Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Ο ΟΠΑΠ

  Την ί­δια ώ­ρα που η κυ­βέρ­νη­ση κλεί­νει μια σει­ρά ντό­πιες και δυ­τικές ε­πι­χει­ρή­σεις, η α­να­το­λι­κή κρα­τι­κό-ο­λι­γαρ­χί­α α­πο­κτά σκαν­δα­λώ­δη οι­κονο­μι­κά προ­νό­μια.   Έ­τσι στις αρ­χές του έ­τους, ο Ο­ΠΑΠ που ε­λέγ­χε­ται α­πό την Emma Delta του τσέχου ο­λι­γάρ­χη Σμετ­ς, αν­θρώ­που του που­τι­νι­κού ο­λι­γάρ­χη Νέ­σις, αρ­νή­θη­κε να ε­φαρ­μό­σει το μέ­τρο που εί­χε συμ­φω­νή­σει η κυ­βέρ­νη­ση με τους δα­νει­στές το 2015 για ε­πι­βο­λή φό­ρου 5 λε­πτών στις στή­λες των τυ­χε­ρών παι­χνι­διών,
έ­να μέτρο που θα α­πέ­δι­δε στο κρά­τος 500 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ. Γι αυ­τό πρό­βα­λε τη δι­καιο­λο­γί­α ό­τι α­ντι­με­τω­πί­ζει τε­χνι­κά προ­βλή­μα­τα. Και λέ­με δι­καιο­λο­γί­α γιατί, ό­πως δια­βά­ζου­με στην «Η­με­ρη­σί­α» της 20/4, «η Intralot, που εί­ναι η ε­ται­ρεί­α που προ­σφέ­ρει την τε­χνο­λο­γι­κή υ­πο­δο­μή για τα παι­χνί­δια της Ο­ΠΑΠ Α­Ε, ε­νη­μέ­ρω­σε προς τα τέ­λη Φλε­βά­ρη ό­τι εί­ναι σε θέ­ση τε­χνι­κά να προ­χω­ρή­σει στην α­να­προσαρ­μο­γή των συ­στη­μά­των. Η ε­νη­μέ­ρω­ση αυ­τή έ­γι­νε ε­πί­ση­μα με ε­πι­στο­λή που δεν στάλ­θη­κε μό­νο στην Ο­ΠΑΠ Α­Ε αλ­λά και κοι­νο­ποι­ή­θη­κε στον αρ­μό­διο α­ναπλη­ρω­τή υ­πουρ­γό Τρύ­φω­να Α­λε­ξιά­δη και την Ε­Ε­ΕΠ, την α­νε­ξάρ­τη­τη αρ­χή ε­πο­πτεί­ας παι­γνί­ων».     
    Πα­ρό­λα αυ­τά η κυ­βέρ­νη­ση δέ­χτη­κε τις αι­τιά­σεις της ε­ται­ρί­ας και α­πέσυ­ρε το φό­ρο. Α­ντί αυ­τού ε­πι­βλή­θη­κε αύ­ξη­ση στο ΦΠΑ α­πό το 23% στο 24% σε ε­κα­το­ντά­δες προ­ϊ­ό­ντα και υ­πη­ρε­σί­ες. Αυ­τό υ­πο­λο­γί­ζε­ται ό­τι θα α­πο­φέ­ρει έ­σο­δα μόλις 100 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ, ε­νώ τα βά­ρη θα πέ­σουν κύ­ρια στις πλά­τες μιας παρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας που αρ­γο­πε­θαί­νει κα­θώς και των φτω­χών κα­τα­να­λω­τών. Τώ­ρα η κυ­βέρνη­ση, για ξε­κάρ­φω­μα, κα­τα­θέ­τει στη βου­λή έ­να νο­μο­σχέ­διο που προ­βλέ­πει αύ­ξη­ση του συ­ντε­λε­στή φο­ρο­λό­γη­σης ε­πί των μει­κτών κερ­δών όχι μό­νο του Ο­ΠΑΠ και των ε­λεγ­χό­με­νων α­πό αυ­τόν ε­ται­ριών αλ­λά και 24 ε­πι­χειρή­σε­ων δια­δι­κτυα­κού τζό­γου, μέ­τρο α­ξί­ας μό­λις 80 εκ. ευ­ρώ. Εκ­κω­φα­ντι­κή για ό­λα αυ­τά τα ε­γκλή­μα­τα εί­ναι η σιω­πή της «α­ντι­πο­λί­τευ­σης».