­μο­σί­ου υ­πήρ­χαν χί­λιοι τρό­ποι, αυ­τοί διάλε­ξαν να κα­ταρ­γή­σουν το ΙΓ­ΜΕ, να μειώ­σουν τον Ορ­γα­νι­σμό Ε­ξα­γω­γών, να τσακί­σουν τη μέ­ση τε­χνι­κή παι­δεί­α, α­πο­λύ­ο­ντας τους κα­θη­γη­τές της, να κλεί­σουν το τα­μεί­ο ο­δο­ποι­ί­ας, να μι­σο­πε­θά­νουν την Ε­ΑΣ που οι ί­διοι σα­μπό­τα­ραν επί δε­κα­ε­τί­ες, κλπ.
Την ί­δια ώ­ρα φόρ­τω­σαν στη ΔΕ­Η τα α­πλή­ρω­τα χα­ρά­τσια, τα πα­νά­κριβα φω­το­βολ­τα­ϊ­κά και τις άλ­λες α­να­νε­ώ­σι­μες πη­γές και το σα­μπο­τά­ρι­σμα του φτη­νού λι­γνί­τη και με­τά τη βά­λα­νε να με­τα­κυ­λί­σει αυ­τά τα κό­στη ι­διαί­τερα στη με­γά­λη ε­νερ­γο­βό­ρα  βιο­μη­χα­νί­α. Ταυ­τό­χρο­να αύ­ξη­σαν την τι­μή της μη η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας βά­ζο­ντας φό­ρο στο πε­τρέ­λαιο  30%. Το χει­ρό­τε­ρο εί­ναι ότι σε συ­νερ­γα­σί­α με την Γκάζ­προμ α­νέ­βα­σαν την τι­μή του α­ε­ρί­ου 40%  πά­νω από την υ­πό­λοι­πη Ευ­ρώ­πη στη βά­ση μιας πα­ρά­νο­μης και σκαν­δα­λώ­δους σύμ­βα­σης. Έ­τσι κλέ­ψα­νε από την μι­σο­πε­θα­μέ­νη ελ­λη­νι­κή βιο­μη­χα­νί­α ε­κα­το­ντά­δες ζω­τι­κά ε­κα­τομ­μύ­ρια Ευ­ρώ και τα δώ­σα­νε στην Γκάζ­προμ. Πολ­λές ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες με α­νά­λο­γες συμ­βά­σεις πή­γαν στη διαι­τη­σί­α και ό­χι μό­νο μεί­ω­σαν την τι­μή του ρώ­σι­κου φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου αλ­λά πή­ραν α­να­δρο­μι­κά α­πό την Γκάζ­προμ με­ρι­κά δις Ευ­ρώ . Η Ελ­λά­δα, σαν ΔΕ­ΠΑ αρ­νεί­ται να πά­ει στη διαι­τη­σί­α και προ­σπα­θεί να λύ­σει το ζή­τη­μα με πα­ρα­κά­λια στον Πού­τιν! 
Αυ­τό εί­ναι μό­νο λί­γο α­πό το σα­μπο­τάζ για το ο­ποί­ο η Ελ­λά­δα δεν βγαί­νει α­πό την κρί­ση. Ο α­πα­τε­ώ­νας Σα­μα­ράς ι­σχυ­ρί­ζε­ται το α­ντί­θετο δια­τυ­μπα­νί­ζο­ντας τα πε­ρί πρω­το­γε­νούς πλε­ο­νά­σμα­τος. Αυ­τό εί­ναι τε­χνητά κα­τα­σκευα­σμέ­νο για να ε­πι­τρέ­πει στην κυ­βέρ­νη­ση να ζη­τια­νεύ­ει νέ­α κουρέ­μα­τα χρέ­ους. Λέ­με τε­χνη­τό αυ­τό το πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα για­τί προ­κύπτει α­πό φό­ρους που δεν βγαί­νουν α­πό το πλε­ό­να­σμα της πα­ρα­γω­γής, αλ­λά α­πό πα­ρα­γω­γι­κό κε­φά­λαιο που κα­τα­στρέ­φε­ται. Δη­λα­δή πά­για και κυ­κλο­φο­ρια­κά κε­φά­λαια ερ­γο­στα­σί­ων ε­ξα­φα­νί­ζο­νται για να γί­νουν φό­ροι. Ε­πί­σης  πε­λώ­ριο χρη­μα­τι­κό κε­φά­λαιο που βρί­σκε­ται υ­πό μορ­φή τρα­πε­ζι­κών κα­τα­θέ­σε­ων α­ντί να πά­ει στην πα­ρα­γω­γή με­τα­τρέ­πε­ται σε φό­ρους με τα ο­ποί­α οι κα­τα­θέ­τες πλη­ρώ­νουν τους δη­μευ­τι­κούς φό­ρους α­κι­νή­των.  Έ­τσι βγαί­νει πχ το 2014 πλε­ό­νασμα, αλ­λά το 2015, το 2016 κλπ δεν θα μπο­ρεί να ξα­να­βγεί. 
 
ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΑΜΠΟΤΕΡ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Τι πρέ­πει να κά­νει ο λα­ός για να α­ντι­με­τω­πί­σει το σα­μπο­τάζ και τους σα­μπο­τέρ; Κα­ταρ­χήν πρέ­πει να ε­πι­ζή­σει για να μπο­ρεί να πα­λέ­ψει ώ­στε να αλ­λά­ξει την πο­λι­τι­κή κα­τά­στα­ση. Για­τί με μια κυ­βέρ­νη­ση που πυ­ρο­βολεί με λύσ­σα κά­θε παρα­γω­γι­κή μο­νά­δα και με μια α­ντι­πο­λί­τευ­ση που μό­λις πά­ει να γί­νει μια με­γά­λη πα­ρα­γω­γι­κή ε­πέν­δυ­ση βγά­ζει δη­μάρ­χους, δι­κα­στές του ΣτΕ, κου­κου­λο­φό­ρους, και κι­νή­μα­τα α­γα­να­κτι­σμέ­νων κα­τοί­κων, και τη ματαιώ­νει, υ­πάρ­χει διέ­ξο­δος μό­νο με έ­να πο­λι­τι­κό κί­νη­μα για την α­πο­κά­λυ­ψη και συ­ντρι­βή των σα­μπο­τα­ρι­στών. Δη­λα­δή χρειά­ζε­ται να υ­ψωθεί έ­να μα­ζι­κό μα­χη­τι­κό κί­νη­μα, που να α­πα­ντά­ει και πο­λι­τι­κά αλ­λά και με επι­στη­μο­νι­κά ε­πι­χει­ρή­μα­τα στα κι­νή­μα­τα των σα­μπο­τα­ρι­στών. Βε­βαί­ως το κίνη­μα αυ­τό θα πρέ­πει να βά­ζει τους δι­κούς του πραγ­μα­τι­κούς, λο­γι­κούς όρους για κά­θε ε­πέν­δυ­ση, ό­πως το να μην λη­στεύ­ει τη χώ­ρα, να μην ε­γκα­θι­στά εργα­σια­κά γκέ­το και να μην κα­τα­στρέ­φει το πε­ρι­βάλ­λον. Τε­λι­κά μό­νο αν φτιαχτούν κόμ­μα­τα που να θέ­λουν τη βιο­μη­χα­νι­κή α­νά­πτυ­ξη με τέ­τοιους ό­ρους δεν θα γί­νου­με μια ε­ξα­θλιω­μέ­νη και ε­ξαν­δρα­πο­δι­σμέ­νη α­ποι­κί­α της Ρω­σί­ας και της Κί­νας,  που θα ση­μαί­νει για το λα­ό μας μια ζω­ή χει­ρό­τε­ρη και α­πό ε­κεί­νη του ρώ­σι­κου και του κι­νέ­ζι­κου λα­ού.
Η πο­λι­τι­κή ήτ­τα των σα­μπο­τα­ρι­στών εί­ναι λοι­πόν έ­να γι­γα­ντιαί­ο κα­θή­κον που στην πρωτο­πο­ρί­α του πρέ­πει να βρε­θούν τα με­γα­λύ­τε­ρα θύ­ματα αυ­τού του σα­μπο­τάζ. Αυ­τοί εί­ναι κα­τά κύ­ριο λό­γο οι 1,5 εκ ά­νερ­γοι και α­μέ­σως με­τά οι ερ­γα­ζό­με­νοι των βιο­μη­χα­νιών που οι πε­ρισ­σό­τε­ρες πά­νε για κλεί­σι­μο.
 Ει­δι­κά ό­μως οι ά­νερ­γοι δεν μπο­ρούν να ε­πι­βιώ­νουν για πο­λύ α­κό­μα χά­ρη στην αυ­το­θυ­σια­κή στή­ρι­ξη των συγ­γε­νών τους, που και αυ­τοί ό­λο και πιο πο­λύ ε­ξα­θλιώ­νο­νται, ού­τε μπο­ρούν να έ­χουν έ­να μα­χη­τι­κό η­θι­κό με την ε­ξευ­τε­λι­στι­κή τα­λαι­πω­ρί­α των συ­σι­τί­ων της δη­μο­τικής και κυ­ρί­ως της υ­πο­κρι­τι­κής εκ­κλη­σια­στι­κής φι­λαν­θρω­πί­ας. Λέ­με υ­πο­κρι­τι­κής για­τί η εκ­κλη­σία κά­νει πως βο­η­θά­ει αλ­λά την ί­δια ώ­ρα κερ­δί­ζει πολ­λα­πλά­σια για­τί ε­ξα­σφάλι­σε και χά­ρη και σε αυ­τή τη “φι­λαν­θρω­πί­α” το δι­καί­ω­μα να ε­ξαι­ρεί­ται ου­σιαστι­κά α­πό το φο­ρο­λο­γι­κό έ­λεγ­χο α­κρι­βώς πά­νω στην κρί­ση. Αυ­τό για­τί ο αρχηγός της, ο Ιε­ρώ­νυ­μος, εί­ναι φα­να­τι­κός φί­λος της που­τι­νι­κής Ρω­σί­ας, και γι αυ­τό φί­λος των σα­μπο­τα­ρι­στών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ο Ιε­ρώ­νυ­μος δί­νει έ­να πιά­το φα­γητό στους α­νέρ­γους αλ­λά δου­λεύ­ει γι αυ­τούς που τους α­φαι­ρούν τη δου­λειά. 
Για να μπο­ρούν λοι­πόν οι ά­νερ­γοι να πα­λέ­ψουν για την αλ­λα­γή της κα­τά­στα­σής τους πρέ­πει να α­παι­τή­σουν α­πό την πο­λι­τι­κή ε­ξου­σί­α που φταί­ει για την κα­τά­στα­ση στην ο­ποί­α βρί­σκο­νται να τους ε­ξα­σφα­λί­σει μια ελά­χι­στη α­πο­ζη­μί­ω­ση και ταυ­τό­χρο­να την εκ­πλή­ρω­ση μιας δη­μο­κρα­τι­κής υ­ποχρέ­ω­σής του κρά­τους, ε­φό­σον δεν τους πα­ρέ­χει δου­λειά: Αυ­τή εί­ναι η ε­πι­δό­τη­ση ό­λων των α­νέρ­γων, ό­σο και­ρό και να εί­ναι ά­νερ­γοι. Αυ­τό εί­ναι το αί­τη­μα κλει­δί της πε­ριό­δου, που αν γί­νει πο­λι­τι­κό κί­νη­μα θα υ­πο­χρε­ώ­σει το κα­θε­στώς των σα­μπο­τα­ρι­στών να βρει τα λε­φτά για να το ι­κα­νο­ποι­ή­σει. Τα πα­ρα­πα­νί­σια λε­φτά που χρειά­ζο­νται γι αυ­τό, πε­ρί­που 5 δις, μπο­ρεί να τα βρει το κα­θε­στώς στο λε­πτό α­πλά στα­μα­τώ­ντας το πο­λύ­μορ­φο σα­μπο­τάζ, κυρί­ως ε­πι­τρέ­πο­ντας να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι χι­λιά­δες μπλο­κα­ρι­σμέ­νες με­γάλες και μι­κρές ε­πεν­δύ­σεις αλ­λά και στα­μα­τώντας να σκο­τώ­νει τις ε­πι­χειρήσεις που υ­πάρ­χουν. Έ­τσι και οι ά­νερ­γοι θα μειώ­νο­νται, και οι φό­ροι που θα μα­ζεύ­ο­νται θα εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ροι, και οι ει­σφο­ρές στα ελ­λειμ­μα­τι­κά τα­μεί­α πε­ρισ­σό­τε­ρες και οι ε­πι­δο­τή­σεις α­νερ­γί­ας μι­κρό­τε­ρες. Αλ­λά και εφό­σον το σα­μπο­τάζ συ­νε­χί­ζε­ται θα υ­πάρ­χουν ακό­μα λε­φτά για την ε­πι­δό­τηση ό­λων των α­νέρ­γων μέ­σα α­πό το χτύ­πη­μα ό­σων σχε­δόν θε­σμι­κά φο­ρο­δια­φεύ­γουν, δη­λα­δή ε­κεί­νων που α­πο­τε­λούν ό­λοι μα­ζί την κοι­νω­νι­κή βά­ση του κα­θε­στώ­τος των σα­μπο­τα­ρι­στών. Αυ­τοί εί­ναι οι κρα­τι­κο-ο­λι­γάρ­χες, οι ε­κα­το­ντά­δες χι­λιά­δες: μεγάλοι και με­σαί­οι, πά­ντα α­φο­ρο­λό­γη­τοι γαιο­κτή­μο­νες της υ­παί­θρου, οι διε­φθαρ­μέ­νοι γρα­φειο­κρά­τες και οι φο­ρο­φυ­γά­δες ε­παγ­γελ­μα­τί­ες. Τέ­λος, αν οι σα­μπο­τα­ρι­στές, ε­πι­μεί­νουν και στην κά­λυ­ψη των φο­ρο­φυγά­δων εί­ναι υ­πο­χρε­ω­μέ­νοι να βρουν τα λε­φτά  έ­στω μέ­σα α­πό την παρα­πα­νήσια φο­ρο­λο­γί­α ό­σων έ­χουν πε­ρι­κο­πές, αλ­λά εί­ναι σχε­τι­κά πιο κα­λο­πλη­ρω­μέ­νοι και δεν αρ­γο­πε­θαί­νουν μαρ­τυ­ρι­κά ό­πως οι ά­νερ­γοι. Βέ­βαια σε αυ­τήν την τελευ­ταί­α πε­ρί­πτω­ση οι σα­μπο­τα­ρι­στές θα κοι­τά­ξουν να ξε­ση­κώ­σουν τον υ­πόλοι­πο λα­ό ε­να­ντί­ον των α­νέρ­γων, ο­πότε οι τε­λευ­ταί­οι θα πρέ­πει να α­ποδεί­ξουν ό­τι αν ε­πι­δο­τη­θούν, τό­τε αυ­τό θα εί­ναι πε­λώ­ρια νί­κη ό­χι μό­νο για τους ί­διους αλ­λά και γι αυ­τούς που έ­χουν δου­λειά και τε­λι­κά για την επι­βί­ω­ση και την α­νε­ξαρ­τη­σί­α της χώ­ρας. Για­τί ό­σο δεν υ­πάρ­χει ε­πί­δο­μα ανερ­γί­ας για ό­λους τους α­νέρ­γους, οι ερ­γο­δό­τες ε­πι­βά­λουν μι­σθούς πεί­νας και ό­ρους δου­λειάς γα­λέ­ρας σε ό­σους δου­λεύ­ουν. Χω­ρίς ε­πί­δο­μα α­νερ­γί­ας και με συ­νε­χι­ζό­με­νο το σα­μπο­τάζ, οι μι­σθοί, αλ­λά και οι συ­ντά­ξεις, που ε­ξαρ­τούνται α­πό αυ­τούς, θα πη­γαί­νουν μοι­ραί­α προς το μη­δέν Α­πό την άλ­λη αυτό το μη­δέν θα βο­η­θά­ει τα νέ­α α­φε­ντι­κά, τους νε­ο-α­ποι­κιο­κρά­τες να α­γο­ρά­ζουν και να εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται τους πά­ντες και τα πά­ντα με τους ό­ρους τους. Η τζάμπα ερ­γα­τι­κή σάρ­κα τρα­βά­ει σαν μα­γνή­της τους α­ποι­κιο­κρά­τες, που εί­ναι οι τε­λι­κοί ε­ντο­λείς των σα­μπο­τέρ της σύγ­χρο­νης ε­θνι­κής βιο­μη­χα­νι­κής και α­γρο­τι­κής α­νά­πτυ­ξης κα­θώς και της έ­ρευ­νας και της τε­χνο­λο­γί­ας, που από τη φύ­ση τους α­ντι­στρα­τεύ­ο­νται κά­θε α­ποι­κιο­κρα­τί­α.  
Θα υ­πάρ­ξουν δύ­ο βα­σι­κά ε­πι­χει­ρή­μα­τα ε­νά­ντια στην ε­πι­δό­τη­ση όλων των α­νέρ­γων. Στο έ­να, το πά­γιο κυ­βερ­νη­τι­κό ε­νά­ντια σε κά­θε βελ­τί­ω­ση της κα­τά­στα­σης της φτω­χο­λο­γιάς, ό­τι δη­λα­δή δεν υ­πάρ­χουν άλ­λα λε­φτά, α­παντή­σα­με.  Το άλ­λο ε­πι­χεί­ρη­μα, το πιο κρυμ­μέ­νο αλ­λά ε­πί­σης πά­γιο, κυ­ρί­ως ό­μως της α­ντι­πο­λί­τευ­σης των ε­θνι­κο­φα­σι­στών και της ψευ­το­α­ριστε­ράς και των νε­ο­να­ζί, εί­ναι ό­τι λε­φτά υ­πάρ­χουν αρ­κεί να κου­ρευ­τεί το χρέ­ος ή να κη­ρυχθεί χρε­ω­κο­πί­α. Δη­λα­δή προ­τεί­νουν να πλη­ρώ­σουν οι δα­νει­στές κρύ­βο­ντας από την κοι­νή γνώ­μη ό­τι οι δα­νει­στές έ­χουν ή­δη χά­σει δε­κά­δες δις με το PSI (κούρε­μα χρέ­ους σε ι­διώ­τες κα­τό­χους ελ­λη­νι­κών ο­μο­λό­γων) και ό­τι έ­χουν μειώ­σει τα ε­πι­τό­κια και έ­χουν α­πο­μα­κρύ­νει την α­πο­πλη­ρω­μή για τα ε­κα­το­ντά­δες  υ­πό­λοι­πα δις χρέ­ους, που πι­θα­νό­τα­τα θα χα­θούν ε­πί­σης στην ελ­λη­νι­κή κα­τα­βό­θρα. Οι σα­μπο­τα­ρι­στές  καλ­λιερ­γούν την α­πά­τη και ε­δώ, αλ­λά και στο ε­ξω­τε­ρι­κό, ό­τι μπο­ρεί η χώ­ρα να σω­θεί αν της χα­ρι­στούν τα χρω­στού­με­να. Η α­λή­θεια εί­ναι ό­τι ό­σα χρέ­η και να της χα­ρι­στούν το πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ θα πα­ρά­γει χρέ­η. Στην ου­σί­α οι σα­μπο­τέρ, κυ­βέρ­νη­ση και α­ντι­πο­λί­τευ­ση  δεί­χνουν στο λα­ό έ­ναν ε­ξω­τε­ρι­κό ε­χθρό, τους δα­νει­στές για να σώ­σουν τον α­λη­θι­νό, τον ε­σω­τε­ρι­κό ε­χθρό, που εί­ναι οι ί­διοι.
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Ε­πει­δή κά­ποια στιγ­μή ο ελ­λη­νι­κός λα­ός θα κα­τα­λά­βει ποιοι πραγμα­τι­κά τον κα­τα­στρέ­ψα­νε και θα ε­ξε­γερ­θεί ε­νά­ντιά τους, το κα­θε­στώς προ­στα­τεύ­ει, κρα­τώ­ντας νό­μι­μη ε­πί δε­κα­ε­τί­ες, τη να­ζι­στι­κή “Χρ. Αυ­γή”, α­κό­μα και α­φού αυ­τή α­πο­κα­λύ­φθη­κε σαν δο­λο­φο­νι­κή. Εί­ναι φυ­σι­κό α­φού αυ­τή κα­λεί το ρώ­σι­κο στρα­τό να ε­γκα­τα­στα­θεί στην Ελ­λά­δα, ε­νώ από την άλ­λη το ρώ­σικο υ­πουρ­γεί­ο ε­ξω­τε­ρι­κών την υ­πο­στή­ρι­ξε με δη­μο­σί­ευ­μα του πά­νω στις συλ­λή­ψεις των στε­λε­χών της (http://voiceofrussia.com/2013_09_30/Greek-government-fears-a-military-coup-2038/)  ο­νο­μά­ζο­ντας τη “ρι­ζοσπα­στι­κή” την ώ­ρα που ό­λη η υ­δρό­γειος την κα­τα­δί­κα­σε σαν να­ζι­στι­κή, ε­νώ στάθη­κε στο πλευ­ρό των εφέ­δρων που δια­δή­λω­σαν υ­πέρ της! Η ρω­σό­δου­λη δια­κομ­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή η­γε­σί­α πα­ρι­στά­νει ό­ψι­μα πως κυ­νη­γά­ει τη συμ­μο­ρί­α, μό­νο και μό­νο για να κα­θη­συ­χά­σει την ευ­ρω­πα­ϊ­κή δη­μο­κρα­τι­κή κοι­νή γνώ­μη. Ταυ­τό­χρο­να ό­μως το πα­ρα­κρά­τος δο­λο­φό­νη­σε με τους ψευ­το-α­ντι­κα­πι­τα­λι­στές  του και δύ­ο α­πλά μέ­λη της συμμορίας για να της προ­σφέ­ρει ξαφ­νι­κά μάρ­τυ­ρες και να την α­νυ­ψώ­σει σε βά­θος χρό­νου σε κατ ε­ξο­χήν πα­τριω­τι­κό κόμ­μα, στην ου­σία για να τη ρι­ζώ­σει σαν κόμ­μα των πιο μαύ­ρων ξε­νό­δου­λων δυ­νά­με­ων του στρατού και της α­στυ­νο­μί­ας. 
Η Ο­ΑΚ­ΚΕ κα­λεί το λα­ό να σχη­μα­τί­σει έ­να πλα­τύ δη­μο­κρα­τι­κό και πατριω­τι­κό μέ­τω­πο ε­νά­ντια στο πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ, στην ε­θνι­κή λε­η­λα­σί­α, στα μέ­τρα πεί­νας και πά­νω απ ό­λα ε­νά­ντια στη ρω­σο­κί­νη­τη σο­σιαλ­φα­σι­στι­κή δι­κτα­το­ρί­α που έρ­χε­ται με ό­πλο την ε­θνι­κο-κοι­νω­νική δη­μα­γω­γί­α υπέρ του τσα­κι­σμέ­νου λα­ού, κα­θώς και με τη βί­α και το δε­ξιό α­ντι­κοι­νο­βου­λευ­τισμό κυ­ρί­ως των να­ζί, αλ­λά και της ε­πί­σης ρω­σό­δου­λης η­γε­σί­ας της ψευ­το­α­ριστε­ράς.