Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ 14 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ FRAPORT

  Μέ­σα στο Μά­η το ΤΑΙ­ΔΕΠ α­πο­φάν­θη­κε ό­τι ο δια­γω­νι­σμός για την πώ­ληση των 14 πε­ρι­φε­ρεια­κών α­ε­ρο­δρο­μί­ων α­πό την κοι­νο­πρα­ξί­α Fraport-Κο­πε­λού­ζου με πλειο­ψη­φί­α της πρώ­της έ­γι­νε σε συν­θή­κες δια­φά­νειας. Αυ­τή η σε ε­ξέ­λι­ξη τόσο ση­μα­ντι­κή ε­πέν­δυ­ση στην Ελ­λά­δα α­πό μί­α γερ­μα­νι­κών συμ­φε­ρό­νων ε­ται­ρεί­α, αν δεν ε­ξη­γη­θεί πο­λι­τι­κά μπο­ρεί να πα­ρα­πλα­νή­σει αρ­κε­τό κό­σμο
και να τον κά­νει α­πο­δέ­κτη της κυ­ρί­αρ­χης προ­πα­γάν­δας που λέ­ει ό­τι η Γερ­μα­νί­α εί­ναι αυ­τή που α­γο­ρά­ζει τη χώ­ρα χά­ρη στην κρί­ση. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα βέβεια­ως τώ­ρα , καμιά Γερ­μα­νί­α δε βρί­σκε­ται πί­σω α­πό τις φτη­νές με­γά­λες ε­ξαγο­ρές λι­μα­νιών, πο­δο­σφα­ρι­κών ο­μά­δων, του τζό­γου, ξε­νο­δο­χεί­ων και γης αλ­λά η Ρω­σί­α, και οι σύμ­μα­χοί της Κί­να, Κα­τάρ κλπ. Ό­σο για την πα­ρα­πά­νω “α­νω­μα­λία”, η ε­ξή­γη­ση έρ­χε­ται α­πό την Α­γί­α Πε­τρού­πο­λη και συ­γκε­κρι­μέ­να α­πό το αε­ρο­δρό­μιο Πούλ­κο­βο του ο­ποί­ου την α­νά­πτυ­ξη, α­να­κα­τα­σκευ­ή και λει­τουρ­γία α­νέ­λα­βαν τον Α­πρί­λη του 2010 α­πό κοι­νού ο Ό­μι­λος Κο­πε­λού­ζου, η γερ­μα­νι­κή Fraport και η ρω­σι­κή τρά­πε­ζα VTB Capital (βλ. Ναυ­τε­μπο­ρι­κή, 3/2). Ε­πο­μέ­νως, η ε­πι­λο­γή της συ­γκε­κρι­μέ­νης κοι­νο­πρα­ξί­ας δεν εί­ναι τυ­χαί­α. Έ­χει να κά­νει με το γε­γο­νός ό­τι η FRAPORT εί­ναι δε­μέ­νη με το ρώ­σι­κο κρα­τι­κο-φα­σι­στι­κό κε­φά­λαιο και τον άν­θρω­πό του στην Ελ­λά­δα, τον κρα­τι­κο-ο­λι­γάρ­χη Κο­πε­λού­ζο. Η για να το πού­με αλ­λιώς, η γερ­μα­νι­κή Fraport παίρνει δου­λιές στην ρώ­σι­κη α­ποι­κί­α που λέ­γε­ται Ελ­λάδα (με την ε­πι­τή­ρη­ση πά­ντα του έ­μπι­στου της Ρω­σί­ας Κο­πε­λού­ζου) για­τί την εμπι­στεύ­ε­ται  και συ­νερ­γά­ζε­ται μα­ζί της η α­ποι­κιο­κρα­τι­κή μη­τρό­πο­λη στα πλαί­σια της στρα­τη­γι­κής της οι­κο­νο­μι­κής και πο­λι­τι­κής ε­ξα­γο­ράς ενός κομμα­τιού του γερ­μα­νι­κού κα­πι­τα­λι­σμού.