Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α­νή­με­ρα των Φώ­των έ­γι­νε και φέ­τος με­γά­λη συ­γκέ­ντρω­ση των Α­πο­λυ­μέ­νων από τα Λιπά­σμα­τα Δρα­πε­τσώ­νας Λι­μά­νι του Πει­ραιά. Με τη συνε­χή δε­κα­τριάχρο­νη πα­ρου­σί­α τους (με την ε­ξαί­ρε­ση του 2002 που δεν έ­γι­νε συ­γκέ­ντρω­ση λό­γω κα­κο­και­ρί­ας),

δεί­ξα­νε ό­τι α­πο­τε­λούν έ­να ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα που α­πα­ντά­ει στην κα­τα­στρο­φή της βιο­μη­χα­νί­ας. Τώ­ρα μπαί­νει μπρο­στά και για το Ε­ΠΙ­ΔΟ­ΜΑ Α­ΝΕΡΓΙΑΣ σε ό­λους τους Α­ΝΕΡ­ΓΟΥΣ. Σή­με­ρα, το Ο­ΧΙ ΑΛ­ΛΟ ΣΑ­ΜΠΟ­ΤΑΖ στη ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙΑ συν­δυά­ζε­ται α­πό τους Λι­πα­σμα­τιώ­τες με το ΕΠΙ­ΔΟ­ΜΑ για Ο­ΛΟΥΣ ΤΟΥ Α­ΝΕΡ­ΓΟΥΣ. Φω­νά­χτη­καν με­τα­ξύ άλ­λων τα συν­θή­μα­τα «Ισονομί­α, Δώ­στε μας τα έν­ση­μα από την α­νερ­γί­α», «Λι­πά­σμα­τα, λι­πά­σμα­τα», «Ό­χι σαμποτάζ στη βιο­μη­χα­νί­α». Δη­μο­σιεύ­ου­με πα­ρα­κά­τω την προ­κή­ρυ­ξη που μοι­ρά­στη­κε:

ΖΗΤΑΜΕ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ!!!

ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ στη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ … ΦΕΡΝΕΙ ΠΕΙΝΑ & ΑΝΕΡΓΙΑ

Πέ­ρα­σαν 14 χρό­νια, ή­ταν ο Ο­κτώ­βρης του 1999, ό­ταν έ­κλει­σε το ερ­γο­στά­σιο Λι­πασμά­των στη Δρα­πε­τσώ­να και τό­τε ό­λα τα πο­λι­τι­κά κόμ­μα­τα δια­λα­λού­σαν ό­τι η χώ­ρα θα ζή­σει με «του­ρι­σμό, πολι­τι­σμό και υ­πη­ρε­σί­ες». Ε­μείς που βρε­θή­καμε α­πό τους πρώ­τους στην α­νερ­γί­α γρά­φα­με στις ανα­κοι­νώ­σεις και φω­νά­ζαμε συν­θή­μα­τα ό­τι ο Πει­ραιάς «δεν ζει με μα­γα­ζιά και υ­πη­ρεσί­ες χρειά­ζε­ται βιο­μη­χα­νί­α, ό­πως ό­λα τα με­γά­λα λι­μά­νια του κό­σμου».

 Τό­τε αρ­κε­τοί συ­μπο­λί­τες μας πί­στευαν στα «ψεύ­τι­κα τα λό­για τα με­γά­λα», πί­στε­ψαν δη­λα­δή ό­τι θα γί­νουν πα­ντού μα­ρί­νες και πάρ­κα α­να­ψυ­χής και ε­νώ δεν θα πα­ρά­γου­με τί­πο­τα, θα ζού­με πλουσιο­πά­ρο­χα, μά­λι­στα πί­στε­ψαν ό­τι τα δια­με­ρί­σμα­τα τους, στη ΔΡΑ­ΠΕ­ΤΣΩ­ΝΑ, στο ΚΕ­ΡΑ­ΤΣΙ­ΝΙ & στο ΠΕΙ­ΡΑΙΑ θα τρι­πλασί­α­ζαν την α­ξί­α τους!!!  Πρέ­πει να θυ­μη­θού­με, ό­τι στις «κι­νη­το­ποι­ή­σεις» για να κλεί­σουν τα ερ­γο­στά­σια και να γί­νουν πάρ­κα, κα­φε­τέ­ριες και μα­ρί­νες πρω­το­στατού­σαν οι δήμαρ­χοι τό­σο των κυ­βερ­νη­τι­κών, ό­σο και ι­διαί­τε­ρα των α­ντι­κυ­βερ­νη­τι­κών δυ­νά­με­ων.

Που φτά­σα­με ό­μως με αυ­τές τις ε­πι­λο­γές; Στη ση­με­ρι­νή πεί­να, στη α­νερ­γί­α και τους α­δια­νό­η­τους φό­ρους!!! Ποιοί μπή­καν μπρο­στά τό­τε για να στα­μα­τή­σει το σα­μπο­τάζ στη βιο­μη­χα­νί­α; Τα ΛΙΠΑΣΜΑ­ΤΑ, σαν γνή­σιο βιο­μη­χα­νι­κό προ­ο­δευτι­κό κί­νη­μα.

Τι κά­νουν σή­με­ρα οι άν­θρω­ποι που έ­φε­ραν την χώ­ρα στην κα­τα­στρο­φή; Εκ­δικού­νται τα ΛΙΠΑΣΜΑ­ΤΑ. Θέ­λουν να ε­κτε­λέ­σουν το πιο γνή­σιο βιο­μη­χα­νι­κό ερ­γατι­κό κί­νη­μα!!

Τι κά­νουν συ­γκε­κρι­μέ­να; Ψή­φισαν στη ΒΟΥ­ΛΗ στις 21/12/2013 νό­μο που δί­νει την δυ­να­τό­τη­τα σε ό­λους τους α­νέρ­γους που έ­ζη­σαν την ο­μα­δι­κή α­πό­λυ­ση και ε­πιδό­τη­ση ό­ταν έ­κλει­σαν τα εργοστάσια στα ο­ποί­α δού­λευαν, να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν την α­γο­ρά πλα­σμα­τι­κών εν­σή­μων για να βγουν στη σύ­ντα­ξη, ΑΛ­ΛΑ  ΤΟ  Α­ΠΑ­ΓΟΡΕΥΟΥΝ  Ο­ΜΟ­ΦΩ­ΝΑ  Α­ΠΟ ΤΟΥΣ Α­ΠΟ­ΛΥ­ΜΕ­ΝΟΥΣ ΤΩΝ ΛΙ­ΠΑ­ΣΜΑ­ΤΩΝ ΔΡΑ­ΠΕ­ΤΣΩ­ΝΑΣ. ΑΙ­ΣΧΟΣ!!!

   Ε­μείς ό­ταν έ­κλει­σε το ερ­γο­στά­σιο και βρε­θή­κα­με α­πό την μια μέ­ρα στην άλλη ά­νερ­γοι ανασυνταχθή­κα­με και δώ­σα­με μά­χες στους δρό­μους και στα δι­καστή­ρια στην Ελ­λά­δα και στην Ευρώ­πη. Με την ο­μό­φω­νη δι­καί­ω­ση μας στο Ευ­ρωπα­ϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο και στον Ά­ρειο Πά­γο και τις δυ­να­μι­κές μας κι­νη­το­ποι­ή­σεις ό­λα αυ­τά τα χρό­νια, με α­πο­κο­ρύ­φω­μα την πραγ­μα­τι­κή α­περ­γί­ας πείνας μέσα στον καύ­σω­να στο Δη­μο­τι­κό Θέ­α­τρο του Πει­ραιά, πε­τύ­χα­με αρ­κε­τά. Τις κατα­κτή­σεις αυ­τές σή­με­ρα με­θο­δευ­μέ­να την μια με­τά την άλ­λη μας υ­φαρ­πά­ζουν. Με αυ­τή την α­γω­νί­α εί­μα­στε σή­με­ρα πά­λι ε­δώ και φω­νά­ζου­με, αλ­λά ό­πως πά­ντα δεν φω­νά­ζου­με μό­νο για μας, αλ­λά για ό­λους τους α­νέρ­γους. Ζη­τά­με Ε­ΠΙ­ΔΟ­ΤΗΣΗ Ο­ΛΩΝ των Α­ΝΕΡ­ΓΩΝ για ό­σο ΚΑΙΡΟ εί­ναι Α­ΝΕΡ­ΓΟΙ. Αυ­τό το αί­τη­μα εί­ναι πολύ ση­μα­ντι­κό και για τους ερ­γα­ζό­με­νους, για­τί ό­ταν δεν υ­πάρ­χει ε­πί­δο­μα ανερ­γί­ας για ό­λους τους α­νέρ­γους, οι ερ­γο­δό­τες ε­πι­βάλ­λουν μι­σθούς πεί­νας σε ό­σους δου­λεύ­ουν. Κα­λού­με κά­θε ά­νερ­γο και κά­θε ση­με­ρι­νό ερ­γα­ζό­με­νο, να στα­θεί και να πα­λέ­ψει δί­πλα μας.

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ & ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ