Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΟΥΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ

  • Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου 2015

 

Πίσω από το κάτεργο της Cosco έρχονται τα κινέζικα πολεμικά

Ετοιμάζονται να της δώσουν όλο το λιμάνι

Την ώ­ρα που υ­πο­τί­θε­ται ό­τι η χώ­ρα υ­πό την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­ετοί­μα­ζε τη “μά­χη των μα­χών” στο Eurogroup της 20/2 για τη “λα­ϊ­κή κυ­ριαρ­χί­α” και την “ε­θνική α­νε­ξαρ­τη­σί­α”,

ο πρω­θυ­πουρ­γός της χώ­ρας στε­κό­ταν προ­σο­χή πί­σω α­πό το βήμα ό­που μι­λού­σε ο ναύ­αρ­χος του 18ου πο­λε­μι­κού στό­λου της Κί­νας και υ­παρχη­γός του στό­λου της Νό­τιας Θά­λασ­σας, Ζαν­γκ Τσουα­σνού.

 

 Αυ­τά έ­γι­ναν πά­νω στην κι­νέ­ζι­κη φρε­γά­τα, έ­να α­πό τα πο­λε­μι­κά πλοί­α του στό­λου που ελ­λι­με­νίστη­κε στον Πει­ραιά για μί­α ε­βδο­μά­δα. Πιο πί­σω α­κό­μα ή­ταν ο υ­πουρ­γός ά­μυνας της χώ­ρας Καμ­μέ­νος, και ο υ­πουρ­γός Ναυ­τι­λί­ας Δρί­τσας.

Α­πό την ει­κό­να δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­πει το με­γά­λο α­φε­ντι­κό. Έ­τσι, την ί­δια μέ­ρα, ο Κα­μέ­νος διά­βη­κε ε­πί­σης το κα­τώ­φλι της ρώ­σι­κης πρε­σβεί­ας για να πα­ρα­στεί σε δε­ξί­ω­ση για την “Η­μέ­ρα του Υ­πε­ρα­σπι­στή της Πα­τρί­δας” (της Ρω­σί­ας δη­λα­δή). Ε­κεί δή­λω­σε ό­τι “ε­μείς οι Έλ­λη­νες αι­σθα­νό­μα­στε α­σφαλείς ό­ταν εί­στε μα­ζί μας, και ε­σείς να αι­σθά­νε­στε α­σφα­λείς στο νό­τιο τμή­μα της Με­σο­γεί­ου, ε­πει­δή έ­χε­τε (ε­δώ) τους φί­λους και συμ­μά­χους” (συ­νέ­ντευ­ξη στο πρα­κτο­ρεί­ο TASS, ι­στο­σε­λί­δα “Η σύγ­χρο­νη Ρω­σί­α”, 24/2).

Το “ευχαριστώ” στην Κίνα από Τσίπρα - Παπούλια σημαίνει επέκταση του κάτεργου της Cosco και άνοιγμα του λιμανιού του Πειραιά στον κινέζικο πολεμικό στόλο

Κι ε­νώ ο Καμ­μέ­νος ά­νοι­γε το έ­δα­φος στους Ρώ­σους για να βα­δίσουν με α­σφά­λεια στο νό­τιο τμή­μα της Με­σο­γεί­ου διό­τι η Ελ­λά­δα θα εί­ναι α­σφα­λής μα­ζί τους (και προ­φα­νώς δεν υ­πάρ­χει με­γα­λύ­τε­ρη α­σφά­λεια α­πό αυ­τή που δίνουν οι ει­σβο­λείς της Ου­κρα­νί­ας, οι δια­με­λι­στές της Γε­ωρ­γί­ας και οι σφαγείς της Τσε­τσε­νί­ας), ο Τσί­πρας πά­νω στην κι­νέ­ζι­κη φρε­γά­τα δή­λω­νε “ευ­τυ­χής” που βρέ­θη­κε ε­κεί. Ο Τσί­πρας έ­δω­σε ευ­χές για “πρό­ο­δο και ευ­η­με­ρί­α” στην κινέ­ζι­κη γλώσ­σα και εί­πε ό­τι “ευ­χα­ρι­στού­με την Κί­να που θέ­λει να κά­νει τον Πει­ραιά το με­γα­λύ­τε­ρο λι­μά­νι της Με­σο­γεί­ου”. Πρό­σθε­σε ό­τι “α­πο­δί­δου­με ι­διαί­τε­ρη ση­μα­σί­α στις υ­φι­στά­με­νες κι­νε­ζι­κές δρα­στη­ριο­ποι­ή­σεις στην Ελλά­δα, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Cosco” και ό­τι “η Ελ­λά­δα μπο­ρεί να γί­νει πύ­λη ει­σό­δου της Κί­νας στην Ευ­ρώ­πη”. Δή­λω­σε ό­τι στο “ε­πί­πε­δο των σι­δη­ρο­δρο­μι­κών συν­δέ­σε­ων υ­πάρ­χει πε­ρι­θώ­ριο α­νά­πτυξης της συ­νερ­γα­σί­ας” για να μπο­ρέ­σει να γί­νει η Ελ­λά­δα, και ό­χι μό­νο ο Πει­ραιάς, πύ­λη ει­σό­δου της Κί­νας στην Ευρώ­πη. Έ­δω­σε έμ­φα­ση στο θέ­μα της συ­νερ­γα­σί­ας Ελ­λά­δας-Κί­νας στη θά­λασ­σα, υπο­δη­λώ­νο­ντας ό­τι θα υ­πάρ­χει συ­νέ­χεια των ε­πι­σκέ­ψε­ων του κι­νέ­ζι­κου στό­λου στον Πει­ραιά. Εί­πε συ­γκε­κρι­μέ­να: “η συ­νερ­γα­σί­α των δύ­ο λα­ών στη θά­λασσα α­πο­τε­λεί βά­ση για τις δύ­ο χώ­ρες”. Μά­λι­στα προ­γραμ­μα­τί­στη­κε κοι­νή ναυτι­κή ά­σκη­ση με το πο­λε­μι­κό ναυ­τι­κό της Ελ­λά­δας για την ο­ποί­α ο Τσί­πρας είπε πως ση­μα­το­δο­τεί­ται μια νέ­α πε­ρί­ο­δο στις ναυ­τι­κές α­μυ­ντι­κές σχέ­σεις των δύ­ο χω­ρών. Έ­τσι, τις πόρ­τες του στους κι­νέ­ζους α­ξιω­μα­τι­κούς ά­νοι­ξε και το Γε­νι­κό Ε­πι­τε­λεί­ο Ναυ­τι­κού ό­που τους υ­πο­δέ­χθη­κε ο αρ­χη­γός του ΓΕΝ. 

Οι δη­λώ­σεις του Τσί­πρα σή­μαι­ναν δύ­ο πράγ­μα­τα : Το πρώ­το ή­ταν ό­τι λό­γω της πα­ρου­σί­ας της Cosco στο λι­μά­νι του Πει­ραιά και ε­πει­δή χρω­στά­με ευ­χαρι­στί­ες στην Κί­να, που μέ­σω της Cosco “θέ­λει να κά­νει τον Πει­ραιά το με­γα­λύ­τερο λι­μά­νι της Με­σο­γεί­ου”, εί­ναι κα­λο­δεχού­με­νος ο­πο­τε­δή­πο­τε ο κι­νέ­ζι­κος στό­λος να έρ­χε­ται στον Πει­ραιά, και να έ­χει ε­δώ μί­α βά­ση στη Με­σό­γειο, στη λο­γι­κή της “διευ­κό­λυν­σης” και σε έν­δει­ξη “ευ­γνω­μο­σύ­νης”. Το δεύ­τε­ρο εί­ναι ότι η μι­κρή Ελ­λά­δα δεν πρέ­πει να βγά­ζει γλώσ­σα στη “με­γά­λη Κί­να”, τη νέ­α σύμμα­χο στον α­ντιευ­ρω­πα­ϊ­κό ε­θνι­κό α­γώ­να, και γι’ αυ­τό πρέ­πει να “διευ­κο­λύ­νει” τις “επεν­δύ­σεις” της α­κό­μα και με ξε­πού­λη­μα λι­μα­νιών και υ­πο­δο­μών ό­πως άλλω­στε έ­χει κά­νει μέ­χρι σή­με­ρα. Και κα­ταρ­χήν να της δώ­σει ό­λο το λι­μά­νι του Πει­ραιά. 

Σε αυ­τό το πνεύ­μα και α­κό­μα πιο δου­λι­κό ή­ταν το ευ­χα­ρι­στώ του Παπού­λια, του προ­έ­δρου της “ε­θνι­κής ο­μο­ψυ­χί­ας”, που υ­πο­δέ­χτη­κε το ναύ­αρ­χο με τους ε­πι­τε­λείς του στο Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου, και ευ­χα­ρί­στη­σε και α­πό την πλευ­ρά του τη “με­γά­λη Κί­να” η ο­ποί­α “σκέ­φτε­ται να δη­μιουρ­γή­σει το λι­μά­νι του Πει­ραιά σαν το με­γα­λύ­τε­ρο λι­μά­νι της Με­σο­γεί­ου”.

Και ο Κοτζιάς στην “εθνική προσπάθεια” για να πάρουν το λιμάνι οι Κινέζοι!

Ε­πει­δή ό­λα αυ­τά δεν μπο­ρούν να γί­νουν αν ο Πει­ραιάς δεν ξε­που­λη­θεί ο­λό­κλη­ρος στην Κί­να για να γί­νει “το με­γα­λύ­τε­ρο λι­μά­νι της Με­σο­γεί­ου”, η πρώ­τη ε­πί­σκε­ψη που έ­κα­νε ο κι­νέ­ζος ναύ­αρ­χος, στις 16/2 ό­ταν έ­φτα­σε ο στό­λος, δεν ή­ταν σε κά­ποιο στρα­τιω­τι­κό ή κυ­βερ­νη­τι­κό α­ξιω­μα­τού­χο. Με­τά α­πό πρό­σκλη­ση της διοί­κη­σης του ΟΛ­Π (!) πή­γε στα κε­ντρι­κά γρα­φεί­α του ΟΛ­Π πά­ντα μα­ζί με την κου­στω­δί­α του ό­που τους υ­πο­δέ­χθη­κε ο ί­διος ο Α­νω­με­ρί­της ως “πα­λαιός φί­λος της Κί­νας” για να τους δώ­σει το θυ­ρε­ό του λι­μα­νιού και α­να­μνη­στι­κά δώ­ρα (http://www.theseanation.gr/, www.portnet.gr, 16/2/2015). 

Την ί­δια μέ­ρα ο υ­πουρ­γός Ε­ξω­τε­ρι­κών της “α­νε­ξάρ­τη­της” Ελ­λά­δας, φί­λος του Ντού­γκιν και θερ­μός υ­πο­στη­ρι­κτής του Πού­τιν, συ­να­ντιό­ταν με τον πρε­σβευ­τή της Κί­νας στην Α­θή­να Ξια­ο­λί Ζου, με τον ο­ποί­ο εί­χε συ­να­ντη­θεί και ο ί­διος ο Τσί­πρας πριν τις ε­κλο­γές  και με­τά το σχη­μα­τι­σμό της κυ­βέρ­νη­σης στο Μα­ξί­μου. Στη συ­νά­ντη­ση των 50 λε­πτών, το θέ­μα που κυ­ριάρ­χη­σε ή­ταν η α­πο­κρα­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΛ­Π (Βή­μα, 16/2). Σύμ­φω­να με το δη­μο­σί­ευ­μα ο δια­γω­νι­σμός θα προ­χω­ρή­σει το Μάρ­τη. Η συ­νά­ντη­ση έ­γι­νε σε “θερ­μό κλί­μα” πα­ρό­λο που ο Κο­τζιάς δεν πα­ρέ­λει­ψε στις “ι­διαί­τε­ρες ευαι­σθη­σί­ες της κυ­βέρ­νη­σης” για “ο­ρι­σμέ­νες πρα­κτι­κές” της Cosco που βρί­σκουν α­ντί­θε­τους τους ερ­γα­ζό­με­νους, στις ο­ποί­ες πά­ντως κα­θό­λου δεν ε­πέ­μει­νε ού­τε α­σφα­λώς τις πρό­βα­λε σαν ε­μπό­διο για την ε­ξέ­λι­ξη της “α­πο­κρα­τι­κο­ποί­η­σης”. Άλ­λω­στε ο Τσί­πρας που δεν εί­πε κου­βέ­ντα γι’ αυ­τό πά­νω στην κι­νέ­ζι­κη φρε­γά­τα και ο σιω­πη­λός δί­πλα του Δρί­τσας έ­δει­ξαν τις κυ­βερ­νη­τι­κές προ­θέ­σεις. Στο ε­πό­με­νο διά­στη­μα Κο­τζιάς και Τσί­πρας θα ε­πι­σκε­φθούν το Πε­κί­νο.

Τό­σο η Κί­να ό­σο και η Ρω­σί­α βιά­ζο­νται. Η Κί­να δεν εν­δια­φέ­ρε­ται για το α­πώ­τε­ρο μέλ­λον σε ό­τι α­φο­ρά τις “α­μυ­ντι­κές σχέ­σεις”, και η Ρω­σί­α θέ­λει γρή­γο­ρα να α­ξιο­ποι­ή­σει την κυ­βερ­νη­τι­κή δου­λι­κή εγ­γύ­η­ση ό­τι θα αι­σθά­νε­ται α­σφα­λής στο νό­τιο τμή­μα της Με­σο­γεί­ου. Σύμ­φω­να με δη­μο­σί­ευ­μα της Κα­θη­με­ρι­νής (20.11.2014), η Κί­να και η Ρω­σί­α ε­τοι­μά­ζο­νται να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν κοι­νά ναυ­τι­κά γυ­μνά­σια στη Με­σό­γειο και στον Ει­ρη­νι­κό μέ­σα στο 2015. Ό­πως α­να­φέ­ρει το δη­μο­σί­ευ­μα: “Η α­πό­φα­ση αυ­τή, που ε­πι­βε­βαιώ­νει τη στα­θε­ρή ε­νί­σχυ­ση των δε­σμών Μό­σχας και Πε­κί­νου, ο­ρι­στι­κο­ποι­ή­θη­κε κα­τά την πρό­σφα­τη συ­νά­ντη­ση των υ­πουρ­γών Α­μυ­νας των δύ­ο χω­ρών, Σερ­γκέ­ι Σο­ϊ­γκού και Τσαν­γκ Βαν­κουάν, στο Πε­κί­νο, ό­πως α­να­φέ­ρουν κι­νε­ζι­κά και α­με­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ. Πα­ρό­μοια, κοι­νά γυ­μνά­σια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν για πρώ­τη φο­ρά στη Με­σό­γειο τον πε­ρα­σμέ­νο Ια­νουά­ριο. Ω­στό­σο, η νέ­α πρω­το­βου­λί­α στρα­τιω­τι­κής συ­νερ­γα­σί­ας α­πο­κτά πρό­σθε­τη ση­μα­σί­α, κα­θώς με­σο­λά­βη­σε η προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας α­πό τη Ρω­σί­α και η κρί­ση στην Α­να­το­λι­κή Ου­κρα­νί­α, ε­ξε­λί­ξεις που έ­φε­ραν τη Ρω­σί­α σε τρο­χιά με­τω­πι­κής σύ­γκρου­σης με τη Δύ­ση”. Με λί­γα λό­για η Μό­σχα χρειά­ζε­ται την ε­πί­δει­ξη ι­σχύ­ος στη Με­σό­γειο για να α­πει­λή­σει τη Δύ­ση και να ε­δραιώ­σει την κυ­ριαρ­χί­α της στην Ου­κρα­νί­α. Γι’ αυ­τό τους εί­ναι ε­ξαι­ρε­τι­κά χρή­σι­μη μί­α υ­πο­τα­κτι­κή Ελ­λά­δα που μπο­ρεί να τους προ­σφέ­ρει διευ­κο­λύν­σεις στη Με­σό­γειο.

Σύσσωμο το πολιτικό καθεστώς υποκλίνεται στα νέα αφεντικά. Πέφτουν τα προσωπεία ΣΥΡΙΖΑ - ψευτοΚΚΕ.

Εί­χα­με γρά­ψει το 2008 ό­ταν έ­γι­νε η σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης της προ­βλήτας Ι­Ι στην COSCO ό­τι ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ψευ­τοΚ­ΚΕ υ­πο­στή­ρι­ζαν τις α­περ­γί­ες διαρ­κεί­ας του ΟΛ­Π “ε­νά­ντια στην ι­διω­τι­κο­ποί­η­ση” για να διώ­ξουν τους άλ­λους υ­πο­ψήφιους ε­πεν­δυ­τές και κυ­ρί­ως την ι­τα­λο­ελ­βε­τι­κή MSC, το με­γα­λύ­τε­ρο πε­λά­τη του ΟΛΠ, και να μεί­νει η Cosco σε έ­να σι­κέ δια­γω­νι­σμό. Ε­πί­σης, ό­τι στη συ­νέ­χεια, συνέ­χι­σαν τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες για την πα­ρα­χώ­ρη­ση στην Cosco για να πε­τύ­χουν την απο­χώ­ρη­ση των πα­λαιό­τε­ρων υ­παλ­λή­λων του ΟΛ­Π με προ­γράμ­μα­τα που τα ε­πι­βα­ρύνθη­κε ο ΟΛ­Π και το κρά­τος, ώ­στε να μεί­νει κα­θα­ρή και χω­ρίς βά­ρη για την Cosco η προ­βλή­τα Ι­Ι ώ­στε να μπο­ρεί να τη με­τα­τρέ­ψει στο ερ­γα­σια­κό κά­τερ­γο που έ­χει γί­νει σή­με­ρα. Στη συ­νέ­χεια ό­ταν το κρά­τος θέ­λη­σε να πα­ρα­δώ­σει με α­πευ­θεί­ας α­νά­θε­ση και χω­ρίς δια­γω­νι­σμό την προ­βλή­τα Ι­Ι­Ι στην Cosco, και η Ευ­ρω­παϊ­κή Ε­πιτρο­πή έ­φερ­νε α­ντιρ­ρή­σεις στη συμ­φω­νί­α, κυ­ρί­ως κά­τω α­πό το βά­ρος των δια­μαρ­τυ­ριών των ευ­ρω­πα­ϊ­κών συν­δι­κά­των για τις συν­θή­κες ερ­γα­σια­κού κά­τερ­γου, το κα­θε­στώς με τη σύ­μπρα­ξη ψευ­το­α­ρι­στε­ράς και “Χρυ­σής Αυ­γής” οργά­νω­σε μί­α 24ω­ρη α­περ­γί­α στην προ­βλή­τα Ι­Ι μό­νο και μό­νο για να που­λή­σει τους ερ­γα­ζό­με­νους και να ε­ξα­πα­τή­σει τα ευ­ρω­πα­ϊ­κά συν­δι­κά­τα ό­τι η Cosco έ­γινε “ε­λα­στι­κή”, δέ­χτη­κε τη συν­δι­κα­λι­στι­κή ορ­γά­νω­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων, και δέχτη­κε να ξε­κι­νή­σει δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για να βελ­τιώ­σει τους ό­ρους ερ­γα­σίας και τις συν­θήκες α­σφα­λεί­ας. Τί­πο­τα α­πό ό­λα αυ­τά δεν έ­γι­νε. Ω­στό­σο η Cosco διευ­κο­λύν­θη­κε για να πε­ρά­σει η συμ­φω­νί­α “φι­λι­κού δια­κα­νο­νι­σμού” με τον ΟΛΠ α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ε­πι­τρο­πή και τε­λι­κά μέ­σα στην α­να­μπου­μπού­λα για την ε­κλο­γή του προ­έ­δρου της Δη­μο­κρα­τί­ας πέ­ρα­σαν α­πό τη Βου­λή τη σκαν­δα­λώδη τρο­πο­λο­γί­α για την πα­ρα­χώ­ρη­ση και της προ­βλή­τας Ι­Ι­Ι που ο­νο­μά­στη­κε “επέν­δυ­ση”, και που συ­νο­δεύ­τη­κε με την α­να­βο­λή για α­ό­ρι­στο χρό­νο του ε­λά­χιστου εγ­γυ­η­μέ­νου α­νταλ­λάγ­μα­τος, δη­λα­δή του ε­λά­χι­στου ε­νοι­κί­ου που ή­ταν υπο­χρε­ω­μέ­νη να κα­τα­βά­λει η Cosco α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό τον τζί­ρο της. Η κα­τα­βο­λή αυτού του ε­νοι­κί­ου συμ­φω­νή­θη­κε να α­να­βλη­θεί μέ­χρι να ε­πα­νέλ­θει το Α­ΕΠ της Ελλά­δας στα ε­πί­πε­δα του 2008 + 2% (!!!) Το ό­τι οι ερ­γα­σια­κές συν­θή­κες στην προ­βλή­τα ΙΙ κα­θό­λου δεν βελ­τιώ­θη­καν α­πο­δει­κνύ­ε­ται α­πό το ότι ο Δρί­τσας ό­ταν συζη­τιό­ταν η τρο­πο­λο­γί­α στη Βου­λή δή­λω­σε ό­τι οι ερ­γα­ζό­με­νοι δου­λεύ­ουν σε συνθή­κες Ντα­χά­ου! (Κα­θη­με­ρι­νή, 21/12/2014). Κα­τά τη συ­νη­θι­σμέ­νη του ό­μως πρα­κτι­κή ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πο­χώ­ρη­σε α­πό τη συ­ζή­τη­ση στη Βου­λή κα­τά την ψή­φι­ση της τρο­πο­λο­γί­ας για να μην την κα­τα­ψη­φί­σει. Ο Δρί­τσας α­μέ­σως μό­λις έ­γι­νε υ­πουρ­γός εί­πε ό­τι η σύμ­βα­ση με την Cosco θα γί­νει σε­βα­στή και ό­τι η κυ­βέρ­νη­ση θα ε­πι­διώ­ξει την ε­νί­σχυ­ση των κι­νέ­ζι­κων “ε­πεν­δύ­σε­ων” μέ­σα α­πό δια­κρα­τι­κές συμ­φω­νί­ες. Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πο­κα­λύ­πτει με τον καλύτε­ρο τρό­πο πό­σο αυ­τή η δή­θεν α­ντι-Cosco πο­λι­τι­κή ή­ταν μί­α με­θό­δευ­ση στην υ­πη­ρε­σί­α της Cosco.

Σή­με­ρα σύσ­σω­μα τα πο­λι­τι­κά κόμ­μα­τα της χώ­ρας υ­πο­δέ­χθη­καν τις ρεβε­ρά­ντζες της α­νώ­τα­της πο­λι­τι­κής η­γε­σί­ας στον κι­νέ­ζι­κο πο­λε­μι­κό στό­λο με πο­λύ με­γά­λη α­πο­δο­χή και ευ­χα­ρί­στη­ση. Ε­νώ το ψευ­τοΚ­ΚΕ υ­πο­κρι­τι­κά ξέ­πλυνε την ξε­νό­δου­λη στά­ση της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και υπο­βάθ­μι­σε το θέ­μα σχο­λιά­ζο­ντας το σαν μί­α υ­πό­θε­ση που α­φο­ρά “μπίζ­νες” και την “κερ­δο­φο­ρί­α” ελ­ληνι­κών και κι­νέ­ζι­κων ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών ο­μί­λων (www.902.gr). Βέ­βαια, κα­νέ­να ΠΑ­ΜΕ δεν δια­δή­λω­σε κα­τά της πα­ρου­σί­ας του κι­νέ­ζι­κου πο­λε­μι­κού στό­λου στον Πειραιά.

Το πό­σο α­συ­νή­θι­στα δου­λι­κή εί­ναι αυ­τή η συ­μπε­ρι­φο­ρά του πο­λι­τικού κα­θε­στώ­τος φαί­νε­ται κα­θα­ρά α­πό το πό­σο α­συ­νή­θι­στα δου­λι­κή ή­ταν η κυ­βερνη­τι­κή στά­ση. Τα πο­λε­μι­κά της Κί­νας συμ­με­τεί­χαν σε α­πο­στο­λές  προ­στα­σί­ας ε­μπο­ρι­κών πλοί­ων  α­πό πει­ρα­τές στον κόλ­πο του Ά­ντεν και πριν έρ­θουν στον Πει­ραιά έ­κα­ναν πε­ριο­δεί­α σε Αγ­γλί­α, Γερ­μα­νί­α, Ολ­λαν­δί­α, Γαλ­λί­α, στα πλαί­σια τά­χα της διε­θνούς α­ντι-πει­ρα­τι­κής εκ­στρα­τεί­ας. Τε­λευ­ταί­ος σταθ­μός ή­ταν ο Πει­ραιάς. Σε κα­μί­α ευ­ρω­πα­ϊ­κή χώ­ρα δεν συ­να­ντή­θη­καν οι κι­νέ­ζοι αξιω­μα­τι­κοί με ο­ποια­δή­πο­τε πο­λι­τι­κή η­γε­σί­α, αλ­λά μό­νο με ο­μο­λό­γους τους αξιω­μα­τι­κούς του ναυ­τι­κού! Κα­νέ­νας πρω­θυ­πουρ­γός, κα­νέ­νας υ­πουρ­γός ά­μυ­νας και κα­νέ­νας υ­πουρ­γός ναυ­τι­λί­ας δεν α­νέβη­κε σε φρε­γά­τα για να δη­λώ­σει “ευ­τυ­χής” που βρέ­θη­κε ε­κεί. Γι’ αυ­τό άλ­λω­στε η ε­πί­σκε­ψη του Τσί­πρα στο 18ο στόλο χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε α­πό τους κι­νέ­ζους κί­νη­ση “ι­διαί­τε­ρου συμ­βο­λι­σμού”. Αυ­τός ο συμ­βο­λι­σμός συ­γκί­νη­σε ό­λα τα κόμ­μα­τα της Βου­λής που την ί­δια ώ­ρα εί­χαν συ­μπα­ρα­τα­χθεί με την κυ­βέρ­νη­ση στη “μά­χη των μα­χών” κα­τά των ευ­ρω­παίων δα­νει­στών στο ό­νο­μα της “ε­θνι­κής α­νε­ξαρ­τη­σί­ας”. Υ­πο­κλί­θη­καν ό­λοι στην αρ­χι­φα­σι­στι­κή Κί­να που εί­χε φρο­ντί­σει μό­λις λί­γες μέ­ρες πριν να δη­λώ­σει ό­τι δεν γνω­ρί­ζει τί­πο­τα πε­ρί “προ­σφο­ράς οικο­νο­μι­κής βο­ή­θειας στην Ελ­λά­δα” (Έ­θνος, 11/2) που υ­πο­τί­θε­ται ό­τι εί­ναι το “ε­θνι­κό σχέ­διο Β” ό­πως και πρό­σφατα η Ρω­σί­α α­πέ­κλει­σε ο­ποια­δή­πο­τε οι­κο­νο­μι­κή βο­ή­θεια προς την Ελ­λά­δα.

Ό­σα έ­γι­ναν κα­τά την ε­πί­σκε­ψη του κι­νέ­ζι­κου πο­λε­μι­κού στό­λου στον Πει­ραιά α­πο­κά­λυψαν το φα­σι­στι­κό, ξε­νό­δου­λο και α­ντερ­γα­τι­κό πρό­σω­πο της κυ­βέρ­νη­σης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και του πο­λι­τι­κού κα­θε­στώ­τος που τη στη­ρί­ζει. Φάνη­κε κα­θα­ρά πό­σο η σύ­γκρου­ση με την Ευ­ρώ­πη γί­νε­ται ό­χι για την “ε­θνι­κή α­νεξαρ­τη­σί­α” αλ­λά για τη βα­θύ­τε­ρη υ­πο­δού­λω­ση στα συμ­φέ­ρο­ντα του νε­ο­να­ζι­στι­κού ρω­σο­κι­νέ­ζι­κου ά­ξο­να.

Σχετικά Άρθρα

© OAKKE