Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΟΙ PUSSY RIOT ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΙΣ «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ» ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΥΤΙΝ

Στα τέ­λη Δε­κέμ­βρη και λί­γους μή­νες πριν τη λή­ξη της ποι­νής τους, οι ρω­σι­κές αρ­χές ά­φη­σαν ε­λεύ­θε­ρα τα δύ­ο μέ­λη του μου­σι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος Pussy Riot που πα­ρέ­με­ναν α­κό­μα στη φυ­λα­κή με την κα­τη­γο­ρί­α του «χου­λι­γκα­νι­σμού με κί­νη­τρα θρη­σκευ­τι­κού μί­σους». Τρί­α μέ­λη του συ­γκρο­τή­μα­τος,

η Νά­ντια Το­λο­κο­νί­κο­βα, η Μαρί­α Α­λιό­χι­να και η Γιε­κα­τε­ρί­να Σα­μου­τσέ­βιτ­ς, εί­χαν συλ­λη­φθεί τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τη ύ­στε­ρα α­πό πα­ρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας που έ­καναν στον κα­θε­δρι­κό να­ό του Σω­τή­ρα στη Μό­σχα, ό­που κα­τήγ­γει­λαν με το δι­κό τους ι­διόρ­ρυθ­μο τρό­πο τη φα­σι­στι­κή πο­λι­τι­κή του Πού­τιν και τη στή­ρι­ξη που του δί­νει η ρω­σι­κή εκ­κλη­σί­α. Α­ντί­θε­τα α­πό ό­τι ί­σως θα πε­ρί­με­ναν πολ­λοί, η α­ναγ­γε­λί­α της α­μνή­στευ­σής τους δεν έ­καμ­ψε το α­γω­νι­στι­κό φρό­νη­μα των γυ­ναι­κών, ι­διαί­τε­ρα των δύ­ο α­πό αυ­τές που έ­μει­ναν ως το τέ­λος στη φυ­λα­κή και συ­νε­χί­ζουν τώ­ρα την εκ­στρα­τεί­α κα­ταγ­γε­λί­ας του Πού­τιν. 

Το κα­θε­στώς έ­σπευ­σε να α­πο­φυ­λα­κί­σει τις Νά­ντια Το­λο­νί­κο­βα και Μα­ρί­α Α­λιό­χι­να, ό­πως ε­πί­σης τον δη­μο­κρά­τη με­γα­λο­α­στό Μι­χα­ήλ Χο­ντορ­κόφ­σκι που εί­χε κα­τα­δι­κα­στεί ε­πι­λε­κτι­κά για «οι­κο­νο­μι­κά ε­γκλή­μα­τα» αλ­λά και τους 30 της Greeenpeace, κυ­ρί­ως ολ­λαν­δούς -που γε­νι­κά η ως τώ­ρα δρά­ση τους ε­ξυ­πη­ρετού­σε τη Ρω­σί­α- ε­πει­δή ε­πι­χεί­ρη­σαν να α­πο­τρέ­ψουν την έ­ρευ­να για κοι­τά­σματα πε­τρε­λαί­ου στη θά­λασ­σα του Μπά­ρε­ντς. Σε ό­τι α­φο­ρά τους τε­λευ­ταί­ους η επί­θε­ση της Ρω­σί­ας στην Ολ­λαν­δί­α  συ­νε­χί­στη­κε με άλ­λο τρό­πο. Ο δεύ­τε­ρος τη τά­ξη στη ρω­σι­κή πρε­σβεί­α στη Χά­γη συ­νε­λή­φθη τον Ο­κτώ­βρη ό­ταν οι ολ­λαν­δικές αρ­χές, στην προ­σπά­θειά τους να ε­ξι­χνιά­σουν έ­να τρα­κά­ρι­σμα στο ο­ποί­ο ε­μπλε­κό­ταν η με­θυ­σμέ­νη σύ­ζυ­γός του δια­πί­στω­σαν ό­τι η α­σφά­λεια των παι­διών του ρώ­σου διπλω­μά­τη κιν­δύ­νευε κα­θώς ο ί­διος υ­πό την ε­πή­ρεια του αλκο­όλ τα κα­κο­ποιού­σε. Στη συ­νέ­χεια ο ολ­λαν­δός ο­μό­λο­γός του στη Μό­σχα υ­πέστη ξυ­λο­δαρ­μό α­πό δύ­ο «α­γνώ­στους» με στο­λή που εί­χαν πα­ρα­βιά­σει το σπί­τι του.

Το ση­μα­ντι­κό με τις Pussy Riot εί­ναι ό­τι κά­λε­σαν τους λα­ούς και τις κυ­βερνή­σεις να μπο­ϋ­κο­τά­ρουν την Ο­λυ­μπιά­δα του Σό­τσι. Αυ­τή εί­ναι συ­νε­πής στάση για κά­θε δη­μο­κρα­τι­κό άν­θρω­πο στον κό­σμο και εί­ναι ι­διαί­τε­ρα γεν­ναί­α όταν α­φο­ρά ρώ­σους πο­λί­τες. Οι τε­λευ­ταί­ες μα­ζι­κές πρα­κτι­κές ε­πι­λε­κτι­κής δι­κα­στι­κής και α­στυ­νομι­κής βί­ας του που­τι­νι­κού κα­θε­στώ­τος, που προ­στίθε­νται στη σει­ρά των δο­λο­φο­νιών πο­λύ ση­μα­ντι­κών α­ντι­φρο­νού­ντων δια­νοού­με­νων και κυ­ρί­ως η νέ­α φα­σι­στι­κή νο­μο­θε­σί­α που ου­σια­στι­κά θέ­τει ε­κτός νό­μου την ο­μο­φυ­λο­φι­λί­α έ­χουν δί­καια προ­κα­λέ­σει σο­βα­ρές α­νη­συ­χί­ες στη διε­θνή δη­μο­κρα­τι­κή κοι­νή γνώ­μη και έ­χουν σχη­μα­τί­σει έ­να α­ντί­θε­το ρεύ­μα που ζη­τά­ει το μπο­ϋ­κο­τάζ των α­γώ­νων του Σό­τσι. Αυ­τό το ρεύ­μα προ­σπα­θεί να κα­θη­συ­χά­σει ο Πού­τιν κυ­ρί­ως για να υ­πνω­τί­σει τις κυ­βερ­νή­σεις μπρο­στά στις με­γά­λες δι­πλω­μα­τι­κές, ί­σως και στρατιω­τι­κές ε­πι­θέ­σεις που ε­τοι­μάζει ε­νά­ντια στις χώ­ρες και λα­ούς της Ευ­ρώ­πης που συ­νο­ρεύ­ουν με τη Ρω­σί­α και θέ­λουν την α­νε­ξαρ­τη­σί­α τους α­πό αυ­τές.

Το με­γά­λο πρό­βλη­μα πά­ντως και με τους ρώ­σους δη­μο­κρά­τες εί­ναι ό­τι ακό­μα δεν έ­χουν ξε­κα­θα­ρί­σει τις γραμ­μές τους α­πό τους δή­θεν δη­μο­κρά­τες, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα φα­σί­στες, που τους πλα­σά­ρει σαν η­γέ­τες το που­τι­νι­κό κα­θε­στώς. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό που α­κό­μα και οι  Pussy Riot σε μια ΜΚΟ που σχε­διά­ζουν να συ­στή­σουν για τα δι­καιώ­μα­τα των κρα­του­μέ­νων, βλέ­πουν να συμ­με­τέ­χει και ο κα­λυμ­μέ­νος νε­ο­να­ζί Να­βάλ­νυ που προ­βάλ­λε­ται α­πό το που­τι­νι­κό καθε­στώς σαν αρ­χη­γός της ρώ­σι­κης δη­μο­κρα­τι­κής α­ντι­πο­λί­τευ­σης. Αυ­τός ο ρώ­σικος σο­σιαλ­φα­σι­στι­κός ει­σο­δι­σμός μέ­σα στα δη­μο­κρα­τι­κά κι­νή­μα­τα εί­ναι σή­με­ρα ο πο­λι­τι­κός καρ­κί­νος  της αν­θρω­πό­τη­τας.