Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 

Στη Νέ­α Ανα­το­λή εί­χα­με ανα­φερ­θεί πρό­σφα­τα στο κάλ­πι­κο ήθος που πλα­σά­ρει από την ώρα που υπέ­κλε­ψε τη λα­ϊ­κή ψή­φο ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, διο­ρί­ζο­ντας αυ­στη­ρά τα δι­κά του παι­διά σε υψη­λές θέ­σεις του κρα­τι­κού μη­χα­νι­σμού και των ΔΕ­ΚΟ με πα­χυ­λούς μι­σθούς και ανύ­παρ­κτα ή αμφι­λε­γό­με­να τυ­πι­κά προ­σό­ντα.

Η συ­νέ­χεια δια­γρά­φε­ται αρκε­τά ενδια­φέ­ρου­σα, με δυο τρα­ντα­χτά ονό­μα­τα να φι­γου­ρά­ρουν στην κο­ρυ­φή των «η­θι­κών».

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑΘΑΚΗ

Ο ένας εί­ναι ο υπουρ­γός Οι­κο­νο­μί­ας Γ. Στα­θά­κης, ο οποί­ος εί­χε εκλε­γεί βου­λευ­τής τον Ιού­νιο του 2012 και εί­χε υπο­βά­λει δή­λωση «πό­θεν έσχες» το Σε­πτέμ­βριο του ίδιου έτους. Το ηθι­κά επι­λή­ψι­μο και μά­λι­στα ποι­νι­κά κο­λά­σι­μο εδώ εί­ναι ότι «ξέ­χα­σε» να δη­λώ­σει το απί­θα­νο πο­σόν του ενός εκα­τομ­μυ­ρί­ου ευ­ρώ, λες και ήταν φρα­γκο­δί­φρα­γκα. Ο ίδιος, όταν έγι­νε βού­κι­νο η υπό­θε­ση, ισχυ­ρί­στη­κε ότι «η δή­λω­ση αυ­τή ήταν πρώ­ι­μη και πι­θα­νόν ατε­λής», ενώ στη νέ­α δή­λω­σή του το Σε­πτέμ­βριο του 2014 και σε συ­μπλη­ρω­μα­τι­κή του δή­λω­ση το Μάρ­τιο του 2015, η οποί­α αφο­ρού­σε σ’ αυ­τήν του 2012, συ­μπε­ριέ­λα­βε το επί­μα­χο πο­σόν. Ού­τε γά­τα ού­τε ζη­μιά λοι­πόν. Και τι έγι­νε μω­ρέ; Ένα ψω­ρο­ε­κα­τομ­μύ­ριο ξέ­χα­σε να δη­λώ­σει ο άνθρω­πος.

Πού ήταν και τι έκα­νε γι’ αυ­τό τα τρί­α τε­λευ­ταί­α χρό­νια η Επι­τρο­πή της Βου­λής η αρμό­δια για τον έλεγ­χο των δη­λώ­σε­ων πε­ριου­σια­κής κα­τά­στα­σης των βου­λευ­τών; Πε­ρί άλλων τύρ­βα­ζε, φαί­νε­ται. Σε απλά ελλη­νι­κά, έκα­ναν το κο­ρό­ι­δο. Βλέ­πε­τε, πρώ­τη φο­ρά Αρι­στε­ρά, δε γι­νό­ταν να τον εκθέ­σουν τον άνθρω­πο. Άλλω­στε, μια μι­κρο­πα­ρά­λει­ψη έγι­νε. Τώ­ρα όμως που έσκα­σε το κα­νό­νι, ο πρό­ε­δρος της αρμό­διας επι­τρο­πής Γ. Βα­ρε­μένος δή­λω­σε πως έχει λή­ξει η συμ­φω­νί­α ανάθε­σης του ελε­γκτι­κού έργου στους ορκω­τούς λο­γι­στές και τις αμέ­σως επό­με­νες μέ­ρες πρό­κει­ται να υπο­γρα­φεί νέ­α. Ο ίδιος επί­σης δή­λω­σε για το θέ­μα της μη αρχι­κής δή­λω­σης του Στα­θά­κη ότι πράγ­μα­τι υπάρ­χει πα­ρά­λει­ψη…Αχ αυ­τή η πλού­σια ελλη­νι­κή γλώσ­σα! Πό­ση από­στα­ση υπάρ­χει άρα­γε ανά­με­σα στην «πα­ρά­λει­ψη» και στην από­κρυ­ψη;

Για να συ­σκο­τι­στεί η υπό­θε­ση μέ­σω της διά­χυ­σης ανά­λο­γων ευ­θυ­νών και σε άλλους βου­λευ­τές, ο Βα­ρε­μέ­νος ανέ­φε­ρε στους κοινο­βου­λευτι­κούς συ­ντά­κτες ότι υπάρ­χουν άλλες 50-60 υπο­θέ­σεις πρώ­ην και νυν βου­λευ­τών για την οι­κο­νο­μι­κή χρή­ση 2012, «ε­πί των οποί­ων κρί­νε­ται ανα­γκαί­ο να δο­θούν κά­ποιες διευ­κρι­νί­σεις ή να δο­θούν συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά στοι­χεί­α από τους υπό­χρε­ους». Πα­ράλ­λη­λα δή­λω­σε πως θα επι­τα­χυν­θεί η δια­δι­κα­σί­α δη­μο­σιο­ποί­η­σης των δη­λώ­σε­ων πό­θεν έσχες 2013 (χρήσης 2012).

Πό­σα χρό­νια χρειά­ζε­στε, ψευ­το­α­ρι­στε­ροί, για να ανα­κοι­νώ­σε­τε στο λα­ό τις πο­μπές σας; Και, αν δεν κά­νου­με λά­θος, αυ­τό τον και­ρό δι­κά­ζο­νται σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό (πρω­τόδι­κα εί­χαν κα­τα­δι­κα­στεί) ο πρώ­ην υπουρ­γός του ΠΑ­ΣΟΚ Γ. Πα­πα­ντω­νί­ου και η γυ­ναί­κα του για ανά­λο­γο πο­σόν που δεν εί­χε δη­λωθεί στο πό­θεν έσχες του υπουρ­γού.

Αν θέ­λε­τε, λοι­πόν, να εί­στε δί­καιοι και αμε­ρό­λη­πτοι, πρέ­πει να πα­ρα­πέμ­ψε­τε άμεσα σε δί­κη το Στα­θά­κη για κα­κούρ­γη­μα, όπως προ­βλέ­πει ο νό­μος, για το μη δη­λω­μένο εκα­τομ­μύ­ριο και να κα­τα­δι­κα­στεί στην ίδια, του­λά­χι­στον, ποι­νή με τους υπό­λοι­πους. Αλλά τα δύ­ο μέ­τρα και δύ­ο σταθ­μά για το ίδιο αδί­κη­μα, ανά­λο­γα με το αν ο δρά­στης εί­ναι εχθρός η φί­λος,  εί­ναι το βα­σι­κό ση­μά­δι του κά­θε φα­σι­σμού.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

Ε­δώ εί­ναι να γε­λά­ει ο κά­θε πι­κρα­μένος.

Πέ­ρα από την υπό­θε­ση της εται­ρεί­ας στην οποί­α εί­ναι μέ­το­χος και το εί­χε κρύ­ψει κι αυ­τός, πέ­ρα από την ει­κο­νι­κή με­τα­βί­βα­ση των με­το­χών του σε συ­νερ­γά­τη του, έσκα­σε κι άλλη ρε­μού­λα του. Συ­γκε­κρι­μέ­να, φέ­σω­σε το Δή­μο Αί­γι­νας, όπου δια­τηρεί εξο­χι­κό, γύ­ρω στα 4.000 ευ­ρώ από λο­γα­ρια­σμό νε­ρού. Ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας, σύμ­φω­να με δη­μο­σί­ευ­μα των Νέ­ων (τέ­λη Οκτώ­βρη), χρω­στού­σε στο Δή­μο από το 2010 (θυ­μά­στε το κί­νημα «Δεν πλη­ρώ­νω»; Κά­τι ήξε­ρε από τό­τε ο Φλα­μπου­ρά­ρης και δεν το πλή­ρω­νε!) 6.659,47 ευ­ρώ. Ο Δή­μος Αί­γι­νας όμως διέ­γρα­ψε σχε­δόν το 60% του χρέ­ους και ζή­τη­σε από τον Φλα­μπου­ρά­ρη να πλη­ρώ­σει μό­λις 2.618,76 ευ­ρώ, και μά­λιστα σε 18 δό­σεις.

Η δι­καιο­λο­γί­α του δη­μάρ­χου Αί­γι­νας Δημ. Μούρ­τζη ήταν ότι επρό­κει­το για διαρ­ρο­ή του υδρο­με­τρη­τή και πως το «αί­τη­μα θερα­πεί­ας» που υπέ­βα­λε ο Φλα­μπου­ρά­ρης ήταν ει­λι­κρι­νές. Μό­νο που δε μας λέ­ει ότι η «διαρ­ρο­ή» ήταν από την εσω­τε­ρι­κή προς το σπί­τι πλευ­ρά του υδρο­με­τρη­τή, οπό­τε υπεύ­θυ­νος για την υπο­τιθέ­με­νη διαρ­ρο­ή ήταν ο Φλα­μπου­ρά­ρης και όχι ο Δή­μος.

Και το κλεί­σι­μο της βρα­διάς: «Ο κ. Φλα­μπου­ρά­ρης έχει απο­δε­χθεί την από­φαση (του Δή­μου για τη δια­γρα­φή του πο­σού) και έχει κά­νει τις απα­ραίτη­τες δια­δι­κα­σί­ες για να πλη­ρώ­σει την οφει­λή του», δή­λω­σε ο δή­μαρ­χος. Αμ τι, για κο­ρό­ι­δο έχε­τε το Φλα­μπου­ρά­ρη;