Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΜΟ­ΝΟ Η ΡΩ­ΣΟ­ΔΟΥ­ΛΗ Α­ΣΤΙ­ΚΗ ΤΑ­ΞΗ ΠΑΙΡ­ΝΕΙ ΔΟΥ­ΛΕΙΕΣ Α­ΠΟ ΤΟ ΚΡΑ­ΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ

  Για χρό­νια τώ­ρα οι σα­μπο­τα­ρι­στές δεν ά­φη­ναν κα­νέ­να έρ­γο κρα­τι­κό να γί­νει με τη μέ­θο­δο ΣΔΙΤ, δη­λα­δή με τη σύ­μπρα­ξη δη­μό­σιου και ι­διω­τι­κού το­μέ­α. Αυ­τή η μέ­θο­δος ε­ξοι­κο­νο­μεί πό­ρους α­πό το κρά­τος και προ­ω­θεί την κατα­σκευ­ή δη­μό­σιων έρ­γων. Ό­μως οι ε­πι­κρα­τέ­στε­ροι υ­πο­ψή­φιοι για τέ­τοια έργα α­νή­καν στο κομ­μά­τι της δυ­τι­κό­φι­λης α­στι­κής τά­ξης. Γι’ αυ­τό οι ψευ­το­αρι­στε­ροί του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και του ψευ­τοΚ­ΚΕ ή­ταν πά­ντα ε­νά­ντια σε αυ­τά.
Με­τά την ά­νο­δο στην ε­ξου­σί­α του ρω­σό­δου­λου ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αυ­τό δεν ι­σχύ­ει πια, α­φού τώ­ρα ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σαν κυ­βέρ­νη­ση μπο­ρεί να δί­νει ό­λα τα έρ­γα στους α­να­το­λι­κούς ο­λιγάρ­χες και δεν τον ε­νο­χλούν πια οι συ­μπρά­ξεις δη­μό­σιου-”ι­διω­τι­κού” το­μέ­α.  Μέ­σα σε αυ­τά τα πλαί­σια μπο­ρεί να γί­νο­νται και συμ­μα­χί­ες με κά­ποιους δυτι­κούς α­στούς αλ­λά με τον ό­ρο οι τε­λευ­ταί­οι να εί­ναι μειο­ψη­φί­α στο ε­πι­χειρη­μα­τι­κό σχήμα. 
Έ­τσι στην Κο­ζά­νη ο Μπό­μπο­λας πή­ρε την κα­τα­σκευ­ή μιας μο­νά­δας  επε­ξερ­γα­σί­ας α­πο­βλή­των της Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας. Αυ­τό εί­ναι το πρώ­το έρ­γο ΣΔΙΤ που υ­λο­ποιεί­ται α­πό τη συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕΛ. Σύμ­φω­να με ρε­πορ­τάζ που δη­μο­σιεύ­ε­ται στο capital.gr: “Η σύμβα­ση του έρ­γου υ­πο­γρά­φε­ται σή­με­ρα στην Α­θή­να, στα γρα­φεί­α της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Τρά­πε­ζας Ε­πεν­δύ­σε­ων πα­ρουσί­α του προ­έ­δρου του φο­ρέ­α υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου ΔΙΑ­ΔΥ­ΜΑ, του α­να­δό­χου και των χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κών συμ­βού­λων. 
Ό­πως ε­ξη­γούν πα­ρά­γο­ντες της α­γο­ράς, η συμ­βα­σιο­ποί­η­ση του συ­γκε­κρι­μέ­νου έρ­γου υ­πό την πα­ρού­σα χεί­ρι­στη οι­κο­νο­μι­κή συ­γκυ­ρί­α α­πο­τε­λεί ψή­φο ε­μπι­στο­σύ­νης για την ελ­λη­νι­κή α­γο­ρά. Και ό­χι ά­δι­κα, κα­θώς η χρη­μα­τοδό­τη­ση του έρ­γου θα προ­έλ­θει κα­τά το ή­μι­συ α­πό το χρη­μα­το­δο­τι­κό ερ­γα­λείο Jessica, την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Τρά­πε­ζα Ε­πεν­δύ­σε­ων, και κα­τά 50% α­πό τον α­νά­δο­χο και τραπε­ζι­κό δα­νει­σμό. Ό­πως α­να­φέ­ρουν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες, το συ­γκε­κρι­μέ­νο έρ­γο κα­ταδει­κνύ­ει τον προ­σα­να­το­λι­σμό του υ­πουρ­γού Οι­κο­νο­μί­ας Γιώρ­γου Στα­θά­κη στην προ­ώ­θη­ση των έρ­γων ΣΔΙΤ” (www.capital.gr, 10-6). Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι ό­ταν οι ευ­ρω­παί­οι πιέ­ζουν την κυ­βέρ­νη­ση για ι­διω­τι­κο­ποι­ή­σεις, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα δί­νει τα έρ­γα στη ρω­σό­δου­λη α­στι­κή τά­ξη. 
Η α­νά­θε­ση αυ­τή α­πο­δει­κνύ­ει για άλ­λη μια φο­ρά αυ­τό που πά­ντα υ­ποστή­ρι­ζε η Ο­ΑΚ­ΚΕ για χρό­νια τώ­ρα, ό­τι τα δή­θεν οι­κο­λο­γι­κά κι­νή­μα­τα στην ουσί­α τους εί­ναι κα­τευ­θυ­νό­με­να α­πό το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και την υ­πό­λοι­πη ψευ­το­α­ρι­στερά και σκο­πός τους εί­ναι πά­ντα να α­κυ­ρώ­νουν ε­πενδύσεις που γί­νο­νται από τη ντό­πια ή τη δυ­τι­κή α­στι­κή τά­ξη. Έ­τσι  α­πό τη μί­α ο υ­φυ­πουρ­γός στο Υ­ΠΕ­ΚΑ Τσι­ρώ­νης, αυ­τός που έ­βρι­ζε τους ερ­γά­τες των με­ταλ­λεί­ων της Χαλ­κι­δι­κής, ‘’πρό­σφα­τα δια­κή­ρυ­ξε το τέ­λος των μο­νά­δων- μα­μούθ που υ­λο­ποιού­νται ως ΣΔΙΤ’’ (στο ί­διο), και α­πό την άλ­λη ο δή­μαρ­χος Κο­ζά­νης Ιω­αν­νί­δης που στη­ρί­χθη­κε α­πό Οι­κο­λό­γους Πρά­σι­νους και ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, υ­πο­ψή­φιος βου­λευ­τής με τους Οι­κολό­γους Πρά­σι­νους το 2007 και το 2009, υ­πο­στή­ρι­ξε την α­νά­θε­ση στον Μπό­μπο­λα. Ο Τσιρώ­νης τον κά­λυ­ψε πλή­ρως ό­ταν σε πρό­σφα­τη συ­νέ­ντευ­ξή του, α­πέ­φυ­γε να σχολιά­σει την α­πό­φα­ση του Ιω­αν­νί­δη, ση­μειώ­νο­ντας ό­τι “ε­μείς ως υ­πουρ­γεί­ο δεν μπο­ρού­με να κρί­νουμε πώς ο κά­θε Ο­ΤΑ θα δια­χει­ρι­στεί τα α­πορ­ρίμ­μα­τά του” (στο ί­διο). 
Ψεύ­τες και υ­πο­κρι­τές ψευ­το­οι­κο­λό­γοι, τσι­ρά­κια του Μπό­μπο­λα και του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ!
Θλιβεροί υπηρέτες της ρωσόδουλης κρατικοδίαιτης ολιγαρχίας!