Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το βασανιστικό λιώσιμο του πάγιου κεφάλαιου της χώρας

 

Το κρυμμένο αποτύπωμα του αργού θανάτου της

Ό­πως φαί­νε­ται στην πα­ρα­κά­τω πα­ρά­στα­ση με τα στοι­χεί­α της ΕΛ­ΣΤΑΤ ο Α­κα­θά­ρι­στος Σχη­μα­τι­σμός Κε­φα­λαί­ου (Α­ΣΚ = νέ­ες ε­πεν­δύ­σεις συν α­πο­σβέ­σεις) μειώ­νε­ται κα­τα­στρο­φι­κά με­τά το 2007. Ο Α­ΣΚ πε­ρι­λαμ­βά­νει κά­θε πα­ρα­γω­γι­κή ε­πέν­δυ­ση, ι­διω­τι­κή ή δη­μό­σια κα­θώς και τις μη πα­ρα­γω­γι­κές ε­πεν­δύ­σεις, ό­πως τις κα­τοι­κί­ες.

 

Το 2009 ο Α­ΣΚ πα­ρου­σιά­ζει μια τε­ρά­στια μεί­ω­ση κα­τά 15,576 δις Ευ­ρώ α­πό το 2007 για να φτά­σει το 2010 να εί­ναι μό­λις 0,621 δις Ευ­ρώ πά­νω α­πό τις α­πο­σβέ­σεις των πα­γί­ων, Δη­λα­δή οι νέ­ες ε­πεν­δύ­σεις εί­ναι ε­λά­χι­στα πα­ρα­πά­νω α­πό τη φθο­ρά του κε­φά­λαιου. Η α­πο­ε­πέν­δυση αυ­τή ο­φεί­λε­ται στο ε­πί δε­κα­ε­τί­ες κυ­βερ­νητι­κό και δια­κομ­μα­τι­κό σα­μπο­τά­ρι­σμα της οι­κο­νο­μί­ας α­πό τους συ­γκα­λυμ­μένους ρω­σό­φι­λους Α. Πα­παν­δρέ­ου, Ση­μί­τη, Κα­ρα­μαν­λή και κυ­ρί­ως α­πό τα α­νοι­χτά φι­λο­ρώ­σι­κα κόμ­μα­τα ψευ­τοΚ­ΚΕ και ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Αυ­τό το σα­μπο­τά­ρι­σμα συ­νε­χί­στη­κε με πο­λύ πιο με­γά­λη έ­ντα­ση με­τά τα μνη­μό­νια α­πό τις κυ­βερ­νή­σεις Γ. Πα­πανδρέ­ου και Σα­μα­ρά και έ­γι­νε ορ­γιώ­δες με την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (δη­μιουρ­γί­α τρα­πε­ζι­κού πα­νι­κού με ό­πλο την προ­βο­κα­τό­ρι­κη πα­ρά­τα­ση των δή­θεν δια­πραγμα­τεύ­σε­ων με τους δα­νει­στές και τέ­λος με το δη­μο­ψή­φι­σμα, και έ-τσι ε­ξαφά­νι­ση των κα­τα­θέ­σε­ων, χρε­ω­κο­πί­α και α­φελ­λη­νι­σμός των τρα­πε­ζών, πι­στω­τική α­σφυ­ξί­α ό­λων σχε­δόν των ε­πι­χει­ρή­σε­ων, μα­ταί­ω­ση ή διαρ­κής α­να­βο­λή ό­λων των στρα­τη­γι­κών ε­πεν­δύ­σε-ων ό­πως η ε­κτρο­πή Α­χε­λώ­ου, το Ελ­λη­νι­κό, η Α­φά­ντου, η πανά­κρι­βη ε­νέρ­γεια, η ε­ξο­ντω­τι­κή υ­περ-φο­ρο­λό­γη­ση ι­διαί­τε­ρα των μι­κρο­με­σαί­ων). Γι αυ­τό και το χρέ­ος θα με­γα­λώ­νει ό­σο και να κό­βονται οι μισθοί και οι συ­ντά­ξεις και ό­σο και να αυ­ξά­νο­νται οι φό­ροι. 

Α­πό το 2011 και με­τά το συσ­σω­ρευ­μέ­νο και ε­ντει­νό­με­νο στην πε­ρί­ο­δο της χρε­ο­κο­πί­ας σα­μπο­τά­ρι­σμα της οι­κο­νο­μί­ας, φέρ­νει έ­να νέ­ο ε­ξαι­ρε­τι­κά κατα­στρο­φι­κό ποιο­τι­κό άλ­μα. Οι νέ­ες ε­πεν­δύ­σεις γί­νο­νται πο­λύ μι­κρό­τε­ρες από τις α­πο­σβέ­σεις στο σύ­νο­λο της οι­κο­νο­μί­ας. Αυτό ση­μαί­νει ό­τι πε­ρισσό­τε­ρο φθαρ­μέ­νο και α­πα­ξιω­μέ­νο τε­χνολο­γι­κά κε­φά­λαιο βγαί­νει κά­θε χρό­νο α­πό την πα­ρα­γω­γή α­πό αυ­τό που ε­πεν­δύ­ε­ται. Η οι­κο­νο­μί­α τρώ­ει τις σάρ­κες της σε βαθ­μό κα­τα­στρο­φι­κό. Η τρά­πε­ζα Πει­ραιώς στην με­λέ­τη της “Α­νά­πτυ­ξη & Ε­πεν­δύ­σεις: Προσ­δο­κί­ες και Πραγ­μα­τι­κό­τη­τα” ε­κτι­μά ό­τι χω­ρίς αλ­λα­γή των συν­θηκών το φά­γω­μα των πα­γί­ων, με με­γα­λύ­τε­ρο ρυθ­μό α­πό τις ε­πεν­δύ­σεις θα συ­νε­χι­στεί μέ­χρι και το 2020 (!!!). Το φά­γω­μα των κε­φα­λαί­ων εί­ναι σαν σε μια κύ­ρια κτη­νο­τρο­φι­κή οι­κο­νο­μί­α και σε μια χρο­νιά οι κτη­νο­τρό­φοι για να βγάλουν τους τρο­με­ρούς φό­ρους τους, να σφάξουν τα μι­σά τους ζώ­α. Αυ­τό ση­μαίνει ό­τι την ε­πό­με­νη χρο­νιά η α­ξί­α που θα πα­ρα­χτεί θα εί­ναι λι­γό­τε­ρη α­πό τη μι­σή, το ί­διο θα εί­ναι μι­σοί και μά­λι­στα α­κό­μα πιο κά­τω και οι φό­ροι που θα ει­σπρα­χθούν, ο­πό­τε κά­θε πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα της χρο­νιάς της με­γά­λης σφαγής θα με­τα­τρα­πεί σε έ­να α­βυσ­σα­λέ­ο πρω­το­γε­νές έλ­λειμ­μα τα ε­πό­με­να χρόνια, ι­διαί­τε­ρα αν τα ζώ­α θα συ­νε­χί­σουν να σφά­ζο­νται με αυ­τούς τους ρυθ­μούς. 

Τα πά­για ό­λης της οι­κο­νο­μί­ας ε­κτός α­πό το φά­γω­μά τους, μειώ­νο­νται α­πό χρό­νο σε χρό­νο με το κλεί­σι­μο των ε­πι­χει­ρή­σε­ων κα­θώς με τη γε­νι­κή πτώ­ση της κα­τα­νά­λω­σης που φέρ­νει το σα­μπο­τάζ, αλ­λά μειώ­νο­νται αλ­μα­τω­δώς-και με την α­να­γκα­στι­κή μεί­ω­ση ή και την ο­λο­κληρω­τι­κή έλ­λει­ψη της συ­ντή­ρησης. Αυ­τό εί­ναι φα­νε­ρό α­πό την ει­κό­να της ε­γκα­τά­λει­ψης και της κα­χε­ξί­ας των δη­μό­σιων υ­πο­δο­μών, ι­διαί­τε­ρα των δρό­μων στις πό­λεις, α­πό τα α­συ­ντή­ρητα κτί­ρια, α­πό την κα­τα­θλι­πτι­κή πα­λαιό­τη­τα του ε­ξο­πλι­σμού, α­πό τις ει­κόνες των δρό­μων με τα κλει­στά μα­γα­ζιά και τις α­συ­ντή­ρη­τες κα­τοι­κί­ες οι­κοδο­μές και υ­πο­δο­μές. Η ει­κό­να αυ­τή εί­ναι α­πο­τέ­λε­σμα της μεί­ω­σης κα­τά 65,61 % του Α­ΣΚ α­πό το 2007 μέ­χρι το 2014. Αυ­τό το νού­με­ρο εί­ναι υ­περ­δι­πλά­σιο α­πό τον διε­θνώς πιο γνω­στό δεί­κτη κα­τα­στρο­φής της χώ­ρας μας, τη μεί­ω­ση του Α­ΕΠ κα­τά 25% στα χρό­νια της κρίσης και δεί­χνει ό­χι τό­σο το τώ­ρα ό­σο το αύ­ριο της χώρας, αν αυ­τή μεί­νει στα χέ­ρια των κο­μπρα­δό­ρων σα­μπο­τα­ρι­στών. Η ε­πί­μο­νη πανύ­ψη­λη α­νερ­γί­α και ι­διαί­τε­ρα η διαρ­κής μέ­ση πτώ­ση των μι­σθών εί­ναι α­πο­τέλε­σμα της αυ­ξα­νό­με­νης κα­τα­στρο­φής του πα­ρα­γω­γι­κού κε­φά­λαιου. Η βιο­μη­χανι­κή ερ­γα­τι­κή τά­ξη υ­φί­στα­ται στην ου­σί­α μια τα­ξι­κή γε­νο­κτο­νί­α με τον υ­ποδι­πλα­σια­σμό σχε­δόν του α­ριθ­μού των με­λών της μέ­σα σε 7 χρό­νια λό­γω της διάλυ­σης του βιο­μη­χα­νι­κού ι­στού της χώ­ρας. Το βιο­τι­κό ε­πί­πε­δο των ερ­γα­ζο­μένων έ­χει πέ­σει συ­νο­λι­κά με την πτώ­ση των μι­σθών που την προ­σφέ­ρει α­ντικει­με­νι­κά μεν η έλ­λει­ψη ζή­τη­σης ερ­γα­τι­κών χε­ριών, υ­πο­κει­με­νι­κά δε η μαύρη ερ­γα­σί­α που προ­σφέ­ρουν οι σα­μπο­τα­ρι­στές στο μι­κρό κε­φά­λαιο α­ντιρ­ρο­πίζο­ντας έ­τσι έ­να μέ­ρος των κερ­δών που χά­νει συ­νο­λι­κά το κε­φα­λαιο α­πό την α­πα­ξί­ω­ση αλ­λά και την κα­τάρ­γη­ση των πα­γί­ων του. Στην ου­σί­α η ε­γκα­τά­στα­ση νέ­ου πά­γιου κε­φά­λαιου α­πα­γο­ρεύ­ε­ται α­πό τους σα­μπο­τα­ρι­στές με την ω­μή εξω­οι­κο­νο­μι­κή α­πα­γό­ρευ­ση των ε­πεν­δύ­σε­ων (πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά, αρ­χαιο­λο­γι­κά, κα προ­σχή­μα­τα) με την πα­νύ­ψη­λη φο­ρο­λο­γί­α και κυ­ρί­ως με την κα­τάρ­γη­ση στην πρά­ξη της τρα­πε­ζι­κής πί­στης. Έ­τσι ε­μπο­δί­ζε­ται με σύ­στη­μα και με πρόγραμ­μα και ό­χι α­πό α­σχε­το­σύ­νη κά­θε α­νά­καμ­ψη της οι­κο­νο­μί­ας. Οι μό­νες “ε­πενδύ­σεις” που ε­πι­τρέ­πο­νται εί­ναι αυ­τές του ρώ­σι­κου και του κι­νέ­ζι­κου κρά­τους που γί­νονται μό­νο για το έ­λεγ­χο των στρα­τη­γι­κών δι­κτύ­ων της χώ­ρας, συγκοι­νω­νια­κών, ε­νερ­γεια­κών, λι­με­νι­κών και έ­χουν σα στό­χο να με­τα­τρέ­ψουν τη χώ­ρα σε μια α­ποι­κί­α του νε­ο­χι­τλε­ρι­κού ά­ξο­να. 

 Για τις ε­πι­χει­ρή­σεις που δεν στα­μα­τά­νε τη λει­τουρ­γί­α τους, τα δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια των α­πο­σβέ­σε­ων που δεν α­ντι­κα­θι­στούν τα φθαρ­μέ­να πά­για, το κά­νουν για να τρο­φο­δο­τή­σουν τα λει­τουρ­γι­κά τους έ­ξο­δα και κυ­ρί­ως για να πλη­ρώ­σουν τους φό­ρους. Το α­πο­τέ­λε­σμα εί­ναι πά­νω α­πό τις μι­σές ε­πι­χειρή­σεις να μην ε­ξυ­πη­ρε­τούν τα δά­νειά τους και σχε­δόν ό­λες να εί­ναι υ­πό χρε­ωκο­πί­α. 

Οι κυ­βερ­νή­σεις των σα­μπο­τα­ρι­στών για να δυ­να­μώ­σουν το σα­μπο­τάζ δεν πλη­ρώ­νουν τα δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια χρέ­η τους στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α, και ό­πο­τε το κά­νουν εί­ναι ε­πει­δή το α­παι­τούν α­πό αυ­τούς οι δα­νει­στές. Ε­πί­σης έ­τσι κρύ­βουν και τα ελ­λείμ­μα­τα τους, ό­πως κρύ­βουν και τα πε­λώ­ρια αυ­ξα­νό­με­να χρέ­η τους στο α­σφα­λι­στι­κό με το να μη δί­νουν νέ­ες συ­ντά­ξεις. Τε­λι­κά ει­σπράττουν κα­τα­στρο­φι­κά για την πα­ρα­γω­γή έ­σο­δα και τρώ­νε τα πά­για της οι­κο­νομί­ας, για να εμ­φα­νί­ζουν μειω­μέ­να τα πρω­το­γε­νή ελ­λείμ­μα­τα ή να εμ­φα­νί­ζουν ψεύ­τι­κα πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα. Χρη­σι­μο­ποιούν αυ­τές τις α­πά­τες, ως πο­λιτι­κό ό­πλο στις τά­χα δια­πραγ­μα­τεύ­σεις τους με τους δα­νει­στές για να εμ­φανί­ζο­νται ό­τι αυ­τοί μεν συμ­μορ­φώ­νο­νται ό­σο μπο­ρούν, αλ­λά ό­τι η χώ­ρα δεν γί­νε­ται κα­λά για­τί οι ευ­ρω­παί­οι δα­νει­στές εί­ναι σκλη­ροί και ά­καρ­δοι. Και οι δα­νει­στές τους α­φή­νουν να παί­ζουν αυ­τό το βρώ­μι­κο παι­χνί­δι για­τί οι ρω­σό­φι­λοι η­γέ­τες μέ­σα στην Ε­Ε έ­χουν κά­νει θέ­μα αρ­χής τον κα­τα­στρο­φι­κό μύθο ό­τι η Ελ­λά­δα πρέ­πει να μεί­νει ο­πωσ­δή­πο­τε μέ­σα στην Ε­Ε αλ­λιώς θα δια­λυθεί. 

katastrof1

Η γραφική παράσταση είναι της Νέας Ανατολής

Η α­λη­θι­νή ευ­θύ­νη και η χο­ντρο­πε­τσί­α των ευ­ρω­παί­ων κρα­τι­κο­μο­νο­πω­λι­στών δα­νει­στών έγ­γυ­ται ό­τι ε­πι­τρέ­πουν στις ελ­λη­νι­κές κυ­βερ­νή­σεις να παίζουν αυ­τό το βρώ­μι­κο παι­χνί­δι, δη­λα­δή να εμ­φα­νί­ζουν στον ελληνι­κό λα­ό ό­τι οι δα­νει­στές εί­ναι οι υ­παί­τιοι της δυ­στυ­χί­ας του α­παι­τώ­ντας ά­δι­κα μέτρα και αυ­τοί να ε­πι­μέ­νουν να ε­πι­βά­λουν αυ­τά τα μέ­τρα ε­νώ ο­φεί­λουν να πετά­ξουν έ­ξω α­πό την Ευ­ρω­ζώ­νη μια χώ­ρα που οι κυ­βερ­νή­σεις της εί­ναι α­πα­τε­ώνες και δί­χως μπέ­σα προ­βο­κά­τορες. 

Ό­ταν ο Σα­μα­ράς συ­ζη­τού­σε με τους δα­νει­στές ε­πι­σεί­ο­ντας έ­να τέ­τοιο πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα α­πό τις σάρ­κες του πα­ρα­γω­γι­κού κε­φά­λαιου, δη­λαδή έ­να πλε­ό­να­σμα- α­πά­τη το 2014, η πη­γή του πλε­ο­νά­σμα­τος δεν εν­διέ­φε­ρε κα­θό­λου τους γου­ρου­νό­πε­τσους δα­νει­στές αρ­κεί που κρα­τού­σαν την Ελ­λά­δα μέ­σα στην Ευ­ρω­ζώ­νη νο­μί­ζο­ντας ό­τι έ­τσι θα την προ­στά­τευαν α­πό μια χώ­ρα που σύσ­σω­μη η πο­λι­τι­κή η­γε­σί­α της στην ου­σί­α θέ­λει να δια­λύ­σει την Ευ­ρω­ζώ­νη. Ε­πίσης δέ­χτη­καν για χά­ρη του “α­ρι­στε­ρού” α­να­νή­ψα­ντα Τσί­πρα σαν πλε­ό­να­σμα το έλλειμ­μα του 2015. 

Στο άρ­θρο μας στις 11 /9/ 2013 “Το πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα εί­ναι μια α­πά­τη -εργα­λεί­ο για το σα­μπο­τά­ρι­σμα της Ελ­λά­δας και της Ευ­ρω­ζώ­νης” λέ­γα­με σχε­τικά: “Α­κό­μα και αν το κα­θε­στώς των α­πα­τε­ώ­νων έ­πει­θε την ΕΖ ό­τι έ­χει αλ­λά­ξει χα­ρα­κτή­ρα και η ΕΖ και το ΔΝΤ τους χά­ρι­ζε έ­να κομ­μά­τι του χρέ­ους, α­κό­μα και ο­λό­κλη­ρο, αυ­τοί θα συ­νέ­χι­ζαν το σα­μπο­τάζ με δε­κα­πλά­σια ορ­μή. Για­τί κά­ποια α­πό αυ­τά τα το­κο­χρε­ο­λύ­σια που θα γλύ­τω­ναν οι σα­μπο­τα­ρι­στές θα τα κά­νανε ε­πι­δό­μα­τα για τις στρα­τιές των νέ­ων α­νέρ­γων που θα δη­μιουργού­σαν, κάποια άλ­λα θα τα δί­να­νε για μπού­κω­μα στους διε­φθαρ­μέ­νους στρα­τούς των α­κρί­δων τους και τα πιο πολ­λά θα τα πα­ρα­δί­να­νε σαν ε­πεν­δυ­τι­κά κί­νη­τρα στα ρωσο­κι­νέ­ζι­κα α­φε­ντι­κά τους για να α­γο­ρά­σουν ό­λη την χώ­ρα τζά­μπα. Αυ­τά τα δάνεια και αυ­τά τα κου­ρέ­μα­τα που τα φέρ­νουν α­πά­τες δεν εί­ναι κε­φά­λαια ανά­πτυ­ξης, ού­τε καν χρή­μα­τα για την προ­σω­ρι­νή ε­πι­βί­ω­ση του λα­ού. Εί­ναι πελώ­ρια φορ­τί­α ο­πί­ου που θα έρ­θουν στα χέ­ρια των ναρ­κε­μπό­ρων που κυ­βερ­νά­νε τη χώ­ρα μας για να τα εκ­με­ταλ­λευ­τούν με τον τρό­πο που αυ­τοί θέ­λουν. Αυ­τή η χώ­ρα δεν πά­σχει α­πό μη δια­θέ­σι­μα κε­φά­λαια. Αυ­τά άλ­λω­στε θα χρεια­στούν πε­ρισ­σό­τε­ρο με­τά την λή­ξη του πο­λέ­μου. Προς το πα­ρόν η χώ­ρα α­να­τι­νά­ζε­ται από σα­μπο­τέρ που πα­ρι­στά­νουν τους φί­λους του λα­ού. Αυ­τούς πρέ­πει να α­πο­καλύ­ψου­με και να συ­ντρί­ψου­με παίρ­νοντας σαν δη­μο­κρα­τι­κός λα­ός και σαν πα­τριώ­τες τη χώ­ρα μας στα χέ­ρια μας.”

Τα ελ­λείμ­μα­τα της πα­ρα­γω­γής α­πό την κα­τα­στρο­φή των κε­φα­λαί­ων θα εμ­φα­νί­ζο­νται στο πολ­λα­πλά­σιο στο μέλ­λον α­φού το Α­ΕΠ πα­ρα­κο­λου­θεί στε­νά τις με­τα­βο­λές των α­κα­θά­ρι­στων ε­πεν­δύ­σε­ων πα­γί­ων. Αυ­τό φαί­νε­ται στην ε­πόμε­νη ει­κό­να με τα στοι­χεί­α της ΕΛ­ΣΤΑΤ. 

 

Το παραγωγικό σαμποτάζ των λίγων τελευταίων μηνών

 

Το πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ το ξε­σκε­πά­ζου­με και το κα­ταγ­γέλ­λου­με συστη­μα­τι­κά σαν Ο­ΑΚ­ΚΕ α­πό το 1990. Ε­δώ κα­τα­γρά­φου­με ό­τι στο τέ­λος του πε­ρα­σμένου Ιού­νη μια με­λέ­τη της Ε­θνι­κής τρά­πε­ζας δια­πι­στώ­νει ό­τι λεί­πουν 5,5 δις επεν­δύ­σε­ων μό­νο στον του­ρι­σμό (αυ­τό το έλ­λειμ­μα ι­σού­ται με το 3,4% του Α­ΕΠ του 2015) για την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση της ζή­τη­σης α­πό το 2017 ό­ταν δε­κά­δες δις του­ρι­στι­κών ε­πεν­δύ­σε­ων έ­χουν α­κυ­ρω­θεί, ε­πί δε­κα­ε­τί­ες και δε­κά­δες δις ε­πεν­δύ­σε­ων βρί­σκο­νται για χρό­νια στα συρ­τά­ρια. Έ­να τε­λευ­ταί­ο χτύ­πη­μα της κυ­βέρ­νη­σης επί­σης στον του­ρι­σμό, α­φο­ρά τον χα­ρα­κτη­ρι­σμό σαν πε­ριο­χών Natura 15,9 ε­κα­τομ­μυ­ρίων στρεμμά­των (χερ­σαί­ων και υ­δά­τι­νων) σε ό­λη τη χώ­ρα κυ­ρί­ως στην νη­σιωτι­κή. Στις πε­ριο­χές natura ε­πι­τρέ­πο­νται μό­νο ο­ρι­σμέ­νου εί­δους ε­πεν­δύ­σεις αλλά με την προ­ϋ­πό­θε­ση ό­τι υ­πα­κού­ουν στο δια­χει­ρι­στι­κό σχέ­διο των ε­πι­στημο­νι­κών φο­ρέ­ων που τις έ­χουν πε­ρι­γρά­ψει. Φο­ρείς ό­μως που να τις δια­χει­ρίζο­νται δεν υ­πάρ­χουν για­τί οι σα­μπο­τα­ρι­στές δεν θέ­λουν σκό­πι­μα να υ­πάρ­χουν. Ε­πο­μέ­νως στις πε­ριο­χές natura δεν ε­πι­τρέ­πε­ται πρα­κτι­κά κα­μιά ε­πέν­δυ­ση και οι πε­ριο­χές ε­γκα­τα­λεί­πο­νται στις τυ­φλές δυ­νά­μεις της φύ­σης με α­πο­τέ­λεσμα να μην έχουν κα­μιά α­ξί­α χρή­σης. 

Έ­κλει­σαν την Η­λε­κτρο­νι­κή με με­γά­λη χα­ρά της Αυ­γής που εκ­φράζε­ται στο άρ­θρο της “Η Η­λε­κτρο­νι­κή βγή­κε α­πό την πρί­ζα” για­τί της στέρη­σαν τα κε­φά­λαια με πρό­σχη­μα τα capital controls. Πριν με­ρι­κές η­μέ­ρες α­κό­μα η ΦΑ­ΓΕ α­νακοί­νω­σε ε­πέν­δυ­ση 100 ε­κατ στο Λου­ξεμ­βούρ­γο. Ό­πως και ό­λες οι με­γά­λες βιο­μηχα­νί­ες π.χ Τι­τάν, Βιο­χάλ­κο κλπ με­τα­κο­μί­ζει και αυ­τή στο ε­ξω­τε­ρι­κό. Πριν λίγες η­μέρες ξε­πού­λη­σε η κυ­βέρ­νη­ση την ΤΡΑΙ­ΝΟ­ΣΕ στους Ι­τα­λούς και έμ­με­σα και στους Ρώ­σους κα­θώς και το ε­μπο­ρευ­μα­τι­κό κέ­ντρο στο Θριά­σιο σε σχήμα που ε­λέγ­χε­ται α­πό την Cosco. Σε ό­λους αυ­τού τους δια­γω­νι­σμούς υ­πάρ­χει ου­σιαστι­κά μό­νο έ­νας υ­πο­ψή­φιος, το α­φε­ντι­κό τους. Πριν με­ρι­κές η­μέ­ρες οι κι­νέζοι πέ­ρα­σαν στη δεύ­τε­ρη φά­ση του πα­ρά­νο­μου δια­γω­νι­σμού για το ξε­πού­λη­μα του ΑΔ­ΜΗ­Ε της ε­σκεμμέ­να σα­μπο­τα­ρι­σμέ­νης και γι αυ­τό υ­πο­τι­μη­μέ­νης ΔΕ­Η συμ­με­τέ­χο­ντας με δι­κή τους ε­ται­ρεί­α αλ­λά και με την ι­τα­λι­κή η­λε­κτρι­κή ΤΕRΝΑ (δεν έ­χει σχέ­ση με την ελ­λη­νι­κή ΓΕΚ-ΤΕΡ­ΝΑ) στην ο­ποί­α έ­χουν έ­να πο­σο­στό. Στις αρ­χές αυ­τού του μή­να, του Αυ­γού­στου, η κυ­βέρ­νη­ση υπέγρα­ψε την διατή­ρη­ση του κα­θε­στώ­τος των κα­τα­στρο­φι­κών τι­μών για τη ΔΕ­Η η­λε­κτρι­κής ε­νέργειας α­πό Α­ΠΕ που πλη­ρώ­νει 2 δις για 8,5 TWh πα­ρα­γω­γής ό­ταν η τι­μή τους α­πό λιγνι­τι­κά ερ­γο­στά­σια εί­ναι υ­πο­πολ­λα­πλά­σια. Αλ­λά και τα λι­γνι­τι­κά ερ­γο­στάσια τα έ­χουν “α­να­βάλ­λει” για χρό­νια που ση­μαί­νει α­κρι­βό­τε­ρη ε­νέρ­γεια για τη βιο­μη­χα­νί­α και την οι­κια­κή κα­τα­νά­λω­ση. Βα­σι­κή στρα­τη­γι­κή των σα­μπο­ταρι­στών εί­ναι η α­κρι­βή ε­νέρ­γεια για να τσα­κί­ζουν κά­θε βιο­μη­χα­νί­α και πιο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά ό­λες τις βιο­μη­χα­νί­ες έ­ντα­σης ε­νέρ­γειας ό­πως, χαλυ­βουρ­γί­α, γυα­λί, χαρ­το­βιο­μη­χα­νί­α, τσι­με­ντο­βιο­μη­χα­νί­α, με­ταλ­λουρ­γί­α κλπ. Α­κό­μα και ο δι­κός τους Μυ­τι­λη­ναί­ος για να ξε­καρ­φω­θεί σαν κα­θε­στω­τικός εκ­πρό­σω­πος της βα­ριάς βιο­μη­χα­νί­ας συ­ντά­χτη­κε πριν με­ρι­κές η­μέ­ρες με την Ε­Ε και κα­τήγ­γει­λε τον κίν­δυ­νο για την ντό­πια και την ευ­ρω­πα­ϊ­κή βιο­μη­χα­νί­α α­λου­μι­νί­ου α­πό τον πα­ρά­νο­μο α­ντα­γω­νι­σμό των κι­νέ­ζων που που­λούν σε τι­μές κά­τω του κό­στους. Κι ό­μως οι η­γε­σί­ες των τά­χα φι­λο­ευ­ρω­πα­ϊ­κών κομ­μά­των σιω­πούν. 

 

Η μείωση των παγίων της βιομηχανίας

 

Στο δελ­τί­ο του στις 4/2/2016 ο ΣΕΒ ε­κτι­μά για τις α­πο­σβέ­σεις κε­φα­λαί­ου στη βιο­μη­χα­νί­α που δεν α­ντι­κα­τα­στά­θη­καν το 2014 ό­τι: “Ευρώ 1,1 δισ. ε­ντο­πί­ζο­νται στη βιο­μη­χα­νί­α (πλην πε­τρε­λαιο­ει­δών) και μά­λι­στα το 42% του ποσού αυ­τού στα δί­κτυα (ε­νέρ­γεια, νε­ρό). Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι, στη με­τα­ποί­η­ση πλην πε­τρε­λαιο­ει­δών και τα δί­κτυα, α­παι­τού­νται Ευρώ 1 δισ. πε­ρίπου ε­πεν­δύ­σεις τον χρό­νο, μό­νο και μό­νο για να συ­ντη­ρεί­ται (η υ­πογράμ­μι­ση δι­κή μας) ο κε­φα­λαιου­χι­κός ε­ξο­πλι­σμός.” Για την ε­κτί­μη­ση της αξί­ας του κε­φα­λαί­ου που δεν α­ντι­κα­τα­στά­θη­κε το 2014 στη βιο­μηχα­νί­α το συ­γκρί­νου­με με τις α­πο­σβέ­σεις του ί­διου έ­τους των με­γα­λύ­τε­ρων 4.167 ε­πι­χει­ρή­σε­ων της με­τα­ποί­η­σης που ή­ταν 1,4 δις (ICAP Η Ελ­λά­δα σε α­ριθ­μούς 2016). Α­πό την ί­δια με­λέ­τη το κε­φά­λαιο αυ­τό των 1,1 δις εί­ναι το 1/6 πε­ρί­που των α­πο­σβέ­σε­ων των 22.394 με­γα­λύ­τε­ρων ε­πι­χει­ρή­σε­ων της χώ­ρας κά­θε κλά­δου ε­κτός των χρη­μα­το­πι­στωτι­κών που ή­ταν 6.561.696 ευ­ρώ. 

Η κα­τα­στρο­φή του βιο­μη­χα­νι­κού κε­φα­λαί­ου ό­μως φέρ­νει και την κατα­στρο­φή της ερ­γα­τι­κής τά­ξης. Α­πό την σε­λί­δα www.inr.gr που εί­ναι ει­δι­κή για τη βιο­μη­χα­νί­α βλέπου­με ό­τι ο α­ριθ­μός των βιο­μη­χα­νι­κών ερ­γα­τών α­πό το πρώτο τρί­μη­νο του 2007 μέ­χρι και το πρώ­το τρί­μη­νο του 2015 μειώ­θη­κε κα­τά 41,7% που ση­μαί­νει ό­τι χά­θη­καν 233.600 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας. 

 - 2007: 560.800 ά­το­μα 

- 2008: 547.300 ά­το­μα 

- 2009: 536.400 ά­το­μα 

- 2010: 483.700 ά­το­μα 

- 2011: 435.200 ά­το­μα 

- 2012: 367.800 ά­το­μα 

- 2013: 329.300 ά­το­μα 

- 2014: 315.300 ά­το­μα 

- 2015: 327.200 άτομα 

“Ο ερ­γά­της κα­τα­στρέ­φε­ται αν δεν τον α­πα­σχο­λεί το κε­φά­λαιο. Το κεφά­λαιο κα­τα­στρέ­φε­ται ό­ταν δεν εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται την ερ­γα­τι­κή δύ­να­μη και για να την εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται πρέ­πει να την α­γο­ρά­ζει. Ό­σο πιο γρή­γο­ρα αυ­ξάνει το κε­φά­λαιο που εί­ναι προ­ο­ρι­σμέ­νο για την πα­ρα­γω­γή, το πα­ρα­γω­γι­κό κεφά­λαιο, ό­σο πιο αν­θη­ρή εί­ναι ε­πο­μέ­νως η βιο­μη­χα­νί­α, ό­σο πιο πο­λύ πλου­τί­ζει η α­στι­κή τά­ξη, όσο πιο κα­λά πά­νε οι δου­λειές, τό­σο πιο πολ­λούς ερ­γά­τες χρειά­ζε­ται ο κα­πι­τα­λι­στής, τό­σο πιο α­κρι-βά που­λιέ­ται ο ερ­γά­της. Α­πα­ραί­τητος ό­ρος για μια υ­πο­φερ­τή κα­τά­στα­ση του ερ­γά­τη εί­ναι λοι­πόν η ό­σο το δυ­νατόν πιο γρή­γο­ρη αύ­ξη­ση του κε­φά­λαιου” (Μαρ­ξ, Μι­σθω­τή ερ­γα­σί­α και κε­φάλαιο)

katastrof2

Η γραφική παράσταση είναι της Νέας Ανατολής

Ο Μαρ­ξ βέ­βαια ξε­κα­θα­ρί­ζει α­μέ­σως πα­ρα­κά­τω ό­τι αυ­τή η αύ­ξη­ση του κε­φά­λαιου εί­ναι ταυ­τό-χρο­να και η ε­νί­σχυ­ση της σχε­τι­κής του θέ­σης α­πέ­ναντι στον ερ­γά­τη, ό­μως αυ­τή η α­ντί­φα­ση δεν λύ­νε­ται υ­πέρ του ερ­γά­τη με το να μειώ­σει αυ­τός την α­νά­πτυ­ξη του κε­φά­λαιου, γιατί αυ­τό ση­μαί­νει την κα­ταστρο­φή του, αλ­λά με το να ι­διο­ποι­η­θεί ε­κεί­νος σαν τά­ξη τις πα­ρα­γω­γι­κές δυ-νά­μεις που αυ­τό το κε­φά­λαιο κα­τέ­χει.

 

Η μείωση των παγίων σε όλη την οικονομία

 

Σύμ­φω­να τώ­ρα με τα στοι­χεί­α της ΕΛ­ΣΤΑΤ το κε­φά­λαιο των α­πο­σβέσε­ων που δεν α­ντι­κα­τα­στά­θη­κε σε ό­λη την οι­κο­νο­μί­α ι­διω­τι­κή και κρα­τι­κή το 2011 συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των κα­τοι­κιών, ή­ταν 5,666 δι­σε­κατ. το 2012, 12,547 δι­σε­κατ. το 2013, 13,893 δι­σε­κατ. το 2014, 10,851 δι­σε­κατ. Σύ­νο­λο πε­ρί­που 43 δις ευ­ρώ. Με έ­να μέ­σο ό­ρο απο­σβέ­σε­ων 35 δις το χρό­νο στο διά­στη­μα 2011-2014 και με α­κα­θά­ρι­στες ε­πεν­δύ­σεις το 2015 17,307 δι­σε­κατ. (πε­ρί­που 17,5) στο σύ­νο­λο της οι­κο­νο­μί­ας (ΕΛ­ΣΤΑΤ) το α­πο­συρ­μέ­νο κε­φά­λαιο που δεν α­ντι­κα­τα­στά­θη­κε το 2015 μπο­ρού­με να υ­πο­θέ­σου­με ό­τι θα εί­ναι κοντά στα 35-17,5 = 17,5 δις. Ε­πο­μέ­νως στην πε­ντα­ε­τί­α 2011 - 2015 α­πα­ξιώ­θη­κε κε­φά­λαιο α­ξί­ας 43+ πε­ρί­που 17,5 = πε­ρί­που 60,5 δις το ο­ποί­ο δεν α­ντι­κα­τα­στά­θη­κε. Αυ­τό κα­τά μέ­σο ό­ρο εί­ναι 12,1 δις το χρό­νο. Οι α­κα­θά­ρι­στες ε­πεν­δύ­σεις που πραγ­μα­το­ποιή­θη­καν την πε­ρί­ο­δο 2011-2015 ή­ταν 115,473 δις (ΕΛ­ΣΤΑΤ) ή κα­τά μέ­σο ό­ρο 23,09 δις το χρό­νο. Ε­πο­μέ­νως για κά­θε έ­να ευ­ρώ που ε­πεν­δύ­θη­κε στην οι­κο­νο­μί­α αυ­τό το διά­στημα κα­τα­να­λώ­θη­κε κε­φά­λαιο που δεν α­ντι­κα­τα­στά­θη­κε 12,1/23,09 = 0,52 ευ­ρώ. Για να δια­τηρού­σε ε­πο­μέ­νως η οι­κο­νομί­α το κε­φά­λαιό της κρα­τι­κό και ι­διω­τι­κό κά­θε μορ­φής θα έ­πρε­πε να ε­πεν­δύ­ο­νταν το διά­στη­μα αυ­τό (με στα­θε­ρούς ό­ρους) α­ντί για έ­να ευ­ρώ 1,52 ευ­ρώ. Α­νά­λο­γες εί­ναι και οι ε­κτι­μή­σεις για το μέλ­λον. Το ακα­θά­ρι­στο συ­νο­λι­κό α­πό­θε­μα κε­φα­λαί­ου της χώ­ρας μειώ­νε­ται έ­τσι κά­θε χρόνο κα­τά το πο­σό των α­πο­σβέ­σε­ων που δεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν. Στην με­λέ­τη της τρά­πε­ζας Πει­ραιώς α­να­φέ­ρε­ται ό­τι το συ­νο­λι­κό κε­φά­λαιο της οι­κο­νο­μί­ας στο τέ­λος του 2015 θα εί­ναι στα 815 δις ευ­ρώ.

Για να δεί­ξου­με το βά­θος της οι­κο­νο­μι­κής κα­τα­στρο­φής που έ­χουν προ­κα­λέ­σει οι σα­μπο­τα­ρι­στές δί­νου­με το α­ντί­στοι­χο α­πό­σπα­σμα α­πό το καθα­ρά τε­χνι­κό- λο­γι­στι­κό σε­νά­ριο που προ­τεί­νει η με­λέ­τη της τρά­πε­ζας Πειραιώς για αύ­ξη­ση των ντό­πιων ε­πεν­δύ­σε­ων του ι­διω­τι­κού το­μέ­α το 2016 μό­νο κατά 1,2 δις ευ­ρώ. “Το βα­σι­κό συ­μπέ­ρα­σμα που προ­κύ­πτει εί­ναι ό­τι ε­άν ε­πι­διώκου­με να πε­τύ­χου­με μια αύ­ξη­ση των μη-οι­κι­στι­κών ε­πεν­δύ­σε­ων του ι­διω­τι­κού το­μέ­α κα­τά 10% (δη­λα­δή κα­τά Ευρώ 1,2 δι­σεκ., κο­ντά στο μέ­σο ό­ρο της περιό­δου 1997-2008) α­παι­τεί­ται: Αύ­ξη­ση της κα­θα­ρής ρο­ής χρη­μα­το­δό­τη­σης κα­τά Ευρώ 7,7δι­σεκ. Αύ­ξη­ση της υ­περ­βάλ­λου­σας ζή­τη­σης (κα­τα­νά­λω­ση & ε­ξα­γω­γές) κα­τά Ευρώ 8,1 δι­σεκ. Μεί­ω­ση του πραγ­μα­τι­κού ε­πι­το­κί­ου κα­τά 1,8%. Αύ­ξη­ση του Προ­γράμ­μα­τος Δη­μο­σί­ων Ε­πεν­δύ­σε­ων κα­τά Ευρώ 2,0 δι­σεκ. Μεί­ωση του δεί­κτη με­τα­βλη­τό­τη­τας του ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κού κλί­μα­τος κα­τά 4,3 μο­νάδες.” 

 

Η α­διά­κο­πη μεί­ω­ση των πα­γί­ων στις ι­διω­τι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις και στο κρά­τος, λό­γω της μη συ­ντή­ρη­σής και α­να­νέ­ω­σής τους ή η κα­θα­ρή κα­τα­στρο­φή τους λό­γω του κλει­σί­μα­τος των ε­πι­χει­ρή­σε­ων, κα­θώς και οι α­σή­μα­ντες νέ­ες ε­πεν­δύ­σεις, το α­πό­λυ­τα δη­λα­δή κα­τα­στρο­φι­κό για την οι­κο­νο­μί­α μι­κρό μέγε­θος του Α­κα­θά­ρι­στου Σχη­μα­τι­σμού Κε­φα­λαί­ου, δεν εί­ναι α­πο­τέ­λε­σμα της παγκό­σμιας κα­πι­τα­λι­στι­κής ση­με­ρι­νής κρί­σης που κα­τα­στρέφει κά­ποια κεφά­λαια και τα πά­γιά τους και που ο­φεί­λε­ται στην υ­περ­πα­ρα­γω­γή και στην α­δυνα­μί­α κα­τα­νά­λω­σης λό­γω χα­μη­λής α­γο­ρα­στι­κής δύ­να­μης. Αυ­τά τα λέ­νε το ψευτοΚ­ΚΕ και η ά­τυ­πη κομ­μα­τι­κή του ορ­γά­νω­ση ει­σο­δι­σμού μέ­σα στο κρά­τος που λέ­γε­ται ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, δη­λα­δή αυ­τοί που εί­ναι ε­πι­κε­φα­λής του πα­ρα­γω­γι­κού σαμπο­τάζ σε ό­λους τους κλά­δους της οι­κο­νο­μί­ας ε­πί δε­κα­ε­τί­ες. Η πραγ­μα­τι­κό­τητα εί­ναι ό­τι η ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μί­α κα­ταρ­ρέ­ει κά­τω α­πό το βά­ρος του πα­ρα­γωγι­κού της κε­νού, του τε­ρά­στιου ε­μπο­ρι­κού της ελ­λείμ­μα­τος που προ­κα­λεί­ται α­πό αυ­τό το κε­νό, τον α­τέ­λειω­το αυ­ξα­νό­με­νο ε­ξω­τε­ρι­κό δα­νει­σμό που προκα­λεί­ται α­πό αυ­τό το έλ­λειμ­μα, η α­τέ­λειω­τη μεί­ω­ση της κα­τα­νά­λω­σης του πλη­θυ­σμού που εί­ναι κατ αρ­χήν συ­νέ­πεια της μεί­ω­σης της πα­ρα­γω­γής, αλ­λά μοιραί­α και ό­ρος για τη συ­νέ­χι­ση του ε­ξω­τερικού δα­νει­σμού μέ­χρι τη στιγ­μή που αυ­τός ο φαύ­λος κύ­κλος θα τε­λειώ­σει με μια α­σύλ­λη­πτη ε­ξα­θλί­ω­ση και υπο­δού­λω­ση του λα­ού, εί­τε με μια ε­πα­νά­στα­ση.