Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΟΡΑΤΕΣ ΠΙΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Με το διαρ­κές σα­μπο­τά­ρι­σμα της βιο­μη­χα­νί­ας ο του­ρι­σμός εί­ναι ο το­μέ­ας ε­κεί­νος που συ­νει­σφέ­ρει το πε­ρισ­σό­τε­ρο στα έ­σο­δα του κρά­τους και ε­πη­ρε­ά­ζει πιο ση­μα­ντι­κά το ι­σο­ζύ­γιο τρε­χου­σών συ­ναλ­λα­γών. Με­τά ό­μως τη φο­ρο­λαί­λα­πα των σα­μπο­τα­ρι­στών και τα έ­σο­δα α­πό τον του­ρι­σμό μειώ­νο­νται δρα­στι­κά. Πα­ρά την αύ­ξη­ση του α­ριθ­μού των ε­πι­σκε­πτών οι ει­σπρά­ξεις μειώ­νο­νται και κα­τα­γρά­φε­ται υ­στέ­ρη­ση 346 ε­κατ. ευ­ρώ σε σχέ­ση με το α­ντί­στοι­χο περ­σι­νό διά­στη­μα.

“Ο ΣΕ­ΤΕ ση­μειώ­νει πως εί­ναι ο­ρα­τός πλέ­ον ο κίν­δυ­νος, το 2016, πα­ρά την αυ­ξη­τι­κή τά­ση των α­φί­ξε­ων, ό­χι μα­κράν του αρ­χι­κού στό­χου των 25 ε­κατ. (συν 2,5 ε­κατ. α­πό την κρουα­ζιέ­ρα), τα του­ρι­στι­κά έ­σο­δα να κλεί­σουν σε επί­πε­δα ση­μα­ντι­κά χα­μη­λό­τε­ρα των προσ­δο­κώ­μενων” (http://www.capital.gr, 29-9). Σύμ­φω­να με την ΤτΕ “τον Ιού­λιο οι τα­ξι­διω­τι­κές ει­σπρά­ξεις μειώ­θη­καν κα­τά 3,5%, ε­νώ συνο­λι­κά στο ε­πτά­μη­νο, πα­ρά τις αρ­χι­κές προσ­δο­κί­ες, τα έ­σο­δα κα­τέ­γρα­ψαν κάμψη 4,8%” (στο ί­διο, 30-9).

Οι πα­ρά­γο­ντες που ε­πη­ρε­ά­ζουν την πο­ρεί­α του ελ­λη­νι­κού του­ρι­σμού και πλήτ­τουν την α­ντα­γω­νι­στι­κό­τη­τά του εί­ναι: οι δια­δο­χι­κές αυ­ξή­σεις των συ­ντε­λε­στών ΦΠΑ, η κα­τάρ­γη­ση των μειω­μέ­νων συ­ντε­λε­στών των νη­σιών, οι ε­πι­βα­ρύν­σεις ό­λων των ε­πι­μέ­ρους κλά­δων του του­ρισμού με νέ­α τέ­λη και φό­ρους.

Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος κι­νή­θη­κε και ο ε­σω­τε­ρι­κός του­ρι­σμός. Οι Έλ­λη­νες με το βά­ρος της α­νερ­γί­ας, της υ­ψη­λής φο­ρο­λό­γη­σης και των οι­κο­νομι­κών τους υ­πο­χρε­ώ­σε­ων δεν πή­γαν δια­κο­πές. “Η α­πώ­λεια σε οι­κο­νο­μι­κούς όρους για την του­ρι­στι­κή βιο­μη­χα­νί­α α­πό τον πε­ριο­ρι­σμό των τα­ξι­διω­τι­κών δα­πα­νών των Ελ­λή­νων, πέ­ρυ­σι, έ­φθα­σε σε 121 ε­κατ. ευ­ρώ. Οι του­ρι­στι­κοί φο­ρείς της χώ­ρας ε­κτι­μούν ό­τι η αρ­νη­τι­κή πο­ρεί­α του ε­σω­τε­ρι­κού του­ρι­σμού συ­νε­χίσθη­κε και φέ­τος” (http://www.kathimerini.gr, 1-10). Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή η πε­ρί­πτω­ση της ελ­ληνι­κής α­ε­ροπο­ρι­κής ε­ται­ρεί­ας Aegean η ο­ποί­α εμ­φά­νι­σε ζη­μιές 23,7 ε­κατ. ευ­ρώ στο πρώ­το ε­ξά­μη­νο. Τα αί­τια των ζη­μιών “α­πο­δί­δο­νται στην αύ­ξη­ση του ΦΠΑ, σε πρώ­τη φά­ση α­πό 13% σε 23% και σε δεύ­τε­ρη φά­ση α­πό 23% στο 24%” (www.capital.gr, 29-9).

Ξαφνικός θάνατος για τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις

Σε ξαφ­νι­κό θά­να­το ο­δη­γού­νται οι ε­πι­χει­ρή­σεις μι­κρών του­ρι­στικών κα­τα­λυ­μά­των, που δρα­στη­ριο­ποιού­νται σε πε­ριο­χές της χώ­ρας με λι­γό­τερους α­πό 2.000 κα­τοί­κους, για­τί ε­ντάσ­σο­νται στη νέ­α δια­δι­κα­σί­α κα­τα­βο­λής α­σφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών που ι­σχύ­ει και για τους ε­λεύ­θε­ρους ε­παγ­γελ­μα­τί­ες.

Σύμ­φω­να με την Συ­νο­μο­σπον­δί­α Ε­πι­χει­ρη­μα­τιών Του­ρι­στι­κών Κα­ταλυ­μά­των Ελ­λά­δας “αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι α­πό την 1η Ια­νουα­ρί­ου 2017 κι έ­πει­τα θα κα­τα­βάλ­λουν το 20% του ει­σο­δή­μα­τός τους για συ­ντα­ξιο­δο­τι­κή κά­λυ­ψη και το 6,95% για ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη. Δυ­στυ­χώς, η ε­ξέ­λι­ξη αυ­τή σε συν­δυα­σμό με τις υ­πό­λοι­πες φο­ρο­λο­γι­κές ε­πι­βα­ρύν­σεις, θα ο­δη­γή­σουν, με μα­θη­μα­τι­κή α­κρί­βεια, σε “ε­ξό­ντω­ση” τις ε­πι­χει­ρή­σεις μι­κρών του­ρι­στι­κών κα­τα­λυ­μά­των και σε “α­κρω­τη­ρια­σμό” τον κλά­δο” (www.dealnews.gr, 19-9).

 

Επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος

Σε μια κα­πι­τα­λιστι­κή χώ­ρα, που βρί­σκε­ται σε βα­θειά οι­κο­νο­μι­κή και κυ­ρί­ως κρί­ση πα­ρα­γω­γι­κού δυ­να­μι­κού και η ο­ποί­α ού­τε α­πό τις διε­θνείς ού­τε α­πό τις ε­σω­τε­ρι­κές συν­θή­κες δεν εί­ναι έ­τοι­μη για μια ερ­γα­τι­κή ε­πανά­στα­ση, το πρώ­το πράγ­μα που πρέ­πει να κά­νει ό­χι μό­νο μια α­ρι­στε­ρή αλ­λά μια α­πλά δη­μο­κρα­τι­κή-πα­τριω­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση, εί­ναι να διευ­κο­λύ­νει τις ε­πενδύ­σεις, ι­διαί­τε­ρα τις βιο­μη­χα­νι­κές. Το μό­νο που πρέ­πει να φρο­ντί­ζει σε σχέ­ση με αυ­τό εί­ναι δυο πράγ­μα­τα: πρώ­τα να γί­νο­νται σε­βα­στοί ι­κα­νο­ποι­η­τι­κοί μι­σθο­λο­γι­κοί και ερ­γα­σια­κοί όροι και δεύ­τε­ρο να προ­στα­τεύ­ε­ται το πε­ρι­βάλ­λον με ευ­ρω­πα­ϊ­κά στά­νταρ Τε­λι­κά στην κα­τά­στα­ση πα­ρα­γω­γι­κής κα­ταστρο­φής που έ­χει φτά­σει η Ελ­λά­δα. μό­νο οι ε­πεν­δύ­σεις, ι­διαί­τε­ρα οι βιο­μηχα­νι­κές, θα μειώ­σουν την α­νερ­γί­α, θα αυ­ξή­σουν τις ε­ξα­γω­γές, θα μειώ­σουν το χρέ­ος, θα κά­νουν εύ­κο­λο τον ε­ξω­τε­ρι­κό και ε­σω­τε­ρι­κό δα­νει­σμό. . Στη συ­νέχεια κα­θώς η α­νερ­γί­α θα μειώ­νε­ται και οι ε­πεν­δύ­σεις θα αυ­ξά­νο­νται θα μπορούν να αυ­ξά­νο­νται και οι μι­σθοί.

Ή­δη μια τέ­τοια διέ­ξο­δο α­πό την δι­κιά της κρί­ση χρέ­ους την α­κο­λούθη­σε η Ιρ­λαν­δί­α η οποί­α σε δύ­ο μό­λις χρό­νια και με πο­λύ λι­γό­τε­ρα χρή­μα­τα α­πό την Ε­Ε βγή­κε α­πό την ε­πι­τή­ρη­ση και το μνη­μό­νιο. Μά­λι­στα έ­χει ή­δη δώ­σει αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς δύ­ο φο­ρές α­πό την ε­πο­χή του μνη­μό­νιου και σύμ­φωνα με τα στα­τι­στι­κά στοι­χεί­α της Eurostat ο κα­τώ­τα­τος μισθός εί­ναι ο δεύ­τε­ρος υψη­λό­τε­ρος στην Ε­Ε (“http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics/el” europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics/el). Α­ντίθε­τα, με βά­ση τη γε­νι­κό­τε­ρη κα­τά­στα­ση της οι­κο­νο­μί­ας η Ελ­λά­δα βρί­σκε­ται στην 86η θέ­ση με­τα­ξύ 138 στην κα­τά­τα­ξη α­ντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας του Πα­γκό­σμιου Οι­κο­νο­μι­κού Φό­ρουμ (WEF) α­πό την 81η θέ­ση πέ­ρυ­σι με­τα­ξύ 140 χω­ρών.

Η κα­τά­τα­ξη των χω­ρών α­πό το WEF γί­νε­ται με βά­ση τη βαθ­μο­λο­γί­α που παίρ­νει κά­θε χώ­ρα σε έ­ναν με­γά­λο α­ριθ­μό ε­πί μέ­ρους δει­κτών. Α­πό τις 12 γε­νι­κές κα­τη­γο­ρί­ες δει­κτών, η Ελ­λά­δα εί­χε την κα­λύ­τε­ρη ε­πί­δο­ση στις υ­πο­δο­μές (37η θέ­ση), την τε­χνο­λο­γι­κή ε­τοι­μό­τη­τα (42η θέ­ση), την α­νώ­τε­ρη παι­δεί­α και εκ­παί­δευ­ση (45η θέ­ση), την υ­γεί­α και την πρω­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση (46η θέ­ση). Δη­λα­δή η χώ­ρα έ­χει ό­λες ε­κεί­νες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για μια οι­κο­νο­μι­κή α­νά­πτυ­ξη, εκτός βέ­βαια α­πό την ου­σια­στι­κό­τε­ρη που εί­ναι η πο­λι­τι­κή βού­λη­ση αυ­τών που την κυ­βερ­νά­νε οι ο­ποί­οι ό­λοι τους κυ­ρί­ως στην κυ­βέρ­νη­ση, αλ­λά και στις ηγε­σί­ες της α­ντι­πο­λί­τευ­σης εί­ναι ως ρω­σό­φι­λοι συ­νει­δη­τοί σα­μπο­τα­ρι­στές της πα­ρα­γω­γής, ι­διαί­τε­ρα της βιο­μη­χα­νι­κής.. Αυ­τοί έ­χουν πριν πολ­λά χρόνια υ­πο­νο­μεύ­σει και συ­νε­χί­ζουν να υ­πο­νο­μεύ­ουν για λο­γα­ρια­σμό της Ρω­σί­ας την πα­ρα­γω­γή της χώ­ρας.

Τις χα­μη­λό­τε­ρες ε­πι­δό­σεις η Ελ­λά­δα εί­χε στην α­νά­πτυ­ξη της χρημα­το­πι­στω­τι­κής α­γο­ράς (136η θέ­ση), το μα­κρο­οι­κο­νο­μι­κό πε­ρι­βάλ­λον (131η θέ­ση) και την α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της α­γο­ράς ερ­γα­σί­ας (114η θέ­ση). Δη­λα­δή σε ε­κεί­νους τους δεί­κτες που εί­ναι ά­με­ση συ­νάρ­τη­ση της πο­λι­τι­κής που α­κο­λου­θούν οι κυ­βερ­νή­σεις.

Οι πιο προ­βλη­μα­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες για το ε­πι­χει­ρείν στην Ελ­λά­δα, σύμ­φω­να με την έκ­θε­ση του WEF, εί­ναι η πο­λι­τι­κή α­στά­θεια, οι φο­ρο­λο­γι­κοί συντε­λε­στές, η α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κή γρα­φειο­κρα­τί­α του δη­μό­σιου το­μέ­α, η πρό­σβαση σε χρη­μα­το­δό­τη­ση και οι φο­ρο­λο­γι­κές ρυθ­μί­σεις (www.huffingtonpost.gr/2016/09/28/). Α­να­πο­τε­λεσμα­τι­κό­τη­τα του δη­μο­σί­ου το­μέ­α ό­λες αυ­τές οι στα­τι­στι­κές και α­να­λύ­σεις ο­νο­μά­ζουν αυ­τό που στην ου­σί­α εί­ναι συ­νει­δη­τό και με πο­λι­τι­κή στό­χευ­ση πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ.