Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΙ PUSSY RIOT ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΙΣ «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ» ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΥΤΙΝ

  • Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Στα τέ­λη Δε­κέμ­βρη και λί­γους μή­νες πριν τη λή­ξη της ποι­νής τους, οι ρω­σι­κές αρ­χές ά­φη­σαν ε­λεύ­θε­ρα τα δύ­ο μέ­λη του μου­σι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος Pussy Riot που πα­ρέ­με­ναν α­κό­μα στη φυ­λα­κή με την κα­τη­γο­ρί­α του «χου­λι­γκα­νι­σμού με κί­νη­τρα θρη­σκευ­τι­κού μί­σους». Τρί­α μέ­λη του συ­γκρο­τή­μα­τος,

η Νά­ντια Το­λο­κο­νί­κο­βα, η Μαρί­α Α­λιό­χι­να και η Γιε­κα­τε­ρί­να Σα­μου­τσέ­βιτ­ς, εί­χαν συλ­λη­φθεί τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τη ύ­στε­ρα α­πό πα­ρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας που έ­καναν στον κα­θε­δρι­κό να­ό του Σω­τή­ρα στη Μό­σχα, ό­που κα­τήγ­γει­λαν με το δι­κό τους ι­διόρ­ρυθ­μο τρό­πο τη φα­σι­στι­κή πο­λι­τι­κή του Πού­τιν και τη στή­ρι­ξη που του δί­νει η ρω­σι­κή εκ­κλη­σί­α. Α­ντί­θε­τα α­πό ό­τι ί­σως θα πε­ρί­με­ναν πολ­λοί, η α­ναγ­γε­λί­α της α­μνή­στευ­σής τους δεν έ­καμ­ψε το α­γω­νι­στι­κό φρό­νη­μα των γυ­ναι­κών, ι­διαί­τε­ρα των δύ­ο α­πό αυ­τές που έ­μει­ναν ως το τέ­λος στη φυ­λα­κή και συ­νε­χί­ζουν τώ­ρα την εκ­στρα­τεί­α κα­ταγ­γε­λί­ας του Πού­τιν. 

Το κα­θε­στώς έ­σπευ­σε να α­πο­φυ­λα­κί­σει τις Νά­ντια Το­λο­νί­κο­βα και Μα­ρί­α Α­λιό­χι­να, ό­πως ε­πί­σης τον δη­μο­κρά­τη με­γα­λο­α­στό Μι­χα­ήλ Χο­ντορ­κόφ­σκι που εί­χε κα­τα­δι­κα­στεί ε­πι­λε­κτι­κά για «οι­κο­νο­μι­κά ε­γκλή­μα­τα» αλ­λά και τους 30 της Greeenpeace, κυ­ρί­ως ολ­λαν­δούς -που γε­νι­κά η ως τώ­ρα δρά­ση τους ε­ξυ­πη­ρετού­σε τη Ρω­σί­α- ε­πει­δή ε­πι­χεί­ρη­σαν να α­πο­τρέ­ψουν την έ­ρευ­να για κοι­τά­σματα πε­τρε­λαί­ου στη θά­λασ­σα του Μπά­ρε­ντς. Σε ό­τι α­φο­ρά τους τε­λευ­ταί­ους η επί­θε­ση της Ρω­σί­ας στην Ολ­λαν­δί­α  συ­νε­χί­στη­κε με άλ­λο τρό­πο. Ο δεύ­τε­ρος τη τά­ξη στη ρω­σι­κή πρε­σβεί­α στη Χά­γη συ­νε­λή­φθη τον Ο­κτώ­βρη ό­ταν οι ολ­λαν­δικές αρ­χές, στην προ­σπά­θειά τους να ε­ξι­χνιά­σουν έ­να τρα­κά­ρι­σμα στο ο­ποί­ο ε­μπλε­κό­ταν η με­θυ­σμέ­νη σύ­ζυ­γός του δια­πί­στω­σαν ό­τι η α­σφά­λεια των παι­διών του ρώ­σου διπλω­μά­τη κιν­δύ­νευε κα­θώς ο ί­διος υ­πό την ε­πή­ρεια του αλκο­όλ τα κα­κο­ποιού­σε. Στη συ­νέ­χεια ο ολ­λαν­δός ο­μό­λο­γός του στη Μό­σχα υ­πέστη ξυ­λο­δαρ­μό α­πό δύ­ο «α­γνώ­στους» με στο­λή που εί­χαν πα­ρα­βιά­σει το σπί­τι του.

Το ση­μα­ντι­κό με τις Pussy Riot εί­ναι ό­τι κά­λε­σαν τους λα­ούς και τις κυ­βερνή­σεις να μπο­ϋ­κο­τά­ρουν την Ο­λυ­μπιά­δα του Σό­τσι. Αυ­τή εί­ναι συ­νε­πής στάση για κά­θε δη­μο­κρα­τι­κό άν­θρω­πο στον κό­σμο και εί­ναι ι­διαί­τε­ρα γεν­ναί­α όταν α­φο­ρά ρώ­σους πο­λί­τες. Οι τε­λευ­ταί­ες μα­ζι­κές πρα­κτι­κές ε­πι­λε­κτι­κής δι­κα­στι­κής και α­στυ­νομι­κής βί­ας του που­τι­νι­κού κα­θε­στώ­τος, που προ­στίθε­νται στη σει­ρά των δο­λο­φο­νιών πο­λύ ση­μα­ντι­κών α­ντι­φρο­νού­ντων δια­νοού­με­νων και κυ­ρί­ως η νέ­α φα­σι­στι­κή νο­μο­θε­σί­α που ου­σια­στι­κά θέ­τει ε­κτός νό­μου την ο­μο­φυ­λο­φι­λί­α έ­χουν δί­καια προ­κα­λέ­σει σο­βα­ρές α­νη­συ­χί­ες στη διε­θνή δη­μο­κρα­τι­κή κοι­νή γνώ­μη και έ­χουν σχη­μα­τί­σει έ­να α­ντί­θε­το ρεύ­μα που ζη­τά­ει το μπο­ϋ­κο­τάζ των α­γώ­νων του Σό­τσι. Αυ­τό το ρεύ­μα προ­σπα­θεί να κα­θη­συ­χά­σει ο Πού­τιν κυ­ρί­ως για να υ­πνω­τί­σει τις κυ­βερ­νή­σεις μπρο­στά στις με­γά­λες δι­πλω­μα­τι­κές, ί­σως και στρατιω­τι­κές ε­πι­θέ­σεις που ε­τοι­μάζει ε­νά­ντια στις χώ­ρες και λα­ούς της Ευ­ρώ­πης που συ­νο­ρεύ­ουν με τη Ρω­σί­α και θέ­λουν την α­νε­ξαρ­τη­σί­α τους α­πό αυ­τές.

Το με­γά­λο πρό­βλη­μα πά­ντως και με τους ρώ­σους δη­μο­κρά­τες εί­ναι ό­τι ακό­μα δεν έ­χουν ξε­κα­θα­ρί­σει τις γραμ­μές τους α­πό τους δή­θεν δη­μο­κρά­τες, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα φα­σί­στες, που τους πλα­σά­ρει σαν η­γέ­τες το που­τι­νι­κό κα­θε­στώς. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό που α­κό­μα και οι  Pussy Riot σε μια ΜΚΟ που σχε­διά­ζουν να συ­στή­σουν για τα δι­καιώ­μα­τα των κρα­του­μέ­νων, βλέ­πουν να συμ­με­τέ­χει και ο κα­λυμ­μέ­νος νε­ο­να­ζί Να­βάλ­νυ που προ­βάλ­λε­ται α­πό το που­τι­νι­κό καθε­στώς σαν αρ­χη­γός της ρώ­σι­κης δη­μο­κρα­τι­κής α­ντι­πο­λί­τευ­σης. Αυ­τός ο ρώ­σικος σο­σιαλ­φα­σι­στι­κός ει­σο­δι­σμός μέ­σα στα δη­μο­κρα­τι­κά κι­νή­μα­τα εί­ναι σή­με­ρα ο πο­λι­τι­κός καρ­κί­νος  της αν­θρω­πό­τη­τας.

Σχετικά Άρθρα

© OAKKE