Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΟΙ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΕ

 

Η  υ­ψη­λή φο­ρο­λο­γί­α εί­ναι έ­να μέ­σο που χρη­σι­μο­ποιεί το ρω­σό­δου­λο κα­θε­στώς για το σα­μπο­τά­ρι­σμα της πα­ρα­γω­γής. Στη συ­νέ­χεια μέ­σα α­πό τον δου­λι­κό του Τύ­πο φορ­τώ­νει την ευ­θύ­νη γιαυ­τό στα μνη­μό­νια που το ί­διο με την πο­λι­τι­κή του προ­κά­λε­σε και υ­πέ­γρα­ψε. Ο­ρι­σμέ­νες φο­ρές ό­μως τα ί­δια τα στε­λέ­χη της Ε­Ε έρ­χο­νται να α­πο­κα­λύ­ψουν αυ­τά τα ψέ­μα­τα.

 

Σε συ­νέ­ντευ­ξή του στην Κα­θη­με­ρι­νή ο α­ντι­πρό­ε­δρος της Κο­μισιόν Ντο­μπρόβ­σκις της 15-5 α­να­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: “Κα­τά τη διάρ­κεια των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ών μας με την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, το­νί­ζα­με ό­τι οι μειώ­σεις δα­πα­νών θα ε­πη­ρέ­α­ζαν λι­γό­τε­ρο την α­νά­πτυ­ξη α­πό τις αυ­ξή­σεις φό­ρων, τις ο­ποί­ες ε­πέ­λε­ξε η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, και εί­χα­με μί­α σει­ρά α­πό με­λέ­τες που υ­πο­στή­ρι­ζαν αυτό το ε­πι­χεί­ρη­μα. Στο τέ­λος ό­μως οι ελ­λη­νι­κές αρ­χές πρέ­πει να α­πο­φα­σί­σουν τα μέ­τρα. Η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση εί­χε ι­σχυ­ρή προ­τί­μη­ση στο να αυ­ξη­θούν οι φό­ροι και τα έ­σο­δα και ό­χι να μειω­θούν οι δα­πά­νες”.

Ό­ταν οι δα­νει­στές μι­λά­νε για μεί­ω­ση των δα­πα­νών σε γε­νι­κές γραμμές εν­νο­ούν κυ­ρί­ως μεί­ω­ση μι­σθών του δη­μο­σί­ου και μεί­ω­ση συ­ντά­ξε­ων. Α­πό κει πιά­νο­νται οι τσι­πραί­οι και λέ­νε ό­τι ε­μείς σαν φι­λο­λα­ϊ­κή κυ­βέρ­νη­ση προ­τι­μά­με να α­νε­βά­ζου­με τους φό­ρους.

Δί­νου­με πα­ρα­κά­τω μό­νο δύ­ο πα­ρά­δειγ­μα για το πό­σο μπο­ρού­σαν να μην αυ­ξή­σουν τους φό­ρους χω­ρίς να κό­ψουν τις συ­ντά­ξεις, δη­λα­δή να αυ­ξή­σουν ά­με­σα τα δη­μό­σια έ­σο­δα και να κρα­τή­σουν στα προ­η­γού­με­να ε­πί­πε­δα τις ασφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές:

1ο και κύ­ριο με το να ε­πι­τρέ­ψουν τις με­γά­λες ε­πενδύ­σεις. Για πα­ρά­δειγ­μα αν η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα δεν κρα­τού­σε δε­σμευ­μέ­νες ε­πί δύο χρό­νια τις ε­πεν­δύ­σεις του Ελ­λη­νι­κού, του Α­στέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νης, της Α­φάντου, της Μο­νής Το­πλού, την ε­ξό­ρυ­ξη και με­ταλ­λουρ­γί­α χρυ­σού (που ό­σες κά­νει πως έ­χει ξε­μπλο­κά­ρει τώ­ρα τε­λευ­ταί­α είναι μό­νο τό­σες και σε ό­ση έ­κτα­ση χρειά­ζε­ται για να συμ­μορ­φω­θεί προ­σω­ρι­νά με α­παι­τή­σεις των δα­νει­στών και να πά­ρει τις δό­σεις της), θα εί­χαν μπει μό­νο σε φο­ρο­λο­γι­κά έ­σο­δα και α­σφαλι­στι­κές ει­σφο­ρές ό­λα τα χρή­μα­τα που παίρ­νει τώ­ρα το κρά­τος α­πό τους μεσαί­ους α­γρό­τες και ε­παγ­γελ­μα­τί­ες και κυ­ριο­λε­κτι­κά τους κα­τα­στρέ­φει με α­πο­τέ­λε­σμα αυ­τοί να α­πο­λύ­ουν και τους ερ­γα­ζό­με­νούς τους,

2ο με το να χτυ­πή­σουν α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά το λα­θρε­μπό­ριο καυ­σί­μων. Αυ­τό εί­χε ξε­κι­νή­σει να γί­νε­ται με την ε­γκα­τά­στα­ση του συ­στή­μα­τος εισ­ρο­ών-ε­κρο­ών στα πρα­τή­ρια με κό­στος για τους πρα­τη­ριού­χους 100 εκ. Ευ­ρώ. Ό­μως αυτό ε­νώ το τη­ρούν οι πρα­τη­ριού­χοι δεν το τη­ρεί το Υ­πουρ­γεί­ο Οι­κο­νο­μι­κών. Επί­σης πά­λι με ευ­θύ­νη του Υπ. Οι­κονο­μι­κών δεν ε­πε­κτά­θη­κε το σύ­στη­μα στο κέντρο της λα­θρε­μπο­ρί­ας, δη­λα­δή σε ό­λους τους χώ­ρους α­πο­θή­κευ­σης πε­τρελαιο­ει­δών.

Η χω­ρίς δι­καιο­λο­γί­α μη α­ντι­με­τώ­πι­ση του λα­θρε­μπό­ριου καυ­σί­μων και της νο­θεί­ας α­πό την κυ­βέρ­νη­ση κο­στί­ζει στο κρά­τος 2,5 δις ευ­ρώ βά­σει σχε­τι­κής με­λέ­της του ί­διου του υ­πουρ­γού Μάρ­δα. Σύμ­φω­να με δη­μο­σί­ευ­μά του, το protothema.gr “στο πλαί­σιο αυ­τό, σο­βα­ρά ε­ρω­τή­μα­τα ε­γεί­ρο­νται α­πό την α­δι­καιο­λόγη­τη κα­θυ­στέ­ρη­ση του υ­πουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών να προ­κη­ρύ­ξει το δια­γω­νισμό που α­φο­ρά στη μο­ρια­κή ι­χνη­θέ­τη­ση των καυ­σί­μων. Αν και ι­σχύ­ει νο­μο­θε­τική ρύθ­μι­ση α­πό το 2012, ε­ντούτοις δεν έ­χει εκ­δο­θεί η σχε­τι­κή α­πό­φα­ση ε­νερ­γο­ποί­η­σης της διά­τα­ξης, μέ­σα α­πό α­νοι­κτή πρό­σκλη­ση εκ­δή­λω­σης εν­δια­φέ­ροντος, σε ε­ται­ρεί­ες που πα­ρά­γουν μο­ρια­κούς ι­χνη­θέ­τες και πα­ρέ­χουν ό­λες τις υ­πη­ρε­σί­ες α­πό την το­πο­θέ­τη­σή τους μέ­χρι και την πα­ρα­κο­λού­θη­ση των ποσο­τή­των” (www.capital.gr, 8-9). Μά­λι­στα το υ­πουρ­γεί­ο Οι­κο­νο­μι­κών και ο Α­λε­ξιά­δης, εκ­φραζό­ταν α­πό τις αρ­χές του 2016, ό­τι το μέ­τρο θα έ­μπαι­νε σε ε­φαρ­μο­γή, το αρ­γό­τε­ρο μέ­χρι τα τέ­λη του πε­ρα­σμέ­νου Ιου­νί­ου. Παρ’ ό­λα αυ­τά, η Κοι­νή Υ­πουρ­γι­κή Α­πό­φαση που προ­βλέ­πει τη διε­νέρ­γεια διε­θνούς δια­γω­νι­σμού πα­ρα­μέ­νει στα συρτά­ρια. Πρό­κει­ται δη­λα­δή για μια υ­πο­γρα­φή του Τσα­κα­λώ­του που κο­στί­ζει 2,5 δις ευ­ρώ, δη­λα­δή ό­σα έ­σο­δα α­να­μέ­νει η κυ­βέρ­νη­ση α­πό τον ΕΝ­ΦΙΑ, για το 2016. Κι ό­μως α­ντί να α­ξιο­ποι­ή­σει το σύ­στη­μα εισ­ρο­ών-ε­κρο­ών στα πρα­τή­ρια η κυ­βέρ­νηση και να το ε­πε­κτεί­νει σε ό­λες τις με­γά­λες δε­ξα­με­νές ρί­χνει νέ­ους φό­ρους 500 εκ. Ευ­ρώ στα καύ­σι­μα που ση­μαί­νει νέ­α αύ­ξη­ση του κό­στους πα­ρα­γω­γής και νέ­α μεί­ω­ση για το ει­σό­δη­μα των φτω­χών. Την ί­δια ώ­ρα η Τζά­κρη με α­χρη­στευ­μένο το σύστη­μα εισ­ρο­ών-ε­κρο­ών φέρ­νει νό­μο για αυ­στη­ρές τά­χα τι­μω­ρί­ες στους πα­ρα­βά­τες γυ­ρί­ζο­ντας στους πα­λιούς α­πο­τυ­χη­μέ­νους ε­πι­λε­κτι­κούς ελέγ­χους πριν την ε­πο­χή του δια­δι­κτύ­ου.

Πέ­ρα α­πό τα πα­ρα­πά­νω η σα­μπο­τα­ρι­στι­κή πο­λι­τι­κή υ­περ­φο­ρο­λό­γη­σης α­πο­κα­λύπτε­ται σαν πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης και ό­χι της Ε­Ε και με το φόρο στο κρα­σί. Η κυ­βέρ­νη­ση αύ­ξη­σε το φό­ρο στο κρα­σί και αυ­τό σύμ­φω­να με την πά­για τα­κτι­κή της το έ­ρι­ξε στην Ε­Ε. Αυ­τό το ψέ­μα το ξε­σκέ­πα­σε ο Μο­σκο­βι­σί.

Α­πα­ντώ­ντας σε ε­ρώ­τη­ση βου­λευ­τή της ΝΔ για τον ει­δι­κό φό­ρο κα­τανά­λω­σης στο κρα­σί, ο ε­πί­τρο­πος Οι­κο­νο­μι­κών υ­πο­θέ­σε­ων της Ε­Ε Μο­σκο­βι­σί είπε: “Η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση α­ντι­με­τω­πί­ζει τις δη­μο­σιο­νο­μι­κές προ­κλή­σεις μέ­σω διά­φο­ρων μέ­τρων που ευ­νο­ούν την ε­ξοι­κο­νό­μη­ση πό­ρων. Τα ει­δι­κά μέ­τρα που θέ­σπι­σε η κυ­βέρ­νη­ση, ε­νώ ε­ξε­τά­ζο­νται ως μέ­ρος των δε­σμεύ­σε­ων που έχει α­να­λά­βει στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Μη­χα­νι­σμού Στα­θε­ρό­τη­τας, ε­ξα­κο­λου­θούν να υ­πά­γο­νται στην αρ­μο­διό­τη­τα της κυ­βέρ­νη­σης. Τα κρά­τη μέ­λη ο­φεί­λουν να τη­ρούν τους ε­λά­χι­στους συ­ντε­λε­στές του ειδικού φό­ρου κα­τα­νά­λω­σης που κα­θο­ρί­ζο­νται στην ο­δη­γί­α 92/84/Ε­ΟΚ του Συμ­βου­λί­ου (ο­δη­γί­α πε­ρί συ­ντε­λε­στών). Η ο­δη­γί­α 92/84 ο­ρί­ζει για τον οί­νο μη­δε­νι­κό ε­λά­χιστο συ­ντε­λε­στή. Ε­πι­πλέ­ον, η ο­δη­γί­α 92/83 προ­βλέ­πει ό­τι τα κρά­τη μέ­λη μπο­ρούν να α­παλ­λάσ­σουν α­πό τους ειδι­κούς φό­ρους κα­τα­νά­λω­σης τον οί­νο που πα­ράγε­ται α­πό ι­διώ­τη και κα­τα­να­λώ­νε­ται α­πό τον ί­διο τον πα­ρα­γω­γό, τα μέ­λη της οι­κο­γε­νεί­ας του ή τους προ­σκε­κλη­μέ­νους του, ε­φό­σον δεν με­σο­λα­βεί πώ­λη­ση” (http://www.toxrima.gr, 19-8, οι υ­πο­γραμ­μί­σεις δι­κές μας).

Ε­πί­σης και στο ζή­τη­μα των καυ­σί­μων για γε­ωρ­γι­κούς σκο­πούς ο Μοσκο­βι­σί α­πα­ντώ­ντας πά­λι στην συ­ρι­ζέ­ι­κη, ο­πό­τε α­ντι­κει­με­νι­κά και στην κνίτι­κη δη­μα­γω­γί­α ό­τι η Ε­Ε φταί­ει για το α­γρο­τι­κό πε­τρέ­λαιο, δή­λω­σε ό­τι: “Η ο­δη­γί­α 2003/96/ΕΚ προ­βλέ­πει ε­λά­χι­στα ε­πί­πε­δα φο­ρο­λο­γί­ας και προ­αι­ρε­τι­κές φο­ρο­λο­γι­κές α­παλ­λα­γές και μειώ­σεις για τα ε­νερ­γεια­κά προ­ϊ­ό­ντα που χρησι­μο­ποιού­νται ως καύ­σι­μο κι­νη­τή­ρων στη γε­ωρ­γί­α, αλ­λά ε­πι­τρέ­πει στα κρά­τη μέ­λη να κα­θο­ρί­σουν το ε­θνι­κό ε­πί­πε­δο φο­ρο­λο­γί­ας που υ­περ­βαί­νει τα ε­νω­σια­κά ε­λά­χι­στα ε­πί­πε­δα και να α­πο­φα­σί­σουν αν θα κα­ταρ­γή­σουν αυ­τή τη φο­ρολο­γι­κή α­παλ­λα­γή. Η ευ­θυ­γράμ­μι­ση των ε­πι­πέ­δων των ει­δι­κών φό­ρων κα­τα­νά­λωσης στα καύ­σι­μα που χρη­σι­μο­ποιού­νται για γε­ωρ­γι­κούς σκο­πούς με τα καύ­σιμα που χρη­σι­μο­ποιού­νται για τις με­τα­φο­ρές ή­ταν δέ­σμευ­ση που α­νέ­λα­βε η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση στο πλαί­σιο του μνη­μο­νί­ου συμ­φω­νί­ας που υ­πε­γρά­φη τον Αύ­γου­στο του 2015” (http://www.protothema.gr,26-8).

Α­ντί­θε­τα α­πό τα πα­ρα­πά­νω η κυ­βέρ­νη­ση των ρω­σό­δου­λων σα­μπο­τα­ριστών χτυ­πά και άλ­λο τους α­γρό­τες. Σύμ­φω­να με κοι­νή υ­πουρ­γι­κή α­πό­φα­ση των υπουρ­γεί­ων Οι­κο­νο­μι­κών και Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης “θα χά­σουν πά­νω α­πό τη μι­σή ε­πι­στρο­φή του Ει­δι­κού Φό­ρου Κα­τα­νά­λω­σης στο πε­τρέ­λαιο, ε­νώ α­πό το 2017 η ε­πι­στρο­φή κα­ταρ­γεί­ται ε­ντε­λώς” (http://www.toxrima.gr, 4-10).