Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΤΩΡΑ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, Ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΝΤΟΠΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ!

  Ε­νώ η χώ­ρα έ­χει κα­ταρ­ρεύ­σει οι­κο­νο­μι­κά και μό­νο α­πό δα­νει­κά μπορεί να ε­πι­βιώ­νει, οι σο­σιαλ­φα­σί­στες σα­μπο­τα­ρι­στές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δυ­να­μώ­νουν με α­σύλ­λη­πτη μα­νια το  πα­ρα­γω­γι­κό τους σα­μπο­τάζ. Αν ή­ταν πραγ­μα­τι­κά αρι­στε­ροί, το πρώ­το πράγ­μα που θα έ­κα­ναν θα ή­ταν να πά­ρουν μέ­τρα για  την προ­σέλ­κυ­ση ε­πεν­δύ­σε­ων.
Α­ντί­θε­τα, το μό­νο που τους εν­δια­φέ­ρει εί­ναι να τσακί­σουν  ό,τι εί­ναι πα­ρα­γω­γι­κά α­πο­δο­τι­κό σε αυ­τή τη χώ­ρα, ε­κτος   αν προ­ο­ρί­ζεται να  το α­γο­ρά­σουν φτη­νά οι ρώ­σοι και οι κι­νέ­ζοι σο­σιαλ-ι­μπε­ρια­λι­στές.
Έ­να τε­λευ­ταί­ο και ι­διαί­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό κρού­σμα εί­ναι το σαμπο­τά­ρι­σμα του ερ­γο­στα­σί­ου της αυ­το­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας PONY στη Θεσ­σα­λο­νίκη. Οι κα­θυ­στε­ρή­σεις στην α­δειο­δό­τη­ση της ε­ται­ρεί­ας αυ­τής, που θυ­μό­μα­στε πως πα­λιό­τε­ρα κα­τα­σκέ­υα­ζε τα πρί­φη­μα Πό­νυ  στε­ρεί από την πό­λη πε­ρίπου 400 νέ­ες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας κα­θώς και το εν­δε­χό­με­νο α­νά­πτυ­ξης νέ­ας βιο­μηχα­νι­κής ζώ­νης στην α­να­το­λι­κή της πλευ­ρά, απ’ ό­που η κα­τα­σκευά­στρια ε­ται­ρεί­α θα μπο­ρού­σε να προ­μη­θευ­τεί εγ­χώ­ρια πα­ρα­γό­με­να κα­θί­σμα­τα αυ­το­κι­νή­του, φα­νά­ρια και ε­λα­στι­κά. Το πρό­βλημα που ε­μπο­δί­ζει την έ­ναρ­ξη της πα­ρα­γωγι­κής δια­δι­κα­σί­ας, ε­στιά­ζε­ται στο γε­γο­νός ό­τι ε­νώ η ε­ται­ρεί­α έ­χει κα­τα­θέσει ε­δώ και πε­ρί­που πέ­ντε μή­νες το σχε­τι­κό φά­κε­λο στο Υ­πουρ­γεί­ο Με­τα­φο­ρών και Ε­πι­κοι­νω­νιών, ώ­στε να πι­στο­ποι­η­θεί α­πό την Ε­ΒΕ­ΤΑΜ (Α­νώ­νυ­μη Ε­ται­ρεία Βιο­μη­χα­νι­κής Έ­ρευ­νας, Τε­χνο­λο­γι­κής Α­νά­πτυ­ξης και Ερ­γα­στη­ρια­κών δο­κι­μών, Πι­στο­ποί­η­σης και Ποιό­τη­τας Α.Ε.), ε­ντού­τοις μέ­χρι σή­με­ρα δεν έ­χει λά­βει κα­μί­α α­πά­ντη­ση. Ε­ντύ­πω­ση προ­κα­λεί, μά­λι­στα, το γε­γο­νός πως η ε­ται­ρεία, χω­ρίς να έ­χει ξε­κι­νή­σει α­κό­μα την πα­ρα­γω­γή ελ­λη­νι­κών αυ­το­κι­νή­των τελευ­ταί­ας τε­χνο­λο­γί­ας, έ­χει ή­δη 400 πα­ραγ­γε­λί­ες σε α­να­μο­νή, ε­νώ ε­πε­ξερ­γά­ζεται πα­ράλ­λη­λα πλά­νο για να α­να­πτύ­ξει έ­ντο­νη ε­ξα­γω­γι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.
Ό­πως έ­χου­με πει πολ­λές φο­ρές μια μέ­θο­δος βιο­μη­χα­νι­κού σα­μπο­τάζ εί­ναι και τα α­πέ­ρα­ντα λε­γόμε­να γρα­φειο­κρα­τι­κά ε­μπό­δια στην α­νά­πτυ­ξη της πα­ρα­γω­γής που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εί­ναι πο­λι­τι­κά ε­μπό­δια  της ε­κά­στοτε κυ­βέρ­νη­σης και α­ντι­πο­λί­τευ­σης .