Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΣΚΟ

 

Με πλα­τιά α­φι­σο­κόλ­λη­ση σε Πει­ραιά και Α­θή­να στα τέ­λη Δε­κέμ­βρη-αρχές Γε­νά­ρη, η Ο­ΑΚ­ΚΕ κα­τάγ­γει­λε το σχέ­διο της υ­πο­δού­λω­σης του λι­μα­νιού του Πει­ραιά στο φα­σι­στι­κό, α­ντερ­γα­τι­κό και διε­φθαρ­μέ­νο κι­νέ­ζι­κο κρά­τος που έ­χει δρο­μο­λο­γή­σει η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με τη συναίνε­ση ό­λων των κοινο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των.

Στις 12/1 κα­τά το ά­νοιγ­μα των προ­σφο­ρών ε­νός κατ’ ό­νο­μα μό­νο α­νοι­χτού διε­θνούς δια­γω­νι­σμού για το 67% του ΟΛ­Π α­πο­κα­λύ­φθη­κε πό­σο α­πέ­δω­σε καρ­πούς η ε­ντα­τι­κή και σκαν­δα­λώ­δης στή­ρι­ξη της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στους δου­λοκτή­τες της ΚΟ­ΣΚΟ α­φού μό­νο αυ­τοί υ­πέ­βα­λαν δεσμευ­τι­κή προ­σφο­ρά.
Ο βα­σι­κός α­ντα­γω­νι­στής της ΚΟ­ΣΚΟ στο δια­γω­νι­σμό, η δα­νέ­ζι­κη Maersk, εξα­φα­νί­στη­κε α­φού με κά­θε τρό­πο το κα­θε­στώς έ­δει­ξε την προ­τί­μη­ση του στην κι­νέ­ζι­κη «ε­πέν­δυ­ση»: α­πό συ­να­ντή­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού και κυ­βερ­νη­τι­κών στε­λε­χών με την πο­λι­τική η­γε­σί­α της Κί­νας έ­ως και τη δι­με­ρή δια­πραγμά­τευ­ση ΤΑΙ­ΠΕΔ-ΚΟ­ΣΚΟ!
Η ε­ξέ­λι­ξη αυ­τή μπο­ρεί να α­πο­τρα­πεί πια μό­νο μέ­σα α­πό τον α­γώ­να των λι­με­νερ­γα­τών. Η α­φί­σα μας που κυ­κλο­φό­ρη­σε στις 28/12/2015 και δη­μο­σιεύ­ου­με παρα­κά­τω κα­λεί σε α­πο­φα­σι­στι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη του α­γώ­να τους για να α­πο­τρα­πεί το νέ­ο έ­γκλη­μα με κε­ντρι­κό αί­τη­μα να καταργη­θεί το ά­βα­το κρά­τος της ΚΟΣΚΟ και να α­πο­τρα­πεί η ε­πέ­κτα­ση της φα­σι­στι­κής μαυ­ρί­λας του, της δια­φθοράς του και του φι­λο­χρυ­σαυ­γι­τι­σμού του σε ό­λη την πό­λη του Πει­ραιά, και σε όλο το λε­κα­νοπέ­διο. Η α­φί­σα πρό­βλε­πε την προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη ση­με­ρι­νή ε­ξέλι­ξη και προ­ει­δο­ποιού­σε για τον πραγ­μα­τι­κό στό­χο αυ­τής της «ι­διω­τι­κο­ποί­η­σης».
Μί­α ε­βδο­μά­δα πριν, στις 21-12-2015 σύ­ντρο­φοι της Ο­ΑΚ­ΚΕ μοί­ρα­σαν προ­κή­ρυξη συ­μπα­ρά­στα­σης στη συ­γκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι λι­με­νερ­γά­τες στο Σύ­νταγ­μα με διορ­γα­νω­τές την ΟΜ.Υ.Λ.Ε και την Έ­νω­ση Μό­νιμων και Δό­κι­μων Λι­με­νερ­γα­τών του ΟΛ­Π. Η προκήρυ­ξη εί­χε πο­λύ θε­τι­κή α­ντα­πό­κρι­ση. Στη διάρ­κεια του μοι­ρά­σμα­τος σε συ­ζη­τή­σεις των συ­ντρό­φων με λιμε­νερ­γά­τες φά­νη­κε ό­τι α­νη­συ­χού­σαν ι­διαί­τε­ρα για τον δια­φαι­νό­με­νο κίνδυ­νο της ε­πέ­κτα­σης του ερ­γα­σια­κού κά­τερ­γου της ΚΟ­ΣΚΟ σε ό­λο το λι­μά­νι, αλλά και της ε­πι­βο­λής των κα­τα­πλε­ο­νε­κτι­κών για το δη­μό­σιο ό­ρων της στους οποί­ους πά­ντα υ­πο­κύ­πτει το ελ­λη­νι­κό κρά­τος ό­πως έ­γι­νε με τις σκανδα­λώδεις φο­ρο­α­παλ­λα­γές και το «φι­λι­κό» δια­κα­νο­νι­σμό. Γι’ αυ­τό έ­κα­νε ι­διαί­τε­ρη αί­σθη­ση το ε­ξής α­πό­σπα­σμα της προ­κή­ρυ­ξης που πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και στην αφί­σα: «Μό­νο έ­να τέ­τοιο ξε­νό­δου­λο πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς με σύσ­σω­μα τα κόμ­μα­τα του και μά­λι­στα με τα ρω­σό­δου­λα της ψευ­το­α­ρι­στε­ράς- που πα­ντού αλ­λού κά­νουν πως κό­πτο­νται για τα ερ­γα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα - θα ε­πέ­τρε­πε στην ΚΟ­ΣΚΟ να α­πα­σχο­λεί ερ­γά­τες εί­τε η ί­δια α­πευ­θεί­ας, εί­τε μέ­σω ερ­γο­λά­βων, χω­ρίς συνδι­κα­λι­στι­κά δι­καιώ­μα­τα, χω­ρίς συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις ερ­γα­σί­ας, χω­ρίς ωρά­ριο και αρ­γί­ες, με το βάρ­βα­ρο κα­θε­στώς της 24ω­ρης δια­θε­σι­μό­τη­τας, μη­δαμι­νά με­ρο­κά­μα­τα, α­πλή­ρω­τες υ­πε­ρω­ρί­ες, χω­ρίς στοι­χειώ­δεις συν­θή­κες α­σφάλειας. Για να δια­σφα­λι­στεί η συ­νέ­χι­ση του κά­τερ­γου, στους ό­ρους του δια­γωνι­σμού δεν υ­πάρ­χει κα­μί­α πρό­βλε­ψη για τη θέ­σπιση ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων. Επί­σης μό­νο έ­να τέ­τοιο δια­κομ­μα­τι­κό κα­θε­στώς θα δε­χό­ταν τους δι­κούς της κα­τα­πλε­ο­νε­κτι­κούς ό­ρους με την κα­τάρ­γη­ση του ε­λά­χι­στου εγ­γυ­η­μέ­νου ε­νοικί­ου. Αν πά­ρει το δια­γω­νι­σμό η ΚΟ­ΣΚΟ θα πλη­ρώ­νει πλέ­ον το νοί­κι για τις προβλή­τες 2 και 3, που ή­δη έ­χει νοι­κιά­σει, στον ε­αυ­τό της! Τέ­λος μό­νο έ­να τέ­τοιο κα­θε­στώς θα ε­πέ­τρε­πε στην ΚΟ­ΣΚΟ να μην πλη­ρώ­νει φό­ρους με σκαν­δα­λώ­δεις φο­ρο­α­παλ­λα­γές».
Αυ­τό το κα­θε­στώς σή­με­ρα α­πο­δέ­χε­ται το σκάν­δα­λο της μί­ας προ­σφο­ράς στο δια­γω­νι­σμό και δεν ζη­τά­ει μα­ταί­ω­ση ή ακύ­ρω­σή του, α­πο­δει­κνύ­ο­ντας πό­σο α­φο­σιω­μέ­νοι εί­ναι στα πο­λι­τι­κά α­φε­ντι­κά τους, στο νε­ο­να­ζι­στι­κό ά­ξονα Ρω­σί­ας-Κί­νας.