Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ

  Το Νο­έμ­βρη α­να­μέ­νε­ται να ξε­κι­νή­σει η δί­κη του προ­έ­δρου της Κέ­νυα, Γιου­χού­ρου Κε­νυά­τα, που πα­ρα­πέμ­φθη­κε στο Διε­θνές Ποι­νι­κό Δι­κα­στή­ριο της Χά­γης το 2010 κα­τη­γο­ρού­με­νος για "ε­γκλή­μα­τα κα­τά της αν­θρω­πό­τη­τας".
Το γεγο­νός έ­χει ξε­ση­κώ­σει την ορ­γι­σμέ­νη α­ντί­δρα­ση πολ­λών α­φρι­κα­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων, που βλέ­πουν με α­νη­συ­χί­α την ά­νι­ση με­τα­χεί­ρι­ση των διε­θνών δι­καστι­κών αρ­χών α­πέ­να­ντι στις α­φρι­κα­νι­κές τρι­το­κο­σμι­κές χώ­ρες απ' τη μια μεριά, και τις με­γά­λες δυ­νά­μεις α­πό την άλ­λη. 
 
Αυ­τό που έ­χει συ­γκε­κρι­μέ­να ε­ξορ­γί­σει τους λα­ούς και τα κρά­τη της α­φρι­κα­νι­κής η­πεί­ρου εί­ναι ό­τι ό­λες οι υ­πο­θέ­σεις που ε­πί­ση­μα ε­ξε­τά­ζο­νται σή­με­ρα α­πό το συ­γκε­κρι­μέ­νο δι­κα­στή­ριο α­φο­ρούν α­φρι­κα­νούς υ­πό­πτους, ενώ οι με­γά­λες δυ­νά­μεις α­ντι­με­τω­πί­ζουν α­συ­λί­α εί­τε επει­δή δεν έ­χουν υπο­γρά­ψει τη συν­θή­κη της Ρώμης του '98 (ό­πως η Κί­να) εί­τε ε­πει­δή δεν την έ­χουν ε­πι­κυ­ρώ­σει, ό­πως οι υ­περ­δυ­νά­μεις  Ρω­σί­α και οι Η­ΠΑ, ε­νώ  η θέ­ση τους ως μόνι­μα μέ­λη στο συμ­βού­λιο α­σφα­λεί­ας του Ο­Η­Ε με δι­καί­ω­μα βέ­το τους πα­ρέ­χει επι­πλέ­ον κά­λυ­ψη και τη δυ­να­τό­τη­τα να πα­ρα­πέ­μπουν οι ί­διες υ­πο­θέ­σεις στο ΔΠΔ. 
Έ­τσι, στη σύ­σκε­ψη της Α­φρι­κα­νι­κής Έ­νω­σης που έ­γι­νε στις 12 Ο­κτώ­βρη στην Α­ντίς Α­μπέ­μπα α­πο­φα­σί­στη­κε ό­τι κα­μί­α κα­τη­γο­ρί­α δεν πρέ­πει να ε­πι­κυρω­θεί ή να συ­νε­χι­στεί να βα­ραί­νει έ­ναν εν ε­νερ­γεί­α η­γέ­τη κρά­τους α­πό ο­ποιο­δή­πο­τε διε­θνές δι­κα­στήριο. Μά­λι­στα, ο ε­πι­κε­φαλής της Α­φρι­κα­νι­κής Ένω­σης, πρω­θυ­πουρ­γός της Αι­θιο­πί­ας Χα­ϊ­λέ-μα­ριάμ Ντε­σα­λέν, κα­τη­γό­ρη­σε τη Χά­γη ό­τι συ­νε­χί­ζει να λει­τουρ­γεί με πλή­ρη πε­ρι­φρό­νη­ση των α­νη­συ­χιών των αφρι­κα­νι­κών κυ­βερ­νή­σε­ων. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι στη σύ­σκε­ψη, υ­πέρ του δι­κα­στη­ρί­ου μί­λη­σε με πά­θος μό­νο ο φι­λο­ρώ­σος Κό­φι Α­νάν. Σύμ­φω­να με τον ίδιο τον φε­ρό­με­νο ως κα­τη­γο­ρού­με­νο, Ου. Κε­νυά­τα - που πα­ρα­πέμ­φθη­κε για πρώ­τη φο­ρά στα χρο­νι­κά α­πό το ί­διο το ΔΠΔ και ό­χι α­πό τις αρ­χές της χώ­ρας του ή απ' το συμ­βού­λιο α­σφα­λεί­ας - το δι­κα­στή­ριο "έ­χει υ­πο­βι­βα­στεί σε έ­να ε­πώ­δυνα γε­λοί­ο θέ­α­τρο σκιών, μια α­παγ­γε­λί­α που πλη­γώ­νει τα αι­σθή­μα­τα των θυ­μάτων". "Έ­χει στα­μα­τή­σει να εί­ναι ο οί­κος της δι­καιο­σύ­νης την η­μέ­ρα που έ­γι­νε το παι­χνί­δι πα­ρακ­μα­σμέ­νων αυ­το­κρα­το­ρι­κών δυ­νά­με­ων" (New York Times, 12/10). Η αιχ­μή είναι κυ­ρί­ως ε­νά­ντια στις δυ­τι­κές χώ­ρες αλ­λά οι σφαί­ρες πιά­νουν α­ντι­κει­μενι­κά και τη Ρω­σί­α που κρύ­βε­ται πί­σω α­πό κά­θε σώ­μα του Συμ­βού­λιου Α­σφα­λείας του Ο­Η­Ε για να ε­πεμ­βαί­νει στα ε­σω­τε­ρι­κά των τρι­το­κο­σμι­κών κρα­τών. 
Ο προ­ο­δευ­τι­κός τρι­το­κοσμι­κός η­γέ­της Ου. Κε­νυά­τα κα­τη­γο­ρεί­ται (μα­ζί με άλ­λα έ­ξι ά­το­μα) για το κύ­μα ε­θνο­τι­κής-γε­νο­κτο­νι­κής βί­ας που έ­πληξε την Κέ­νυα με­τά τις ε­κλο­γές του 2007. Ό­μως ο κύ­ριος υ­πεύ­θυ­νος γι' αυ­τή τη ρατσι­στι­κή βί­α, που στοίχισε τη ζω­ή σε 1300 ά­τομα και ο­δή­γη­σε στον ε­κτοπι­σμό πολ­λα­πλά­σιων αν­θρώ­πων, και πα­ρα­λί­γο να στοι­χί­σει στην Κέ­νυα τη φυ­λετι­κή διά­σπα­ση υ­πήρ­ξε ο ρω­σό­φι­λος πο­λι­τι­κός αρ­χη­γός Ρ. Ο­ντί­γκα, ορ­κι­σμέ­νος ε­χθρός της τρι­το­κο­σμι­κής και δη­μο­κρα­τι­κής και ε­θνο-ε­νω­τι­κής τά­σης που εκ­προ­σω­πεί ο Κε­νυά­τα. Ό­μως οι πο­λι­τικές δυ­νά­μεις που εκ­προ­σω­πεί ο Ο­ντί­γκα πα­ρα­μέ­νουν στο α­πυ­ρό­βλη­το και μά­λι­στα ο ί­διος ζη­τά με πά­θος την κατα­δί­κη του Κε­νυά­τα. Ο τε­λευ­ταί­ος, πα­ρά τις δια­φω­νί­ες που εί­χε με τον τό­τε επί­σης ε­θνο­ε­νω­τι­κό πρό­ε­δρο Μουά­ι Κι­μπά­κι τά­χθη­κε στο πλευ­ρό του την κρί­σιμη στιγ­μή, προ­κει­μέ­νου να α­πο­φευ­χθεί ο δια­με­λι­σμός της χώ­ρας και η ε­θνοτι­κή αι­μα­το­χυ­σί­α που δια­κα­ώς ε­πι­δί­ω­κε ο Ο­ντί­γκα, ό­πως ε­πι­διώ­κει κά­θε γνήσιος ρω­σό­φι­λος δη­μα­γω­γός και ρα­τσι­στής. Ε­ξαι­τί­ας των πιέ­σε­ων του τό­τε γ.γ. του Ο­Η­Ε Κό­φι Α­νάν, οι δύ­ο α­ντί­πα­λοι, Κι­μπάκι και Ο­ντί­γκα, υ­πο­χρε­ώ­θη­καν να συ­γκυ­βερ­νή­σουν. Οι ι­σορ­ρο­πί­ες κρα­τή­θη­καν για ο­ρι­σμέ­να χρό­νια μέ­χρι που στις φε­τι­νές ε­κλο­γές για την προ­ε­δρί­α α­να­δεί­χτη­κε σα διά­δο­χος του Κιμπά­κι ο Ου. Κε­νυά­τα κα­τα­τρο­πώ­νο­ντας τον α­ντί­πα­λό του, Ο­ντί­γκα. Έ­τσι η ε­ξωτε­ρι­κή πί­ε­ση συ­νε­χί­στη­κε αυ­τή τη φο­ρά μέ­σω του ΔΠΔ, αλ­λά και του ε­λε­ει­νού κρυ­φο-ρω­σό­φι­λου Ο­μπά­μα. 
Την ί­δια στιγ­μή, κα­μί­α έ­ρευ­να δεν έ­χει α­νοί­ξει για τα με­γά­λα ε­γκλή­μα­τα του και­ρού μας, τη γε­νο­κτο­νί­α της Τσε­τσε­νί­ας, το δια­με­λι­σμό της Γε­ωργί­ας, την ει­σβο­λή στη Λι­βύ­η και στο Ι­ράκ (μπή­κε στο αρ­χεί­ο ε­πει­δή οι Η­ΠΑ δεν α­νή­κουν στη συν­θή­κη), ε­νώ οι υ­πεύ­θυ­νοι γι' αυ­τά τα ε­γκλή­μα­τα πα­ρα­μένουν ε­λεύ­θε­ροι να α­πο­φα­σί­ζουν για τις τύ­χες του πλα­νή­τη… Να για­τί εί­ναι δί­και­η η άρ­νη­ση του Κε­νυά­τα και των άλ­λων α­φρι­κα­νών η­γε­τών να πά­νε στο στη­μέ­νο αυ­τό δι­κα­στή­ριο. Ο μό­νος κίν­δυ­νος που δια­τρέ­χουν εί­ναι να μη δουν το ρό­λο της ρώ­σι­κης δι­πλω­μα­τί­ας, που βά­ζει μπρο­στά τη Δύ­ση και η ί­δια δου­λεύ­ει στο πα­ρα­σκή­νιο και να συμ­μα­χή­σουν κά­ποια στιγ­μή μα­ζί της. Πά­ντως ως τώ­ρα ο Κε­νυά­τα έ­χει μια κα­λή δι­πλω­μα­τι­κή γραμ­μή στα α­φρι­κα­νι­κά ζη­τή­ματα ό­πως α­πέ­δει­ξε η πρω­το­πό­ρα στά­ση του στην κα­τα­δί­κη του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος του Σί­συ στην Αί­γυ­πτο, o ο­ποί­ος πια ε­πί­ση­μα και α­νοι­χτά στρέ­φε­ται γε­ω­πο­λιτι­κά στη Ρω­σί­α (http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4451479,00.html).