Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ-ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΑΝ ΕΧΘΡΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΘΟΡΥΒΑ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΧΙ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΑΝ ΕΧΘΡΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΘΟΡΥΒΑ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΡΩΣΙΑΣ   H πιο με­γά­λη τρα­γω­δί­α για το λα­ό μας, με­γα­λύ­τε­ρη α­κό­μα και α­πό το ότι ξαφ­νι­κά κα­τα­στρά­φη­κε η ζωή του, εί­ναι ό­τι δεν ξέ­ρει ποιος στ α­λή­θεια εί­ναι ο φταί­χτης για να τον πο­λε­μή­σει. Κυ­βέρ­νη­ση και α­ντι­πολί­τευ­ση του δεί­χνουν τους δα­νει­στές, ι­διαί­τε­ρα τη Γερ­μα­νία.
Η δια­φο­ρά τους εί­ναι μό­νο στην τα­κτι­κή. Η κυ­βέρ­νη­ση πα­ρι­στά­νει το “ρε­α­λι­στή” λέ­γο­ντας ό­τι πρέ­πει να κά­νου­με υ­πο­χω­ρή­σεις στη Γερ­μα­νί­α ω­σότου δεν θα την έ­χου­με α­νά­γκη. Η α­ντι­πο­λί­τευ­ση πα­ρι­στά­νει την ε­θνι­κή α­ντί­στα­ση και λέ­ει ό­τι μπο­ρού­με να πούμε τώ­ρα ό­χι στη Γερ­μα­νί­α και να την υ­πο­χρε­ώ­σου­με σε κού­ρε­μα του χρέ­ους. 
Οι δα­νει­στές έ­χουν με­γά­λη ευ­θύ­νη για τα βά­σα­να της χώ­ρας κα­θώς επι­βάλ­λουν τους δι­κούς τους όρους οι­κο­νο­μι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης μιας ξέ­νης χώ­ρας ε­νά­ντια στις δια­θέ­σεις του λα­ού της. Ό­μως για την πρω­το­φα­νή πα­ραγω­γι­κή κα­τα­στρο­φή της τη βα­σι­κή ευ­θύ­νη την έ­χουν οι η­γέ­τες της κυ­βέρ­νησης και της α­ντι­πο­λί­τευ­σης ε­πει­δή κά­νουν συ­νει­δη­τά ΣΑ­ΜΠΟ­ΤΑΖ ΤΗΣ ΠΑ­ΡΑ­ΓΩΓΗΣ, Ι­ΔΙΑΙ­ΤΕ­ΡΑ ΤΗΣ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙ­ΚΗΣ με στό­χο να πα­ρα­δώ­σουν τη χώ­ρα αύ­ταν­δρη, όχι στους γερ­μα­νούς μο­νο­πω­λι­στές αλ­λά στα α­λη­θι­νά α­φε­ντι­κά τους, τους ΡΩΣΟΥΣ ΦΑ­ΣΙ­ΣΤΕΣ ΚΡΑ­ΤΙ­ΚΟΜΟ­ΝΟ­ΠΩ­ΛΙ­ΣΤΕΣ (και δευ­τε­ρευό­ντως τους κι­νέ­ζους συμμά­χους τους).
Αυ­τό το σα­μπο­τάζ το ξε­κί­νη­σαν οι ρω­σό­δου­λοι Α. Πα­παν­δρέ­ου και Φλω­ράκης πριν 30 χρό­νια και το συ­νέ­χι­σαν οι ε­πί­σης ρω­σό­δου­λοι Ση­μίτης, Κα­ρα­μανλής, Γ. Πα­παν­δρέ­ου που πα­ρι­στά­να­νε τους ευ­ρω­παί­ους. Ε­πι­κε­φα­λής του σα­μπο­τάζ ή­ταν οι πρά­κτο­ρες της μπρεζ­νιε­φι­κής Ρω­σί­ας η­γέ­τες του ψευτοΚ­ΚΕ, των ΣΥΝ-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, και η τά­ση Κου­βέ­λη-Κύρ­κου της ΔΗ­ΜΑΡ. 
Για να κά­νουν το σα­μπο­τάζ χρη­σι­μο­ποί­η­σαν πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά, αρ­χαιολο­γι­κά, γρα­φειο­κρα­τι­κά και φιλερ­γα­τι­κά προ­σχή­μα­τα. Την ί­δια ώ­ρα oι σα­μποτέρ δυ­να­μώ­να­νε έ­να τμή­μα του κε­φά­λαιου, κρα­τι­κο­δί­αι­το και δε­μέ­νο με τη ρώ­σι­κη πο­λι­τι­κή, και του προ­σφέ­ρα­νε με σκαν­δα­λώ­δεις α­να­θέ­σεις το­μείς κλει­διά της οι­κο­νο­μί­ας (δρόμους, ε­νέρ­γεια, τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες, ο­ρυ­χεί­α κλπ). Έ­τσι κα­τα­σκεύ­α­σαν μια ρω­σό­δου­λη κρατι­κο-ο­λι­γαρ­χί­α με γε­νάρ­χη τον Κόκ­κα­λη (που τε­λι­κά πού­λη­σε την Ι­ντρα­κόμ στη Ρω­σί­α), και τους Μπό­μπο­λα, Κο­πελού­ζο, Μυ­τι­λη­ναί­ο, Γερ­μα­νό, Βγε­νό­που­λο και άλ­λους. Εί­ναι αυ­τό το σα­μπο­τάζ που έ­φε­ρε το πε­λώ­ριο έλ­λειμ­μα τρε­χου­σών συ­ναλ­λα­γών και τε­λι­κά την χρε­ωκο­πί­α και τα μνη­μό­νια. 
Για να μην βλέ­πει ο λα­ός ποιος φταί­ει για τη χρε­ω­κο­πί­α οι σα­μπο­τα­ριστές τον έ­πει­σαν ό­τι φταί­νε οι διε­φθαρ­μέ­νοι πο­λι­τι­κοί, την ώ­ρα που πιο διε­φθαρ­μέ­νες πολι­τι­κά χώ­ρες σαν την Κί­να, έ­χουν πε­λώ­ρια α­νά­πτυ­ξη. Με­τά πέρα­σαν τη θέ­ση ό­τι φταί­νε οι δα­νει­στές και τα μνη­μό­νια. Οι δα­νει­στές πά­ντα ο­δη­γούν σε πεί­να τους λα­ούς αλ­λά ε­νώ οι άλ­λες χώ­ρες βγαί­νουν α­πό τις χρεω­κο­πί­ες, ό­πως τώ­ρα η Ιρ­λαν­δί­α, η Ι­σπα­νί­α και, πιο αρ­γά, η Πορ­το­γα­λί­α, η Ελ­λάδα βυ­θί­ζε­ται α­στα­μά­τη­τα πα­ρά το κού­ρε­μα χρέ­ους που μό­νο αυ­τή είχε.
 
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΑΜΠΟΤΑΡΕΙ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΖΑΜΠΑ. Η ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ
 
Οι ρω­σό­φι­λοι α­ντιευ­ρω­παί­οι ι­σχυ­ρί­ζο­νται ό­τι οι Γερ­μα­νοί σκο­τώ­νουν πα­ρα­γω­γι­κά τη χώ­ρα για να την α­γο­ρά­σουν τζά­μπα. Ό­μως αυ­τοί που α­γο­ρά­ζουν τζά­μπα τα βα­σι­κά οι­κο­νο­μι­κά γάγ­γλια της εί­ναι οι ρώ­σοι και κι­νέ­ζοι ολι­γάρ­χες.
Εί­ναι ο ρώ­σος κρα­τι­κο-ο­λι­γάρ­χης Νέ­σις που α­γό­ρα­σε το σχε­τι­κά με­γαλύ­τε­ρο πα­κέ­το της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς και α­πό τό­τε αυ­τή κα­τα­πί­νει τα πά­ντα με σκο­τει­νές δια­δι­κα­σί­ες (την Α­ΤΕ, την τρά­πε­ζα ΚΥΠΡΟΥ, τη Μιλ­λέ­νιουμ κλπ). Με­τά ο Ι­βάν Σαβ­βί­δης α­γό­ρα­σε τον ΠΑ­ΟΚ, τη ΣΕ­ΚΑΠ, ξε­νο­δο­χεί­α και α­κρι­βή του­ρι­στι­κή γη, ε­νώ άλ­λοι ρώ­σοι κρα­τι­κο-ο­λι­γάρ­χες α­γο­ρά­σα­νε τη Δω­δώ­νη, τον Ο­ΠΑΠ, νη­σιά κλπ. Τώ­ρα η Ρω­σί­α διεκ­δι­κεί τον Ο­ΣΕ και το λι­μά­νι της Θεσ­σαλο­νί­κης για να α­πο­κτή­σει μια στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας χερ­σαί­α έ­ξο­δο στη Με­σόγειο.
Εί­ναι τε­ρα­τώ­δες πως ο­μό­φω­να τα 6 κόμ­μα­τα και οι να­ζί  βο­η­θά­νε τη Ρω­σία με τους φο­ρο­λο­γι­κούς νόμους να α­πο­κτή­σει φτη­νά την πιο α­κρι­βή γη. Με αυτούς τους νό­μους ε­πι­βάλ­λουν ψη­λή φο­ρο­λο­γί­α για τα με­γά­λης α­ξί­ας οι­κό­πε­δα και α­να­γκά­ζουν έ­τσι τους ι­διο­κτή­τες τους να τα που­λά­νε ό­σο-ό­σο στους ρώσους και κι­νέ­ζους άρ­πα­γες στους ο­ποί­ους μά­λι­στα δί­νουν ά­δεια μό­νι­μης δια­μο­νής.
Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά μειώ­νουν κα­τά 70% τους φό­ρους με­τα­βί­βα­σης για να α­γο­ρά­ζουν φτη­νά οι ρω­σο­κι­νέ­ζοι αλ­λά α­φή­νουν ψη­λούς τους φό­ρους γο­νι­κής πα­ρο­χής, για να μην μπο­ρούν να με­τα­βι­βά­σουν οι έλ­λη­νες ι­διο­κτή­τες την ακρι­βή γη στα παι­διά τους. Έ­τσι αυ­τοί χρε­ω­κο­πούν φο­ρο­λο­γι­κά, α­πει­λού­νται με φυ­λά­κι­ση και ξε­που­λά­νε α­μέ­σως στους ρω­σο­κι­νέ­ζους.
 
ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ “ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ”
 
Εί­ναι λό­γω του συ­στη­μα­τι­κού σα­μπο­τάζ της πα­ρα­γω­γής α­κό­μα και μέσα στην κρί­ση και μά­λι­στα με πρό­σχη­μα την κρί­ση που μό­νο η Ελ­λά­δα α­πό ό­λες τις χώ­ρες του ευ­ρω­παϊ­κού Νό­του βρί­σκε­ται σε τέτοια βιο­μη­χα­νι­κή ύ­φε­ση (ως 75% τα 3 τε­λευ­ταί­α χρό­νια πτώ­ση σε πολ­λούς βιο­μη­χα­νι­κούς κλάδους), με τό­σο α­νο­δι­κή α­νερ­γί­α, με πτώ­ση ε­ξα­γω­γών (αν α­φαι­ρε­θούν τα πε­τρε­λαιο­ει­δή), με τό­σο επί­μο­νο έλ­λειμ­μα τρε­χου­σών συ­ναλ­λα­γών. Κυ­βέρ­νη­ση και α­ντι­πο­λίτευ­ση κρύ­βουν ό­τι Η ΧΩ­ΡΑ ΜΑΣ Ε­ΧΕΙ Υ­ΠΟ­ΣΤΕΙ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙ­ΚΗ “ΓΕ­ΝΟ­ΚΤΟ­ΝΙΑ” στα λίγα χρό­νια της κρί­σης, δη­λα­δή ε­κα­το­ντάδες ση­μα­ντι­κές βιο­μη­χα­νί­ες έ­χουν κλεί­σει και το 86 % των υ­πό­λοι­πων ΕΙ­ΝΑΙ Υ­ΠΕΡ­ΧΡΕ­Ω­ΜΕ­ΝΕΣ και πά­νε για κλεί­σιμο (ΙCAP 2013), ε­νώ οι άλ­λες χώ­ρες του Νό­του της ΕΖ βγαί­νουν α­πό την κρί­ση α­κρι­βώς για­τί ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΑΝ ΤΙΣ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙΕΣ ΤΟΥΣ (Ιρ­λαν­δί­α, Ι­σπα­νί­α). 
Το σα­μπο­τάζ με πρό­σχη­μα την κρί­ση το κά­νουν με συ­ντρι­πτι­κή υ­περφο­ρο­λό­γη­ση των βιο­μη­χα­νιών και με αύ­ξη­ση της τι­μής της ε­νέρ­γειας. Έ­τσι φορ­τώ­σα­νε τη ΔΕ­Η με τα α­πλή­ρω­τα χα­ρά­τσια και με τα πα­νά­κρι­βα φω­το­βολ­τα­ϊ­κά με α­πο­τέ­λε­σμα να με­τα­κυ­λίσει αυ­τή το κό­στος στη βιο­μη­χα­νι­κή ε­νέρ­γεια. Μό­λις α­νέ­βα­σαν την τι­μή του ρεύ­μα­τος τσά­κι­σαν και τα φω­το­βολ­τα­ϊ­κά με υπερ­φο­ρο­λό­γη­ση και μα­ταί­ω­ση α­δειο­δό­τη­σης. Ταυ­τό­χρο­να αύ­ξη­σαν το πε­τρέλαιο, βα­σι­κό καύ­σι­μο της βιο­μη­χα­νί­ας, κα­τά 30% και ε­πέ­τρε­ψαν στην Γκάζ­προμ να α­νε­βά­σει την τι­μή του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου 40% πά­νω α­πό την υ­πό­λοι­πη Ευ­ρώ­πη. Ενώ πολ­λές ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες πή­γαν στη διαι­τη­σί­α και μεί­ω­σαν την τι­μή του ρώ­σι­κου α­ε­ρί­ου παίρ­νο­ντας α­να­δρομι­κά α­πό την Γκάζ­προμ η ΔΕ­ΠΑ δεν πή­γε στη διαι­τη­σί­α! Μό­νο στον Μυ­τι­λη­ναί­ο δώ­ρι­σαν ε­κα­το­ντά­δες ε­κα­τομ­μύ­ρια Ευρώ σε ρεύ­μα. Α­ντί να ξε­μπλο­κά­ρουν πά­μπολ­λες ε­πεν­δύ­σεις ώ­στε να α­νε­βεί α­μέσως ο όγκος των συλ­λε­γό­με­νων φό­ρων, τις μπλο­κά­ρα­νε (π.χ. ε­κτρο­πή Α­χε­λώ­ου, επεν­δύ­σεις χρυ­σού σε Χαλ­κι­δι­κή, Έ­βρο, με­γά­λες του­ρι­στι­κές ε­πεν­δύ­σεις σε Πελο­πόν­νη­σο και Κρή­τη, Ελ­λη­νι­κό, Ο­λυ­μπια­κά α­κίνη­τα). Ε­πί­σης α­ντί να κυνη­γή­σουν τους φο­ρο­φυ­γά­δες ο­λι­γάρ­χες και ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, αυ­τοί κα­τάρ­γη­σαν το ΙΓΜΕ, μεί­ω­σαν τον Ορ­γα­νι­σμό Ε­ξα­γω­γών, τσά­κι­σαν τη μέ­ση τε­χνι­κή παι­δεί­α α­πο­λύ­ο­ντας τους κα­θη­γη­τές της, έ­κλει­σαν το τα­μεί­ο ο­δο­ποι­ί­ας υπέρ του Μπό­μπο­λα και μι­σο­τε­λείω­σαν την Ε­ΑΣ που οι ί­διοι σα­μπότα­ραν ε­πί δε­κα­ε­τί­ες.
Να για­τί μό­νο η Ελ­λά­δα δεν βγαί­νει α­πό την κρί­ση. Ο Σα­μα­ράς δια­τυμπα­νί­ζει τα πε­ρί πρω­το­γε­νούς πλε­ο­νά­σμα­τος, ό­μως αυ­τό δεν βγαί­νει α­πό το πλε­ό­να­σμα της πα­ρα­γω­γής, αλ­λά α­πό υ­περ­φο­ρο­λό­γη­ση, δη­λα­δή α­πό πα­ρα­γω­γι­κό κε­φά­λαιο που κα­τα­στρέ­φε­ται, ο­πό­τε αρ­γό­τε­ρα δεν θα μπορεί να ξα­να­βγεί πλε­ό­να­σμα.
 
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΚΛΕΙΔΙ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
 
Η ΜΟ­ΝΗ ΛΥ­ΣΗ εί­ναι έ­να μα­ζι­κό μα­χη­τι­κό κί­νη­μα για βιο­μη­χα­νι­κή ανά­πτυ­ξη με προ­ο­δευ­τι­κούς ό­ρους, (ό­πως το να μη λη­στεύ­ε­ται η χώ­ρα, να μην ε­γκα­θί­στα­νται ερ­γα­σια­κά γκέ­το και να μην κα­τα­στρέ­φε­ται το πε­ρι­βάλ­λον. Η κύρια δύ­να­μη ε­νά­ντια στους σα­μπο­τέρ της κυ­βέρ­νησης και της α­ντι­πο­λί­τευσης πρέ­πει να εί­ναι τα κύ­ρια θύ­μα­τα του σα­μπο­τάζ, οι ά­νερ­γοι και με­τά οι βιο­μη­χα­νι­κοί ερ­γά­τες που α­πει­λού­νται με α­πό­λυ­ση. Το κρά­τος α­να­γκά­ζει σή­μερα τους α­νέρ­γους-θύ­μα­τα του σα­μπο­τάζ να στη­ρί­ζο­νται στους ό­λο και πιο φτω­χούς συγ­γε­νείς τους και το χει­ρό­τε­ρο στη φι­λαν­θρω­πί­α, ι­διαί­τε­ρα την τό­σο υ­πο­κρι­τι­κή της εκ­κλη­σί­ας που έ­χει ε­ξα­σφα­λί­σει σκαν­δα­λώ­δη φο­ρο-α­συλί­α. Οι ά­νερ­γοι πρέ­πει να α­παι­τή­σουν α­πό την πο­λι­τι­κή ε­ξου­σί­α που ευ­θύ­νεται για την κα­τά­στα­σή τους μια ε­λά­χι­στη α­πο­ζημί­ωση: Αυ­τή εί­ναι η ε­πι­δό­τηση ό­λων των α­νέρ­γων, ό­σο και­ρό και να εί­ναι ά­νερ­γοι. Αυ­τός εί­ναι στοι­χειώδης υ­λι­κός ό­ρος για να πο­λε­μή­σουν και να αλ­λά­ξουν την κα­τά­στα­σή τους. Τα ποσά που α­παι­τού­νται μπο­ρούν α­ντι­κει­με­νι­κά να βρε­θούν α­μέ­σως α­πό το ξε­μπλο­κά­ρι­σμα των επεν­δύ­σε­ων σε ό­λους τους το­μείς. Υ­πάρ­χουν ό­μως και λε­φτά που θα μπο­ρού­σαν να βγουν α­πό το κυ­νή­γι των συ­στη­μα­τι­κών φο­ρο­φυ­γά­δων, των κρα­τι­κο-ο­λι­γαρ­χών, των πιο εύ­πο­ρων ε­παγ­γελ­μα­τιών, και των κά­θε λο­γής μιζα­δό­ρων. Αν οι ά­νερ­γοι ε­ξα­σφα­λί­σουν τη στοι­χειώ­δη α­ξιοπρε­πή ε­πι­βί­ω­σή τους, οι ερ­γο­δό­τες δεν θα μπο­ρούν να ε­πι­βά­λουν συ­νε­χή μεί­ω­ση μι­σθών και όρους ερ­γα­σια­κής γα­λέ­ρας. Έ­τσι, τα νέ­α α­να­το­λι­κού τύ­που α­φε­ντι­κά δεν θα μπο­ρούν να α­γο­ρά­ζουν και να εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται τους πά­ντες με τους ό­ρους τους.
Η Ο­ΑΚ­ΚΕ κα­λεί το λα­ό να σχη­μα­τί­σει έ­να πλα­τύ δη­μο­κρα­τι­κό και πατριω­τι­κό μέ­τω­πο ε­νά­ντια στο πα­ραγω­γι­κό σα­μπο­τάζ, στην ε­θνι­κή λε­η­λα­σί­α, στα μέ­τρα πεί­νας και πά­νω απ ό­λα ε­νά­ντια στη σο­σιαλ­φα­σι­στική δι­κτα­το­ρί­α που έρ­χε­ται με τη βί­α, κυ­ρί­ως ε­κεί­νη των να­ζί της Χ.Α (που ξε­διά­ντρο­πα καλούν στην Ελ­λά­δα τον ρώ­σι­κο στρα­τό), αλ­λά ό­χι μό­νο.
 
Αθήνα, 02/01/2014