Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Όλοι οι Ευρωπαίοι ναζιστές στην αυλή του Πούτιν

Στιγμιότυπο από το φόρουμ (Ναυτεμπορική) Στιγμιότυπο από το φόρουμ (Ναυτεμπορική)

 

Στην Ελ­λά­δα διά­φο­ροι αυ­το­προσ­διο­ρι­ζό­με­νοι ως α­ρι­στε­ροί, αλ­λά και α­νε­νη­μέ­ρω­τοι άν­θρω­ποι που πι­στεύ­ου­νε πολ­λές φο­ρές χω­ρίς πο­λύ βά­σα­νο ό­σα τους λέ­ει το κα­θε­στώς α­πό την τη­λε­ό­ρα­ση, έ­χου­νε α­να­γο­ρεύ­σει τη Ρω­σί­α σε “προ­πύρ­γιο του α­ντι­φα­σι­σμού” ε­πει­δή πο­λε­μά­ει τά­χα τους “Ου­κρα­νούς να­ζί”,

έ­χο­ντας ει­σβά­λει και ντε φά­κτο δια­με­λί­σει μια α­νε­ξάρ­τη­τη, γει­το­νι­κή της χώ­ρα, την Ου­κρα­νί­α.

Ό­σοι ψευ­το­α­ρι­στε­ροί δε μπο­ρούν να λι­βα­νί­σουν τον Πού­τιν α­νοι­χτά και ξά­στε­ρα, λεν: “Ε­ντά­ξει, δε λέ­με, η Ρω­σί­α δεν εί­ναι σο­σια­λι­στι­κή ό­πως πα­λιά, αλ­λά κά­τι κρα­τά­ει α­πό τις σο­βιε­τι­κές πα­ρα­δό­σεις. Για πα­ρά­δειγ­μα, τον α­ντι­φα­σι­σμό. Κι αν α­κό­μα στην Ου­κρα­νί­α το κά­νει ά­γαρ­μπα και στρα­το­κρατι­κά, του­λά­χι­στο χτυ­πά­ει τους φα­σί­στες”.

Αυ­τή η α­νά­λυ­ση εί­ναι ε­ντε­λώς λά­θος, κι αυ­τό ό­χι μο­νά­χα ε­πει­δή οι να­ζή­δες μέ­σα στην Ου­κρα­νί­α εί­ναι μια α­σή­μα­ντη μειο­ψη­φί­α, ό­πως δεί­ξα­νε οι προ­ε­δρι­κές και βου­λευ­τι­κές ε­κλο­γές, ό­που το Σβό­μπο­ντα και ο Δε­ξιός Το­μέ­ας κα­τα­πο­ντί­στη­καν. Με­γα­λύ­τε­ρη α­πό­δει­ξη εί­ναι το πό­σο γειτ­νιά­ζει η ιδε­ο­λο­γι­κή γραμ­μή του ί­διου του ρώ­σι­κου κα­θε­στώ­τος Πού­τιν με τον κλασ­σι­κό χι­τλε­ρι­σμό (έ­ξαλ­λη σω­βι­νι­στι­κή ρη­το­ρεί­α, στρα­το­κρα­τί­α, ρα­τσι­σμός, με­τα­φυ­σι­κή, α­ντι­δη­μο­κρα­τί­α, α­ντι­δια­φω­τι­σμός, σχε­τι­κο­ποί­η­ση κι α­νοι­χτό - ξε­διά­ντρο­πο α­να­πο­δο­γύ­ρι­σμα της α­λή­θειας, α­ντι­ση­μι­τι­σμός κλπ.).

Κι αν αυ­τό δεν αρ­κεί σε κά­ποιους, τό­τε η στρά­τευ­ση ό­λης της ευ­ρω­πα­ϊ­κής Α­κρο­δε­ξιάς με τη Ρω­σί­α μι­λά­ει και κλεί­νει κά­θε συ­ζή­τη­ση. Α­πό τους κρυ­φο­φα­σί­στες “δε­ξιούς ευ­ρω­σκε­πτι­κι­στές” του Φά­ρα­τζ στη Βρε­τα­νί­α, που το παί­ζουν ή σε έ­να βαθ­μό εί­ναι κά­πως φι­λε­λεύ­θε­ροι στην οι­κο­νο­μί­α, την πιο ντού­ρα Α­κρο­δε­ξιά τύ­που Λέ­γκας του Βορ­ρά στην Ι­τα­λί­α και Λε­πέν στη Γαλ­λί­α, τους φα­σί­στες α­ντι­ση­μί­τες του ουγ­γρι­κού Jobbik και του αυ­στρια­κού Κόμ­μα­τος των Ε­λευ­θέ­ρων μέ­χρι τους κα­θα­ρούς να­ζι­στές της Χρυ­σής Αυ­γής και του NPD της Γερ­μα­νί­ας, ό­λοι α­νε­ξαι­ρέ­τως πια στά­ζουν μέ­λι για τον Α­δόλ­φο Πού­τιν.

Κι ό­χι μό­νο αυ­τό. Χο­ρεύ­ουν α­νοι­χτά στη γραμ­μή του Κρεμ­λί­νου για ενό­τη­τα της Ευ­ρώ­πης υ­πό τη Ρω­σί­α με κύ­ριο τά­χα ε­χθρό τον ι­σλα­μι­κό φο­ντα­με­ντα­λι­σμό, που ό­μως, ω του θαύ­μα­τος, μα­ζί με τους να­ζή­δες και με τη Ρω­σί­α έ­χει κι αυ­τός κύ­ριο ε­χθρό τον α­στι­κό δη­μο­κρα­τι­κό και α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο τον προ­λε­τα­ρια­κό  Δια­φω­τι­σμό και τις α­ξί­ες του.

Στις 22 Μαρ­τί­ου, στο Λέ­νιν­γκρα­ντ, που στά­θη­κε όρ­θιο, αιώ­νιο σύμ­βο­λο 900 μέ­ρες στην πο­λιορ­κί­α των χιλ­τε­ρι­κών και το ο­ποί­ο οι νέ­οι Τσά­ροι με­το­νό­μα­σαν και πά­λι σε Αγ. Πε­τρού­πο­λη, οι Ρώ­σοι φα­σί­στες του κόμ­μα­τος Ρό­ντι­να (με ι­δρυ­τή το ση­με­ρι­νό α­ντι­πρό­ε­δρο της ρω­σι­κής κυ­βέρ­νη­σης Ρο­γκό­ζιν) μά­ζε­ψαν σε έ­να “Διε­θνές Ρω­σι­κό Συ­ντη­ρη­τι­κό Φό­ρουμ” ό,τι να­ζι­στι­κό­τε­ρο υ­πάρ­χει στην Ευ­ρώ­πη. Κά­λε­σαν ε­κεί τέ­τοιους χι­τλε­ρι­κούς κα­νί­βα­λους που οι Αυ­στρια­κοί και οι Ούγ­γροι φα­σί­στες δεν τόλ­μη­σαν να εμ­φα­νι­στούν για να μη θε­ω­ρη­θούν ε­ντε­λώς να­ζι­στές, κα­θώς έ­χουν με­γά­λα πο­σο­στά στις χώ­ρες τους.

Ε­κεί λοι­πόν ή­ταν η Χρυ­σή Αυ­γή, μιας και στην Ελ­λά­δα οι να­ζι­στές εί­ναι “κα­θω­σπρέ­πει κύ­ριοι” και ό­χι α­πό­βλη­τοι, ε­νώ τους α­γα­πά­ει και η “α­ντι­μνη­μο­νια­κή α­γω­νί­στρια” σο­σιαλ­φα­σί­στρια Κων­στα­ντο­πού­λου και ο φα­σί­στας Νι­κο­λό­που­λος των Α­ΝΕΛ. Ή­ταν ε­κεί οι Γερ­μα­νοί να­ζήδες του NPD, ο Εγ­γλέ­ζος αρχι­φα­σί­στας “ι­στο­ρι­κός” πρώ­ην η­γέ­της του BNP Γκρί­φιν, οι Ι­τα­λοί φα­σί­στες της Forza Nuova, το ρω­σο­χρη­μα­το­δο­τού­με­νο Α­τά­κα της Βουλ­γα­ρί­ας και οι Σέρ­βοι φα­σί­στες Τσέτ­νικ του Σέ­σε­λι, με­τα­ξύ άλ­λων.

Ό­λος αυ­τός ο να­ζι­στι­κός ε­σμός, μα­ζί με δε­κά­δες Ρώ­σους να­ζί, έ­βγα­λε μια και μό­νη κραυ­γή σε αυ­τό το “συ­ντη­ρη­τι­κό” φό­ρουμ: “ζή­τω η Ρω­σί­α που ήρθε η ώ­ρα της για να η­γη­θεί της λευ­κής, ά­ριας Ευ­ρώ­πης”. Αυ­τά τα σκου­λί­κια, που σε κά­θε χώ­ρα εμ­φα­νί­ζο­νται σαν υ­περ­πα­τριώ­τες, μα­κριά α­πό τα φώ­τα της δη­μο­σιό­τη­τας πα­ρα­δέ­χο­νται α­νοι­χτά ό­τι το μό­νο που ξέ­ρουν να κά­νουν εί­ναι να α­κο­λου­θούν “διε­θνι­στι­κά” τον ε­κά­στο­τε πει­να­σμέ­νο για σφαί­ρες ε­πιρ­ρο­ής, κα­τα­χτή­σεις και προ­σαρ­τή­σεις, φα­σί­στα ι­μπε­ρια­λι­στή. Ή­ταν και εί­ναι πά­ντο­τε “ταγ­μα­τα­λή­τες”, κου­ΐ­σλι­γκ προ­δό­τες και φο­νιά­δες, ά­ξιοι μό­νο για να ξε­κοι­λιά­ζουν και να βα­σα­νί­ζουν για το ε­κά­στο­τε α­φε­ντι­κό τους.

Μά­λι­στα, στο ε­με­τι­κό αυ­τό “φό­ρουμ” μί­λη­σαν και Ρώ­σοι να­ζή­δες που πο­λε­μούν στην Ου­κρα­νί­α μα­ζί με τις κα­το­χι­κές δυ­νά­μεις του Πού­τιν!!

Δεν πε­ρι­μέ­νου­με βέ­βαια οι Έλ­λη­νες τρο­τσκι­στές και ψευ­το­α­ναρ­χι­κοί που συ­νω­θού­νται στις “ε­πι­τρο­πές υ­πε­ρά­σπι­σης της α­ντι­φα­σι­στι­κής ε­ξέ­γερ­σης στην Ου­κρα­νί­α” να βγά­λουν κα­νέ­να συ­μπέ­ρα­σμα ή να α­να­θε­ω­ρή­σουν τη στά­ση τους. Η θέ­ση τους εί­ναι συ­νει­δη­τά φι­λο­να­ζι­στι­κή και ο κάλ­πι­κος “α­ντι­φα­σι­σμός” που πι­πι­λί­ζουν εί­ναι φύ­λο συ­κής του σο­σιαλ­φα­σι­σμού και του φι­λο-που­τι­νι­σμού τους, που εί­ναι δέ­κα φο­ρές χει­ρό­τε­ρος α­πό τον α­ντι­κει­με­νι­κό φι­λο­χι­τλε­ρι­σμό των τρο­τσκι­στών στον Β’ Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο...

Λί­γες δε­κά­δες Ρώ­σοι α­ντι­φα­σί­στες που τόλ­μη­σαν να δια­δη­λώ­σουν έξω α­πό το κτί­ριο της να­ζι­στι­κής σύ­να­ξης δια­λύ­θη­καν α­πό την α­στυ­νο­μί­α και ο­χτώ απ’ αυ­τούς συ­νε­λή­φθη­σαν κιό­λας α­πό την α­στυ­νο­μί­α του Πού­τιν. Το Κρεμ­λί­νο πε­ριο­ρί­στη­κε να δη­λώ­σει ό­τι βρι­σκό­ταν “εν γνώ­σει” της να­ζι­στι­κής μά­ζω­ξης, δη­λα­δή την κά­λυ­ψε. Και πώς να μην το κά­νει, α­φού το ί­διο α­πο­τε­λεί τον κα­θο­δη­γη­τι­κό πυ­ρή­να - σε πα­γκό­σμια κλί­μα­κα - της νέ­ας χι­τλε­ρι­κής γραμ­μής, που έ­χει μπει ή­δη σε ε­φαρ­μο­γή με το δια­με­λι­σμό της Γε­ωρ­γί­ας και της Ου­κρα­νί­ας;

Το ρε­πορ­τάζ α­πό το Βή­μα (http://www.tovima.gr/world/article/?aid=688468 ):

Φι­λό­ξε­νη για τους α­κρο­δε­ξιούς της Ευ­ρώ­πης α­πο­δεί­χτη­κε η γε­νέ­τει­ρα του ρώ­σου προ­έ­δρου Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν. Στην Α­γί­α Πε­τρού­πο­λη που ε­τοι­μά­ζε­ται να γιορ­τά­σει την 70ή ε­πέ­τειο της νί­κης της Σο­βιε­τι­κής Ε­νω­σης ε­πί της να­ζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας στον Β’ Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο, συ­να­ντή­θη­καν την Κυ­ρια­κή του­λά­χι­στον 150 εκ­πρό­σω­ποι ευ­ρω­πα­ϊ­κών α­κρο­δε­ξιών και νε­ο­να­ζι­στι­κών κομ­μά­των, α­νά­με­σά τους και στε­λέ­χη της Χρυ­σής Αυ­γής. Α­πό ε­κεί ε­ξέ­φρα­σαν τη στή­ρι­ξή τους στη Ρω­σί­α και ά­σκη­σαν δρι­μεί­α κρι­τι­κή στις ευ­ρω­πα­ϊ­κές κυ­ρώ­σεις εις βά­ρος της.

“Ο­πως η Ρώ­μη και πα­λαιό­τε­ρα η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, η Μό­σχα ή­ταν το τε­λευ­ταί­ο προ­πύρ­γιο του χρι­στια­νι­κού πο­λι­τι­σμού”, δή­λω­σε ο Νικ Γκρί­φιν, πρώ­ην η­γέ­της του φα­σι­στι­κού Βρε­τα­νι­κού Ε­θνι­κού Κόμ­μα­τος (BNP) μπρο­στά σε έ­να κοι­νό 200 ρώ­σων ε­θνι­κι­στών και ευ­ρω­παί­ων ομο­ϊ­δε­α­τών τους. “Κά­θε ευ­ρω­πα­ϊ­κό έ­θνος η­γή­θη­κε κά­ποια στιγ­μή της Ευ­ρώ­πης και βε­βαί­ως του κό­σμου. Οι Ελλη­νες, οι Ρω­μαί­οι, οι Ι­σπα­νοί, οι Γάλ­λοι, οι Γερ­μα­νοί, οι Βρε­τα­νοί. Ο­λοι οι με­γά­λοι - ε­κτός α­πό τους Ρώ­σους. Και τώ­ρα, ι­στο­ρι­κά, εί­ναι η σει­ρά της Ρω­σί­ας”, συ­νέ­χι­σε ο Γκρί­φιν.

Με­τα­ξύ των πιο “ι­σχυ­ρών” ε­πι­χει­ρη­μά­των του Γκρί­φιν για τον πρω­τεύ­ο­ντα ρό­λο που πρέ­πει να α­να­λά­βει πλέ­ον η Ρω­σί­α εί­ναι πως “έ­χει α­πο­δεί­ξει ό­τι εί­ναι πιο ε­λεύ­θε­ρη α­πό την υ­πό­λοι­πη Δύ­ση”. “Ού­τε στις Η­ΠΑ ού­τε στη Βρε­τα­νί­α θα ε­πι­τρε­πό­ταν μί­α διά­σκε­ψη σαν και αυ­τή”, υ­πο­γράμ­μι­σε ο Γκρί­φιν. Την ί­δια ώ­ρα, η ρω­σι­κή Α­στυ­νο­μί­α α­πο­μά­κρυ­νε πε­ρί τους 40 δια­δη­λω­τές - και έθε­σε υ­πό κρά­τη­ση ο­κτώ - οι ο­ποί­οι εί­χαν συ­γκε­ντρω­θεί έ­ξω α­πό το ξε­νο­δο­χεί­ο ό­που πραγ­μα­το­ποιού­νταν η συ­γκέ­ντρω­ση κρα­τώ­ντας πλα­κάτ με α­ντι­φα­σι­στι­κά συν­θή­μα­τα.

Ο Γκρί­φιν ξι­φούλ­κη­σε κα­τά των κυ­ρώ­σε­ων που έ­χει ε­πι­βά­λει η Ε­Ε στη Ρω­σί­α για τον ρό­λο της στην Α­να­το­λι­κή Ου­κρα­νί­α. Ο­μοί­ως και ο Ού­ντο Βο­γκτ του νε­ο­να­ζι­στι­κού Ε­θνι­κού Δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος Γερ­μα­νί­ας (NPD). Ο Ρο­μπέρ­το Φιό­ρε του ι­τα­λι­κού Forza Nuova, α­πό την πλευ­ρά του, ε­ξή­ρε τη Μό­σχα “ως μο­να­δι­κό φύ­λα­κα των α­ξιών της Δύ­σης, ό­πως ή­ταν κά­πο­τε η Ρώ­μη”.

Στό­χος των συμ­με­τε­χό­ντων ή­ταν η υ­πο­γρα­φή ε­νός ψη­φί­σμα­τος στο τέ­λος της συ­νά­ντη­σης. Τα σχέ­διά τους ω­στό­σο έ­λη­ξαν ά­δο­ξα έ­πει­τα α­πό τη­λε­φώ­νη­μα για το­πο­θέ­τη­ση βόμ­βας στο ξε­νο­δο­χεί­ο”.