Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΩΣ ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΣΤΕΣ ΕΣΠΡΩΞΑΝ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ

 

Η τέ­ταρ­τη με­γά­λη δο­λο­φο­νι­κή επί­θε­ση στην Τουρ­κί­α φέ­τος ήρ­θε λί­γο  πριν την ε­ξευ­τε­λι­στι­κή υ­πο­χώ­ρη­ση του Ερ­ντο­γάν να ζη­τή­σει συγ­γνώ­μη από τη Μό­σχα για την κα­τάρ­ρι­ψη του ρω­σι­κού πο­λε­μι­κού α­ε­ρο­σκά­φους που πα­ραβί­α­σε τον τουρ­κι­κό ε­να­έ­ριο χώ­ρο τον πε­ρα­σμέ­νο Νο­έμ­βρη. Αυ­τή η συ­γνώ­μη  είναι α­ποτέ­λε­σμα πά­νω απ ό­λα της ε­γκλη­μα­τι­κής υ­φε­σια­κής στά­σης της χο­ντρό­πε­τσης και τυ­φλής μο­νο­πω­λια­κής Δύ­σης, α­πέ­να­ντι στο ρω­σο­κι­νε­ζι­κό πο­λεμι­κό ά­ξο­να.

Εί­ναι η Ε­Ε η ο­ποί­α έ­σπρω­χνε με την στά­ση της την Τουρ­κί­α να υ­ποτα­χθεί στον Πού­τιν, κυ­ρί­ως στο συ­ρια­κό ζή­τη­μα, αλλά και στο ζή­τη­μα με την κα­τάρ­γη­ση της βί­ζας. Με αυ­τήν την στά­ση ο πιο χα­μέ­νος θα εί­ναι οι χώ­ρες και οι λα­οί της Ευ­ρώ­πης για τους ο­ποί­ους η Τουρ­κί­α εί­ναι η  με­γα­λύ­τε­ρη ά­μυνα της στην στρα­τιω­τι­κή και ε­νερ­γεια­κή πε­ρι­κύ­κλω­σή της α­πό την νε­ο­χι­τλερι­κή Ρω­σί­α του Πού­τιν.

Η Τουρ­κί­α έ­χει δύ­ο με­γά­λα α­γκά­θια στο ε­σω­τε­ρι­κό της, το δί­κτυο του ι­σλα­μι­στή κλη­ρι­κού Γκιου­λέν και το σο­σιαλ­φα­σι­στι­κό α­ντάρ­τι­κο του ΡΚΚ. Και οι δυο αυ­τοί πα­ρά­γο­ντες ε­πι­διώ­κουν την α­πο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση της χώ­ρας για λο­γα­ρια­σμό του ρω­σο­κι­νε­ζι­κού νε­ο­να­ζιστι­κού ά­ξο­να, εί­τε μέ­σω διείσ­δυ­σης στον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό και πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κά εί­τε με α­νοι­χτό δια­μελι­στι­κό πό­λε­μο. Τα δυ­τι­κά μο­νο­πώ­λια έ­χουν βά­λει έ­να σω­ρό ε­μπό­δια στην πάλη της Ά­γκυ­ρας για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση αυ­τών των δύ­ο πη­γών φα­σι­σμού, δια­με­λισμού της χώρας και ι­μπε­ρια­λι­στι­κής υ­πο­δού­λω­σης .

Οι α­με­ρι­κα­νοί μο­νο­πω­λι­στές με ε­πι­κε­φα­λής το ρω­σό­δου­λο Ο­μπά­μα πα­ρέ­χουν α­κό­μα και τώ­ρα ά­συ­λο στο ε­πι­τε­λεί­ο του δι­κτύ­ου Γκιου­λέν, με έ­δρα την Πεν­συλ­βά­νια των Η­ΠΑ, και αρ­νού­νται την έκ­δο­σή του στην Τουρ­κί­α, πα­ρόλο που έ­χει α­πο­κα­λυ­φθεί η συ­νω­μο­τι­κή και προ­βο­κα­τό­ρι­κη φα­σι­στι­κή δρά­ση  του που ο­δή­γη­σε στις διώ­ξεις και φυ­λα­κί­σεις  τό­σων κο­σμι­κών και  δη­μο­σιογρά­φων πριν α­πό με­ρι­κά χρό­νια. Ο τε­λευ­ταί­ος κα­λύ­πτε­ται πί­σω α­πό την κυ­ρίαρ­χη υ­φε­σια­κή α­πέ­να­ντι στη Μό­σχα γραμ­μή σε Η­ΠΑ και Ευ­ρώ­πη, υ­πο­στη­ρί­ζοντας με­τα­ξύ άλ­λων τη συ­νερ­γα­σί­α με τη Ρω­σί­α για τη δή­θεν κα­τα­πο­λέ­μη­ση του ISIS και α­ντι­τι­θέ­με­νος στην τουρ­κι­κή ε­μπλο­κή στη Συ­ρί­α για τη βο­ή­θεια της δη­μο­κρα­τι­κής α­ντι-Ά­σα­ντ α­ντί­στα­σης. Εί­ναι δη­λα­δή σε σύ­γκρου­ση με τη γραμ­μή Ερ­ντο­γάν που θέ­λει, η του­λά­χι­στον ή­θε­λε ως τώ­ρα, πριν τα­πει­νω­θεί α­πό τον Πού­τιν,  τη συ­ντρι­βή του γε­νο­κτο­νι­κού κα­θε­στώ­τος Ά­σα­ντ και ό­λων των συμ­μά­χων του (PYD-PKK, ISIS). Ταυ­τό­χρο­να το συ­ρια­κό πα­ρα­κλά­δι του ΡΚΚ πλα­σά­ρε­ται με τη βο­ή­θεια της ρω­σι­κής δι­πλω­μα­τί­ας σαν το πιο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό α­ντί­βα­ρο στον ISIS. Γι’ αυ­τό ό­πο­τε η Ά­γκυ­ρα ε­πι­χει­ρεί να ε­ξαρ­θρώ­σει το δί­κτυο, ή ό­ταν χτυ­πά­ει το ΡΚΚ και τις με­ταμ­φιέ­σεις του, η Δύ­ση κά­νει λό­γο για α­ντι­δη­μο­κρατι­κές πρα­κτι­κές, ε­νώ η η­γε­μο­νευ­μέ­νη α­πό ρω­σό­δου­λους η­γέ­τες Ε­Ε εκ­βιά­ζει την Τουρκί­α με μια σει­ρά ό­ρους.

Για πα­ρά­δειγ­μα, ε­νώ οι ευ­ρω­παί­οι η­γέ­τες υ­πο­σχέ­θη­καν στην Τουρ­κία κα­θε­στώς άρ­σης της βί­ζας για τους τούρ­κους πο­λί­τες που ε­πι­σκέ­πτο­νται τις ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες, υ­πα­να­χώ­ρη­σαν βά­ζο­ντας με­τα­ξύ άλ­λων σαν ό­ρο την αλ­λαγή της α­ντι­τρο­μο­κρα­τι­κής νο­μο­θε­σί­ας της χώ­ρας προς ό­φε­λος των γκιου­λενι­στών και των δια­με­λι­στών. Πα­ράλ­λη­λα η προ­σπά­θεια του Ερ­ντο­γάν για προσέγ­γι­ση με το Ισ­ρα­ήλ ε­μπο­δι­ζό­ταν με ευ­θύ­νη της α­κρο­δε­ξιάς ρω­σό­φι­λης κυ­βέρνη­σης Νε­τα­νιά­χου, και καρ­πο­φό­ρη­σε λί­γες μό­λις ώ­ρες πριν τη “συγ­γνώμη” του Ερ­ντο­γάν προς τον Πού­τιν. Δεν εί­ναι κα­θό­λου τυ­χαί­ος ο χαι­ρε­τι­σμός της συμ­φω­νί­ας α­πό την ι­σλα­μο­φα­σι­στι­κή Χα­μάς, που προσ­δο­κά πο­λι­τι­κά και οι­κονο­μι­κά ο­φέ­λη α­πό αυ­τήν.   

Ό­λες αυ­τές οι πιέ­σεις προ­στέ­θη­καν στην ά­με­ση ε­πί­θε­ση του Κρεμ­λίνου στην Τουρ­κί­α, που ο­δή­γη­σε στο ε­μπάρ­γκο στην ει­σα­γω­γή τουρ­κι­κών α­γροτι­κών προ­ϊ­ό­ντων αλ­λά και σε έ­να με­γά­λο πλήγ­μα της του­ρι­στι­κής κί­νη­σης με α­πο­τέ­λε­σμα η χώ­ρα να χά­σει πά­νω α­πό το 90% των του­ρι­στών που προ­έρ­χο­νται από τη Ρω­σί­α. Α­κό­μα βομ­βαρ­δί­ζο­ντας το συ­ρια­κό λα­ό οι ρώσοι χί­τλερ γέ­μι­σαν τη χώ­ρα πρό­σφυ­γες α­να­γκά­ζο­ντας έ­τσι την Τουρ­κί­α να μπει στη δια­δι­κα­σί­α δια­πραγ­μά­τευ­σης με την Ε­Ε για να κα­τα­λή­ξει σε μια ι­διαί­τε­ρα εύ­θραυ­στη συμ­φω­νί­α α­πό την ο­ποί­α αυ­τή δεν έ­χει α­κό­μα α­πο­σπά­σει ού­τε τα συμ­φω­νη­μέ­να χρή­μα­τα ού­τε την κα­τάργη­ση της βί­ζας.     

Να για­τί α­να­γκά­στη­κε τε­λι­κά ο Ερ­ντο­γάν να προ­βεί σ’ αυ­τή τη ε­ξευτε­λι­στι­κή κί­νη­ση “συγ­γνώ­μης” προς έ­ναν Πού­τιν που ω­μά, προ­κλη­τι­κά και κατ επα­νά­λη­ψη πα­ρα­βί­α­σε με τα κα­τα­διω­κτι­κά του τον ε­να­έ­ριο χώ­ρο της Τουρ­κί­ας. Βέ­βαια η ι­στο­ρί­α έ­χει α­πο­δεί­ξει ό­τι με το να υ­πο­χω­ρεί κα­νείς στους φασί­στες δεν τους κα­θη­συ­χά­ζει αλ­λά τους εν­θαρ­ρύ­νει να διεκ­δι­κούν πλή­ρη υ­ποτα­γή. Και βέ­βαια τα χτυ­πή­μα­τά τους, ει­δι­κά στην πε­ρί­πτω­ση της που­τι­νι­κής Ρω­σί­ας εί­ναι προ­βο­κα­τό­ρι­κα και πο­λυ­πρό­σω­πα.

Η υ­πο­χώ­ρη­ση λοι­πόν δεν α­πέ­τρε­ψε την πο­λύ­νε­κρη ε­πί­θε­ση των ι­σλαμο­να­ζί στο α­ε­ρο­δρό­μιο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης. Η ε­πί­θε­ση ε­πι­τρέ­πει στο Κρεμλί­νο να βο­λι­δο­σκο­πή­σει τις πα­ρα­πέ­ρα δια­θέ­σεις της Τουρ­κί­ας (με αιχ­μή το κουρ­δι­κό-συ­ρια­κό). Κι ό­πως δεί­χνουν οι πρώ­τες αντι­δρά­σεις δε φαί­νε­ται να εί­ναι ι­διαί­τε­ρα ευ­χα­ρι­στη­μέ­νο απ’ αυ­τές. Ε­κτός α­πό συγ­γνώ­μη, ζη­τά τώρα α­πό την τουρ­κι­κή η­γε­σί­α την τι­μω­ρί­α των α­ξιω­μα­τι­κών που έ­κα­ναν το κα­θήκον τους και α­πο­ζη­μί­ω­ση για την κα­τάρ­ρι­ψη του ρώ­σι­κου κα­τα­διω­κτι­κού. Ε­πιπλέ­ον, η ε­πί­θε­ση στο α­ε­ρο­δρό­μιο έ­δω­σε το πρό­σχη­μα στη Μό­σχα για να συ­νεχί­σει τον εκ­βια­σμό της με το του­ρι­στι­κό ε­μπάρ­γκο ζη­τώ­ντας εγ­γυ­ή­σεις α­πό την Ά­γκυ­ρα για την α­σφά­λεια των ρώ­σων του­ρι­στών. 

Α­σφα­λώς αυ­τές οι πιέ­σεις και οι νέ­ες α­παι­τή­σεις της Ρω­σί­ας προς την κυ­βέρ­νη­ση Ερ­ντο­γάν θα συ­νε­χι­στούν ό­σο η Ευ­ρώ­πη και οι Η­ΠΑ θα α­κο­λουθούν την φι­λο­ρώ­σι­κη και φι­λο­Α­σα­ντ σι­χα­με­ρή πο­λι­τι­κή τους, πο­λι­τι­κή που τώ­ρα με το Μπρέ­ξιτ α­σφα­λώς θα δυ­να­μώ­σει μιας και για την πε­λώ­ρια ε­σω­τε­ρική κρί­ση που έ­χει προ­κύ­ψει για την Ε­Ε κα­μιά κυ­βέρ­νη­ση ού­τε κα­τά διά­νοια δεν έ­χει ως τώ­ρα κα­τη­γο­ρή­σει τον α­νοι­χτό φι­λο­ρω­σι­σμό  των φα­σι­στών πρω­τεργα­τών της ευ­ρω­παι­κής διά­λυ­σης Φά­ρα­ντζ, Τζόν­σον, (http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-boris-johnson-accused-of-being-an-apologist-for-putin-a7021296.htm) Λε­πέν και όλων των άλ­λων α­ντιευρω­παί­ων φα­σι­στών  της Ε­Ε. Αλ­λά το χει­ρό­τε­ρο εί­ναι πως λί­γες μέ­ρες με­τά α­πό τη συ­γνώ­μη του Ερ­ντο­γάν στον Πού­τιν και λί­γο πριν το δη­μο­ψή­φι­σμα για το Μπρέ­ξιτ ο γερ­μα­νός Υ­ΠΕΞ Στά­ιν­μα­γιερ βγή­κε να προ­πα­γαν­δί­σει την στα­δια­κή άρ­ση των κυ­ρώ­σε­ων προς τη Ρω­σί­α, ε­νώ το ί­διο ζή­τη­σε α­μέ­σως με­τά το Μπρέξιτ και ο αυ­στρια­κός Υ­ΠΕΞ Κουρ­τς. Κά­τω α­πό αυ­τές τις συν­θή­κες εί­ναι πράγ­ματι πο­λύ δύ­σκο­λη μια σθε­να­ρή στά­ση της Τουρ­κί­ας. Ω­στό­σο εί­ναι η μό­νη που μπο­ρεί να  σώ­σει και την Τουρ­κί­α και, κυ­ρί­ως την Ευ­ρώπη, α­πό το με­γά­λο πόλε­μο που ε­τοι­μά­ζει ο χί­τλερ Πού­τιν.