Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΣΣΟ : Η ΒΑΘΜΙΔΩΤΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Το μαύ­ρο  μέ­τω­πο των ρω­σό­δου­λων σα­μπο­τα­ρι­στών, με ε­πι­κε­φα­λής τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και σε αλ­λη­λο­συ­μπλη­ρού­με­νη δρά­ση με τον Σα­μα­ρά, έ­στη­σε την πρώ­τη με­γά­λη προ­βο­κά­τσια του σή­με­ρα (8/3/2013) στη Χα­λ­κι­δι­κή.
 
Ό­πως εί­πα­με και στη συ­γκέ­ντρω­ση της Με­γά­λης Πα­να­γιάς, α­πα­ντώ­ντας στον α­πε­σταλ­μέ­νο του πρω­θυπουρ­γού Αδ. Γε­ωρ­γιάδη, η κυ­βέρ­νη­ση α­ντί να πεί­σει τους ντό­πιους κα­τοίκους και τον ελ­λη­νι­κό λα­ό  μέ­σω ε­πι­στη­μο­νι­κής α­ντι­πα­ρά­θε­σης με τους αν­θρώπους του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στα κα­νά­λια, ό­τι η συ­γκε­κρι­μέ­νη ε­ξό­ρυ­ξη  δεν κα­τα­στρέ­φει το πε­ρι­βάλ­λον, έ­στει­λε την α­στυ­νο­μί­α για να την ε­πι­βάλ­λει.
 Για να μπο­ρέ­σει ο Σα­μα­ράς να στεί­λει την α­στυ­νο­μί­α στα χω­ριά, οι κου­κου­λο­φό­ροι, που εί­ναι η πιο «κι­νη­μα­τι­κή» τά­χα «α­ντι­κα­θε­στω­τι­κή» πρα­κτι­κή έκ­φρα­ση της γραμ­μής ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πε­ρί δο­λο­φο­νι­κής ε­πέν­δυ­σης, εί­χαν δώσει το προ­βο­κα­τό­ρι­κο χτύ­πη­μα στις Σκου­ριές. Α­πό τό­τε το δί­πο­λο ΜΑΤ-α­γα­νακτισμέ­νοι κά­τοι­κοι (σκέ­τοι ή με­τά κου­κου­λο­φό­ρων) εί­ναι το βαθ­μι­δω­τής α­νά­φλε­ξης ε­κρη­κτι­κό μείγ­μα της δο­κι­μα­σμέ­νης συ­ντα­γής  νί­κης του  βα­θειού πυ­ρή­να του κα­θε­στώ­τος,  ό­πως έ­δει­ξε τό­σο γλα­φυ­ρά η α­νά­λο­γη πε­ρί­πτω­ση της Κε­ρα­τέ­ας.
Τώ­ρα το μείγ­μα έ­κα­νε την πρώ­τη έ­κρη­ξή του σαν ά­με­ση α­ντα­πά­ντηση στη συ­γκέ­ντρω­ση των με­ταλ­λω­ρύ­χων στην Με­γά­λη Πα­να­γιά που η μα­ζι­κό­τητα και ο παλ­μός της έ­φε­ραν πο­λι­τι­κά σε δύ­σκο­λη θέ­ση το μαύ­ρο μέ­τω­πο. (Αυ­τό φά­νη­κε και α­πό το πό­σο πιο προ­σε­κτι­κός ή­ταν αυ­τήν τη φο­ρά στην εκ­πο­μπή του ο ε­πί­σημος γε­λω­το­ποιός του βα­θειού κα­θε­στώ­τος Λα­ζό­που­λος).  Ε­πί­σης αυτά τα ε­πει­σό­δια εί­ναι και έ­νας κα­λός κρά­χτης για να εί­ναι μα­ζι­κή η δια­δήλω­ση των ε­πι­τρο­πών κα­τοί­κων Θρά­κης, Χαλ­κι­δι­κής, Θεσ­σα­λο­νί­κης που ε­τοι­μάζει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ την Κυ­ρια­κή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Α­κό­μα τα γεγο­νό­τα δεν εί­ναι ε­ντε­λώς σα­φή, αλ­λά α­πό τις πρώ­τες ει­δή­σεις δεί­χνουν κα­λό συ­ρι­ζέ­ι­κο συντο­νι­σμό:  Η α­στυ­νο­μί­α πή­γε να κά­νει α­να­κρί­σεις με συ­νο­δεί­α ΜΑΤ για την ε­πίθε­ση των κου­κου­λο­φό­ρων στις Σκου­ριές, κά­ποιοι κά­τοι­κοι, που προ­φα­νώς υ­ποστη­ρί­ζουν σαν δί­και­η την πραγ­μα­τι­κά δο­λο­φο­νι­κή ε­πί­θε­ση στις Σκου­ριές ε­νά­ντια σε μια υ­πο­τι­θέ­με­νη δο­λο­φο­νι­κή ε­πέν­δυ­ση, έ­κλει­σαν το δρό­μο στην α­στυ­νο­μί­α. Η α­στυ­νο­μί­α, πι­στή στην υ­πό­σχε­ση Γε­ωρ­γιά­δη τους διέ­λυ­σε α­συζη­τη­τί ρί­χνο­ντας τους δα­κρυ­γό­να ε­νώ την ί­δια ώ­ρα οι μα­θη­τές της Ιερισσού έ­κα­ναν  δια­μαρ­τυ­ρί­α στο σχο­λεί­ο τους ε­νά­ντια στην ε­πέν­δυ­ση. Η πο­λιτι­κή ει­κό­να που θέ­λει να δώ­σει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πό τα κα­νά­λια εί­ναι: Ό­ντας στην υπη­ρε­σί­α μιας πο­λυε­θνι­κής  που δη­λη­τη­ριά­ζει το πε­ρι­βάλ­λον, η α­στυ­νο­μί­α  ε­πιτί­θε­ται στους α­ντι­στε­κό­με­νους κα­τοί­κους και δη­λη­τη­ριά­ζει και η ί­δια τα παι­διά τους. 
Την ί­δια στιγ­μή ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πα­νέ­τοι­μος βγή­κε σε ζω­ντα­νή εκ­πο­μπή στο ΣΚΑΙ και πρό­βα­λε το βα­σι­κό του αί­τη­μα: Στα­μά­τη­μα των ερ­γα­σιών και δια­βουλεύ­σεις, (ό­ψι­μες βέ­βαια α­φού ο ί­διος πο­δο­πά­τη­σε κά­θε συ­ζή­τη­ση με τους επι­στή­μο­νες που ή­ταν υ­πέρ της ε­πέν­δυ­σης πριν αρ­χί­σουν τα έρ­γα) . Δί­πλα του, ο ε­κπρό­σω­πος του ΠΑ­ΣΟΚ στην ί­δια εκ­πο­μπή, ε­πί­σης πα­νέ­τοι­μος,  κα­τήγ­γει­λε την α­στυ­νο­μι­κή βί­α στην Ιε­ρισ­σό, λες και το ΠΑ­ΣΟΚ δεν συμ­με­τέ­χει στην κυβέρ­νη­ση, ό­πως προ­σποιεί­ται πως δεν συμ­με­τέ­χει και η ΔΗ­ΜΑΡ που εί­ναι α­νοι­χτά και α­να­φαν­δόν κα­τά της ε­πέν­δυ­σης. 
Χω­ρίς ε­πι­στη­μο­νι­κή και σε με­γά­λο βαθ­μό πο­λι­τι­κή α­πο­κά­λυ­ψη μπροστά στο λα­ό του μαύ­ρου με­τώ­που των σα­μπο­τα­ρι­στών, που ση­μαί­νει χω­ρίς α­ποκά­λυ­ψη της α­ντια­να­πτυ­ξια­κής γραμ­μής  ό­χι μό­νο της α­ντι­πο­λί­τευ­σης αλλά και της κυ­βέρ­νη­σης στο ζή­τη­μα του χρυ­σού, δεν θα μπο­ρέ­σουν τα με­ταλ­λεία να σω­θούν α­πό τους σα­μπο­τα­ρι­στές. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι το χρυ­σά­φι θα βρε­θεί  στα χέ­ρια του α­φε­ντι­κού τους, του ε­πί­δο­ξου α­φε­ντι­κού ό­λης της Ελ­λά­δας, όλης της Χαλ­κιδι­κής και πρώ­τα-πρώ­τα του Ά­γιου Ό­ρους, του ρώ­σι­κου σο­σιαλι­μπε­ρια­λι­σμού υ­πό τη η­γε­σί­α του με­γα­λύ­τε­ρου προ­βο­κά­το­ρα  ό­λων των ε­πο­χών Βλα­δί­μη­ρου Πού­τιν.