Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, πάντα δίπλα στην “άγια” Ρωσία και τους φασίστες της

  • Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

 

Τη Δευ­τέ­ρα και την Τρί­τη 11-12 Μα­ΐ­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις κα­τε­χόμε­νες α­πό τη Ρω­σί­α α­να­το­λι­κές ε­παρ­χί­ες της Ου­κρα­νί­ας, με πρω­το­βου­λί­α του στε­λέ­χους του γαλ­λι­κού φα­σι­στι­κού Ε­θνι­κού Με­τώ­που της Λε­πέν, Ζαν Λουκ Σαφ­χα­ου­ζέρ, διά­σκε­ψη υ­πό τον τί­τλο “Ντον­μπάς: Χτες, Σή­με­ρα, Αύ­ριο”.

Σ’ αυ­τό έ­λα­βαν μέ­ρος στε­λέ­χη της ευ­ρω­πα­ϊ­κής φα­σι­στι­κής α­κρο­δε­ξιάς, ό­πως ο Μα­νουέλ Οχ­σεν­ρά­ι­τερ (του γερ­μα­νι­κού φα­σι­στι­κού πε­ριο­δι­κού Zuerst!), Σέρ­βοι φα­σί­στες, μέ­λη της γαλ­λι­κής ρα­τσι­στι­κής ορ­γά­νω­σης Bloc Identitaire, κα­θώς και έ­νας νε­ο­λαί­ος της Forza Italia του Μπερ­λου­σκό­νι, ο­νό­μα­τι Α­λε­σά­ντρο Μου­σο­λί­νο.

Ε­κεί βρέ­θη­κε και ο ψευ­το­στα­λι­νι­κός Φιν­λαν­δός Γιό­χαν Μπάκ­μαν, φανα­τι­κός θαυ­μα­στής της ε­πε­κτα­τι­κής πο­λι­τι­κής του Πού­τιν.

Δεν θα μπο­ρού­σαν φυ­σι­κά να λεί­ψουν εκ­πρό­σω­ποι της πλέ­ον φι­λο­ρώσι­κης φα­σι­στι­κής κλί­κας στην Ευ­ρώ­πη, που εί­ναι οι η­γε­σί­ες του συ­νό­λου των ελ­λη­νι­κών κα­θε­στω­τι­κών κομ­μά­των. Έ­τσι, στη διά­σκε­ψη εί­χαν προ­σκλη­θεί εκ μέ­ρους του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ η Ευ­γε­νί­α Ου­ζου­νί­δου και ο Ανδρέ­ας Ζα­φεί­ρης, εκ μέ­ρους της Α­ΝΤΑΡ­ΣΥΑ (ΝΑΡ) ο γνω­στός πά­λαι πο­τέ αρ­χι­κνί­της δη­μο­σιο­γρά­φος της Καθη­μερι­νής και υ­πο­στη­ρι­κτής του Πού­τιν Πέ­τρος Πα­πα­κων­στα­ντί­νου και τέλος α­πό τη… ΝΔ ο γνω­στός φι­λο­ρώ­σος βου­λευ­τής της, Σί­μος Κε­δί­κο­γλου, κυ­βερνη­τι­κός εκ­πρό­σω­πος και προ­ω­θη­τής ρώ­σι­κων α­γο­ρών γης στην Ελ­λά­δα ε­πί συγκυ­βέρ­νη­σης ΝΔ - ΠΑ­ΣΟΚ - ΔΗ­ΜΑΡ.

Τα στοι­χεί­α δη­μο­σιο­ποί­η­σε ο Ου­κρα­νός πο­λι­τι­κός ε­πι­στή­μο­νας και α­να­λυ­τής του φαι­νο­μέ­νου της Α­κρο­δε­ξιάς, με έ­δρα τη Βιέν­νη, Α­ντόν Σε­χο­φτσόφ.

Δεν μά­θα­με ού­τε μπο­ρέ­σα­με να βρού­με στο Δια­δί­κτυο αν τε­λι­κώς οι πα­ρα­πά­νω με­τέ­βη­σαν στις κα­τε­χό­με­νες α­πό τη Ρω­σί­α πε­ριο­χές, ό­που α­λω­νίζουν οι Ρώ­σοι νε­ο­να­ζί μα­ζί με ψευ­το­κομ­μου­νι­στές που α­νε­μί­ζουν κάλ­πι­κες κόκ­κι­νες ση­μαί­ες, μα­ζί με δι­κέ­φα­λους α­ε­τούς του τσά­ρου. Δεν δια­βά­σα­με όμως και που­θε­νά ό­τι η με­τά­βα­σή τους αυ­τή α­κυ­ρώ­θη­κε ή ό­τι αρ­νή­θη­καν την πρόσκλη­ση.

Θα ή­ταν εν­δια­φέ­ρον ό­μως να μας πουν οι που­τι­νι­κοί “α­ντι­κα­πι­τα­λιστές” μας, αλ­λά και ο Κε­δί­κο­γλου, πώς, ε­νώ σε ό­λα τα άλ­λα ζη­τή­μα­τα εμ­φα­νί­ζονται ως μέ­γι­στοι ε­χθροί, στη βά­ση τά­χα του δι­λήμ­μα­τος “μνη­μό­νιο - α­ντι­μνη­μόνιο”, έ­χουν α­κρι­βώς την ί­δια φα­σι­στι­κή διαμε­λι­στι­κή γραμ­μή κα­τά του λα­ού της Ου­κρα­νί­ας και υ­πέρ της ρώ­σι­κης κα­το­χής.

ΕΡ­Τ α­νοι­χτή ή κλει­στή, μνη­μό­νιο ή α­ντι­μνη­μό­νιο, ευ­ρώ ή δραχ­μή, πά­ντως ό­λοι τους ό­ταν ο με­γα­λύ­τε­ρος φα­σι­σμός του πλα­νή­τη τούς κα­λεί να στα­θούν στο πλευ­ρό του, εί­ναι συ­νε­πείς στο ρα­ντε­βού τους. Και εις α­νώ­τε­ρα…

Σχετικά Άρθρα

© OAKKE