Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΩΜΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΤΖΑΜΠΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΓΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΡΩΣΟΚΙΝΕΖΙΚΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

  Το νο­μο­σχέ­διο για τον ε­νιαί­ο φό­ρο α­κι­νή­των ει­σά­γει έ­να α­πό­λυ­τα στρε­βλό και ά­δι­κο σύ­στημα φο­ρο­λό­γη­σης α­φού φο­ρο­λο­γεί πε­ρισ­σό­τε­ρο τα α­κί­νη­τα που δεν α­πο­φέ­ρουν κα­νέ­να ει­σό­δη­μα στους ι­διο­κτή­τες τους, ό­πως εί­ναι τα ε­ντός σχε­δί­ου οι­κό­πεδα χω­ρίς κτί­σμα.
Το νέ­ο σύ­στη­μα φο­ρο­λο­γεί κά­θε τέ­τοια ι­διο­κτη­σί­α αυ­τοτε­λώς, δη­λα­δή χω­ρίς να λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη η συ­νο­λι­κή α­ξί­α της α­κί­νη­της περιου­σί­ας του ι­διο­κτή­τη.
Το πιο πα­ρά­δο­ξο ση­μεί­ο της νέ­ας φο­ρο­λό­γη­σης που κα­νείς α­πό τους ε­πί­ση­μους οι­κο­νο­μικούς α­να­λυ­τές και σχο­λια­στές δεν μπο­ρεί να ε­ξη­γή­σει μέ­χρι σή­με­ρα, εί­ναι ό­τι ό­σο με­γά­λοι εί­ναι οι φό­ροι για τα ά­κτι­στα οι­κό­πε­δα, τό­σο μικρό­τε­ροι εί­ναι για τα κτι­σμέ­να, δια­με­ρί­σμα­τα και μο­νο­κα­τοι­κί­ες, ει­δι­κά όταν έ­χει ε­ξα­ντλη­θεί ο συ­ντε­λε­στής δό­μη­σης. Δί­νου­με την ε­ξή­γη­ση αυ­τού του πα­ρά­δο­ξου πα­ρα­κά­τω.
 
Αυ­τός που ε­πι­βαρύ­νε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό τον ε­νιαί­ο φό­ρο εί­ναι ο ι­διο­κτή­της του «οι­κό­πεδου φι­λέ­του» που έ­χει σε α­κρι­βή πε­ριο­χή, και που ε­πει­δή δεν δια­θέ­τει το α­πα­ραί­τη­το κε­φά­λαιο πά­νω στην κρί­ση, δεν το έ­χει χτί­σει. Α­νε­ξάρ­τη­τα από τη μεί­ω­ση των ει­σο­δη­μά­των που έ­χει προ­κα­λέ­σει η κρί­ση σε πρώ­ην εύ­πορους και σή­με­ρα χρε­ω­κο­πη­μέ­νους και νε­ό­πτω­χους, έ­νας με­γά­λος α­ριθ­μός ι­διο­κτη­σιών α­πο­κτιέ­ται α­πό κλη­ρο­νο­μιές και γο­νι­κές πα­ρο­χές. Τώ­ρα αυ­τές οι κλη­ρο­νο­μιές έ­χουν γί­νει βα­ρί­δια στους πε­ρισ­σό­τε­ρους α­πό τους ι­διο­κτήτες για­τί α­πό το 2011 ως τα σή­με­ρα έ­χουν φά­ει τις ό­ποιες κα­τα­θέ­σεις τους για να πλη­ρώ­σουν τους πε­λώ­ριους ξαφ­νι­κούς και αλ­λε­πάλ­λη­λους φό­ρους με­γά­λης α­κί­νη­της πε­ριου­σί­ας. Ε­πί­σης, τα υ­πό­λοι­πα ει­σο­δή­μα­τα αυ­τών των ι­διο­κτη­τών εί­ναι σε έ­να με­γά­λο ποσοστό ε­ντε­λώς δυ­σα­νά­λο­γα με την α­ξί­α της γης που κα­τέ­χουν. 
Το κρα­τι­κό οι­κονο­μι­κό ε­πι­τε­λεί­ο, προ­βλέ­πει ή­δη πριν μπει σε ε­φαρ­μο­γή ο φό­ρος, ό­τι η ει­σπρα­ξι­μό­τη­τα του δεν θα ξε­πε­ρά­σει το 80%, δη­λα­δή εί­ναι βέ­βαιο α­πό την αρ­χή ό­τι λό­γω της υ­ψη­λής φο­ρο­λο­γί­ας και της α­πώ­λειας τρα­πε­ζι­κών κα­τα­θέ­σε­ων θα υ­πάρχει προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη α­πώ­λεια φο­ρο­λο­γι­κών ε­σό­δων 20%!!! Η πρό­βλε­ψη αυ­τή εί­ναι πο­λύ αι­σιό­δο­ξη, για­τί εί­ναι πο­λύ μι­κρό­τε­ρος ο α­ριθ­μός των ι­διο­κτητών που ε­πέ­ζη­σε α­πό την κα­ται­γί­δα φό­ρων για την α­κί­νη­τη πε­ριου­σί­α α­πό το 2010 που θα μπο­ρέ­σει να α­ντα­πο­κρι­θεί στους πε­λώ­ριους φό­ρους του 2014.
 
Η δη­μα­γωγί­α του κα­θε­στώ­τος και κυ­ρί­ως της ψευ­το­α­ρι­στε­ράς υ­πέρ της υ­περ­φο­ρο­λό­γη­σης της α­στι­κής γης, α­πευ­θύ­νε­ται στον τα­λαι­πω­ρη­μέ­νο και ε­ξο­ντω­μέ­νο α­πό τη μείω­ση μι­σθών ή α­πό την α­νερ­γί­α άν­θρω­πο του λα­ού, που δεν έ­χει α­κί­νη­τη πε­ριουσί­α ε­κτός α­πό το σπί­τι που μέ­νει, που το έ­χει πά­ρει με στε­γα­στι­κό δά­νειο το ο­ποί­ο δεν μπο­ρεί να πλη­ρώ­σει, και βρί­σκε­ται α­ντι­μέ­τω­πος με τη λαι­μητό­μο του πλει­στη­ρια­σμού. Η δη­μα­γω­γί­α αυ­τή συ­νο­ψί­ζε­ται στο σύν­θη­μα να πληρώ­σουν οι «έ­χο­ντες και κα­τέ­χο­ντες». Αλ­λά η συ­γκε­κρι­μέ­νη φο­ρο­λό­γη­ση χτυ­πάει περισ­σό­τε­ρο τις ι­διο­κτη­σί­ες που δεν α­πο­φέ­ρουν ει­σό­δη­μα στους ιδιο­κτή­τες τους, δη­λα­δή χτυ­πά­ει σε με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό αυ­τούς που εί­ναι κατέ­χο­ντες αλ­λά ό­χι έ­χο­ντες. 
Α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό αυ­τό θα μπο­ρού­σε να θε­ω­ρη­θεί θε­τι­κή η συ­γκε­κρι­μέ­νη υ­περ­φο­ρο­λό­γη­ση γιατί αυ­τοί οι κα­τέ­χο­ντες θα α­να­γκα­στούν να ξε­που­λή­σουν φθη­νά τη γη τους που δεν α­ξιο­ποιούν, κι έ­τσι θα διευ­κο­λυν­θούν αυ­τοί που θέ­λουν να την α­ξιο­ποιή­σουν πα­ρα­γω­γι­κά, δη­λα­δή ό­σοι χρειά­ζο­νται φθη­νή γη για ε­μπο­ρι­κή ή βιομη­χα­νι­κή/βιο­τε­χνι­κή χρή­ση. Αλ­λά αυ­τό δεν εί­ναι δυ­νατό για­τί το κα­θε­στώς που α­σκεί ε­ξου­σί­α στη χώ­ρα τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια έ­χει α­πα­γο­ρεύ­σει τη χρή­ση α­στι­κής και πε­ρια­στι­κής γης για με­γά­λες ε­πεν­δύ­σεις στην πα­ρα­γω­γή, στη βιο­μη­χα­νί­α και στο ε­μπό­ριο, μπλο­κά­ρο­ντας χω­ρο­τα­ξι­κά κα­θώς και με μί­α σει­ρά άλ­λων α­πο­φά­σε­ων του βιο­μη­χα­νο­κτό­νου Ε΄ τμή­μα­τος του ΣτΕ. 
 
Ο στραγγαλισμός των ιδιοκτητών οικοπέδων γίνεται επίτηδες για να πουλήσουν οι ιδιοκτήτες τα οικόπεδά τους σε «σκοτωμένες τιμές» στους βασικούς νέους αγοραστές, τους ρώσους και κινέζους αστούς.
 
Για­τί λοι­πόν το κρά­τος ει­σά­γει και ε­πι­μέ­νει πα­ρά τις α­ντι­δρά­σεις να προ­ω­θεί έ­να τέ­τοιο άδι­κο, α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κό και στρε­βλό α­πό την ά­πο­ψη της δί­και­ης κα­τα­νο­μής των φο­ρο­λο­γι­κών βα­ρών και της φο­ρο­δο­τι­κής ι­κα­νό­τη­τας μέ­τρο;
Η α­πά­ντη­ση βρίσκε­ται στο ό­τι ο υ­πο­λο­γι­σμός της νέ­ας φο­ρο­λό­γη­σης των α­κι­νή­των δεν έ­χει ου­σια­στι­κά σχε­δια­στεί για την εί­σπρα­ξη ε­σό­δων α­πό το κρά­τος. Πρό­κει­ται για έ­να μέ­τρο έ­μπνευ­σης του κα­θε­στώ­τος των σα­μπο­τέρ που έ­χουν κα­ταστρέ­ψει την πα­ρα­γω­γή για να ξε­που­λή­σουν τις υ­πο­δο­μές της χώ­ρας και τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πη­γές της στο ρώ­σι­κο φα­σι­στι­κό κε­φά­λαιο και στο σύμ­μαχο του κι­νέ­ζι­κο. Πρό­κει­ται για έ­ναν ω­μό εκ­βια­σμό των ι­διο­κτη­τών των α­κρι­βών α­ξιο­ποι­ή­σι­μων κομ­μα­τιών γης σε ό­λη την Ελ­λά­δα, για να ε­ξα­να­γκα­στούν οι ι­διο­κτή­τες τους να που­λή­σουν φθη­νά σε αυ­τούς που συ­στη­μα­τι­κά α­γορά­ζουν την τε­λευ­ταί­α πε­ρί­ο­δο ό­ποιο α­κρι­βό α­νά τε­τρα­γω­νι­κό μέτρο κομ­μά­τι γης προ­σφέ­ρε­ται τζά­μπα στη χώ­ρα, δη­λα­δή στους νέ­ους ρώ­σους και κι­νέ­ζους α­ποι­κιο­κρά­τες τύ­που Ρι­μπο­λό­βλεφ (του ρώ­σου ο­λι­γάρ­χη α­γο­ραστή της νη­σί­δας του Σκορ­πιού). Αυ­τοί έ­χουν ή­δη α­γο­ρά­σει πολ­λά α­κί­νη­τα σε όλη την Ελ­λά­δα και έ­χουν με νό­μο του κρά­τους ε­ξα­σφα­λί­σει σαν α­γο­ρα­στές α­κί­νη­της πε­ριου­σί­ας πε­ντα­ε­τή ά­δεια πα­ρα­μο­νής.
 
Έ­τσι ε­ξη­γεί­ται πως η φο­ρο­λο­γι­κή βά­ση του ΕΝ­ΦΑ (Ε­νιαί­ου Φό­ρου Α­κι­νή­των) μπαί­νει για κά­θε ακί­νη­το ξε­χω­ρι­στά, και ό­χι για το σύ­νο­λο της α­κί­νη­της πε­ριου­σί­ας ό­πως γι­νό­ταν με το προ­η­γού­με­νο σύ­στη­μα. Αυ­τό ή­ταν ε­πί­σης συμ­φερ­τι­κό για τους αποι­κιο­κρά­τες σε σχέ­ση με το προ­η­γού­με­νο φο­ρο­λο­γι­κό, αλ­λά λι­γό­τε­ρο α­πό το ε­περ­χό­με­νο, για­τί ε­πέ­τρε­πε στον ι­διο­κτή­τη να κρα­τή­σει το α­κί­νη­το-φιλέ­το για το ο­ποί­ο μπο­ρού­σε να πλη­ρώ­σει την α­ντί­στοι­χη φο­ρο­λο­γί­α, με­τά από το ξε­φόρ­τω­μα των μι­κρό­τε­ρης α­ξί­ας α­κι­νή­των  που α­θροι­στι­κά του φού­σκωναν υ­περ­βο­λι­κά το λο­γα­ρια­σμό. Αυ­τό το ξε­φόρ­τω­μα το πε­τύ­χαι­νε, εί­τε με δω­ρε­ές και γο­νι­κές πα­ρο­χές μέ­σα στην οι­κο­γέ­νεια, εί­τε με πώ­λη­ση κατά κα­νό­να σε σκο­τω­μέ­νη τι­μή. Ω­στό­σο, ή­ταν φα­νε­ρό ό­τι ή­ταν προ­τι­μό­τε­ρο για οποιον­δή­πο­τε να που­λή­σει τζά­μπα το α­κί­νη­το μι­κρής α­ξί­ας, για να δια­φυ­λά­ξει το α­κρι­βό­τε­ρο με την προσ­δο­κί­α ό­τι κά­ποια στιγ­μή θα ξε­πε­ρα­στεί η κρίση ο­πό­τε θα μπο­ρέ­σει εί­τε να το α­ξιο­ποι­ή­σει εί­τε να το που­λή­σει σε τι­μή που θα τον συμ­φέ­ρει.  
Έ­τσι ε­ξη­γεί­ται κυ­ρί­ως πως ταυ­τό­χρο­να με την υ­πέ­ρο­γκη φο­ρο­λό­γη­ση των οι­κο­πέ­δων ει­σά­γεται η μεί­ω­ση του φό­ρου με­τα­βί­βα­σης στο μι­σό, δη­λα­δή α­πό 8% έ­ως 10% που είναι σή­με­ρα σε 3% έ­ως 6%, ε­νώ κά­τι τέ­τοιο κα­θό­λου δεν συμ­βα­δί­ζει με τη φο­ρο­μπη­χτική πο­λι­τι­κή του κρά­τους. Με­τα­βί­βα­ση ση­μαί­νει πώ­λη­ση και ό­χι γο­νι­κή πα­ρο­χή η ο­ποί­α θα μεί­νει πο­λύ ψη­λή στο φό­ρο. Δη­λα­δή ο φό­ρος με­τα­βί­βα­σης θα εί­ναι ο μι­σός α­πό το φό­ρο δω­ρε­άς ή γο­νι­κής πα­ρο­χής, δη­λα­δή θα εί­ναι δυο φο­ρές πιο εύ­κο­λο να που­λή­σει ο ι­διο­κτή­της σε έ­να ρώ­σο και κι­νέ­ζο νε­ο-α­ποι­κιοκρά­τη α­ντί να με­τα­βι­βά­σει τη γη στα παι­διά του.  Έ­τσι ε­ξη­γεί­ται ε­πίσης η α­να­ντι­στοι­χί­α α­νά­με­σα στη φο­ρο­λό­γη­ση των ά­κτι­στων και των κτι­σμένων οικο­πέ­δων. Θέ­λουν ο ρώ­σος και ο κι­νέ­ζος να α­γο­ρά­σουν το α­κρι­βό οικό­πε­δο α­πό το χρε­ω­κο­πη­μέ­νο ι­διο­κτή­τη σε σκο­τω­μέ­νη τι­μή και με μι­κρό φο­ρολο­γι­κό συ­ντε­λε­στή με­τα­βί­βα­σης για να χτί­σουν, αλ­λά μό­λις χτί­σουν, τό­τε ο χρο­νιά­τι­κος φό­ρος α­κί­νη­της πε­ριου­σί­ας  που θα πλη­ρώ­νουν οι νε­ο-α­ποικιο­κρά­τες θα εί­ναι πο­λύ  μι­κρός.
Δεν εί­ναι κα­θόλου τυ­χαί­ο ό­τι ε­νώ μέ­χρι και το τέ­λος του κα­λο­και­ριού ο τύ­πος ή­ταν γε­μά­τος α­πό δη­μο­σιεύ­μα­τα για ρώ­σους και κι­νέ­ζους που α­γο­ρά­ζουν α­κί­νη­τα και γη, ξαφ­νι­κά και χω­ρίς να υ­πάρ­χει κά­ποιος συ­γκεκρι­μέ­νος λό­γος οι με­σί­τες ει­δι­κά στη Βό­ρεια Ελ­λά­δα, άρ­χι­σαν να δια­μαρ­τύ­ρο­νται ό­τι α­να­κό­πη­κε αυ­τό το κύ­μα, ό­τι οι ρώ­σοι και κι­νέ­ζοι στα­μά­τη­σαν να α­γο­ρά­ζουν και ό­τι α­να­βά­λουν τις ε­πεν­δύ­σεις τους σε γη για το 2014, πε­ρι­μέ­νο­ντας να πέ­σουν κι άλ­λο οι τι­μές (η­λεκτρο­νι­κή ε­φη­με­ρί­δα voria.gr, 27/10, δη­μο­σί­ευ­μα με τί­τλο «Βλέ­πουν αλ­λά δεν α­γο­ρά­ζουν α­κί­νη­τα Κι­νέ­ζοι και Ρώ­σοι).Εί­ναι α­πλό. Οι ρω­σο­κι­νέ­ζοι πή­ραν προ­φα­νώς σή­μα α­πό τα ντό­πια πο­λι­τι­κά τσι­ρά­κια τους να πε­ρι­μέ­νουν το νέ­ο νό­μο που σε πολ­λές πε­ριο­χές πολ­λα­πλα­σιά­ζει τους φό­ρους για τα ά­χτι­στα οι­κό­πε­δα στις α­κρι­βές το­πο­θε­σί­ες.
 
Σκαρφίστηκαν ειδικούς μαθηματικούς τύπους για να περάσουν τον εκβιασμό
 
Σχε­τι­κά με τον τρό­πο που λει­τουρ­γεί το νέ­ο φο­ρο­λο­γι­κό για την ε­πι­βά­ρυν­ση κυ­ρί­ως του οι­κοπε­δού­χου θα πα­ρα­θέ­σουμε ε­δώ δύ­ο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά δη­μο­σιεύ­μα­τα. Το πρώτο εί­ναι α­πό την η­λε­κτρο­νι­κή πύ­λη taxheaven.gr (31/10):
«Μια α­πί­στευ­τη λε­πτο­μέ­ρεια κρύ­βει το νο­μο­σχέ­διο για το νέ­ο ε­νιαί­ο φό­ρο α­κι­νή­των (ΕΝ.Φ.Α). Το υπουρ­γεί­ο Οι­κο­νο­μι­κών τι­μω­ρεί σε ο­ρι­σμέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις με πε­ρισ­σό­τε­ρο φό­ρο α­κι­νή­των το οι­κό­πε­δο που δεν έ­χει οι­κο­δο­μη­θεί σε σχέ­ση με το ί­διο οικό­πε­δο αν πά­νω σε αυ­τό έ­χει α­νε­γερ­θεί μια έ­παυ­λη! Δεν πρό­κει­ται για ανέκ­δο­το. Εί­ναι αυ­τό που προ­κύ­πτει αν ε­φαρ­μο­στούν οι μα­θη­μα­τι­κές φόρ­μου­λες υ­πο­λο­γι­σμού του φό­ρου που πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στο νο­μο­σχέ­διο για τον Ε­νιαί­ο Φό­ρο Α­κι­νή­των ο ο­ποί­ος έ­χει δο­θεί α­πό την πε­ρα­σμέ­νη Πέ­μπτη σε δη­μό­σια δια­βού­λευση. Με­ρι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα θα α­πο­δεί­ξουν του λό­γου το α­λη­θές. Στη Βου­λιαγ­μέ­νη σε οι­κό­πε­δο ε­νός στρέμ­μα­τος α­ντι­στοι­χεί ε­νιαί­ος φό­ρος α­κι­νή­των ύ­ψους 15.000 ευ­ρώ. Αν στο ί­διο οι­κό­πε­δο έ­χει α­νε­γερ­θεί μια έ­παυ­λη 600 τετρα­γω­νι­κών μέ­τρων και έ­χει ε­ξα­ντλη­θεί ο συ­ντελεστής δό­μη­σης τότε ε­πι­βάλ­λε­ται στο κτί­σμα φό­ρος 10.404 ευ­ρώ. Μά­λι­στα, ε­πει­δή έ­χει ε­ξα­ντλη­θεί ο συ­ντε­λε­στής δό­μη­σης δεν ε­πι­βάλ­λε­ται φό­ρος, σύμ­φω­να με ό­σα ο­ρί­ζο­νται στο νο­μο­σχέ­διο, στο οι­κό­πε­δο πά­νω στο ο­ποί­ο εί­ναι χτι­σμέ­νη η βί­λα.  Έ­τσι αυ­τός που δεν έ­χτι­σε το οι­κό­πε­δό του τι­μω­ρεί­ται με πε­ρισ­σό­τε­ρο φό­ρο. Και αυτό πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι η κοι­νή λο­γι­κή λέ­ει πως έ­να οι­κό­πε­δο έ­χει χα­μη­λό­τερη α­ξί­α σε σχέ­ση με το ί­διο οι­κό­πε­δο χτι­σμέ­νο.
Ας δού­με και έ­να δεύ­τε­ρο πα­ρά­δειγ­μα. Στη Βού­λα σε οι­κό­πε­δο ε­νός στρέμ­μα­τος α­να­λογεί ε­νιαί­ος φό­ρος α­κι­νή­των 10.000 ευ­ρώ. Αν στο ί­διο οι­κό­πε­δο έ­χει χτι­στεί μια βί­λα ε­πι­φά­νειας 500 τε­τρα­γω­νι­κών τό­τε στο κτί­σμα α­να­λο­γεί φό­ρος 6.120 ευρώ».
Το δεύ­τε­ρο δη­μοσί­ευ­μα εί­ναι α­πό την Κα­θη­με­ρι­νή (26/10/2013) και πε­ρι­γρά­φει πως μέ­σα α­πό ένα «πο­λύ­πλο­κο μα­θη­μα­τι­κό τύ­πο» με 25 (!) συ­ντε­λε­στές υ­πο­λο­γι­σμού δη­μιουργεί­ται έ­να τε­ρά­στιο χά­σμα α­νά­με­σα στους πο­λύ χα­μη­λούς φό­ρους που προ­κύπτουν για με­σαί­ας φο­ρο­λό­γη­σης πε­ριο­χές και στους δυ­σα­νά­λο­γα πανύ­ψη­λους φό­ρους για α­κρι­βές πε­ριο­χές, δη­λα­δή ε­κεί που βρί­σκο­νται τα πιο πε­ρι­ζή­τη­τα οι­κό­πε­δα και α­κί­νη­τα, ό­που θέ­λουν να α­γο­ρά­σουν οι νε­ο-α­ποι­κιοκρά­τες :
«Γνώ­σεις μα­θημα­τι­κών και υ­πο­μο­νή θα χρεια­στούν ό­σοι θέ­λουν να υ­πο­λο­γί­σουν μό­νοι τους τον φό­ρο για τα ε­ντός σχε­δί­ου πό­λε­ως οι­κό­πε­δα ή οι­κι­σμού που θα ε­φαρ­μο­στεί το 2014. Πρό­κει­ται για έ­ναν πολύ­πλο­κο μα­θη­μα­τι­κό τύ­πο ο ο­ποί­ος ο­δη­γεί σε τε­ρά­στιες ε­πι­βα­ρύν­σεις κυ­ρί­ως για ό­σους έ­χουν οι­κό­πε­δα σε α­κρι­βές περιο­χές. Μά­λι­στα, στην πε­ρί­πτω­ση που υ­πάρ­χει κτί­σμα ε­ντός του οι­κο­πέ­δου μπο­ρεί ο φό­ρος να εί­ναι μι­κρό­τε­ρος σε α­ντί­θε­ση με έ­να οι­κό­πε­δο χω­ρίς κτί­σμα! Για πα­ρά­δειγ­μα οι­κό­πε­δο σε πε­ριο­χή με­σαί­ας φο­ρο­λο­γη­τέ­ας α­ξί­ας ε­πιφά­νειας 420 τ.μ. ο φό­ρος φθά­νει στα 294 ευ­ρώ. Στην πε­ριο­χή της Βου­λιαγ­μέ­νης οι­κό­πε­δο 420 τ.μ. χω­ρίς κτί­σμα ο φό­ρος θα α­νέλ­θει το 2014 στα 8.000 ευ­ρώ». Ση­μειώ­νου­με ό­τι η α­ξί­α γης υ­πο­λο­γί­ζε­ται στη βά­ση των πανά­κρι­βων α­ντι­κει­με­νι­κών α­ξιών που ναι μεν έ­χουν πα­γώ­σει α­πό το 2007 πα­ντού, αλλά οι πραγ­μα­τι­κές τι­μές λό­γω με­γά­λης φο­ρο­λο­γί­ας και μεί­ω­σης των ε­νοι­κίων έ­χουν πέ­σει πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο στις α­κρι­βές πε­ριο­χές σε σχέ­ση με τις φτω­χές.
Ο εκ­βια­στι­κός χα­ρα­κτή­ρας του νέ­ου φό­ρου α­πο­δει­κνύ­ε­ται και α­πό μί­α σει­ρά ε­πι­μέ­ρους ρυθ­μί­σεις που στην ου­σί­α δυ­σκο­λεύ­ουν α­ντί να διευ­κο­λύ­νουν την εί­σπρα­ξη των φό­ρων. Σε αυ­τά τα μέ­τρα α­να­φέρ­θη­καν δι­κη­γό­ροι, συμ­βο­λαιο­γρά­φοι και η ο­μοσπον­δί­α ι­διο­κτη­τών α­κι­νή­των (ΠΟ­ΜΙ­ΔΑ) σε συ­νέ­ντευ­ξη τύ­που που έ­δω­σαν στις 31/10: «οι πο­λί­τες προ­κει­μέ­νου να κά­νουν έ­να συμ­βό­λαιο, ά­σκη­ση α­γωγής ή άλ­λη δι­κα­στι­κή ε­νέρ­γεια πρέ­πει να προ­σκο­μί­ζουν πι­στο­ποι­η­τι­κό της φο­ρο­λο­γι­κής διοί­κη­σης με το ο­ποί­ο βε­βαιώ­νε­ται ό­τι έ­χει κα­τα­βλη­θεί ο φόρος που α­να­λο­γεί ό­χι μό­νο για το προ­κεί­με­νο α­κί­νη­το αλ­λά και για ό­λα τα υ­πό­λοι­πα α­κί­νη­τά του». Δη­λα­δή ό­ποιος δεν πλη­ρώ­νει το φό­ρο που α­να­λο­γεί στο έ­να μό­νο α­κί­νη­το, δεν μπο­ρεί να κά­νει κα­μί­α πρά­ξη δια­χεί­ρι­σης στο σύνο­λο της α­κί­νη­της πε­ριου­σί­ας του, ού­τε καν μή­νυ­ση ή αγω­γή σε έ­ναν κα­ταπα­τη­τή! Οι εκ­πρό­σω­ποι των τριών φο­ρέ­ων ζή­τη­σαν στη συ­νέ­ντευ­ξη αυ­τή: «τα μα­κρο­χρό­νια ξε­νοί­κια­στα α­κί­νη­τα να φο­ρο­λο­γού­νται στο 50% της α­ξί­ας τους, οι φο­ρο­λο­γι­κοί συ­ντε­λε­στές για τα α­στι­κά οι­κό­πε­δα να μειω­θούν στο μισό και για κά­θε εί­δους δια­τη­ρη­τέ­α και ι­στο­ρι­κά κτί­ρια να κα­θο­ρι­στεί μειωτι­κός συ­ντε­λε­στής 0,40». Αν μεί­νουν τα πράγ­μα­τα ό­πως έ­χουν σή­με­ρα υ­πο­στήρι­ξαν και σω­στά ό­τι «στρα­τιές ι­διο­κτη­τών α­στι­κών α­κι­νή­των της χώ­ρας θα ο­δη­γη­θούν στις φυ­λα­κές». Αυ­τό το τε­λευ­ταί­ο συμ­βαί­νει για­τί μα­ζί με αυ­τήν την υ­περ­φο­ρο­λό­γη­ση οι χα­φιέ­δες της Ρω­σί­ας και της Κί­νας που έ­χουν την η­γε­σί­α σε ό­λα τα κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα συμ­φώ­νη­σαν στην πράξη να μπαί­νουν οι ι­διο­κτή­τες στη φυ­λα­κή για χρέ­η προς το δη­μό­σιο που εί­ναι πιο ά­με­σα α­παι­τη­τά ει­δι­κά ό­ταν εί­ναι α­πό φό­ρο α­κι­νή­των.
 
Το κρυφτό του καθεστώτος πίσω από την τρόικα και ο μεθοδευμένος αιφνιδιασμός της τελευταίας στιγμής
 
Τε­λι­κά ό­λο αυ­τό το σύ­στη­μα που κα­τα­σκευά­στη­κε α­πό τα μα­γει­ρεί­α του κα­θε­στώ­τος για να α­ντι­κα­τα­στή­σει το πα­λιό σύ­στη­μα φο­ρο­λό­γη­σης, σαν τά­χα  δι­καιό­τε­ρο και πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό, φαί­νε­ται ό­τι εί­ναι λι­γό­τε­ρο α­πο­δο­τι­κό και α­πό το πα­λιό, ακό­μα και με τις προ­βλέψεις του ε­πι­τε­λεί­ου με ει­σπρα­ξι­μό­τη­τα 80%. Μόνο α­πό το χα­ρά­τσι τα έ­σο­δα του κρά­τους ή­ταν 2,75 δις ευ­ρώ, ε­νώ α­πό τον ε­νιαί­ο φόρο τα έ­σο­δα προ­βλέ­πο­νται σε 2,9 δις ευ­ρώ (σχε­τι­κή δή­λω­ση του γραμ­μα­τέ­α κοινο­βου­λευ­τι­κής ο­μά­δας του ΠΑ­ΣΟΚ που δεν αμ­φι­σβη­τή­θη­κε α­πό το υπουρ­γείο http://www.ethnos.gr/ article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63911600).
Το ε­κτρω­μα­τι­κό νο­μο­σχέ­διο μα­γει­ρεύ­ε­ται ε­δώ και μή­νες τώ­ρα, κο­ντά έ­να χρό­νο, και η τελι­κή δια­μόρ­φω­σή του ήρ­θε στη δη­μο­σιό­τη­τα την τε­λευ­ταί­α στιγ­μή, στις 23/10 και λί­γο πριν την ε­πί­σκε­ψη της τρό­ι­κας και την έ­ναρ­ξη δια­βου­λεύ­σε­ων για μέ­τρα μεί­ω­σης του δη­μο­σιο­νο­μι­κού ελ­λείμ­μα­τος.
 
Αυ­τή εί­ναι μί­α συ­νη­θι­σμέ­νη με­θό­δευ­ση που α­κο­λου­θεί το κα­θε­στώς κά­θε φο­ρά για κά­θε ο­δυ­νηρό μέ­τρο που υ­πο­τί­θε­ται ό­τι προ­ω­θεί για χά­ρη της τρό­ι­κας, αλ­λά τε­λι­κά προο­ρί­ζε­ται για να ι­κα­νο­ποι­ή­σει το α­λη­θι­νό α­φε­ντι­κό του, τη Ρω­σί­α του Πού­τιν. Η Ο­ΑΚ­ΚΕ έ­χει ε­πα­νειλημ­μέ­να κα­ταγ­γεί­λει κά­θε μέ­τρο πε­ρι­κο­πών και πεί­νας του λα­ού, κα­θώς και κά­θε φο­ρο­μπη­χτι­κό μέ­τρο που ε­πι­βά­λει το κα­θεστώς με τη λο­γι­κή της «ε­ξω­τε­ρι­κής ε­πι­βο­λής» α­πό τη Γερ­μα­νί­α και την τρό­ικα. Αυ­τά τα μέ­τρα ε­πι­βάλ­λο­νται α­πό έ­να κα­θε­στώς σα­μπο­τέρ που ευ­θύ­νε­ται για την κα­τα­στρο­φή της οι­κο­νο­μί­ας και της χώ­ρας γιατί μπλο­κά­ρει κά­θε επέν­δυ­ση σε του­ρι­στι­κή γη, σε υ­δρο­γο­νάν­θρα­κες, σε ε­νέρ­γεια, υ­πο­νο­μεύ­ει και κα­τα­στρέ­φει τη βιο­μη­χα­νι­κή πα­ρα­γω­γή, ε­μπο­δί­ζει την α­πορ­ρό­φη­ση κοι­νο­τικών πό­ρων και γε­νι­κά με κά­θε μέ­σο δη­μιουρ­γεί στη χώ­ρα καμ­μέ­νη γη για άλ­λα κε­φά­λαια για να πα­ραδώσει δω­ρε­άν ό­λες τις υ­πο­δο­μές της στην ι­μπερια­λι­στι­κή φα­σι­στι­κή Ρω­σί­α και στη σύμ­μα­χό της Κί­να. Ό­ταν λέ­με κα­θε­στώς εννο­ού­με την κο­ρυ­φή της η­γε­σί­ας των δύ­ο με­γά­λων κομ­μά­των Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λο, τις η­γε­σί­ες των ψευ­το­α­ρι­στε­ρών ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ψευ­τοΚ­ΚΕ, ΔΗ­ΜΑΡ, το ρω­σό­δουλο ε­θνι­κο­φα­σί­στα Καμ­μέ­νο των Α­ΝΕΛ, και την πιο α­νοι­χτά ρω­σό­δου­λη α­πό ό­λους να­ζι­στι­κή συμ­μο­ρί­α της «Χρυ­σής Αυ­γής».
 
Σε άρ­θρο που δημο­σιεύ­τη­κε στη Νέ­α Α­να­το­λή, φ. 482 (Ο­κτώ­βρης 2012) α­να­φέ­ρα­με ό­τι:
«...αυ­τό που τους εν­δια­φέ­ρει πε­ρισ­σό­τε­ρο εί­ναι να πε­ρά­σουν μια α­κό­μα πιο πο­λύ ψη­λή φο­ρο­λο­γί­α της με­σαί­ας και με­γά­λης α­κί­νη­της πε­ριου­σί­ας -α­πό αυ­τήν που ε­πι­βλή­θη­κε το 2010 - με το νο­μο­σχέ­διο που σε λί­γο σκο­πεύ­ουν να φέ­ρουν στη Βου­λή. Αυ­τό το θέ­λουν ό­χι μό­νο και ό­χι τό­σο για να δώ­σουν ένα στρα­τη­γι­κό χτύ­πη­μα στη με­γά­λη ντό­πια α­στι­κή τά­ξη, που το προ­σω­πι­κό της κε­φά­λαιο το έ­χει ε­ξα­σφα­λί­σει με τη μορ­φή της γαιο­χτη­σί­ας, αλλά για να υ­πο­χρε­ώ­σουν τους κα­τό­χους της να την που­λή­σουν ό­σο όσο στα νέ­α α­φε­ντι­κά της χώ­ρας, στους κι­νέ­ζους και κυ­ρί­ως στους ρώ­σους φα­σί­στες. Ει­δι­κά μά­λι­στα εν­δια­φέ­ρο­νται με αυ­τόν τον τρό­πο να διευ­κο­λύ­νουν έ­να ρώ­σι­κο μα­ζι­κό ε­ποι­κι­σμό στη χώ­ρα μας που θα δώ­σει τη δυ­να­τό­τη­τα στους νε­ο­να­ζί του Κρεμ­λί­νου να ε­πεμ­βαί­νουν στρα­τιω­τι­κά στη χώ­ρα προ­κει­μέ­νου τά­χα «να  προ­στα­τεύ­σουν την πε­ριου­σί­α και τη ζω­ή των υ­πη­κό­ων τους» ό­πως το έ­κα­ναν πχ στην μι­σο-κα­το­χή της Γε­ωρ­γί­ας...Αυ­τή τη δια­δι­κα­σί­α εκ­χώ­ρη­σης της ελ­λη­νι­κής γης την ε­γκαι­νί­α­σε το δια­κομ­μα­τι­κό συ­ντο­νι­στι­κό κο­ρυ­φής των ε­γκα­θέ­των ή­δη με το προ­η­γού­με­νο πρώ­το φο­ρο­λο­γι­κό νό­μο της πε­ριό­δου της χρε­ω­κο­πί­ας, αυ­τόν του 2010. Με αυ­τόν ε­γκα­τα­στά­θη­κε έ­νας φο­ρο­λο­γι­κός συ­ντε­λε­στής για α­κί­νη­τη πε­ριου­σί­α α­νά­με­σα στις 800.000 και στα 5 εκ Ευ­ρώ στο 1% το χρό­νο. Αν τα α­κί­νη­τα εί­ναι οι­κο­δο­μές αυ­τά τα πο­σά μπο­ρούν μέ­χρι ε­νός ση­μεί­ου να δώ­σουν το πο­σό του φό­ρου. Αν τα α­κί­νητα εί­ναι κυ­ρί­ως οι­κό­πε­δα αυ­τά δεν μπο­ρούν να ξε­πλη­ρω­θούν πα­ρά αν ο γαιο­κτή­μο­νας έ­χει πε­λώ­ριο ρευ­στό σε κα­τα­θέ­σεις. Αν δεν έ­χει πρέ­πει να που­λή­σει ό­σο-ό­σο»...
«...οι μό­νοι που εί­ναι σή­με­ρα δια­τε­θει­μέ­νοι να α­γο­ρά­σουν σε μα­ζι­κή κλί­μα­κα τις σκο­τω­μέ­νες αυ­τές α­κί­νη­τες  πε­ριου­σί­ες  εί­ναι οι με­γα­λο­α­στοί των δύ­ο πιο ι­σχυ­ρών φα­σι­στι­κών χω­ρών του κό­σμου και ταυ­τό­χρο­να των πιο ά­γρια εκ­με­ταλ­λευ­τι­κών και διε­φθαρ­μέ­νων, οι ρώ­σοι και οι κι­νέ­ζοι με­γα­λο­α­στοί, κυ­ρί­ως οι πρώ­τοι. Και τού­το για­τί μό­νο αυ­τοί μπο­ρούν να ξέ­ρουν ό­τι έ­χουν έ­να κα­θε­στώς που ό­χι μό­νο δεν θα τους χτυ­πή­σει αλ­λά θα τους εί­ναι α­φο­σιω­μέ­νο μέ­χρις αυ­το­θυ­σί­ας και θα προ­στα­τέ­ψει και θα αυ­γα­τέ­ψει την πε­ριου­σί­α τους και ό­τι έ­χουν έ­ναν λα­ό που σε πρώ­τη φά­ση θα δει με α­δια­φο­ρί­α, α­κό­μα και με συ­μπά­θεια την εί­σο­δο τους στη χώ­ρα σαν δή­θεν α­ντί­βα­ρο στην α­νύ­παρ­κτη γερ­μα­νι­κή κα­το­χή. Ε­πί­σης α­πό κο­ντο­πρό­θε­σμη ά­πο­ψη εί­ναι αυ­τοί που ξέ­ρουν ό­τι η χώ­ρα θα μεί­νει στο Ευ­ρώ, ε­πει­δή αυ­τό συμ­φέ­ρει στους ί­διους. Α­ντί­θε­τα οι δυ­τι­κοί α­στοί και βα­σι­κά οι ευ­ρω­παί­οι α­στοί το μό­νο που έ­χουν δει τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια α­πό την Ελ­λά­δα εί­ναι τον τρό­πο με τον ο­ποί­ο χά­νουν τα λε­φτά που εί­χαν το­πο­θε­τή­σει σε αυ­τή με τη μορ­φή των κρα­τι­κών ο­μο­λό­γων, με τη μορ­φή των τρα­πε­ζών και άλ­λων ε­πι­χει­ρή­σε­ων και γι αυ­τό δεν την πο­λυ­πλη­σιά­ζουν ή ό­πο­τε την πλη­σί­α­σαν για να ε­πεν­δύ­σουν τό­τε κυ­βερ­νή­σεις και «κι­νή­μα­τα» τους διώ­ξα­νε με τις κλω­τσιές. Μά­λι­στα οι πιο ευ­ρω­πα­ϊ­στές α­πό αυ­τούς, οι Γερ­μα­νοί, ή­δη θε­ω­ρού­νται α­πό σύσ­σω­μο το έ­θνος ως κα­το­χι­κή δύ­να­μη. Ποιος δυ­τι­κός λοι­πόν που δεν εί­ναι αρ­κε­τά συν­δε­δε­μέ­νος με τα ρώ­σι­κα κυ­κλώ­μα­τα ε­ξου­σί­ας -και θα υ­πάρ­ξουν αρ­κε­τοί τέ­τοιοι που τους θέ­λει το κα­θε­στώς για ξε­κάρ­φω­μα- θα ρί­σκα­ρε να το­πο­θε­τή­σει ζε­στά Ευ­ρώ σε μια χώ­ρα που ί­σως αύ­ριο χρε­ω­κο­πή­σει, που ή­δη ε­τοι­μά­ζε­ται να κά­νει δυ­σμε­νέ­στε­ρους τους νό­μους για τη γαιο­κτη­σί­α και που οι έλ­λη­νες γεί­το­νές του μπο­ρεί κά­ποια στιγ­μή να τον πά­ρου­νε με τις πέ­τρες ή να φω­νά­ξουν τους να­ζι­στές να το κά­νουν;»
Το ό­τι το κα­θε­στώς κα­θυ­στέ­ρη­σε έ­ναν ο­λό­κλη­ρο χρό­νο να προ­χω­ρή­σει τα σχέ­δια του για το νέο φό­ρο α­κι­νή­των ο­φεί­λε­ται στο ό­τι πά­ντα οι βου­λευ­τές των δύ­ο με­γά­λων α­στι­κών κομ­μά­των σε α­ντί­θε­ση με τις ρω­σό­δου­λες η­γε­σί­ες τους α­ντι­δρού­σαν σε τέ­τοια μέ­τρα δή­μευ­σης κα­τά της με­γά­λης και με­σαί­ας α­στι­κής γαιο­κτησί­ας. Το ό­τι το δια­κομ­μα­τι­κό κα­θε­στώς δο­κι­μά­ζει σή­με­ρα να προ­ω­θή­σει το τε­ρα­τώ­δες αυ­τό σύ­στη­μα και μά­λι­στα να το κά­νει α­κό­μα πιο δη­μευ­τι­κό, εί­ναι για­τί αυ­τές οι α­ντι­δρά­σεις έ­χουν α­δυ­να­τί­σει με­τά α­πό τις συ­νε­χό­μενες εκ­κα­θα­ρί­σεις στο ε­σω­τε­ρι­κό των δύ­ο κομ­μά­των α­πό τα πιο α­νε­ξάρ­τη­τα και λι­γό­τε­ρο ε­λεγ­χό­με­να α­πό τις η­γε­σί­ες στε­λέ­χη τους. Ταυ­τό­χρο­να, σή­με­ρα έχει ι­διαί­τε­ρα καλ­λιερ­γη­θεί το έ­δα­φος της δαι­μο­νο­ποί­η­σης του ο­ποιου­δήπο­τε κα­τό­χου πλού­του ε­φό­σον αυ­τός έ­χει ο­ποιουσ­δή­πο­τε δε­σμούς με την Ευρώ­πη και δεν ε­ντάσ­σε­ται στη νέ­α ο­λι­γαρ­χί­α που εί­ναι εί­τε α­πευ­θεί­ας ρώ­σι­κη και κι­νέ­ζι­κη (Σαβ­βί­δης, Ρι­μπο­λό­βλεφ, νέ­οι με­γα­λο­μέ­το­χοι της Πει­ραιώς, Cosco) εί­τε α­πο­τε­λεί­ται α­πό ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες που έ­χουν στε­νούς δε­σμούς με τα α­να­το­λι­κά κα­θε­στώ­τα (Κόκ­κα­λης, Μπό­μπο­λας, Κο­πε­λού­ζος, Μυ­τιλη­ναί­ος, Βγε­νό­που­λος, Με­λισ­σα­νί­δης κλπ). Ο­πό­τε σή­με­ρα εί­ναι πιο εύ­κο­λο να τσα­κι­στεί ο κά­το­χος με­γά­λης α­κί­νη­της πε­ριου­σί­ας. Εί­ναι πο­λύ χα­ρα­κτηρι­στι­κό αλ­λά και πρω­το­φα­νές το ε­πι­χεί­ρη­μα του υ­πουρ­γεί­ου κα­τά των α­ντι­δρά­σε­ων που ξέ­σπα­σαν: «Η η­γε­σί­α του υ­πουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών θε­ω­ρεί ό­τι οι α­ντι­δρά­σεις ο­φεί­λο­νται στο γε­γο­νός ό­τι θί­γο­νται συμ­φέ­ρο­ντα κά­ποιων που α­πέ­κτη­σαν με­γά­λη α­κί­νη­τη πε­ριου­σί­α, συ­χνά με α­δή­λω­το πλού­το» (Κα­θη­με­ρι­νή, 3/11).
 
Το «κίνημα των αγροτών» και η βρώμικη στάση των ψευτοαριστερών κομμάτων
 
Εί­ναι χα­ρα­κτη­ριστι­κό πως με τη με­γα­λύ­τε­ρη θέρ­μη υ­πο­στη­ρί­ζουν τη με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή υ­περ­φο­ρο­λό­γη­ση της α­στι­κής γης οι πιο δου­λι­κές στην που­τι­νι­κή Ρω­σί­α η­γε­σί­ες των ψευ­το­α­ρι­στε­ρών κομ­μά­των.
Αυ­τά α­ντέ­δρα­σαν στον ε­νιαί­ο φό­ρο μό­νο ό­ταν οι Σα­μα­ράς- Βε­νι­ζέ­λος συ­μπε­ρι­λά­βα­νε για πρώ­τη φο­ρά στη φο­ρο­λό­γη­ση την  α­γρο­τι­κή γη με το μι­κρό­τε­ρο πο­σο­στό φό­ρου. Αυ­τό ή­ταν ου­σια­στι­κά έ­να μέ­τρο για τον κα­θη­συ­χα­σμό των βου­λευ­τών της ΝΔ που α­ντέ­δρα­σαν στην υ­περ­φορολό­γη­ση της α­στι­κής γης και οι ο­ποί­οι με τη σει­ρά τους πιέ­στη­καν α­πό τις με­γά­λες α­ντι­δρά­σεις των ι­διο­κτη­τών στις πε­ριο­χές που ε­κλέ­γο­νται. Αν και οι συ­ντε­λε­στές φο­ρολό­γη­σης της α­γρο­τι­κής γης εί­ναι χα­μη­λοί, δεν έ­γι­νε κα­μί­α διά­κρι­ση α­νά­με­σα σε φτω­χούς και πλού­σιους α­γρό­τες, που ση­μαί­νει ό­τι οι πρώ­τοι ε­πι­βα­ρύ­νονταν δυ­σα­νά­λο­γα ε­νώ οι δεύ­τε­ροι ε­λα­φρύ­νο­νταν χω­ρίς λό­γο.
Ω­στό­σο η ψευ­το­α­ρι­στε­ρά σή­κω­σε έ­να κί­νη­μα για την πλή­ρη α­παλ­λαγή συ­νο­λι­κά της α­γρο­τι­κής γης, με στό­χο να υ­πάρ­ξει α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρη ε­πιβά­ρυν­ση της α­στι­κής γης για την ο­ποί­α εν­δια­φέ­ρο­νται οι ρω­σο­κι­νέ­ζοι! Αυ­τό το αί­τη­μα βρή­κε υ­πο­στή­ρι­ξη και μέ­σα σε μί­α υ­πο­κι­νη­μένη α­πό τον Σαμα­ρά με­ρί­δα βου­λευ­τών της ΝΔ, που ο­νο­μά­στη­κε “κόμ­μα της υ­παί­θρου”, σε α­ντιπα­ρά­θε­ση με τους βου­λευ­τές που στή­ρι­ξαν τους ι­διο­κτή­τες της α­στι­κής γης και που ο­νο­μά­στη­κε “κόμ­μα των α­στών”.
 
Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να:
 
Για την α­γρο­τι­κή γη προ­βλέ­πε­ται η χα­μη­λό­τε­ρη φο­ρο­λό­γη­ση με 1,5 Ευρώ έ­ως 2,25 Ευ­ρώ α­νά στρέμ­μα, αλ­λά δεν υ­πάρ­χει ου­σια­στι­κή διά­κρι­ση α­νά­με­σα σε με­γά­λη και μι­κρή ι­διο­κτη­σί­α με α­πο­τέ­λεσμα να βγαί­νουν σκαν­δα­λω­δώς ω­φελη­μέ­νοι οι με­γα­λο­α­γρό­τες.
Μί­α με­ρί­δα βου­λευ­τών της ΝΔ που προ­έρ­χο­νται α­πό πε­ρι­φέ­ρειες με α­γρο­τι­κό πλη­θυ­σμό κα­τά­θε­σε ε­ρώ­τη­ση στη Βου­λή σχε­τι­κά με τη φο­ρο­λό­γη­ση των α­γρο­τε­μα­χί­ων των κατ’ ε­πάγ­γελ­μα α­γρο­τών και έ­γι­νε ε­πι­κε­φα­λής μί­ας μίνι ε­ξέ­γερ­σης μέ­σα στη ΝΔ κα­τά του φο­ρο­λο­γι­κού με επίκε­ντρο τους α­γρό­τες και με ε­πι­κε­φα­λής κά­ποιον τε­λευ­ταί­α προ­κύ­ψα­ντα Τζαμ­τζή. Αυ­τοί ξε­κί­νησαν 22 και στην πο­ρεί­α ε­νώ­θη­καν μα­ζί τους ό­σοι ζη­τού­σαν αλ­λα­γές στη φο­ρο­λογί­α των οι­κο­πέ­δων ε­ντός σχε­δί­ου. Στη συ­νά­ντη­ση της 30/10 με τον Στουρ­νά­ρα συμμε­τεί­χαν τε­λι­κά 70 βου­λευ­τές της ΝΔ κι ε­κεί φά­νη­κε ό­τι η ο­μά­δα Τζαμ­τζή “πού­λη­σε” τους υ­πό­λοι­πους και υ­πο­στή­ρι­ξε την αύ­ξη­ση της φο­ρο­λο­γί­ας α­στικών οι­κο­πέ­δων και α­κι­νή­των για να κα­ταρ­γη­θεί ο φό­ρος στους α­γρό­τες. Αυ­τό προ­κά­λε­σε διά­σπα­ση στους βου­λευ­τές της ΝΔ. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή η δή­λω­ση της Φ. Πι­πι­λή του “κόμ­μα­τος των α­στών γαιο­κτη­μό­νων” που την ε­πό­με­νη μέ­ρα εί­πε ό­τι πρέ­πει “να μην ε­πι­βα­ρυν­θεί και πά­λι η α­στι­κή πε­ριου­σί­α σε ό­φελος των α­γρο­τών” (http://www.protothema.gr/politics/article/324214). Α­πό την άλ­λη κά­ποιοι βου­λευ­τές του ΠΑΣΟΚ α­ντέ­δρα­σαν ε­πί­σης στο φό­ρο και έ­κα­ναν μί­α σει­ρά προ­τά­σεις για α­φο­ρο­λόγη­τα και μειώ­σεις για τη μι­κρή α­γρο­τι­κή γη και για τα φτη­νά α­στι­κά α­κί­νητα και οι­κό­πε­δα. Αυ­τοί ε­πί­σης εί­χαν την πονη­ρή ε­ντο­λή α­πό τα πά­νω να μειώσουν τα βά­ρη στη μι­κρή και φτη­νή ι­διο­κτη­σί­α, α­γρο­τι­κή και α­στι­κή μό­νο και μό­νο για να αυ­ξη­θεί αυ­τή στη με­γά­λη και α­κρι­βή α­στι­κή. Γε­νι­κά εί­ναι κα­λό πράγ­μα να μειω­θεί η φο­ρο­λο­γί­α της μι­κρο­με­σαί­ας γαιο­κτη­σί­ας σε βά­ρος της με­γά­λης, αλ­λά ε­δώ ο κρα­τι­κός στό­χος εί­ναι η δή­μευ­ση της α­κρι­βής α­στι­κής υ­πέρ μιας α­ποι­κιο­κρα­τι­κής χώ­ρας. Ε­δώ έ­χου­με δη­λα­δή μια συμ­μα­χί­α των μικρο­α­στών του ΠΑ­ΣΟΚ με τον ι­μπε­ρια­λι­σμό ε­νά­ντια στη ντό­πια α­στι­κή τά­ξη. Αν οι πα­σό­κοι ή­ταν α­ντι­ι­μπε­ρια­λι­στές μι­κρο­α­στοί θα ζη­τού­σαν να βρε­θούν τα 3 δις φό­ρων που λεί­πουν ό­χι α­πό τη δή­μευ­ση της α­κρι­βής γης αλ­λά α­πό την αύ­ξη­ση της πα­ρα­γω­γι­κής βά­σης της οι­κο­νο­μί­ας και ει­δι­κά α­πό την αύ­ξη­ση της δο­μή­σι­μης γης για βιο­μη­χα­νι­κούς και του­ρι­στι­κούς σκο­πούς.
 Α­ντί­θε­τα, οι βου­λευ­τές του ΠΑ­ΣΟΚ πρό­βα­λαν έν­στα­ση ό­τι με το νέο σύ­στη­μα δεν φο­ρο­λο­γεί­ται το σύ­νο­λο της α­κί­νη­της πε­ριου­σί­ας του ι­διο­κτή­τη ό­πως με το πα­λιό ο­πό­τε κά­ποιοι ξε­φεύ­γουν... Αυ­τή η ι­δέ­α δεν ή­ταν έ­μπνευση του ΠΑ­ΣΟΚ αλ­λά πρό­τα­ση του Χα­τζη­σω­κρά­τη της ΔΗ­ΜΑΡ που υ­ιο­θέ­τη­σαν με εν­θου­σια­σμό οι βου­λευ­τές του ΠΑ­ΣΟΚ. Α­πο­δει­κνύ­ε­ται ο­λο­έ­να και πε­ρισ­σό­τερο πως μέ­σα α­πό τα αλ­λε­πάλ­λη­λα κύ­μα­τα εκ­κα­θα­ρί­σε­ων και με αρ­χη­γό το ρω­σόδου­λο Βε­νι­ζέ­λο το ΠΑ­ΣΟΚ έ­χει σχε­δόν ταυ­τι­στεί πο­λι­τι­κά με ΔΗ­ΜΑΡ-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Φαί­νε­ται ό­τι το υπουρ­γεί­ο τώ­ρα υ­ιο­θε­τεί αυ­τή την πρό­τα­ση ως ε­ξής: Θα τρο­πο­ποι­η­θεί ο νό­μος ώ­στε να φο­ρο­λο­γού­νται οι ι­διο­κτή­τες και για τα πιο ακρι­βά α­κί­νη­τα αυ­το­τε­λώς και για το σύ­νο­λο της α­κί­νη­της πε­ριου­σί­ας (!) Με αυτή τη μέ­θο­δο οι ι­διο­κτή­τες με­γά­λης α­κί­νη­της πε­ριου­σί­ας θα κλη­θούν να πληρώ­σουν ε­πι­πλέ­ον φό­ρους 200 εκ ευ­ρώ (!) κι έ­τσι θα μπο­ρέ­σουν να γί­νουν α­παλ­λαγές και ε­λα­φρύν­σεις σε άλ­λες κα­τη­γο­ρί­ες, προ­φα­νώς με πρώ­τους και κα­λύ­τερους τους α­γρό­τες. Με λί­γα λό­για ο ι­διο­κτή­της του α­κρι­βού α­κι­νή­του θα φο­ρολο­γη­θεί α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο αν μα­ζί με αυ­τό έ­χει κά­ποια πιο χα­μη­λής α­ξίας. Αυ­τό θα α­να­γκά­σει κά­ποιους που εί­χαν χρή­μα­τα για να πλη­ρώ­σουν τα δυ­σθε­ώ­ρη­τα πο­σά της νέ­ας φο­ρο­λο­γί­ας το 2014, να ξε­που­λή­σουν ό­τι μπο­ρούν για να σωθούν α­πό φυ­λα­κή και χρέ­η.        
Τα ψευ­το­α­ρι­στε­ρά κόμ­μα­τα ζή­τη­σαν την πλή­ρη κα­τάρ­γη­ση του φό­ρου για τα α­γρο­τε­μά­χια προ­στα­τεύ­ο­ντας έ­τσι τους με­γα­λο-γαιο­κτή­μο­νες α­γρότες, πα­ρό­λο που στη φρα­σε­ο­λο­γί­α τους εμ­φα­νί­ζο­νται να υ­πο­στη­ρί­ζουν αυ­τό το αί­τη­μα για λο­γα­ρια­σμό της φτω­χής και με­σαί­ας α­γροτιάς. Αν ό­μως ή­ταν ει­λι­κρι­νείς σε αυ­τή τους την τοπο­θέ­τη­ση θα έ­πρε­πε να ζη­τά­νε τη φο­ρο­λό­γηση της με­γά­λης α­γρο­τι­κής ι­διο­κτη­σί­ας. Πο­τέ ό­μως δεν ξε­στό­μι­σαν έ­να τέ­τοιο αί­τη­μα. Σε αυ­τό το ση­μεί­ο φαί­νε­ται η υ­πο­κρι­σί­α ό­λης της ψευ­το­α­ρι­στε­ράς.
Έ­τσι, σε ε­ρώ­τη­σή τους προς τους υ­πουρ­γούς Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης και Οι­κο­νο­μι­κών  στις 19/09/2013, έ­ξι βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ζή­τη­σαν την πλή­ρη α­παλλα­γή της φο­ρο­λό­γη­σης της καλ­λιερ­γού­με­νης α­γρο­τι­κής γης και αυ­τής των κα­τά κύ­ριο ε­πάγ­γελ­μα α­γρο­τών (http://www.agronews.gr/news/politics/arthro/101575/eispraktikou-haraktira-i-forologisi-agrotemahion-leei-o-suriza/). Το ίδιο ε­πα­νέ­λα­βε ου­σια­στι­κά και ο Κου­τσού­μπας ό­ταν ζή­τη­σε την α­πό­συρ­ση του νο­μο­σχε­δί­ου για­τί “πλήτ­το­νται ό­λοι οι ερ­γα­ζό­με­νοι του ι­διω­τι­κού και του δη­μό­σιου το­μέ­α, πλήτ­το­νται οι α­γρό­τες, πλήτ­το­νται οι αυ­το­α­πα­σχο­λού­μενοι” και πρό­τει­νε “να φο­ρο­λο­γη­θεί και μά­λι­στα να αυ­ξη­θεί η φο­ρο­λο­γί­α του με­γά­λου κε­φα­λαί­ου, να φο­ρο­λο­γη­θεί α­πο­κλει­στι­κά η με­γά­λη α­κί­νη­τη πε­ριου­σί­α”.
 
Δη­λα­δή η ψευ­το­α­ρι­στε­ρά έ­χει δε­ξιό­τε­ρη θέ­ση α­πο το ΠΑ­ΣΟΚ. Αυ­τοί  συ­στη­μα­τι­κά ε­δώ και δε­κα­ε­τί­ες δεν κα­τα­φέ­ρο­νται ε­νά­ντια στην α­γρο­τι­κή μεγα­λο-γαιο­κτη­σί­α ού­τε καν ε­νά­ντια στη με­γά­λη α­στι­κή γαιο­κτη­σί­α, ι­διαί­τερα την εκ­κλη­σια­στι­κή, για­τί ο με­γά­λος τους ε­χθρός είναι η βιο­μη­χα­νι­κή α­στι­κή τά­ξη που υ­πο­φέ­ρει α­πό την ψη­λή τι­μή ή και την έλ­λει­ψη βιο­μη­χα­νι­κής γης. Ό­μως τώ­ρα δα κυ­ρί­ως διευ­κο­λύ­νουν το οι­κο­νο­μι­κό ε­πι­τε­λεί­ο να μειώσει τα βά­ρη στη με­γά­λη α­γρο­τι­κή γη, (που του­λά­χι­στον πα­ρά­γει και κά­ποιο ει­σό­δη­μα για να πλη­ρώ­νο­νται και αρ­κε­τοί φό­ροι), για να ρί­ξει κι άλ­λα βά­ρη στους οι­κο­πε­δού­χους α­κρι­βής γης ώ­στε αυ­τοί να ξε­που­λή­σουν πιο γρή­γο­ρα στα ρω­σο­κι­νέ­ζι­κα α­φε­ντι­κά. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή η α­να­κοί­νω­ση του ψευ­τοΚ­ΚΕ που κρύ­βει και α­ντι­στρέ­φει την πραγμα­τι­κό­τη­τα για να προ­στα­τέ­ψει τους α­ποι­κιο­κρά­τες α­παλ­λο­τριω­τές : “Πά­νε να μο­νι­μο­ποι­ή­σουν το χα­ρά­τσι στη λαϊ­κή κα­τοι­κί­α. Πά­νε να φο­ρο­λο­γή­σουν τη μι­κρο­ϊ­διο­κτη­σί­α, την ί­δια ώ­ρα που προ­τεί­νουν και θα πε­ρά­σουν νέ­ες φο­ρο­α­παλ­λα­γές για την με­γά­λη κα­πι­τα­λι­στι­κή ιδιοκτη­σί­α, για τα μο­νο­πώ­λια. Τα λα­ϊ­κά στρώ­μα­τα, δη­λα­δή, θα εί­ναι πάλι οι χα­μέ­νοι”. 
Στην ί­δια κα­τεύ­θυν­ση εί­ναι και η πρό­τα­ση του Τσα­κα­λώ­του του ΣΥΡΙ­ΖΑ που δή­λω­σε ό­τι “με βά­ση το Πε­ριου­σιο­λό­γιο ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­τεί­νει την α­ντικα­τά­στα­ση ό­λων των υ­φι­στά­με­νων φό­ρων στην πε­ριου­σί­α α­πό έ­να Φό­ρο Με­γά­λης Πε­ριου­σί­ας. Ο φό­ρος αυ­τός, που θα έ­χει υ­ψη­λό αφορο­λό­γη­το ό­ριο, θα ε­πιβάλ­λε­ται στα πλου­σιό­τε­ρα στρώ­μα­τα του πλη­θυ­σμού και με τον τρό­πο αυ­τόν όχι μό­νο ε­νι­σχύ­ο­νται τα δη­μό­σια έ­σο­δα, αλ­λά και υ­πη­ρε­τεί­ται η αρ­χή της κοινω­νι­κής δι­καιο­σύ­νης”(Ε­λευ­θε­ρο­τυ­πί­α, 4/11). Αυ­τό ση­μαί­νει χο­ντρι­κά δια­τή­ρηση του ι­σχύ­ο­ντος ως τώ­ρα δη­μευ­τι­κού, αν και λι­γό­τε­ρο α­πό το ε­περ­χό­με­νο, συστή­μα­τος. Το κα­κό εί­ναι ό­τι για να μπο­ρέ­σει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να μα­ζέ­ψει φό­ρους α­πό τα “πλου­σιό­τε­ρα στρώ­μα­τα”, δη­λα­δή α­πό την  α­στι­κή τά­ξη, πρέ­πει αυ­τά τα στρώμα­τα να α­πα­σχο­λού­νται σε κά­ποια δρα­στη­ριό­τη­τα που θα πα­ρά­γει τα­κτι­κά κέρδος. Ό­μως ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ φρο­ντί­ζει ε­πι­με­λώς να κα­ταρ­γεί κά­θε με­γά­λης και σύγχρο­νης κλί­μα­κας πα­ρα­γω­γι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα που θα ε­πέ­τρε­πε στα “πλου­σιότε­ρα στρώ­ματα” να συ­γκε­ντρώ­νουν τον πλού­το που θα έ­πρε­πε να δια­τε­θεί στα δη­μό­σια έ­σο­δα με με­γά­λο στό­χο την ε­λά­φρυν­ση της κα­τά­στα­σης της φτω­χολο­γιάς. Βε­βαί­ως υ­πάρ­χει και μια με­γα­λο­α­στι­κή ο­λι­γαρ­χι­κή ή και διε­φθαρ­μέ­νη γρα­φειο­κρα­τι­κή α­στι­κή τά­ξη που θα μπο­ρού­σε να πλη­ρώ­νει με­γά­λους φόρους αλ­λά φοροδιαφεύγει αι­σχρά (δεν ε­λέγ­χε­ται διε­ξο­δι­κά το πό­θεν έ­σχες της) για­τί εί­ναι προ­στα­τευό­με­νη των ρω­σό­δου­λων και του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
 
Το άρ­θρο της Νέ­ας Α­να­το­λής του Ο­κτώ­βρη του 2012 που α­να­φέ­ρα­με πιο πά­νω και ό­που α­να­λύ­ο­νται οι στό­χοι του κα­θε­στώ­τος για το φο­ρο­λο­γι­κό των α­κι­νή­των, α­πα­ντά ως ε­ξής στην κάλ­πι­κη τα­ξι­κί­στι­κη ψευ­το­α­ρι­στε­ρή δη­μαγω­γί­α: “Ε­μείς σαν κομ­μου­νι­στές έ­χου­με στο ε­πα­να­στατι­κό πρό­γραμ­μά μας την α­παλ­λο­τρί­ω­ση της με­γά­λης α­κί­νη­της πε-ριου­σί­ας για να πε­ρά­σει αυ­τή στην ι­διο­κτη­σί­α ό­λου του λα­ού. Ε­πί­σης και α­πό α­στο­δη­μο-κρα­τι­κή ά­πο­ψη είναι πο­λύ θε­τι­κό να φο­ρο­λο­γεί­ται πο­λύ ψη­λά η με­γά­λη α­κί­νη­τη πε­ριου-σί­α για να μη μέ­νει στα χέ­ρια γαιο­κτη­μό­νων που πε­ριο­ρί­ζουν την προ­σφο­ρά της οπό­τε η τι­μή της α­νε­βαί­νει στα ύ­ψη. Με αυ­τήν την τε­χνη­τή ύψω­ση ο γαιο­κτή­μονας γί­νε­ται έ­να γι-γα­ντιαί­ο πα­ρά­σι­το που ε­μπο­δί­ζει την α­νά­πτυ­ξη των πα­ραγω­γι­κών δυ­νά­με­ων και ταυ­τό-χρο­να την καρ­πώ­νε­ται σε πε­λώ­ριο βαθ­μό, ό­πο­τε αυ­τή υ­πάρ­ξει. Με την υ­περ­φο­ρο­λό­γη­ση λοι­πόν της μη ι­διο­χρη­σι­μο­ποιού­με­νης α­κί­νη­της πε­ριου­σί­ας αυ­ξάνε­ται γε­νι­κά η προ­σφορά της γης για πα­ρα­γωγι­κή ή και α­το­μι­κή κα­τα­νά­λω­ση πράγ­μα που εί­ναι πο­λύ κα­λό, έ­τσι κι αλ­λιώς για την κοι­νω­νί­α. Αυ­τήν την α­λή­θεια ε­πι­κα­λού­νται άλ­λω­στε οι ντό­πιοι ψευ­το­αρι­στε­ροί που θέ­λουν τώ­ρα μα­ζί με την κυ­βέρ­νη­ση να ε­πι­βά­λουν με το νέο νο­μο­σχέ­διο που ε­τοι­μά­ζουν α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρη φο­ρο­λό­γη­ση της με­γά­λης ακί­νη­της πε­ριου­σί­ας. Μό­νο που την ε­πι­κα­λού­νται ό­χι για το κα­λό του λα­ού και της χώ­ρας αλ­λά για­τί ξέ­ρουν ό­τι σήμε­ρα και συ­γκε­κρι­μέ­να αυ­τή η υ­περ­φο­ρο­λό­γη­ση ση­μαί­νει πρα­κτι­κά πέ­ρα­σμα της με­γάλης γαιο­κτη­σί­ας α­πό μια ντό­πια πα­ρα­σι­τι­κή α­στι­κή τά­ξη σε μια κα­το­χι­κή να­ζι­στι­κού τύπου ι­μπε­ρια­λι­στι­κή α­στι­κή τά­ξη”.
Σύσ­σω­μο το κα­θε­στώς κα­τα­χει­ρο­κρο­τεί τους ρώ­σους και τους κι­νέ­ζους ο­λι­γάρ­χες ό­ταν “ε­πεν­δύ­ουν” στη χώ­ρα, δη­λα­δή κα­τα­χει­ρο­κρο­τεί αυ­τούς που προ­έρ­χο­νται α­πό τα σπλά­χνα των πιο διε­φθαρ­μέ­νων κα­θε­στώ­των που εκ­με­ταλλεύ­ο­νται με τον πιο στυ­γνό τρό­πο και κα­τα­δυ­να­στεύ­ουν τους ερ­γα­ζο­μέ­νους στις χώ­ρες τους, και οι ο­ποί­οι μό­νο στην Ελ­λά­δα θε­ω­ρού­νται κα­τά τεκ­μήριο υ­πο­δείγ­μα­τα δια­φά­νειας, ε­ντι­μό­τη­τας και προ­άγ­γε­λοι α­νά­πτυ­ξης!