Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΑΚΚΕ ΑΠΟ ΡΩΣΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΑΚΕΡ

  Θα πού­με, ελ­πί­ζου­με πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρα, ό­ταν ο­λο­κλη­ρω­θούν οι έ­ρευ­νες των τε­χνι­κών μας για την α­κρι­βή ε­ξέ­λι­ξη και τη μέ­θο­δο της τρι­πλής και πα­ρα­τε­τα­μέ­νης ε­πί­θε­σης του Δε­κέμ­βρη στην ι­στο­σε­λί­δα  μας.  Πά­ντως το πο­λι­τι­κά ση­μα­ντι­κό ως ε­δώ εί­ναι ό­τι ό­χι μό­νο η βα­σι­κή επί­θε­ση έ­γι­νε α­πό την Α­γί­α Πε­τρού­πο­λη (δη­λα­δή α­πό το Λέ­νιν­γκρα­ντ),
αλ­λά ό­τι, ό­πως μας εί­πα­νε οι τε­χνι­κοί μας, το εί­δος της ε­πί­θε­σης που μας έ­γι­νε εί­ναι ε­ντε­λώς ί­διο και ε­ντε­λώς χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό μιας ο­μά­δας χά­κερ του ρώ­σικου κρά­τους που λέ­γε­ται APT28  ή Sofacy Group ή Strontium, ή Fancy Bear.
Γι αυ­τήν την ο­μά­δα έ­χει κά­νει μια δια­φω­τι­στι­κή α­να­φο­ρά το πο­λύ ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο για ζη­τή­μα­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών και ί­ντερ­νετ και πα­γκό­σμιου κύ­ρους website ZDNet το Δε­κέμ­βρη που μας πέ­ρα­σε. (http://www.zdnet.com/article/russian-hacking-group-sharpens-skills/ ). Σύμ­φω­να με τους ε­ρευ­νη­τές της η­λε­κτρο­νι­κής α­σφά­λειας, τους ο­ποί­ους η ZDNet ε­πι­κα­λεί­ται,  η ο­μά­δα αυ­τή δια­λέ­γει τους στό­χους της κυ­ρί­ως α­νά­με­σα σε πο­λι­τι­κά πρό­σωπα, αλ­λά και σε ε­ται­ρί­ες τη­λε­πι­κοι­νω­νιών κα­θώς και σε α­ε­ρο­δια­στη­μι­κές εται­ρί­ες. Οι χώ­ρες ό­που η ο­μά­δα αυ­τή ανα­ζη­τά­ει τους στό­χους της εί­ναι η Ου­κρα­νί­α, η Ι­σπα­νί­α, η Ρω­σί­α, οι Η­ΠΑ και ο Κα­να­δάς, αλ­λά πά­νω απ ό­λους η πρώ­τη α­πό αυ­τές. Σύμ­φω­να με τους ει­δι­κούς η ο­μά­δα αυ­τή έ­χει βρει νέ­ους, ε­ξε­λιγ­μένους  τρό­πους να ε­πι­τί­θε­ται χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τρί­α ε­πι­θε­τι­κά βέ­λη για να μο­λύ­νουν τους στό­χους της: Υ­πο­βρύ­χιο ψά­ρε­μα με e-mails με κα­τα­σκευα­σμέ­να ντοκου­με­ντα Word και Excell που ε­πι­συ­νά­πτο­νται, με τη διεί­δυ­ση σε ι­στο­σε­λί­δες δο­λώμα­τα που φι­λο­ξε­νού­νται σε υ­πο­κλε­πτό­με­να domains, και σε κα­κό­βου­λα iFrames που ο­δη­γούν σε α­κα­ριαί­α χτυ­πή­μα­τα στο λο­γι­σμι­κό Java και Flash (zero-day exploits). 
Oι τε­χνι­κοί μας εί­παν ό­τι ό­ταν α­ντί­κρυ­σαν το πρώ­το τρί­ω­ρο χτύ­πημα στις 20 του Δε­κεμ­βρη δεν μπο­ρού­σαν να φα­ντα­στούν ό­τι σε λί­γες μέ­ρες θα αντί­κρυ­ζαν α­κρι­βώς αυ­τήν την πιο πε­ρί­πλο­κη, συν­δυα­σμέ­νη και μα­κρό­χρο­νης προ­ε­τοι­μα­σί­ας ε­πί­θε­ση, που αν και ή­ταν πο­λύ έμπει­ροι δεν εί­χαν ως τό­τε ξανα­συ­να­ντή­σει. Τους έ­κα­νε ε­ντύ­πω­ση ε­πί­σης πό­σα πολ­λά λε­φτά και τε­χνι­κά μέσα διέ­θε­ταν οι χά­κερ για να μπο­ρούν να ε­πι­τί­θε­νται ταυ­τό­χρο­να α­πό τό­σες πολ­λές με­ριές στο σέρ­βερ της Ο­ΑΚ­ΚΕ αλ­λά και α­πό γει­το­νι­κούς σέρ­βερ. 
Τους ευ­χα­ρι­στού­με θερ­μά για τις πο­λυ­ή­με­ρες προ­α­πά­θειές τους και για την προ­σο­χή και για τη σκέ­ψη που α­φιέ­ρω­σαν για να κα­τα­φέ­ρουν να πιάσουν σε έ­να καί­ριο βή­μα τον ευ­λύ­γι­στο τρα­μπού­κο, χώ­ρια α­πό τις προ­ό­δους τους που κά­να­νε για την ά­μυ­να της ι­στο­σε­λί­δας μας.
Ο βα­σι­κός λό­γος για τον ό­ποιο οι ί­διοι και τα α­φε­ντι­κά τους θα χάσουν τε­λι­κά το με­γά­λο πό­λε­μο που «στα νύ­χια» ή­δη έ­χουν ξε­κι­νή­σει κα­τά της αν­θρω­πό­τη­τας,  θα εί­ναι ό­τι και το πιο μι­κρό πο­λι­τι­κό κόμ­μα σε μια πο­λύ μι­κρή χώ­ρα, μπο­ρεί, αν πα­λεύ­ει με πά­θος για την α­λή­θεια, να βρει υ­πο­στή­ρι­ξη α­πό πο­λύ κα­λούς ει­δι­κούς, α­πό ει­δι­κούς που έ­χουν βγει και ε­κεί­νοι μέ­σα από αυ­τό το μι­κρό λα­ό και μέ­σα α­πό αυ­τή τη μι­κρή χώ­ρα και οι ο­ποί­οι δεν θα δεχτούν πο­τέ μια ξέ­νη πο­λύ με­γά­λη χώ­ρα να ε­πεμ­βαί­νει με α­λα­ζο­νεί­α στη δι­κή τους και να χτυ­πά­ει ε­κεί ό­ποιον θέ­λει και ό­τι ώ­ρα θέ­λει. 
Και το πιο βα­σι­κό: Φτά­νει μια φού­χτα άν­θρω­ποι μέ­σα σε ό­λο τον πλανή­τη  να έ­χουν δει κα­θα­ρά τα πραγ­μα­τι­κά σχέ­δια και τις τα­χτι­κές μιας υ­περ­δύ­να­μης για να της προ­κα­λούν μια α­νη­συ­χί­α ε­ντε­λώς δυ­σα­νά­λο­γη με τον ό­γκο τους.
Εν­νο­ού­με τον προ­σω­ρι­νό ό­γκο τους.