Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι βρώμικες ίντριγκες της ΟΛΜΕ ενάντια στους καθηγητές

  Στο τέ­λος του Φλε­βά­ρη ψη­φί­στη­κε α­πό τη Βου­λή η ε­πι­και­ρο­ποί­η­ση του “Με­σο­πρό­θε­σμου Πλαί­σιου Δη­μο­σιο­νο­μι­κής Στρα­τη­γι­κής 2013-2016” στο ο­ποίο πε­ρι­λαμ­βά­νο­νταν (με­τα­ξύ άλ­λων) και η ε­ξής διά­τα­ξη για την παι­δεί­α: Μείω­ση α­να­πλη­ρω­τών κα­θη­γη­τών μέ­σω αύ­ξη­σης ω­ρα­ρί­ου δι­δα­σκα­λί­ας. Αυ­τό πρα­κτι­κά σή­μαι­νε ό­τι πολ­λοί κα­θη­γη­τές θα γί­νο­νταν υ­πε­ρά­ριθ­μοι,
δη­λα­δή δεν θα δού­λευαν τις ώ­ρες που θα έ­πρε­πε να δου­λέ­ψουν στο σχο­λεί­ο, με κίν­δυ­νο ή να φύ­γουν α­πό τα σχο­λεί­α στα ο­ποί­α δού­λευαν και να πά­νε σε έ­να άλ­λο σχο­λεί­ο που χρεια­ζό­ταν κα­θη­γη­τής ή να δου­λέ­ψουν με­ρι­κές ώ­ρες σε αυ­τό το σχο­λεί­ο και για με­ρι­κές ώ­ρες σε έ­να άλ­λο σχο­λεί­ο για να συ­μπλη­ρώ­σουν το ω­ρά­ριό τους. Με νό­μο που εί­χε ψη­φι­στεί με υ­πουρ­γό παι­δεί­ας τη Δια­μα­ντο­πού­λου υπήρ­χε ή­δη η δυ­να­τό­τη­τα με­τα­κί­νη­σης εκ­παι­δευ­τι­κών α­πό σχο­λεί­ο σε σχο­λείο ε­ντός της ί­διας πε­ρι­φέ­ρειας. Αυ­τά δεν ή­ταν κα­κά. Το κα­κό ή­ταν ό­τι μέ­σω αυτής της διάταξης η κυ­βέρ­νη­ση ή­θε­λε να κά­νει μη α­πα­ραί­τη­τους και τε­λικά να α­πο­λύ­σει τους πιο εύ­κο­λους να α­πο­λυ­θούν κα­θη­γη­τές που ή­ταν  οι αρ­κετές χι­λιά­δες α­να­πλη­ρω­τών. Πρό­κει­ται για κα­θη­γη­τές οι ο­ποί­οι δου­λεύ­ουν πολλά χρό­νια στο σχο­λεί­ο και που έ­χουν οι­κο­δο­μή­σει τη ζω­ή τους με βά­ση αυτή τη δου­λειά.
Α­πό το Φλε­βά­ρη μέ­χρι σή­με­ρα και α­φού ο κίν­δυ­νος των α­πο­λύ­σε­ων ήταν ά­με­σος προ­φα­νής η ΟΛ­ΜΕ δεν μι­λού­σε. Και πα­ρό­λο που στο με­σο­διά­στη­μα από τό­τε μέ­χρι σή­με­ρα με­σο­λά­βη­σαν οι ε­κλο­γές για το συ­νέ­δριο της και πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν γενι­κές συ­νε­λεύ­σεις-οι ο­ποί­ες φυ­σικά ό­πως ό­λες οι προ­ηγού­με­νες ή­ταν ά­μα­ζες-η ΟΛ­ΜΕ δεν έ­βα­λε, ό­πως έ­πρε­πε, σα βα­σι­κό και κύ­ριο αίτη­μα πά­λης του κι­νή­μα­τος των κα­θη­γη­τών την κα­τάρ­γη­ση αυ­τής της ε­πί­μα­χης διά­τα­ξης που ο­δη­γού­σε στην α­νερ­γί­α χι­λιά­δες α­να­πλη­ρω­τές. Η ΟΛ­ΜΕ αν πραγ­ματι­κά ε­ξυ­πη­ρε­τού­σε τα συμ­φέ­ρο­ντα των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο κρα­τι­κό σχο­λείο θα έ­πρε­πε να εί­χε λιώ­σει τα πα­πού­τσια της γυ­ρί­ζο­ντας τα σχο­λεί­α της χώρας και ε­νη­με­ρώ­νο­ντας και ξε­ση­κώ­νο­ντας τους κα­θη­γη­τές. Κυ­ρί­ως θα έ­πρε­πε να κά­νει το πιο α­πλό, να ξε­ση­κώ­σει τους α­να­πλη­ρω­τές σαν την ε­μπρο­σθο­φυ­λακή του α­γώ­να α­φού αυ­τοί ή­δη ο­λο­φά­νε­ρα θα εί­χαν τις συ­νέ­πειες αυ­τού του νόμου.
Α­φού λοι­πόν η ΟΛ­ΜΕ δεν μι­λού­σε και ε­φό­σον δεν έ­χει α­κό­μη δια­μορ­φω­θεί μια πραγ­μα­τι­κά προ­ο­δευ­τι­κή α­ρι­στε­ρή τά­ση στους κα­θη­γη­τές για να βάλει αυ­τά τα ζη­τή­μα­τα και να τρα­βή­ξει μπρο­στά το κί­νη­μα και ε­φό­σον οι καθη­γη­τές ε­ξαι­τί­ας της για χρό­νια α­ντι­δρα­στι­κής πο­λιτι­κής της ΟΛ­ΜΕ εί­ναι α­πο­μο­νω­μέ­νοι α­πό το λα­ό και τους μα­θη­τές-τους ο­ποί­ους η ΟΛ­ΜΕ τους θέ­λει πά­ντα χει­ρο­κρο­τη­τές των υ­πο­τι­θέ­με­νων α­γώ­νων της- στο τέ­λος του Α­πρί­λη το υ­πουρ­γεί­ο Παι­δεί­ας περ­νά Προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα με το ο­ποί­ο ό­σοι κρί­νο­νται υ­πε­ρά­ριθ­μοι στα σχολεί­α θα έ­χουν υ­πο­χρε­ω­τι­κές με­τα­θέ­σεις. Σε πρώ­τη φάση θα με­τα­τί­θε­νται σε ε­πί­πε­δο πε­ρι­φέ­ρειας και στη συ­νέ­χεια αν δεν το­πο­θετη­θούν σε κά­ποιο σχο­λεί­ο σε πα­νελ­λα­δι­κό ε­πί­πε­δο, δη­λα­δή σε σχο­λεί­ο που θα βρί­σκε­ται σε ο­ποιο­δή­πο­τε ση­μεί­ο της Ελ­λά­δας. Με δε­δο­μέ­νη την αύ­ξη­ση των ω­ρών δι­δα­σκα­λί­ας προ­κύ­πτει έ­νας ι­κα­νός α­ριθ­μός υ­πε­ρά­ριθ­μων κυ­ρί­ως στα με­γά­λα α­στι­κά κέ­ντρα. Έ­τσι πολ­λοί κα­θη­γη­τές θα υ­πο­χρε­ω­θούν να φύ­γουν α­πό τα σπί­τια τους και τις οι­κο­γέ­νειές τους και να με­τα­κο­μί­σουν σε μια μα­κρι­νή πε­ριο­χή α­πό τον τό­πο κα­τοι­κί­ας τους. Για­τί οι κα­θη­γη­τές στα α­στικά κέ­ντρα εί­ναι συ­νή­θως με­γά­λης η­λι­κί­ας με αυ­ξη­μέ­νες οι­κο­γε­νεια­κές υ­ποχρε­ώ­σεις. Η ζω­ή πολ­λών αν­θρώ­πων θα δια­λυ­θεί. Πρό­κει­ται για ένα α­πάν­θρωπο μέ­τρο.
Η ΟΛ­ΜΕ διορ­γα­νώ­νει τό­τε πρό­χει­ρα μια συ­γκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας την Κυ­ρια­κή των Βα­ΐ­ων στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χαν λι­γό­τε­ρο α­πό 100 ά­το­μα. Ή­ταν μια πλή­ρης α­πο­τυ­χί­α. Εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι η ΟΛ­ΜΕ εί­ναι μια α­νυ­πό­λη­πτη συν­δι­καλι­στι­κή ορ­γά­νω­ση η ο­ποί­α α­ντι­προ­σω­πεύ­ει μό­νο τα στε­λέ­χη της. Τό­τε και κά­τω α­πό την πί­ε­ση της βά­σης των κα­θη­γη­τών και ε­πει­δή προ­φα­νώς κά­τι έ­πρεπε να πει συ­νε­δριά­ζει στις 10 του Μά­η και προ­τεί­νει έ­να πρό­γραμ­μα δρά­σης μαζί με έ­να α­τε­λεί­ω­το κου­βά-ό­πως συ­νη­θί­ζει-αι­τη­μά­των. Προ­τεί­νει δε, πε­ριφρο­νώ­ντας γο­νείς και μα­θη­τές ι­διαί­τε­ρα αυ­τήν την ευαί­σθη­τη πε­ρί­ο­δο των πα­νελ­λα­δι­κών ε­ξε­τά­σε­ων, α­περ­γί­α την πρώ­τη μέ­ρα των πα­νελ­λα­δι­κών στις 17 Μάη και άλ­λη μια συ­νε­χό­με­νη 5νθή­με­ρη για την α­μέ­σως ε­πό­με­νη ε­βδο­μά­δα. Την επό­με­νη μέ­ρα ο Σα­μα­ράς και ο υ­πουρ­γός παι­δεί­ας σαν α­πά­ντη­ση δή­θεν σε αυ­τόν τον εκ­βια­σμό της ΟΛ­ΜΕ α­ναγ­γέλ­λει ε­πι­στρά­τευ­ση των κα­θη­γη­τών με την αιτιο­λο­γί­α της ο­μα­λής διε­ξα­γω­γής των ε­ξε­τά­σε­ων. Μά­λι­στα το Φύλ­λο της Ε­φη­μερί­δας της Κυ­βέρ­νη­σης στο ο­ποί­ο έ­πρε­πε να δη­μο­σιευ­τεί η σχε­τι­κή α­πό­φα­ση τυπώνε­ται το α­πό­γευ­μα του Σαβ­βά­του. Στη συ­νέ­χεια ά­νοι­ξαν στα ΜΜΕ οι α­σκοί του Αιό­λου για τους κα­θη­γη­τές περ­νώ­ντας τους α­πό λε­πτο­με­ρή α­κτι­νο­γραφί­α. Ε­κεί γε­νι­κά δια­μορ­φώ­νε­ται έ­να κλί­μα ε­νά­ντια σε κα­θη­γη­τές που τε­μπελιά­ζουν και που εκ­βιά­ζουν την κοι­νω­νί­α με α­περ­γί­α πά­νω στις ε­ξε­τά­σεις. Οι κα­θη­γη­τές βρί­σκο­νται α­πο­μο­νω­μέ­νοι κοι­νω­νι­κά και μειω­μέ­νοι η­θι­κά με τη δα­μό­κλεια σπά­θη της α­πό­λυ­σης πά­νω α­πό τα κε­φά­λια τους εξ αι­τί­ας του νόμου 4093/12 και 4057/12 για το νέ­ο Πει­θαρ­χι­κό Δί­καιο αλ­λά και της ά­με­σης α­πει­λής της απόλυσης των α­να­πλη­ρω­τών και των υ­πε­ρά­ριθ­μων. Έ­τσι κα­τε­βαί­νουν αρ­κετά μα­ζι­κά στις γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις την Τρί­τη 14 Μά­η.
Ε­κεί οι κα­θη­γη­τές μη έ­χο­ντας άλ­λη ε­ναλ­λα­κτι­κή προ­ο­δευ­τι­κή λύ­ση υ­περ­ψη­φί­ζουν τις  προ­τά­σεις της ΟΛ­ΜΕ. Εί­ναι τρα­γε­λα­φι­κό! Ό­ντας ε­πι­στρα­τευ­μέ­νοι α­πό την Τε­τάρ­τη 15 Μά­η ψη­φί­ζουν μια α­περ­γί­α που εί­ναι σί­γου­ροι ό­τι δεν πρό­κει­ται να κά­νουν. Σε πό­ση α­πό­γνω­ση μπορεί να βρί­σκε­ται κα­νείς για να ψη­φί­σει κά­τι που τον α­πο­μο­νώ­νει α­κό­μη πιο πο­λύ α­πό την κοι­νω­νί­α, πράγμα που το εί­δε ο­λο­φά­νε­ρα τις προ­η­γού­με­νες μέ­ρες, και που δεν πρό­κει­ται να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει.
Έ­τσι λοι­πόν φα­νε­ρώ­νε­ται μια ο­λό­κλη­ρη συ­μπαι­γνί­α. Το τρι­κομ­μα­τικό κα­θε­στώς που κυ­βερ­νά κα­τα­φέρ­νει έ­να τρο­μα­κτι­κό χτύ­πη­μα ε­νά­ντια σε κάθε μελ­λο­ντι­κή α­περ­γί­α κη­ρύσ­σο­ντας ε­πι­στρά­τευ­ση μό­νο και μό­νο με την α­ναγγε­λί­α μιας α­περ­γί­ας και η ΟΛ­ΜΕ δια­σώ­ζε­ται α­φού η αποτυ­χη­μέ­νη α­περ­γία της έ­χει ή­δη την δι­καιο­λο­γί­α της ε­πι­στρά­τευ­σης, α­φού μια α­νυ­πα­κο­ή σε αυτήν ση­μαί­νει ά­με­ση α­πό­λυ­ση του κα­θη­γη­τή. Η ε­πι­στρά­τευ­ση α­να­κοι­νώ­νε­ται πριν α­κό­μη α­πο­φα­σι­στεί η α­περ­γί­α δί­νο­ντας μα­ζικό­τη­τα στις γε­νι­κές συ­νελεύ­σεις που εί­χε ή­δη ε­ξαγ­γεί­λει η ΟΛ­ΜΕ. Θα πε­ρί­με­νε κα­νείς ό­τι οι σού­περ “επα­να­στά­τες” της ΟΛ­ΜΕ θα έ­βα­ζαν δε­δο­μέ­νης της ε­πι­στρά­τευ­σης σαν πρώ­το το δη­μο­κρα­τι­κό αί­τη­μα της α­νά­κλη­σης της ε­πι­στρά­τευ­σης και σαν δεύ­τε­ρο των κα­τάρ­γη­σης των νό­μων των α­πο­λύ­σε­ων και των υ­πο­χρε­ω­τι­κών με­τα­θέ­σε­ων. Αλλά τα κόμ­μα­τα που α­ντι­προ­σω­πεύ­ο­νται στην ΟΛ­ΜΕ θέ­λουν πει­θή­νιους κα­θηγη­τές για λο­γα­ρια­σμό του α­φε­ντι­κού τους. Έ­τσι δεν αμ­φι­σβή­τη­σαν την ε­πι­στρά­τευ­ση και πρό­τει­ναν την α­περ­γί­α στις ε­ξε­τά­σεις που δεν πρόκει­ται να γί­νει.
Εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι οι κα­θη­γη­τές βρί­σκο­νται με­τα­ξύ Σκύλ­λας και Χάρυ­βδης και ο λα­ός μας μπαί­νει σε έ­να μα­κρύ και σκο­τει­νό τού­νελ φα­σι­σμού.
 
-Δημοσιεύτηκε στο φ. 487 της Νέας Ανατολής-